Manual, per als centres educatius, de l aplicació informàtica de la prova d avaluació diagnòstica

Texto completo

(1)

Manual, per als centres educatius,

de l’aplicació informàtica

de la prova d’avaluació diagnòstica

Quadern I: Descàrrega de proves, gestió de grups d’alumnes i

introducció de puntuacions

(2)

Índex

0. Presentació ...3

1. Accés a l’aplicació i descàrrega dels quaderns de les proves ...4

2. Gestió dels grups ...6

2.1 Creació de grups...6

2.2 Modificació de grups...9

2.3 Eliminació de grups...10

3. Gestió de l’alumnat ...11

3.1 Creació d’alumnes (centres privats no concertats) ...12

3.2 Modificació d’alumnes (centres privats no concertats) ...14

3.3 Eliminació d’alumnes (centres privats no concertats) ...16

4. Introducció de puntuacions...17

(3)

0. Presentació

Aquest primer quadern del manual presenta les instruccions per a l’aplicació informàtica que els centres educatius heu d’utilitzar per verificar i actualitzar les dades del vostre alumnat i per introduir les puntuacions obtingudes pel vostre alumnat a les proves d’avaluació diagnòstica de 5è d’educació primària i 3r d’ESO.

A partir de dades preexistents, s’ha preparat la relació d’alumnes i centres que han de fer la prova. Abans de corregir la prova, cal contrastar les dades de l’alumnat per assegurar que són les reals.

Les tasques descrites en aquest quadern que els centres educatius heu de fer amb el suport d’aquesta aplicació informàtica són:

- Descarregar les proves i els criteris de correcció. - Assignar l’alumnat al grup classe corresponent.

- Donar d’alta l’alumnat que hagi de fer la prova i no consti en la relació d’alumnes. (només per a centres privats no concertats)

- Donar de baixa les persones que, en el moment de la prova, no estiguin entre les que han de fer la prova. (només per a centres privats no concertats)

- Introduir les puntuacions de les proves d’avaluació diagnòstica.

Important

Les dades d’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics estan sincronitzades amb el Mòdul d’Admissió i Vacants. Qualsevol errada o mancança en la relació d’alumnes s’ha d’esmenar des de SAGA, en cas que el centre utilitzi aquest programa, o directament en el MAV si el centre no utilitza SAGA.

(4)

1. Accés a l’aplicació i descàrrega dels quaderns de les proves

Per entrar a l’aplicació haureu d’accedir a la web del Departament d’Educació (http://www.gencat.cat/educacio) i, des de l’apartat Avaluació diagnòstica que trobareu a la portada, seguir l’enllaç Gestió de les proves d'avaluació diagnòstica (apartat Informació i documentació per als centres).

Introduïu l’usuari i la contrasenya del centre per accedir als serveis de l’XTEC que se us va subministrar en el seu moment per escrit (l’usuari és la part que hi ha a l’esquerra de l’@ en l’adreça de correu xtec.cat, per exemple en el cas d’usuari@xtec.cat seria “usuari”).

Cliqueu sobre el botó Accepta.

Un cop validat l’usuari, es mostra la pantalla següent amb avisos importants:

• Aquest és el punt des d’on podeu obrir els enllaços que permeten descarregar els quaderns de les proves i els criteris de correcció. Per accedir a les proves, cliqueu sobre Enllaç .

(5)

Un cop dins de l’aplicació, es mostra el menú següent on veureu els cursos que realitzaran la prova en el vostre centre.

Un cop que seleccioneu el curs que voleu gestionar, es mostra el menú següent (els diversos apartats només es mostren quan són operatius).

En aquest menú hi trobem els apartats següents:

Gestió dels grups: permet crear, modificar i eliminar els grups del centre que es connecta a l’aplicació. Des d’aquesta opció es poden relacionar els alumnes amb un grup.

És recomanable haver completat les actuacions incloses en aquest apartat abans de passar al següent. Gestió de l’alumnat: permet verificar les dades de l’alumnat.

• Els centres públics i els concertats només poden consultar les dades d’alumnat. Per afegir, modificar o eliminar alumnes cal fer-ho des de SAGA o, si el centre no utilitza aquest programa, accedir al Mòdul d’Admissió i Vacants i rectificar les dades errònies.

• Els centres privats no concertats poden afegir, modificar i eliminar alumnes.

(6)

2. Gestió dels grups 2.1 Creació de grups

D’entrada, l’aplicació no té grups d’alumnes definits. Per tant, cal crear-los primer.

Per crear un grup, aneu a l’opció de menú Gestió dels grups. Us apareix el llistat de grups existents. Cliqueu sobre el botó Afegeix.

Escriviu el grup (només pot ser de dos caràcters alfanumèrics) i premeu el botó Afegeix.

Nota: Si cliqueu sobre el botó Surt, es torna a la pàgina anterior (Llistat de grups) sense crear el grup. Si el grup que introduïu ja existeix, l’aplicació mostra un missatge d’error i no deixa crear el grup. Un cop s’ha creat el grup, cal indicar quins alumnes pertanyen al grup.

(7)

Per assignar un alumne o una alumna, seleccioneu-lo de l’apartat d’Alumnes sense grup i cliqueu sobre el botó

Tingueu en compte que:

• Si voleu assignar diversos alumnes en bloc al mateix grup, heu de mantenir premuda la tecla Ctrl (Control) mentre feu clic sobre els seus noms. Així us quedarà seleccionat un conjunt d’alumnes i, quan cliqueu sobre el botó , passaran tots junts a la columna de la dreta.

• Si cliqueu sobre el botó ,, tots els alumnes sense grup quedaran assignats al grup actual (tots els alumnes de la columna esquerra passen en bloc a la dreta), sense necessitat de seleccionar-ne cap en concret.

Si voleu desfer alguna assignació:

• Per treure l’assignació d’un membre de l’alumnat concret, seleccioneu-lo d’entre els Alumnes del grup (columna de la dreta) i cliqueu sobre el botó per passar-lo al conjunt d’Alumnes sense grup.

• Si voleu treure l’assignació de diversos alumnes en bloc, mantingueu premuda la tecla Ctrl (Control) mentre feu clic sobre els seus noms. Així us quedarà seleccionat un conjunt d’alumnes i, quan cliqueu sobre el botó < , passaran tots junts al conjunt d’Alumnes sense grup (columna de l’esquerra).

(8)

• Si cliqueu sobre el botó < , tots els alumnes del grup actual quedaran sense assignació i retornaran al conjunt d’Alumnes sense assignar (tots els alumnes de la columna dreta passen en bloc a l’esquerra), sense necessitat de seleccionar-ne cap en concret.

D’aquesta manera, ja sigui de forma individual o col·lectivament, podeu completar la relació d’alumnes de grup. Cliqueu sobre el botó Desa per guardar els canvis.

Nota: Si cliqueu sobre el botó Surt, es torna a la pàgina anterior (Llistat de grups) sense guardar els canvis.

(9)

2.2 Modificació de grups

Per modificar un grup, aneu al Llistat de grups i cliqueu sobre la icona Edita del grup que voleu actualitzar, tal i com es mostra a la imatge següent.

Un cop dins del detall del grup, feu els canvis necessaris i cliqueu sobre el botó Desa per guardar els canvis.

(10)

2.3 Eliminació de grups

Si voleu eliminar un grup, aneu al Llistat de grups i cliqueu sobre la icona Edita del grup que voleu eliminar, com es mostra a l’apartat 2.2 per entrar al detall del grup.

Un cop dins del detall, cliqueu sobre el botó Elimina grup.

Abans d’eliminar un grup s’ha de tenir en compte si té alumnes assignats o no. En el cas que en tingui, primer s’ha de treure l’assignació dels alumnes o es mostrarà el missatge d’error següent:

“Primer heu de treure l’assignació dels alumnes del grup i desar.”

Un cop que elimineu el grup, es torna automàticament a la pàgina principal de grups. El grup ja no és a la llista.

(11)

3. Gestió de l’alumnat

Un cop determineu els grups del centre i assigneu els alumnes que ja constaven en la relació de l’alumnat, cal donar d’alta o de baixa l’alumnat que correspongui.

• Si sou un centre públic o privat concertat només podreu consultar les dades tal i com es mostra a la imatge següent.

Des d’aquesta opció podeu assignar el grup de l’alumnat seleccionant al grup de la llista desplegable quan cliqueu sobre el botó Desa.

Per modificar les dades de l’alumnat i/o donar un alumne o una alumna d’alta o baixa haureu de fer-ho des de SAGA o, si el centre no utilitza aquest programa, des del Mòdul d’Admissió i Vacants.

• Si el centre es privat no concertat ho podeu fer des de l’opció de Gestió de l’alumnat. Per donar d’alta un alumne/a, se l’ha de crear.

Per donar de baixa un alumne/a, se l’ha d’eliminar.

(12)

3.1 Creació d’alumnes (centres privats no concertats)

Per crear un alumne nou o una alumna nova, aneu a l’opció de menú Gestió de l’alumnat i cliqueu sobre el botó Afegeix.

(13)

Un cop s’ha afegit un registre en blanc, introduïu els valors que es demanen i cliqueu sobre el botó Desa

L’única dada obligatòria per poder donar d’alta un alumne o una alumna és el nom. Atès que aquestes són proves d’avaluació interna i les dades personals no tenen efecte fora del centre educatiu, no cal una identificació més completa si el centre així ho decideix.

(14)

3.2 Modificació d’alumnes (centres privats no concertats)

És necessari modificar les dades d’un alumne o una alumna si es detecta alguna dada errònia. Per modificar un alumne o una alumna, aneu a l’opció de menú Gestió de l’alumnat.

Indiqueu el grup al qual pertany i el nom i/o cognoms de l’alumne o alumna. Cliqueu sobre el botó Cerca.

(15)
(16)

3.3 Eliminació d’alumnes (centres privats no concertats)

Aneu a l’opció de menú Gestió de l’alumnat, indiqueu el grup al qual pertany i el nom i/o cognoms de l’alumne o alumna. Cliqueu sobre el botó Cerca, tal i com es mostra a l’apartat 3.2.

(17)

4. Introducció de puntuacions

Aquesta opció permet veure el llistat dels grups que heu de corregir. Cliqueu sobre el llapis corresponent per navegar fins a la pantalla on veureu les puntuacions dels grups per a cada prova.

La pantalla següent permet introduir les notes de cada alumne o alumna per a una prova en concret. Cada casella admet només puntuacions que estiguin dins del rang admès per a aquell apartat. Quan cliqueu sobre el botó Desa, es guardaran les dades al sistema. No cal haver completat el grup (però sí l’alumne o alumna) per poder desar: si no heu acabat d’introduir totes les dades i voleu continuar en un altre moment, podeu desar i continuar la introducció de dades quan vulgueu.

(18)

5. Solució de problemes

Per a consultes sobre l’aplicació informàtica us podeu adreçar al Servei d’Atenció Unificada, a la pàgina web http://www.xtec.net/gestcent/sau.htm

o bé al telèfon 902 532 100.

Per a consultes sobre el procés general d’aplicació de les proves, us podeu adreçar a l’adreça de correu electrònic: edubib@xtec.cat

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...