Portal de Serveis Professionals. Gestió d OF i Usuaris de la Recepta Electrònica

45 

Texto completo

(1)

Portal de Serveis Professionals

(2)

Localització de la Gestió d’OF i Usuaris al portal

Accés a l’aplicació

Segons els 

permisos i les 

funcions assignats 

veurem unes 

opcions o unes 

altres

 Per accedir a l’aplicació de Gestió cal haver iniciat sessió prèviament al portal (*): Gener‐Març de 2016: https://ccfcserver.farmacat.org/webcenter/ A partir d’abril de 2016: https://ccfcserver.farmacat.org/ccfcadmin/html/ccfcAdministracion.htmlLa primera vegada, es recomana entrar‐hi sempre amb certificat digital

(3)

Pàgina inicial de SIFARE

Control de qualitat de la signatura electrònica, amb els totals de dispensació pendents de facturar

Alertes i recordatoris. Avisos de caducitat de la contrasenya

Menú de l’aplicació amb opcions personalitzades segons el rol de l’usuari

Enllaç

ràpid a

aquesta pàgina

(4)

Àrees funcionals de l’aplicació

 Les funcionalitats que SIFARE ofereix a l’usuari varien en funció de cada rol. Es poden  dividir en: Farmàcies • Alta • Modificació • Consulta • Comunicacions • Farmacioles Usuaris • Altes • Baixa • Consulta • Permisos • Rols • Farmàcies  assignades Seguiment • Informes • Consultes de dades • Operacions • Dispensacions • Control de receptes  signades Administració • Gestió de  paràmetres • Seguretat • Alertes

(5)
(6)

Funcionalitats d’un usuari

Farmacèutic titular o regent

 Les funcionalitats de l’aplicació són:  Consultar les dades de la farmàcia o farmaciola, donades d’alta pel COF assignat.  Consultar les seves dades o les dels seus usuaris farmacèutics, donades d’alta pel COF  assignat  Gestionar (alta, baixa, modificació) les dades dels seus usuaris auxiliars, modificar o  desbloquejar les contrasenyes, activar o desactivar qualsevol dels usuaris assignats a  la seva OF perquè puguin treballar o no amb recepta electrònica des de la seva OF  Consultar llistats de gestió: llistat o detall d’usuaris de la seva OF, llistats de  dispensacions o llistat de gestió de la facturació  Delegar qualsevol d’aquestes funcionalitats a un altre usuari de la seva OF

(7)

Funcionalitats d’un usuari

Farmacèutic substitut

 Les funcionalitats de l’aplicació són:  Consultar les dades de la farmàcia o farmaciola, donades d’alta pel COF assignat.  Consultar les seves dades o les dels seus usuaris farmacèutics, donades d’alta pel COF  assignat  Gestionar (alta, baixa, modificació) les dades dels seus usuaris auxiliars, modificar o  desbloquejar les contrasenyes, activar o desactivar qualsevol dels usuaris assignats a  la seva OF perquè puguin treballar o no amb recepta electrònica des de la seva OF  Consultar llistats de gestió: llistat o detall d’usuaris de la seva OF, llistats de  dispensacions o llistat de gestió de la facturació  Delegar qualsevol d’aquestes funcionalitats a un altre usuari de la seva OF

(8)

Funcionalitats d’un usuari

Farmacèutic adjunt o personal auxiliar

 Les funcionalitats de l’aplicació són:  Consultar les seves dades donades d’alta pel COF en el cas d’usuaris farmacèutics o  pel mateix titular de l’OF en el cas d’usuaris auxiliars  Modificar periòdicament la contrasenya

(9)

Funcionalitats d’un usuari

COF

 Les funcionalitats de l’aplicació són:  Gestionar les farmàcies i les farmacioles assignades al seu col∙legi. Alta, modificació i  consulta  Gestionar els usuaris titulars de les farmàcies assignades. Generar l’alta perquè ells  puguin alhora donar d’alta el seu equip

(10)
(11)

Cercar un usuari

Formulari de cerca

 Mitjançant el menú de gestió d’usuaris  cercar Cal introduir qualsevol part d’una de les dades de l’OF (o  part del codi UP, o part del codi OF o part del nom) a la  caixa de text i després clicar a la lupa. Si es troben OF amb  aquest criteri, apareixeran al desplegable de sota.

Indiqueu criteris de cerca: per rol, codi, NIF, etc. Tots els camps cerquen pel contingut del text introduït, és a dir, si per exemple tenim un usuari amb cognom «Fernández», pel sol fet d’introduir‐hi «andez», l’aplicació ja ens trobarà aquest usuari.

(12)

Cercar un usuari

Resultats de la cerca

 Quan es fa clic al botó «buscar», sortiran els resultats si hi ha diversos usuaris.

 Si només hi ha un usuari, s’accedirà directament a les seves dades.

Seleccioneu l’usuari i feu clic a «Ver»

(13)

Fitxa de l’usuari

 Per mitjà de pestanyes s’accedeix a  la informació de l’usuari.  Dades personals: informació personal de l’usuari. Utilitzat a totes les farmàcies on pugui  treballar.  UP assignades. Informació de les farmàcies i rols que té l’usuari.Permisos. Permisos assignats a cadascuna de les farmàcies a les quals estigui assignat.Historial. Registre de canvis realitzats sobre l’usuari.

(14)

Fitxa de l’usuari: 

Veure les dades personals

• Es mostra informació en mode consulta associada a l’usuari. Accions d’edició o baixa en  funció dels permisos de  l’usuari

(15)

Fitxa de l’usuari: 

Editar les dades personals

• Permet modificar les dades de l’usuari, comunes a totes les farmàcies. Els camps obligatoris es  marquen amb un requadre  en vermell Submenús amb la informació  geogràfica

(16)

Fitxa de l’usuari: 

UP assignades

• Es mostra informació de les farmàcies a les quals està assignat: • El seu usuari d’identificació, juntament amb la seva funció (rol i perfil). • Estat de l’usuari dins del sistema per a cada farmàcia. Accions segons els permisos i l’estat de  l’usuari seleccionat Estat de l’usuari a la  farmàcia Farmàcies assignades

(17)

Fitxa de l’usuari:

UP assignades: accions disponibles

• Les accions disponibles en aquesta pantalla són: • Canviar contrasenya: permet canviar la contrasenya de l’usuari.Inhabilitar: permet inhabilitar temporalment un usuari.Habilitar: permet habilitar un usuari que es trobi en estat inhabilitat.Desbloquejar: permet desbloquejar un usuari que s’hagi bloquejat per inactivitat o per  haver introduït incorrectament la contrasenya. • Assignar a una nova OF: permet assignar l’usuari a una altra farmàcia sobre la qual es  tinguin permisos. • Editar assignació: permet editar la informació de l’usuari a la farmàcia a la qual s’està  assignat. Les accions estan en funció dels permisos  de l’usuari de SIFARE i de l’estat de l’usuari  que s’està editant

(18)

Fitxa de l’usuari:

UP assignades: estats possibles

• Cada usuari rep un identificador únic per cada farmàcia on treballa. Aquest identificador  d’usuari pot trobar‐se en diferents situacions: • Inhabilitat: se li ha inhabilitat temporalment l’ús de la farmàcia.Bloquejat: l’usuari està bloquejat per inactivitat o perquè ha superat el nombre d’intents  permesos quan ha introduït erròniament la contrasenya. • Actiu: l’usuari pot treballar de forma normal.Inactiu: l’usuari ha estat donat d’alta, però ha d’iniciar sessió al portal i introduir la seva  contrasenya per començar a treballar. Un usuari acabat de crear no té contrasenya i queda  inactiu. Els estats es representen amb colors:  Actiu: verd; inactiu groc; bloquejat: taronja; inhabilitat: vermell

(19)

Fitxa de l’usuari:

Assignar usuari a nova oficina

• És possible assignar un usuari ja existent a una altra oficina amb una altra funció. Localitzador de la nova oficina Selecció del perfil i del  rol

(20)

Fitxa de l’usuari:

Editar un usuari a la seva oficina

• És possible editar un usuari d’una oficina per canviar‐ne el correu electrònic i el perfil de  treball. Oficina bloquejada. Només s’estan  editant dades de l’usuari en aquesta  oficina Selecció del perfil i el rol

(21)

Fitxa de l'usuari:

Veure i editar els permisos assignats

• Un usuari amb el rol adequat pot atorgar o revocar permisos a un altre usuari que administra. Llista de  permisos que  poden ser  atorgats a  l’usuari Llista de permisos que  ja té l’usuari Botons per afegir o eliminar. Es  permet seleccionar diversos  permisos alhora ** Al costat del permís  significa que el  permís està  assignat a  l’usuari perquè  pertany a un rol i  perfil  determinats.

(22)

Fitxa de l'usuari: 

Historial de canvis

• Qualsevol canvi realitzat sobre les dades personals o d’assignació sobre un usuari es registra a  l’auditoria d’usuaris. Indica si el registre és per una alta o edició  sobre l’usuari Opcions d’exportació Desplaçament horitzontal i paginació  perquè mostra moltes dades

(23)
(24)

Cercar una farmàcia

Formulari de cerca

 Mitjançant el menú de gestió d’OF  «Buscar»

Llistes desplegables enllaçades per a la regió sanitària i la  localització de la farmàcia

Indiqueu criteris de cerca: per codi de farmàcia, codi UP, etc.

(25)

Cercar una farmàcia

Formulari de cerca

 Mitjançant el menú de gestió d’OF  «Buscar» Llista de serveis professionals als quals pot estar  assignada una farmàcia Botons de selecció

(26)

Cercar una farmàcia

Formulari de cerca

 Mitjançant el menú de gestió d’OF  «Buscar» Seleccioneu la farmàcia prement sobre la seva fila i  utilitzeu el botó «Ver». Botons d’exportació a fitxer i cerca ràpida Ordenació de columnes

(27)

Dades de la farmàcia

 Per mitjà de pestanyes s’accedeix a la  informació de la farmàcia  Dades: fitxa amb les dades principals de la farmàcia.Comunicacions: informació relacionada amb les comunicacions de la farmàcia.Farmacioles: gestió de les possibles farmacioles associades a una farmàcia.Usuaris: informació dels usuaris associats a la farmàcia.Historial: llista de canvis sobre les fitxes de la farmàcia.

(28)

Dades de la farmàcia

Fitxa de la farmàcia

Dades de la farmàcia Serveis  professionals  als quals  pertany Estat de la  farmàcia. Verd:  activa.  Vermell:  inactiva

(29)

Dades de la farmàcia

Edició de la fitxa de la farmàcia

Zona de  missatges  o errors En un  requadre  vermell, els  camps  obligatoris

(30)

Dades de la farmàcia

Edició de la fitxa de la farmàcia

Botons de selecció

Permet seleccionar els serveis professionals als quals pertany la farmàcia. Alguns, com el

programa de metadona, es

gestionaran de forma

transparent a la fitxa de la farmàcia, per la qual cosa no es mostraran en el moment de l’edició.

(31)

Dades de la farmàcia

Comunicacions

Botó de desactivació temporal de la farmàcia Adreces IP reservades per a la farmàcia Adreces IP assignades

(32)

Dades de la farmàcia

Farmacioles associades

 Mitjançant aquesta opció podem obtenir i crear farmacioles associades a la farmàcia.

 La forma de crear o mantenir una farmaciola és exactament igual que una farmàcia i  s’utilizen els mateixos formularis.

(33)

Dades de la farmàcia

Farmacioles associades

 L’àrea de gestió de les farmacioles només té dues pestanyes: dades i comunicacions Al sistema de ruta de navegació s’estableix la relació entre farmacioles i

farmàcies que cal tractar.

(34)

Dades de la farmàcia

Usuaris

 Mostra la llista d’usuaris associats a la farmàcia.

Botons per veure els usuaris o crear usuaris directament a la farmàcia.

(35)

Dades de la farmàcia

Historial de canvis

 Mostra, en forma d’historial de canvis, les modificacions realitzades sobre la farmàcia o  les farmacioles.

(36)
(37)

Informes de SIFARE

Informes

 Segons el perfil d’usuari i els seus permisos podrà  demanar determinats informes des de l’aplicació de  SIFARE.  Els informes s’obtenen amb una eina específica, per  la qual cosa s’obren en una finestra diferent de la  finestra oberta per a l’aplicació SIFARE.

(38)

Informes de SIFARE

Exemple: llistat detallat d’usuaris

 Seleccioneu el llistat al menú de llistats.  A la nova finestra que s’obre es mostrarà un formulari que permet parametritzar  l’informe.  Introduïu els valors quan sigui necessari i executeu l’informe amb l’únic botó que hi ha.  A la part inferior obtindreu una previsualització de l’informe indicat.

(39)

Informes de SIFARE 

Exemple: llistat detallat d’usuaris

 Si voleu, podeu descarregar com a fitxer l’informe seleccionat. Utilitzeu aquestes opcions i  seleccioneu el format en què voleu obtenir l’informe: PDF, HTML, etc.

(40)

Tancament de la facturació de la recepta 

electrònica

(41)

Tancament de la facturació

El Procés de Facturació Electrònica(*)és totalment transparent al farmacèutic, atès que es 

fonamenta en una extracció automàtica de totes les dispensacions fetes per l’OF durant el 

mes, que s’envia al COF corresponent per a la generació de la factura, la qual s’integra dins de 

la factura de receptes en paper.

•Des de l’aplicació web de gestió de SIFARE, el farmacèutic podrà definir, cada mes, una data 

de tancament de la facturació electrònica, la qual marcarà la data límit (inclosa) fins a la qual 

s’extrauran les dispensacions del mes que s’ha de facturar.

•El Procés de Facturació Electrònica enviarà al COF corresponent, a final del mes,(*) totes les 

dispensacions fetes durant el mes en curs, fins a la data de tancament escollida (inclosa), més totes aquelles dispensacions del mes anterior pendents de facturar.Per defecte, i per a cada mes, aquesta data serà l’últim dia del mes. Per tant, si un mes una  OF no informa de la data de tancament, el Procés de Facturació Electrònica tindrà en compte  totes les dispensacions que s’han fet fins a l’últim dia del mes en curs, i que estan pendents de  facturar.

(42)

Tancament de la facturació

Per accedir al mòdul de tancament de Facturació de Recepta Electrònica, haurem d’anar a  l’opció del menú “Facturació RE / Tancament Facturació RE”: Des d’aquest punt del menú podrem:(*) Iniciar el tancament del mes en curs, és a dir, definir una data de tancament per al mes  en curs, la data límit fins a la qual s’inclouran totes les dispensacions (pendents de  facturar) per ser facturades Modificar el tancament del mes en curs, és a dir, modificar la data de tancament per al  mes en curs definida amb anterioritat durant aquest mes Consultar les dades lligades al tancament en curs, en cas d’haver iniciat el tancament

(*) Aquestes actuacions es podran dur a terme fins just abans que es llanci el Procés de Facturació, que comença a les 23.59 del segon dia hàbil del mes posterior al de la facturació.

(43)

Tancament de la facturació

Si no hem definit cap data de tancament per al mes en curs, se’ns donarà opció d’iniciar el 

tancament, informant d’una nova data:

Cada mes podrem definir la data i l’hora de tancament que vulguem. Per defecte, es proposa que aquesta data sigui

l’actual, però es pot definir qualsevol altra data del mes en curs (passada o futura, però del mes en curs)

(44)

Tancament de la facturació

Es mostrarà la següent informació lligada a aquest tancament:

Nombre de dispensacions pendents de facturar incloses al tancament, és a dir, nombre de dispensacions que

s’inclouran a la facturació del mes en curs. S’inclou un control de qualitat de la signatura d’aquestes dispensacions.

Total de vendes i aportacions lligades a aquestes

dispensacions, amb l’import total inclòs al tancament, obtingut com a diferència de les dues dispensacions anteriors

(45)

Tancament de la facturació

Si fem clic al botó «Confirmar cierre», se’ns mostrarà una finestra que ens informarà que el  tancament és temporal, atès que el tancament definitiu es durà a terme a les 23.59 h del  segon dia hàbil del mes següent al del tancament. Fins a aquesta data de tancament definitiu,  l’usuari podrà modificar, tants cops com cregui necessari, la data de tancament del mes en  curs. Un cop confirmat el tancament, se’ns mostrarà la data de tancament registrada a SIFARE per a  la nostra OF i per al mes en curs, i se’ns donarà la possibilitat de consultar les dades lligades al  tancament, o de modificar de nou aquesta data de tancament (sempre que no hagi passat la  data definitiva de tancament).

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :