Generalitat de Catalunya Institut Català d Assistència i Serveis Socials

22 

Texto completo

(1)

Resolució

complementària

per

prorrogar

l’atorgament

de

subvencions d’abast pluriennal (2009 i 2010) per al manteniment

de programes de serveis socials mitjançant conveni.

FONAMENTS DE DRET

1.- La Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de serveis socials, configura un nou

sistema de serveis socials, que parteix del principi d’universalitat; així el

decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis

Socials 2008-2009, articula aquest nou model. L’efectivitat del principi

d’universalitat rau en el finançament de les prestacions.

2.- La Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, en la seva

disposició addicional segona, preveia que els titulars de les entitats gestores

de serveis socials podien subscriure convenis pluriennals per un termini

màxim de tres anys amb entitats d’economia social o del tercer sector. Així

mateix, aquesta disposició addicional establia quin podia ser l’objecte dels

convenis (el finançament dels serveis relacionats amb l’economia social i la

gestió dels serveis socials especialitzats) la tipologia de les entitats que en

poden ser subjectes i les condicions que havien de reunir per obtenir les

subvencions.

3.- L’Acord del Govern de la Generalitat de data 16 de juny de 2009

autoritza al Departament d’Acció Social i Ciutadania a realitzar despeses

amb un abast pluriennal per als exercicis 2009 i 2010, mitjançant la

subscripció de convenis amb entitats que gestionin serveis socials d’atenció

especialitzada.

4.- L’Ordre ASC/75/2009, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les bases

que han de regir les convocatòries de subvencions del Departament d’Acció

Social i Ciutadania, entre elles les subvencions a entitats per al

manteniment de programes de serveis socials, preveu, a l’Annex 1, article

5, la resolució de les subvencions mitjançant conveni en les condicions que

es fixin.

5.- L’Acord de Govern de la Generalitat de data 30 de novembre de 2010

autoritzà al Departament d’Acció Social i Ciutadania a prorrogar el convenis

subscrits amb les entitats que presten serveis social d’atenció especialitzada

a l’empara de l’Ordre ASC/75/2009, de 25 de febrer i la Resolució

ASC/552/2009, de 27 de febrer.

(2)

6.- D’acord amb el Decret 109/2011, d’11 de gener, pel qual s’estableixen

els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de

Catalunya per al 2010 mentre no siguin vigents els del 2011 així com de

l’Acord de Govern de 22 de març pel qual es modifiquen les limitacions de

disposició de crèdit aprovades a l’esmentat Decret.

7.- Correspon al Departament de Benestar Social i Família, en el marc de

les competències assignades en matèria de política de serveis socials,

gestionar i atorgar subvencions a les entitats privades, d’acord amb les

condicions previstes a la normativa vigent.

8.- En ús de les atribucions que tinc atorgades i, un cop examinats els

expedients presentats per les entitats relacionades a l’annex i havent estat

objecte d’aprovació estimatòria per part de la Comissió de Valoració:

RESOLC:

1.- Atorgar a les entitats relacionades en l’Annex de la resolució de la

Directora General de l’ICASS de data 8 de febrer de 2011, una pròrroga de

subvenció per les mensualitats d’abril i maig 2011, (maig condicionat a

l’efectiva disponibilitat de crèdit a 1 de juny tal i com s’estableix en l’Acord

de Govern de 22 de març) en concepte de manteniment dels serveis i

establiments de serveis socials pels programes de:

.- Programa d’inserció socio-laboral

.- Llars residències i pisos de discapacitats

.- Centres d’atenció diürna

.- Programa de drogodependències assistencial

.- Programa de SIDA assistencial

.- Programa de Serveis de tuteles

.- Programa per a persones amb malaltia mental: Clubs social i servei

pre-laboral

.- PIRMI

.- Entitats i associacions de caràcter federatiu en els diferents àmbits

La bestreta que s’aplicarà a les entitats que ofereixen serveis d’atenció

directa als usuaris, serà del 95% del total concedit i s’aplicarà una deducció

parcial com a resultat de la regularització negativa de l’any 2010.

La bestreta que s’aplicarà a les entitats que no ofereixen serveis d’atenció

directa als usuaris, serà del 80% respecte de les mensualitats atorgades.

En l’annex II es relacionen els imports de les bestretes amb les deduccions

corresponents.

(3)

2.- Les partides pressupostàries d’aplicació d’aquests compromisos són

5000 D/481000100 i 5000 D/482000100 dels programes pressupostaris

315, 316 i 317

3.- Les condicions de pagaments així com la modalitat i terminis de

justificació seran els que continguin cadascun dels convenis 2009-2010, fins

que es pugui subscriure el nou conveni d’abast pluriennal.

4.- Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot

interposar recurs d’alçada. El termini per a la interposició de recurs és d’un

mes a comptar des del dia següent a la seva notificació, d’acord amb els

articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic

de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. L’esmentat recurs es pot

interposar davant la directora general de l’ICASS o davant el conseller de

Benestar Social i Família, sens perjudici de poder interposar qualsevol altre

recurs que es consideri oportú.

Barcelona, 14 d’abril de 2011

Carmela Fortuny Camarena

Directora General de l’ICASS

(4)

Annex I.

Any Ordre Núm Exp Prog NIF Entitat Nom Entitat ST Abril Maig

2011 13 1 136 G58371907 Fundació Privada Catalana Tutelar Aspanias B 80.683,41 80.683,41 2011 13 2 134 G08572554 ASPANIN, Associació Pro Persones amb Discapacitat Intel—lectual i les Seves

Famílies

B 15.792,90 16.319,33 2011 13 2 136 G08572554 ASPANIN, Associació Pro Persones amb Discapacitat Intel—lectual i les Seves

Famílies

B 11.786,44 11.786,44 2011 13 3 136 G60004314 Fundación Privada Nuestra Señora de los Ángeles B 41.181,31 41.181,31 2011 13 4 136 G60168853 Fundació Malalts Mentals de Catalunya B 58.569,36 58.569,36

2011 13 5 136 G59324640 Fundación Privada Nou Camí B 32.754,18 32.754,18

2011 13 6 136 G58071507 La Tutela, Fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics B 106.994,81 106.994,81

2011 13 8 132 G17292194 Fundació Privada Els Joncs G 9.241,25 9.241,25

2011 13 9 132 G17462128 Fundació Privada Ramon Noguera G 52.415,44 52.415,44

2011 13 9 133 G17462128 Fundació Privada Ramon Noguera G 5.265,82 5.265,82

2011 13 9 134 G17462128 Fundació Privada Ramon Noguera G 98.687,70 101.977,29

2011 13 10 132 G58434994 Fundació de Pares de Psicótics i Autistes, Fundació Privada G 2.775,70 2.775,70

2011 13 11 134 G17425224 Plataforma Educativa 3 Esses G 24.569,70 25.388,69

2011 13 12 132 G17695768 Fundació Privada Astres G 23.301,83 23.301,83

2011 13 13 132 G17338500 Fundació Privada El Vilar G 8.001,68 8.001,68

2011 13 14 132 G17338492 Fundació Privada Aspronis G 51.862,90 51.862,90

2011 13 14 133 G17338492 Fundació Privada Aspronis G 5.265,82 5.265,82

2011 13 14 134 G17338492 Fundació Privada Aspronis G 55.016,70 56.850,59

2011 13 15 132 G17053588 Associació Montseny-Guilleries Pro-Ajut als Deficients G 10.644,55 10.644,55 2011 13 15 134 G17053588 Associació Montseny-Guilleries Pro-Ajut als Deficients G 13.778,10 14.237,37 2011 13 16 132 G17535055 Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa G 23.055,41 23.055,41 2011 13 16 134 G17535055 Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa G 59.643,60 61.631,72 2011 13 17 132 G17656968 Fundació privada tallers de la Cerdanya G 8.049,78 8.049,78 2011 13 18 132 R0800061D Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús G 24.703,73 24.703,73 2011 13 18 134 R0800061D Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús G 91.810,50 94.870,85

(5)

2011 13 19 132 G17378704 Fundació Privada Mifas G 22.762,54 22.762,54 2011 13 20 132 G08575441 Aspasim - Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica -

Institució Mullerat

B 31.469,85 31.469,85 2011 13 20 133 G08575441 Aspasim - Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica -

Institució Mullerat

B 1.504,52 1.504,52 2011 13 20 134 G08575441 Aspasim - Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica -

Institució Mullerat

B 46.239,90 47.781,23 2011 13 21 132 F08713059 Tallers Blancs, Societat Cooperativa Catalana Limitada B 22.787,39 22.787,39

2011 13 22 132 F59856658 Escola Rosella B 36.368,82 36.368,82

2011 13 22 134 F59856658 Escola Rosella B 106.035,90 109.570,43

2011 13 23 132 A58083080 T.E.C.S.A.L., Sociedad Anónima B 24.079,90 24.079,90

2011 13 25 132 G60249737 Fundació Privada Vallès Oriental per a Disminuïts Psíquics B 102.999,26 102.999,26 2011 13 25 134 G60249737 Fundació Privada Vallès Oriental per a Disminuïts Psíquics B 126.627,30 130.848,21 2011 13 26 132 G08407942 Associació de Paràlisis Cerebral "Camí" B 18.331,32 18.331,32

2011 13 27 132 F08580359 Grupdem, SCCL B 27.072,97 27.072,97

2011 13 28 132 G08886889 Associació Pro-Disminuïts del Penedès (APDP) B 16.101,66 16.101,66 2011 13 28 133 G08886889 Associació Pro-Disminuïts del Penedès (APDP) B 3.761,30 3.761,30

2011 13 29 132 G60604204 Fundació Privada Canigó B 29.960,86 29.960,86

2011 13 29 134 G60604204 Fundació Privada Canigó B 15.093,90 15.597,03

2011 13 30 132 F08505323 Taller El Xop, Societat Cooperativa Catalana Limitada B 33.685,56 33.685,56

2011 13 31 132 F08523615 Pretalleres San José, SCCL B 32.407,00 32.407,00

2011 13 32 133 G08446577 Fundació Privada Sant Francesc d'Assís B 8.274,86 8.274,86

2011 13 33 134 R5800701D Casa Familiar San Emilio B 37.014,30 38.248,11

2011 13 34 132 G58682196 Fundació Privada Pro-Persones amb Disminució Psíquica "Catalònia" B 52.960,27 52.960,27 2011 13 34 134 G58682196 Fundació Privada Pro-Persones amb Disminució Psíquica "Catalònia" B 90.114,60 93.118,42 2011 13 35 134 G08849283 Associació per a la integració social del deficient B 22.903,20 23.666,64

2011 13 37 134 F08527293 ESTEL, S.C.C.L. B 36.735,90 37.960,43

(6)

2011 13 38 134 G58176363 Associació Protectora Disminuïts Psíquics Berga i Comarca B 16.676,10 17.231,97 2011 13 40 132 G08692410 Associació de Pares Treballadors de Seat amb Fills Disminuïts B 113.366,55 113.366,55 2011 13 40 133 G08692410 Associació de Pares Treballadors de Seat amb Fills Disminuïts B 14.292,94 14.292,94 2011 13 40 134 G08692410 Associació de Pares Treballadors de Seat amb Fills Disminuïts B 87.859,20 90.787,84

2011 13 41 133 G59986299 NEXE, Fundació Privada B 31.209,87 31.209,87

2011 13 43 134 G08470510 APAFAC, Associació de pares de fills amb autisme de Catalunya B 76.993,20 79.559,64 2011 13 44 134 G58661869 Associació Pro-Disminuïts Arc de Sant Martí de Martorell B 19.011,60 19.645,32 2011 13 45 134 G08400319 ASPANIAS, Associació de pares de persones amb retard mental B 47.223,60 48.797,72 2011 13 46 132 G61314621 Ass. catalana els Xiprers per a persones amb trastorns greus de la

personalitat: psicosi i autisme

B 7.955,49 7.955,49 2011 13 46 134 G61314621 Ass. catalana els Xiprers per a persones amb trastorns greus de la

personalitat: psicosi i autisme

B 16.062,90 16.598,33 2011 13 47 134 G08440307 Associació Pro-Disminuïts Psíquics de Sant Adrià (A.S.S.A.) B 11.084,70 11.454,19 2011 13 48 134 G08403644 Associació de Pares Igualadins de Nens i Adolescents Subdotats B 6.960,90 7.192,93 2011 13 49 132 G58049016 Fundació Privada President Amat Roumens B 76.933,59 76.933,59

2011 13 50 132 G60703303 Fundació Privada El Maresme B 139.881,88 139.881,88

2011 13 50 133 G60703303 Fundació Privada El Maresme B 3.009,04 3.009,04

2011 13 50 134 G60703303 Fundació Privada El Maresme B 68.390,10 70.669,77

2011 13 51 132 F08640997 Taller Jeroni de Moragas, SCCL B 43.591,09 43.591,09

2011 13 51 134 F08640997 Taller Jeroni de Moragas, SCCL B 52.456,20 54.204,74

2011 13 52 132 R0800091A Pia Unión de Hermanos Misioneros de Enfermos Pobres B 36.450,11 36.450,11 2011 13 53 132 G08879256 Associació Pro Persones amb Autisme de Catalunya -ASEPAC- B 25.898,95 25.898,95 2011 13 55 132 G59790105 Asociación San Guillermo de Padres de Niños Subnormales B 31.710,67 31.710,67 2011 13 56 132 G60511748 Asociación "Taller Ocupacional Ariadna" B 24.632,44 24.632,44 2011 13 58 132 G08501009 Obra social d'ajuda al disminuït psíquic (OSAS) B 72.418,52 72.418,52

(7)

2011 13 59 132 G08483067 Asociación de ayuda a personas con disminución psíquica B 40.429,13 40.429,13 2011 13 59 134 G08483067 Asociación de ayuda a personas con disminución psíquica B 27.548,70 28.466,99 2011 13 60 132 G63062988 Fundació Privada Auxilia Barcelona B 19.881,40 19.881,40 2011 13 61 132 G58575796 Associació "Centro Condal de Formación Profesional Especial B 12.957,60 12.957,60

2011 13 62 132 G08638900 Associació Rusc i Avets B 27.760,25 27.760,25

2011 13 62 134 G08638900 Associació Rusc i Avets B 69.853,80 72.182,26

2011 13 63 132 G08393936 Asociación Parálisis Cerebral B 59.854,18 59.854,18

2011 13 64 132 G25022773 Associació Pro-Minusvàlids de l'Alt Urgell L 15.272,50 15.272,50 2011 13 64 134 G25022773 Associació Pro-Minusvàlids de l'Alt Urgell L 15.031,50 15.532,55 2011 13 65 130 G17324864 Centre Català de Solidaritat - Fundació Privada B 40.449,00 41.797,30 2011 13 66 132 G28456283 Asociación Telefónica Asistencia Minusválidos -ATAM- B 24.445,01 24.445,01

2011 13 67 130 G58219874 Associació ATRA B 72.214,20 74.621,34

2011 13 67 137 G58219874 Associació ATRA B 5.007,99 5.007,99

2011 13 68 132 V08789471 Mancomunitat per a l'Atenció i Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf

B 59.388,23 59.388,23 2011 13 68 134 V08789471 Mancomunitat per a l'Atenció i Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la

Comarca del Garraf

B 41.212,50 42.586,25 2011 13 69 130 G08458051 Obra d'Integració Social "OBINSO" B 38.904,30 40.201,11 2011 13 72 132 G25028911 L'ESTEL- Associació Pro-Minusvàlids Psíquics i Físics L'Estel L 23.517,61 23.517,61 2011 13 72 134 G25028911 L'ESTEL- Associació Pro-Minusvàlids Psíquics i Físics L'Estel L 24.015,00 24.815,50 2011 13 73 132 F25014176 Societat Cooperativa Catalana Agropecuaria L'Olivera Lt L 6.751,47 6.751,47 2011 13 73 134 F25014176 Societat Cooperativa Catalana Agropecuaria L'Olivera Lt L 25.354,80 26.199,96

2011 13 74 130 G62761127 Forma 21 B 28.818,00 29.778,60

2011 13 75 132 G25068636 Associació d'Ocupació i Esplai de Catalunya, la Torxa L 16.280,49 16.280,49 2011 13 75 134 G25068636 Associació d'Ocupació i Esplai de Catalunya, la Torxa L 12.590,10 13.009,77 2011 13 76 131 R5800615F Compañía Hijas de la Caridad - Llar de Pau B 44.062,50 45.531,25 2011 13 77 132 G25021338 AMISOL - Associació pro Minusvàlids de Solsona i Comarca L 23.514,36 23.514,36

(8)

2011 13 77 134 G25021338 AMISOL - Associació pro Minusvàlids de Solsona i Comarca L 36.960,30 38.192,31 2011 13 78 132 R5800646A Sant Joan de Deu - Serveis de Salut Mental B 24.454,76 24.454,76 2011 13 78 138 R5800646A Sant Joan de Deu - Serveis de Salut Mental B 26.998,50 26.998,50 2011 13 79 132 G25014036 Associació Comarcal Urgell d'Ajuda al Minusvàlid, ACUDAM L 40.081,92 40.081,92 2011 13 79 134 G25014036 Associació Comarcal Urgell d'Ajuda al Minusvàlid, ACUDAM L 53.332,20 55.109,94

2011 13 80 132 F62635859 TEB Barcelona, SCCL B 49.815,06 49.815,06

2011 13 81 132 G58580143 Fundació Pere Mitjans B 33.037,58 33.037,58

2011 13 81 133 G58580143 Fundació Pere Mitjans B 20.170,44 20.170,44

2011 13 81 134 G58580143 Fundació Pere Mitjans B 75.068,40 77.570,68

2011 13 82 132 G25015751 Associació Prominusvàlids de la Comarca de les Garrigues L 25.552,64 25.552,64 2011 13 82 134 G25015751 Associació Prominusvàlids de la Comarca de les Garrigues L 70.864,50 73.226,65

2011 13 83 132 F62576004 TEB Vallès, SCCL B 15.708,90 15.708,90

2011 13 84 134 R2500321A Casa Llar Santa Anna L 12.955,80 13.387,66

2011 13 85 132 G25025321 Associació Shalom L 38.510,94 38.510,94

2011 13 85 134 G25025321 Associació Shalom L 64.696,50 66.853,05

2011 13 86 132 G08581639 Associació de suport al disminuït psíquic Mare de Déu de Bellvitge B 41.642,45 41.642,45 2011 13 87 132 G25021395 Associació de Rehabilitación del Minusválido Aremi L 12.579,49 12.579,49

2011 13 88 132 G08491029 Associació de Sant Tomàs-Parmo B 78.622,60 78.622,60

2011 13 88 134 G08491029 Associació de Sant Tomàs-Parmo B 76.682,70 79.238,79

2011 13 89 132 G25014077 Associació Alba, d'Atenció al Disminuït L 44.398,40 44.398,40 2011 13 89 134 G25014077 Associació Alba, d'Atenció al Disminuït L 68.141,70 70.413,09 2011 13 89 137 G25014077 Associació Alba, d'Atenció al Disminuït L 5.007,99 5.007,99 2011 13 89 138 G25014077 Associació Alba, d'Atenció al Disminuït L 11.853,00 11.853,00 2011 13 90 132 G08859936 Associació Pro-Disminuïts Físics i Psíquics de Sant Cugat del Vallès B 11.846,02 11.846,02

2011 13 91 131 G25261116 Associació Anti-sida Lleida L 11.527,20 11.911,44

(9)

2011 13 93 132 G08593188 Llars de l'Amistat Cheshire. Fundació Privada B 32.949,09 32.949,09 2011 13 93 133 G08593188 Llars de l'Amistat Cheshire. Fundació Privada B 5.265,82 5.265,82

2011 13 95 132 G58403189 Associació Centre Pedralbes B 48.298,93 48.298,93

2011 13 95 134 G58403189 Associació Centre Pedralbes B 70.953,60 73.318,72

2011 13 96 132 G61766986 Fundació Privada Proa B 26.660,97 26.660,97

2011 13 97 132 G62372768 Fundació Ginesta B 5.794,32 5.794,32

2011 13 99 132 G61409678 Fundació Privada Rubricatus B 28.953,57 28.953,57

2011 13 100 132 G43604628 Fundació Privada Aspros L 115.003,47 115.003,47

2011 13 100 134 G43604628 Fundació Privada Aspros L 351.096,00 362.799,20

2011 13 100 138 G43604628 Fundació Privada Aspros L 19.096,50 19.096,50

2011 13 101 132 G43036565 Asociación de Rehabilitación y Educación Especial "Jeroni de Moragas" E 29.428,77 29.428,77

2011 13 102 134 G43591593 Fundació Privada AJEM E 35.074,20 36.243,34

2011 13 103 130 G26039404 Associació Egueiro T 74.926,80 77.424,36

2011 13 104 132 F43026723 Societat Cooperativa Verge de la Cinta E 68.107,84 68.107,84 2011 13 104 134 F43026723 Societat Cooperativa Verge de la Cinta E 109.381,80 113.027,86

2011 13 106 137 G08914020 Fundació en Salut Mental CPB B 8.691,96 8.691,96

2011 13 107 132 G43039346 Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià (APASA)

E 30.174,09 30.174,09 2011 13 107 133 G43039346 Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià

(APASA)

E 7.522,60 7.522,60 2011 13 107 134 G43039346 Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià

(APASA)

E 50.145,90 51.817,43 2011 13 108 132 G43392364 Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada T 51.927,94 51.927,94 2011 13 108 134 G43392364 Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada T 40.557,60 41.909,52 2011 13 108 138 G43392364 Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada T 5.268,00 5.268,00 2011 13 109 134 G43416817 Associació de Famílies amb Disminuïts de la Comarca del Priorat, Associació

Montsant

T 13.188,00 13.627,60

2011 13 111 134 G17582123 Fundació Vilagran-Maristany G 28.549,80 29.501,46

2011 13 112 132 G43036185 Associació de Pares de minusvàlids del Baix Camp T 74.496,30 74.496,30 2011 13 112 134 G43036185 Associació de Pares de minusvàlids del Baix Camp T 101.147,70 104.519,29 2011 13 113 132 G43047158 Fundación Taller Ocupacional Promoción Minusválidos T 35.741,04 35.741,04

(10)

2011 13 118 130 G17101924 Associació Tramuntana d'ajut i Reinserció del Toxicòman G 75.401,10 77.914,47 2011 13 119 134 G43623214 El Pont - suport a persones amb retard mental T 40.735,80 42.093,66

2011 13 120 132 G17414905 Fundació Privada MAP G 40.736,65 40.736,65

2011 13 120 133 G17414905 Fundació Privada MAP G 5.265,82 5.265,82

2011 13 120 134 G17414905 Fundació Privada MAP G 73.011,00 75.444,70

2011 13 121 132 G43026780 Associació Provincial Paràlisi Cerebral de Tarragona T 22.014,92 22.014,92 2011 13 122 132 G43069749 Associació Pro-Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de

Barberà-APRODISCA

T 22.010,02 22.010,02 2011 13 122 134 G43069749 Associació Pro-Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de

Barberà-APRODISCA

T 63.956,70 66.088,59 2011 13 122 138 G43069749 Associació Pro-Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de

Barberà-APRODISCA

T 14.487,00 14.487,00 2011 13 124 137 G43497783 Associació de Familiars de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles T 8.691,96 8.691,96

2011 13 126 132 A59835454 Icària Iniciatives Socials, SAL B 35.546,41 35.546,41

2011 13 127 133 G61852802 Fundació Aspanide B 14.292,94 14.292,94

2011 13 127 134 G61852802 Fundació Aspanide B 31.006,20 32.039,74

2011 13 128 128 G58251901 Fundación Privada "Font Picant" B 1.294,20 1.294,20 2011 13 128 130 G58251901 Fundación Privada "Font Picant" B 45.666,00 47.188,20 2011 13 129 133 G62893128 Fundació Privada Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes B 15.045,20 15.045,20 2011 13 129 134 G62893128 Fundació Privada Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes B 34.279,20 35.421,84 2011 13 131 131 G61935797 Associació Casa d'Acogida Cal Salvador B 12.968,10 13.400,37

2011 13 133 132 G08569303 Asociación Esclat B 32.840,40 32.840,40

2011 13 133 133 G08569303 Asociación Esclat B 24.072,32 24.072,32

2011 13 134 132 G08489460 Associació de Pares i Familiars de Persones amb Disminució B 29.412,97 29.412,97 2011 13 134 134 G08489460 Associació de Pares i Familiars de Persones amb Disminució B 17.957,10 18.555,67 2011 13 135 132 F61054706 GSIS Grup Serveis Iniciativa Social, SCCL B 82.696,36 82.696,36 2011 13 136 132 G60531100 Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà B 6.898,00 6.898,00

(11)

2011 13 136 134 G60531100 Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà B 63.534,00 65.651,80

2011 13 138 132 F08237562 Cipo, SCCL B 52.680,21 52.680,21

2011 13 138 134 F08237562 Cipo, SCCL B 39.788,10 41.114,37

2011 13 142 132 G08444671 Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats -AMPANS- B 121.969,77 121.969,77 2011 13 142 134 G08444671 Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats -AMPANS- B 243.143,70 251.248,49 2011 13 142 138 G08444671 Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats -AMPANS- B 16.462,50 16.462,50 2011 13 143 132 G60176328 Fundació per l'Educació i la Salut Mental B 13.485,04 13.485,04 2011 13 143 134 G60176328 Fundació per l'Educació i la Salut Mental B 75.546,60 78.064,82 2011 13 144 131 G60439189 Fundació "Acollida i Esperança" B 94.635,00 97.789,50 2011 13 145 130 G08921991 Associació d'Ajuda als Toxicòmans (AAT) B 36.835,50 38.063,35

2011 13 146 134 F62548888 TEB d'Habitatge, SCCL B 73.348,50 75.793,45

2011 13 147 131 G59435180 ABD Asociación bienestar y desarrollo B 11.527,20 11.911,44 2011 13 148 134 G08932808 Associació Pro-Disminuïts Santa Oliva B 17.752,50 18.344,25 2011 13 149 132 G60171253 Fundación Privada Pro-Deficientes Psíquicos Finestrelles B 26.109,13 26.109,13 2011 13 149 134 G60171253 Fundación Privada Pro-Deficientes Psíquicos Finestrelles B 48.451,50 50.066,55 2011 13 150 132 G60941861 Pro-Disminuïts Fundació Privada Terrassenca B 98.694,68 98.694,68 2011 13 150 134 G60941861 Pro-Disminuïts Fundació Privada Terrassenca B 146.220,00 151.094,00 2011 13 150 136 G60941861 Pro-Disminuïts Fundació Privada Terrassenca B 1.631,83 1.631,83 2011 13 152 132 G08408346 Asociación Comarcal Pro Subnormales del Bajo Llobregat (ACOSU) B 72.799,88 72.799,88 2011 13 152 134 G08408346 Asociación Comarcal Pro Subnormales del Bajo Llobregat (ACOSU) B 49.878,90 51.541,53 2011 13 153 132 G08373037 Obra Benèfico-Social del Nen Déu B 64.115,37 64.115,37

2011 13 153 133 G08373037 Obra Benèfico-Social del Nen Déu B 6.770,34 6.770,34

2011 13 153 134 G08373037 Obra Benèfico-Social del Nen Déu B 18.923,10 19.553,87 2011 13 155 132 G58710435 Fundació Privada Tallers de Catalunya B 79.829,12 79.829,12

2011 13 156 132 G17603325 Fundació Privada Altem G 43.906,45 43.906,45

2011 13 156 133 G17603325 Fundació Privada Altem G 12.036,16 12.036,16

(12)

2011 13 158 132 R2500280I Centre Assistencial d'Almacelles - Sant Joan de Déu L 48.507,71 48.507,71 2011 13 158 134 R2500280I Centre Assistencial d'Almacelles - Sant Joan de Déu L 123.671,40 127.793,78 2011 13 158 138 R2500280I Centre Assistencial d'Almacelles - Sant Joan de Déu L 12.511,50 12.511,50

2011 13 160 130 G61878831 Fundació Salut i Comunitat B 123.998,70 128.131,99

2011 13 160 136 G61878831 Fundació Salut i Comunitat B 6.622,65 6.622,65

2011 13 160 137 G61878831 Fundació Salut i Comunitat B 5.007,99 5.007,99

2011 13 161 137 G17557661 Associació Famíia i Salut Mental Comarques Gironines G 13.699,95 13.699,95 2011 13 162 132 G17035445 Patronat de Disminuïts Psíquics Joan Sellas Cardelús G 9.254,50 9.254,50 2011 13 162 133 G17035445 Patronat de Disminuïts Psíquics Joan Sellas Cardelús G 752,26 752,26 2011 13 163 131 G60427523 Actuavallès actuem contra el VIH/sida B 7.204,50 7.444,65 2011 13 165 134 G58759978 Fundació Privada Pro-Disminuïts Psíquics Jacinta Sastrada Morello B 25.707,00 26.563,90 2011 13 165 136 G58759978 Fundació Privada Pro-Disminuïts Psíquics Jacinta Sastrada Morello B 753,27 753,27

2011 13 167 131 Q2866001G Cruz Roja Española B 10.168,80 10.507,76

2011 13 168 133 F08628950 Escola Guimbarda, SCCL B 26.287,56 26.287,56

2011 13 169 131 G59978932 Fundació Privada Mercè Fontanilles B 7.204,50 7.444,65

2011 13 170 128 R0800314G Càritas Diocesana de Barcelona B 11.721,78 11.721,78

2011 13 170 131 R0800314G Càritas Diocesana de Barcelona B 30.343,50 31.354,95

2011 13 171 137 G58661901 Asociación Septimania B 8.691,96 8.691,96

2011 13 172 137 G61782884 Asociación de familiares de enfermos mentales de l'Hospitalet - AFEMHOS B 8.691,96 8.691,96 2011 13 174 137 G60965233 Salut Mental Sabadell-Associació de Familiars dels Malalts B 8.691,96 8.691,96 2011 13 175 137 G61392536 Associació de familiars de malalts mentals del Barcelonès nord B 8.691,96 8.691,96 2011 13 175 138 G61392536 Associació de familiars de malalts mentals del Barcelonès nord B 16.462,50 16.462,50 2011 13 177 137 G61493664 La Llum, AFAMM de Mollet del Vallès (Comarca del Baix Vallès) B 8.691,96 8.691,96 2011 13 180 137 G60703386 Fundació Privada Centre Mèdic Psico-Pedagògic d'Osona B 8.691,96 8.691,96 2011 13 180 138 G60703386 Fundació Privada Centre Mèdic Psico-Pedagògic d'Osona B 16.462,50 16.462,50 2011 13 181 137 G61250486 Asociación de familiares de enfermos mentales Esquima Maresme Sur B 5.007,99 5.007,99

(13)

2011 13 182 137 G08901019 Joventut Organitzada i Activa - JOIA B 13.699,95 13.699,95 2011 13 182 138 G08901019 Joventut Organitzada i Activa - JOIA B 61.899,00 61.899,00 2011 13 183 137 G08631574 Asociación para la Rehabilitación de les Persones amb malaltia mental. B 8.691,96 8.691,96 2011 13 183 138 G08631574 Asociación para la Rehabilitación de les Persones amb malaltia mental. B 16.462,50 16.462,50 2011 13 184 137 G61959417 Suport Castellar del Vallès - Associació de familiars dels malalts mentals B 8.691,96 8.691,96 2011 13 185 137 G61049656 El Turó, Salut Mental. Associació de familiars i amics. L'Alt Penedès B 8.691,96 8.691,96 2011 13 186 137 G62293444 Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Baix Llobregat Nord (AFASM) B 8.691,96 8.691,96 2011 13 187 137 G61749917 Associació per la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l'Anoia B 8.691,96 8.691,96

2011 13 188 137 G59324640 Fundación Privada Nou Camí B 8.691,96 8.691,96

2011 13 189 137 G25318387 Salut Mental Ponent L 8.691,96 8.691,96

2011 13 191 130 G25285982 Asociación Aldebarán Cataluña, Rehabilitación y Reinserció L 32.270,70 33.346,39

2011 13 194 132 G63570709 Fundació Privada Mas Albornà B 39.149,17 39.149,17

2011 13 194 134 G63570709 Fundació Privada Mas Albornà B 97.117,20 100.354,44

2011 13 195 132 G60136637 Fundació Privada Auria B 65.179,11 65.179,11

2011 13 195 134 G60136637 Fundació Privada Auria B 97.414,80 100.661,96

2011 13 195 138 G60136637 Fundació Privada Auria B 10.536,00 10.536,00

2011 13 197 134 G58386962 Associació Cívica d'Ajuda Mútua (ACAM) B 30.857,70 31.886,29

2011 13 204 132 G43768019 Fundació Privada Onada T 49.671,08 49.671,08

2011 13 205 132 G43783133 Fundació Privada Ginac T 30.725,23 30.725,23

2011 13 205 134 G43783133 Fundació Privada Ginac T 16.373,40 16.919,18

2011 13 206 132 G43576206 Fundació Pere Mata, fundació privada T 17.785,28 17.785,28 2011 13 206 136 G43576206 Fundació Pere Mata, fundació privada T 77.767,75 77.767,75 2011 13 206 138 G43576206 Fundació Pere Mata, fundació privada T 16.462,50 16.462,50 2011 13 207 130 G25323148 Fundació Social Sant Ignasi de Loiola L 9.885,60 10.215,12 2011 13 208 137 G62882766 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Les Corts B 17.383,92 17.383,92 2011 13 208 138 G62882766 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Les Corts B 16.462,50 16.462,50

(14)

2011 13 209 136 G25327032 Fundació Privada Alosa L 9.189,18 9.189,18

2011 13 210 136 G25375023 Adesma Fundació L 8.712,33 8.712,33

2011 13 211 136 G25410705 Fundació Privada Shalom L 1.396,72 1.396,72

2011 13 213 136 G63200281 Fundació Privada Tutelar Santa Clara B 15.047,55 15.047,55 2011 13 215 136 G60845302 Fundació Privada de Pares Treballadors de SEAT amb Fills Disminuïts B 2.559,86 2.559,86 2011 13 216 134 G08814519 Associació de Pares amb Fills Espina Bífida B 6.718,50 6.942,45 2011 13 217 136 G61471843 Associació Catalana de Familiars i Usuaris de Centres Geriàtrics Assistits -

ACFUC

B 19.720,34 19.720,34 2011 13 218 136 G62716535 Fundació privada Lar per Malalts Mentals B 26.688,31 26.688,31 2011 13 218 137 G62716535 Fundació privada Lar per Malalts Mentals B 8.691,96 8.691,96 2011 13 219 137 G25511205 Sol del Solsonès. Associació de Familiars de Malalts Mentals i drogodependents L 8.691,96 8.691,96 2011 13 220 136 G59073049 Fundació Privada Via-Guasp per la Rehabilitació del Malalt Mental B 16.639,92 16.639,92

2011 13 221 130 G28843647 Asociación Dianova España B 27.185,40 28.091,58

2011 13 222 132 G63159750 Fundació Privada Caviga B 52.358,54 52.358,54

2011 13 223 138 G62873971 Fundació Privada el Molí d'en Puigvert B 29.632,50 29.632,50 2011 13 224 130 G62836127 Fundación Instituto de Trastornos Alimentarios B 22.057,50 22.792,75

2011 13 225 138 G60184348 Fundació Privada Dau B 16.462,50 16.462,50

2011 13 226 136 G60062809 TEB Fundació Privada B 2.024,70 2.024,70

2011 13 227 136 G59088120 Fundació Germà Tomàs Canet B 68.299,39 68.299,39

2011 13 227 137 G59088120 Fundació Germà Tomàs Canet B 5.007,99 5.007,99

2011 13 228 131 R2200563A Germanes de la Caritat de Santa Anna - Centre sociosanitari G 20.229,00 20.903,30 2011 13 229 136 G43761832 Fundació Privada Tutelar de les Terres de l'Ebre E 9.289,70 9.289,70 2011 13 230 136 G60644994 Fundació Privada Tutelar Santa Maria de Comabella B 3.924,11 3.924,11

2011 13 231 134 G63435614 Fundació Privada Projecte Aura B 2.932,20 3.029,94

2011 13 232 130 G61369526 Fundació Gresol Projecte Home B 21.613,50 22.333,95

2011 13 233 137 G63027411 Fundació Privada els Tres Turons B 8.691,96 8.691,96

2011 13 233 138 G63027411 Fundació Privada els Tres Turons B 32.925,00 32.925,00 2011 13 234 136 G17046517 Asociación Comarcal para la Promoción y Ayuda de Minusválidos G 8.149,97 8.149,97

(15)

2011 13 236 138 G17588047 Fundació Privada Drissa G 23.047,50 23.047,50 2011 13 237 136 G17348426 Associació FADESIA (Familiars Demència Senil i Alzheimer) G 6.069,68 6.069,68

2011 13 238 136 G17715293 Fundació tutelar de l'Empordà G 1.914,71 1.914,71

2011 13 240 139 G59784918 Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat sense afany de lucre B 2.158,38 2.158,38 2011 13 241 135 G08857542 Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics (ACELL) B 24.930,63 24.930,63 2011 13 242 127 G61064242 Federació Catalana d'Associacions de Familiars de Malalts Mentals - FECAFAMM B 24.437,40 24.437,40 2011 13 243 135 G58165127 Federació Catalana d'Esports per a Minusvàlids B 14.382,91 14.382,91 2011 13 244 135 G58984733 Coordinadora de Tallers per a persones amb discapacitat psíquica de Catalunya B 18.514,37 18.514,37 2011 13 245 135 G08389058 Federació catalana pro persones amb disminució psíquica - APPS B 56.948,01 56.948,01 2011 13 247 135 G60388352 Coordinadora de centres de profunds (CCP) B 2.778,19 2.778,19 2011 13 248 135 G17053208 Minusvàlids Físics Associats (MIFAS) G 5.804,64 5.804,64

2011 13 249 135 G08621922 Federació de Sords de Catalunya B 18.910,08 18.910,08

2011 13 250 128 G58335100 Associació per a la Promoció i Inserció Professional B 5.176,81 5.176,81

2011 13 252 128 G60275385 Associació Àmbit Prevenció B 2.212,38 2.212,38

2011 13 253 128 G62728183 Fundació Privada ARED B 1.294,20 1.294,20

2011 13 254 128 G60022787 Fundació Privada Escó B 5.176,81 5.176,81

2011 13 255 128 G59546556 Fundació Privada Trinijove B 2.551,06 2.551,06

2011 13 257 136 G17752288 Fundació Privada Tutelar de les Comarques Gironines G 91.799,64 91.799,64 2011 13 260 128 V08667479 Associació Centre Obert Joan Salvador Gavina B 1.286,43 1.286,43 2011 13 262 135 G63566467 Federación ACAPPS (Federación de Asociaciones Catalanas de Padres y

Personas Sordas)

B 4.012,98 4.012,98 2011 13 263 135 G08897696 Fundació Catalana per a la Síndrome de Down B 13.044,18 13.044,18 2011 13 264 129 G59921858 Federació Catalana d'Associacions d'Ajuda al Drogodependent B 1.276,96 1.276,96 2011 13 265 132 F43033562 Societat Cooperativa Solc, Catalana Limitada T 8.517,78 8.517,78 2011 13 266 135 G25427345 Agrupació d'entitats per l'atenció al minusvàlid de les comarques de Lleida

(ALLEM)

L 3.208,21 3.208,21

(16)

2011 13 268 136 G25201344 Fundació Privada Libra L 2.525,86 2.525,86 2011 13 269 132 V62858279 Coordinadora d'Entitats de Persones amb Discapacitat les Corts B 30.730,33 30.730,33 2011 13 271 136 G63184527 Fundació Privada Pro Vellesa Autónoma B 11.659,45 11.659,45

2011 13 272 136 G61630950 Fundació privada tutelar Acidh B 10.790,92 10.790,92

2011 13 273 137 G61404612 DARUMA Associació de Familiars de Malalts Mentals del Vallès Oriental B 8.691,96 8.691,96 2011 13 274 134 G62216973 Fundació Privada Tallers Guinardó de Pares de Disminuïts B 9.798,00 10.124,60

2011 13 275 128 G43033778 Càritas Diocesana Tarragona T 2.549,42 2.549,42

2011 13 277 134 G43830199 La Mar Blava, Fundació Privada T 22.637,10 23.391,67

2011 13 278 132 G64398910 Fundació Privada Gandhi B 12.589,24 12.589,24

2011 13 278 134 G64398910 Fundació Privada Gandhi B 40.158,30 41.496,91

2011 13 279 138 G61797197 Associació de empreses amb finalitat social ENTREM-HI B 16.462,50 16.462,50

2011 13 280 132 F64660715 COINTEGRA, SCCL B 125.059,93 125.059,93

2011 13 281 137 G59780494 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau B 8.691,96 8.691,96

2011 13 282 136 G64041353 Fundació Alzheimer Catalunya B 17.017,68 17.017,68

2011 13 284 128 G61611364 Arrels Fundació B 1.294,20 1.294,20

2011 13 285 128 G64147184 Fundació Institut de Reinserció Social B 7.445,63 7.445,63 2011 13 286 128 G64404213 Surt, Fundació de dones, Fundació Privada B 1.294,20 1.294,20 2011 13 287 130 G64690142 Ciutat i Valors, Fundació privada de serveis i iniciativa B 21.613,50 22.333,95

2011 13 288 133 G64821309 Fundació Privada Atendis B 21.815,54 21.815,54

2011 13 288 134 G64821309 Fundació Privada Atendis B 27.253,50 28.161,95

2011 13 289 136 G63782866 Entitat Tutelar del Garraf, Fundació Privada B 9.351,37 9.351,37

2011 13 291 132 F63626048 Eneida, SCCL B 12.227,38 12.227,38

2011 13 293 136 G63743629 Malla, Associació Catalana Tutelar de Persones amb Discapacitat Psíquica B 12.893,29 12.893,29

2011 13 294 133 G63397038 Fundació Privada Don Caballo B 4.513,56 4.513,56

2011 13 295 136 G63178933 Fundació Privada Tutelar de l'Anoia B 8.519,72 8.519,72

2011 13 296 138 G58850868 Associació LABORIS B 16.462,50 16.462,50

2011 13 297 137 G08572737 Fundació Hospital Sant Pere Claver B 8.691,96 8.691,96 2011 13 298 134 F63044531 Grup de Serveis d'Iniciativa Social Dos, SCCL B 45.273,90 46.783,03

(17)

2011 13 300 130 G59746982 Associació d'Exdrogodependents de Catalunya - Grup de Reinserció i Inserció Social

B 22.507,80 23.258,06 2011 13 301 132 G61326120 Associació de Pares, Tutors i Familiars Pro-Laboral Xalest B 28.761,49 28.761,49 2011 13 302 137 G61740627 Fundació Marianao (casal infantil i juvenil de Marianao) B 5.007,99 5.007,99 2011 13 303 134 G17662495 Fundació Privada per a Disminuits Psíquics de la Comarca del Pla de l'Estany G 31.334,40 32.378,88 2011 13 304 136 G60458148 Fundació Privada Jeroni de Moragas B 1.161,61 1.161,61

2011 13 305 137 F62920715 Aixec, SCCL B 8.691,96 8.691,96

2011 13 306 138 G08973224 Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS) B 23.047,50 23.047,50

2011 13 308 136 G64827876 FUNDACIÓ PRIVADA LLUÍS ARTIGUES B 29.691,53 29.691,53

2011 13 309 136 G62813233 Fundació Privada Vella Terra B 18.554,63 18.554,63

2011 13 310 136 G64730088 Fundació Privada Viaclara B 17.960,67 17.960,67

2011 13 311 132 G63778815 Fundació Privada Arc de Sant Martí B 11.102,80 11.102,80 2011 13 311 133 G63778815 Fundació Privada Arc de Sant Martí B 13.540,68 13.540,68

2011 13 312 130 V61242228 Centro Asistencial Canaan G 11.527,20 11.911,44

2011 13 313 132 G43393198 FUNDACIÓ ESTELA DE PROTECCIÓ ALS DISMINUÏTS PSÍQUICS T 43.589,69 43.589,69 2011 13 313 134 G43393198 FUNDACIÓ ESTELA DE PROTECCIÓ ALS DISMINUÏTS PSÍQUICS T 50.820,30 52.514,31 2011 13 315 137 G43540731 Associació Ment i Salut La Muralla T 8.691,96 8.691,96 2011 13 316 133 G25322603 Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida, ASPID L 23.312,41 23.312,41

2011 13 317 136 G25342064 Fundació Privada AREMI L 408,34 408,34

2011 13 318 133 G25019084 Asociación de Padres de Minusválidos Psíquicos L 1.504,52 1.504,52 2011 13 319 136 G25495623 Fundació privada tutelar Terres de Lleida L 1.837,53 1.837,53

2011 13 320 136 G25417825 Acudam, Fundació Privada L 423,81 423,81

2011 13 321 135 G62427919 Fundació Privada de la Federació de Sords de Catalunya B 29.256,59 29.256,59

2011 13 323 137 G64746613 Fundació Privada Fonament B 20.031,96 20.031,96

2011 13 324 132 G08726630 Associació de Pares de Deficients Psíquics de Poble Sec B 51.513,33 51.513,33 2011 13 324 134 G08726630 Associació de Pares de Deficients Psíquics de Poble Sec B 26.055,30 26.923,81

2011 13 326 132 G64813223 Fundació Privada Rosella B 36.368,82 36.368,82

(18)

Annex II

Exp Prog NIF Nom Entitat Reg. Negativa % aplicació A deduir Import bestreta d’abril % aplicació A deduir Import bestreta de maig % aplicació A deduir Import bestreta de juny 00167 131 Q2866001G Cruz Roja Española 13.160,68 33% 4.386,45 5.273,91 33% 4.386,45 5.595,92 33% 4.386,45 5.273,91

00020 132 G08575441 Aspasim - Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica - Institució Mullerat 3.890,53 100% 3.890,53 26.005,83 0,00 29.896,36 0,00 29.896,36 00021 132 F08713059

Tallers Blancs, Societat Cooperativa Catalana Limitada 2.223,16 100% 2.223,16 19.424,86 0,00 21.648,02 0,00 21.648,02 00023 132 A58083080 T.E.C.S.A.L., Sociedad Anónima 1.111,58 100% 1.111,58 21.764,33 0,00 22.875,91 0,00 22.875,91 00026 132 G08407942 Associació de Paràlisis Cerebral "Camí" 2.042,23 100% 2.042,23 15.372,52 0,00 17.414,75 0,00 17.414,75 00027 132 F08580359 Grupdem, SCCL 1.639,72 100% 1.639,72 24.079,60 0,00 25.719,32 0,00 25.719,32 00040 132 G08692410 Associació de Pares Treballadors de Seat

amb Fills Disminuïts 9.520,57 100% 9.520,57 98.177,65 0,00 107.698,22 0,00 107.698,22

00049 132 G58049016 Fundació Privada President Amat Roumens 55,25 100% 55,25 73.031,66 0,00 73.086,91 0,00 73.086,91 00053 132 G08879256 Associació Pro Persones amb Autisme de Catalunya -ASEPAC- 5.179,79 100% 5.179,79 19.424,21 0,00 24.604,00 0,00 24.604,00 00056 132 G60511748 Asociación "Taller Ocupacional Ariadna" 4.274,76 100% 4.274,76 19.126,06 0,00 23.400,82 0,00 23.400,82 00059 132 G08483067 Asociación de ayuda a personas con disminución psíquica 8.975,33 100% 8.975,33 29.432,34 0,00 38.407,67 0,00 38.407,67 00068 132 V08789471 Mancomunitat per a l'Atenció i Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf 4.782,18 100% 4.782,18 51.636,64 0,00 56.418,82 0,00 56.418,82 00086 132 G08581639 Associació de suport al disminuït psíquic Mare

(19)

Exp Prog NIF Nom Entitat Reg. Negativa % aplicació A deduir Import bestreta d’abril % aplicació A deduir Import bestreta de maig % aplicació A deduir Import bestreta de juny 00093 132 G08593188 Llars de l'Amistat Cheshire. Fundació Privada 3.334,74 100% 3.334,74 27.966,90 0,00 31.301,64 0,00 31.301,64 00095 132 G58403189 Associació Centre Pedralbes 1.664,12 100% 1.664,12 44.219,86 0,00 45.883,98 0,00 45.883,98 00097 132 G62372768 Fundació Ginesta 3.311,04 33% 1.103,57 4.401,03 33% 1.103,57 4.401,03 33% 1.103,57 4.401,03 00126 132 A59835454 Icària Iniciatives Socials, SAL 9.634,01 50% 4.817,01 28.952,09 50% 4.817,01 28.952,09 0,00 33.769,09 00133 132 G08569303 Asociación Esclat 3.699,85 100% 3.699,85 27.498,53 0,00 31.198,38 0,00 31.198,38 00134 132 G08489460 Associació de Pares i Familiars de Persones amb Disminució 2.781,50 100% 2.781,50 25.160,82 0,00 27.942,32 0,00 27.942,32 00136 132 G60531100 Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà 2.759,20 50% 1.379,60 5.173,50 50% 1.379,60 5.173,50 0,00 6.553,10 00143 132 G60176328

Fundació per l'Educació

i la Salut Mental 1.932,84 100% 1.932,84 10.877,95 0,00 12.810,79 0,00 12.810,79 00153 132 G08373037

Obra Benèfico-Social

del Nen Déu 9.606,61 100% 9.606,61 51.302,99 0,00 60.909,60 0,00 60.909,60

00195 132 G60136637 Fundació Privada Auria 28.884,83 50% 14.442,42 47.477,74 50% 14.442,42 47.477,74 0,00 61.920,15 00222 132 G63159750 Fundació Privada Caviga 4.249,14 100% 4.249,14 45.491,47 0,00 49.740,61 0,00 49.740,61 00280 132 F64660715 COINTEGRA, SCCL 12.332,51 100% 12.332,51 106.474,42 0,00 118.806,93 0,00 118.806,93 00326 132 G64813223 Fundació Privada Rosella 4.091,21 33% 1.363,74 33.186,64 33% 1.363,74 33.186,64 33% 1.363,74 33.186,64 00033 134 R5800701D

Casa Familiar San

Emilio 14.391,52 50% 7.195,76 27.967,83 50% 7.195,76 29.139,94 0,00 35.163,59 00051 134 F08640997 Taller Jeroni de Moragas, SCCL 2.144,89 100% 2.144,89 47.688,50 0,00 51.494,50 0,00 49.833,39 00068 134 V08789471 Mancomunitat per a l'Atenció i Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf 7.413,45 100% 7.413,45 31.738,43 0,00 40.456,94 0,00 39.151,88

00081 134 G58580143 Fundació Pere Mitjans 11.235,13 100% 11.235,13 60.079,85 0,00 73.692,15 0,00 71.314,98

00136 134 G60531100

Associació Catalana d'Integració i

(20)

Exp Prog NIF Nom Entitat Reg. Negativa % aplicació A deduir Import bestreta d’abril % aplicació A deduir Import bestreta de maig % aplicació A deduir Import bestreta de juny Humà 00149 134 G60171253

Fundación Privada Pro-Deficientes Psíquicos Finestrelles 3.597,88 100% 3.597,88 42.431,05 0,00 47.563,22 0,00 46.028,93 00150 134 G60941861 Pro-Disminuïts Fundació Privada Terrassenca 5.099,34 100% 5.099,34 133.809,66 0,00 143.539,30 0,00 138.909,00 00152 134 G08408346 Asociación Comarcal Pro Subnormales del Bajo Llobregat

(ACOSU) 65,32 100% 65,32 47.319,64 0,00 48.964,45 0,00 47.384,96

00153 134 G08373037

Obra Benèfico-Social

del Nen Déu 4.082,21 100% 4.082,21 13.894,74 0,00 18.576,18 0,00 17.976,95

00216 134 G08814519

Associació de Pares

amb Fills Espina Bífida 44,79 100% 44,79 6.337,79 0,00 6.595,33 0,00 6.382,58

00274 134 G62216973 Fundació Privada Tallers Guinardó de Pares de Disminuïts 65,32 100% 65,32 9.242,78 0,00 9.618,37 0,00 9.308,10 00326 134 G64813223 Fundació Privada Rosella 6.386,97 100% 6.386,97 94.347,14 0,00 104.091,91 0,00 100.734,11 00005 136 G59324640

Fundación Privada Nou

Camí 13.784,98 50% 6.892,49 24.223,98 50% 6.892,49 24.223,98 0,00 31.116,47 00217 136 G61471843 Associació Catalana de Familiars i Usuaris de Centres Geriàtrics Assistits - ACFUC 10.241,65 50% 5.120,83 13.613,50 50% 5.120,83 13.613,50 0,00 18.734,32 00182 138 G08901019 Joventut Organitzada i Activa - JOIA 7.243,50 100% 7.243,50 51.560,55 0,00 58.804,05 0,00 58.804,05 00183 138 G08631574 Asociación para la Rehabilitación de les Persones amb malaltia

mental. 8.560,50 50% 4.280,25 11.359,13 50% 4.280,25 11.359,13 0,00 15.639,38

00223 138 G62873971

Fundació Privada el

Molí d'en Puigvert 658,50 100% 658,50 27.492,38 0,00 28.150,88 0,00 28.150,88

00233 138 G63027411

Fundació Privada els

Tres Turons 658,50 100% 658,50 30.620,25 0,00 31.278,75 0,00 31.278,75

00118 130 G17101924

Associació Tramuntana d'ajut i Reinserció del

Toxicòman 95.785,73 25% 23.946,43 47.684,62 25% 23.946,43 50.072,32 25% 23.946,43 47.684,62 00009 132 G17462128

Fundació Privada

(21)

Exp Prog NIF Nom Entitat Reg. Negativa % aplicació A deduir Import bestreta d’abril % aplicació A deduir Import bestreta de maig % aplicació A deduir Import bestreta de juny 00012 132 G17695768 Fundació Privada Astres 2.327,90 100% 2.327,90 19.808,84 0% 0,00 22.136,74 0% 0,00 22.136,74 00014 132 G17338492 Fundació Privada Aspronis 1.841,80 100% 1.841,80 47.427,96 0% 0,00 49.269,76 0% 0,00 49.269,76 00016 132 G17535055 Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa 1.679,22 100% 1.679,22 20.223,42 0% 0,00 21.902,64 0% 0,00 21.902,64 00156 132 G17603325 Fundació Privada Altem 27.069,27 50% 13.534,64 28.176,50 50% 13.534,64 28.176,49 0% 0,00 41.711,13 00009 133 G17462128 Fundació Privada Ramon Noguera 20.311,02 5.002,53 0,00 5.002,53 0,00 5.002,53 0,00 00014 133 G17338492 Fundació Privada Aspronis 2.256,78 100% 2.256,78 2.745,75 0% 0,00 5.002,53 0% 0,00 5.002,53 00009 134 G17462128 Fundació Privada Ramon Noguera 9.433,29 100% 9.433,29 84.320,03 0% 0,00 96.878,43 0% 0,00 93.753,32 00014 134 G17338492 Fundació Privada Aspronis 1.272,49 100% 1.272,49 50.993,38 0% 0,00 54.008,06 0% 0,00 52.265,87 00018 134 R0800061D Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 96,60 100% 96,60 87.123,38 0% 0,00 90.127,31 0% 0,00 87.219,98 00303 134 G17662495

Fundació Privada per a Disminuits Psíquics de la Comarca del Pla de

l'Estany 712,90 100% 712,90 29.054,78 0% 0,00 30.759,94 0% 0,00 29.767,68 00064 132 G25022773 Associació Pro-Minusvàlids de l'Alt Urgell 3.906,33 34% 1.328,15 13.179,85 33% 1.289,09 13.218,91 33% 1.289,09 13.218,91 00073 132 F25014176 Societat Cooperativa Catalana Agropecuaria L'Olivera Lt 827,76 34% 281,44 6.131,56 33% 273,16 6.139,84 33% 273,16 6.139,84 00085 132 G25025321 Associació Shalom 3.341,24 34% 1.136,02 35.448,98 33% 1.102,61 35.482,39 33% 1.102,61 35.482,39 00087 132 G25021395 Associació de Rehabilitación del Minusválido Aremi 3.512,42 34% 1.194,22 10.755,78 33% 1.159,10 10.790,90 33% 1.159,10 10.790,90 00158 132 R2500280I Centre Assistencial d'Almacelles - Sant Joan de Déu 6.235,88 34% 2.120,20 43.961,80 33% 2.057,84 44.024,16 33% 2.057,84 44.024,16 00316 133 G25322603 Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de 13.905,27 34% 4.727,79 17.419,21 33% 4.588,74 17.558,05 33% 4.588,74 17.558,05

(22)

Exp Prog NIF Nom Entitat Reg. Negativa % aplicació A deduir Import bestreta d’abril % aplicació A deduir Import bestreta de maig % aplicació A deduir Import bestreta de juny Lleida, ASPID 00318 133 G25019084 Asociación de Padres de Minusválidos Psíquicos 4.513,56 34% 1.534,61 -105,61 33% 1.489,47 -60,47 33% 1.489,47 -60,47 00073 134 F25014176 Societat Cooperativa Catalana Agropecuaria L'Olivera Lt 207,57 34% 70,57 24.016,49 33% 68,50 24.821,46 33% 68,50 24.018,56 00075 134 G25068636 Associació d'Ocupació i Esplai de Catalunya, la Torxa 25.316,24 34% 8.607,52 3.353,07 33% 8.354,36 4.004,92 33% 8.354,36 3.606,24 00085 134 G25025321 Associació Shalom 4.446,64 34% 1.511,86 59.949,82 33% 1.467,39 62.043,01 33% 1.467,39 59.994,28 00209 136 G25327032 Fundació Privada Alosa 1.014,56 34% 344,95 8.384,05 33% 334,80 8.394,20 33% 334,80 8.394,20 00100 138 G43604628 Fundació Privada Aspros 3.951,00 34% 1.343,34 16.797,66 33% 1.303,83 16.837,17 33% 1.303,83 16.837,17 00113 132 G43047158 Fundación Taller Ocupacional Promoción Minusválidos 14.615,22 34% 4.969,17 28.984,82 33% 4.823,02 29.130,97 33% 4.823,02 29.130,97 00204 132 G43768019 Fundació Privada Onada 11.194,99 34% 3.806,30 43.381,23 33% 3.694,35 43.493,18 33% 3.694,35 43.493,18 00119 134 G43623214 El Pont - suport a persones amb retard

mental 39.122,95 34% 13.301,80 25.397,21 33% 12.910,57 27.078,40 33% 12.910,57 25.788,44 00122 134 G43069749 Associació Pro-Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà-APRODISCA 362,48 100% 362,48 60.396,39 0,00 62.784,16 0,00 60.758,87 00108 138 G43392364

Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada 5.268,00 34% 1.791,12 3.213,48 33% 1.738,44 3.266,16 33% 1.738,44 3.266,16 00102 134 G43591593 Fundació Privada AJEM 9.068,88 50% 4.534,44 28.786,05 50% 4.534,44 29.896,73 33.320,49 00104 134 F43026723 Societat Cooperativa Verge de la Cinta 7.452,29 50% 3.726,15 100.186,57 50% 3.726,15 103.650,32 103.912,71

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :