FORMULARI 1 / FORMULARIO 1 DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT /. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Descargar (0)

Texto completo

(1)

SOL.LICITUT ESPECÍFICA DE SUBVENCIONS A ACTUACIONS DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 2017

SOLICITUD ESPECÍFICA DE SUBVENCIONES A ACTUACIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2017

FORMULARI 1 / FORMULARIO 1

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE L'ENTITAT /. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

1. Identificació general / Identificación general

Entitat sol.licitant / Entidad Solicitante CIF/ CIF

Pressentació / Presentación: Individual

En agrupació / En agrupación

Núm. d'entitats integrants de l´agrupació / Nº de entidades integrantes de la agrupación Si el projecte es realitza en agrupació d'entitats, identifiqueu-les:

Si el proyecto se realiza en agrupación de entidades, identificarlas:

NIF Nom / Nombre Aportació econòmica/

Aportación económica

% de participació % de participación

2. Identificació del soci local / Identificación del Socio local Núm. de socis locals / N.º de socios locales

Soci local 1 / Socio local 1

Denominació del soci local / Denominación del Socio Local

Naturalesa jurídica / Naturaleza jurídica

Núm. d'Identificació (CIF o equivalent al país) / N.º de identificación (CIF o equivalente en el país)

Data de constitució / Fecha de constitución Seu social / Sede social

Domicili / Domicilio CP Localitat / Localidad Païs / País

Casilla de verificación

Casilla de verificación

D

O

C

U

M

E

N

T

O

N

O

V

Á

L

ID

O

-

P

R

E

S

E

N

TA

C

N

E

X

C

LU

S

IV

A

M

E

N

T

E

T

E

LE

M

Á

T

IC

A

(2)

Telèfon / Teléfono email

Dades de la persona responsable / Datos de la persona responsable: Cognoms i nom / Apellidos y nombre

Identificació / Identificación Tipus de document / Tipo de documento

Com a / En calidad de

Soci local 2 / Socio local 2

Denominació del soci local / Denominación del Socio Local

Naturalesa jurídica / Naturaleza jurídica

Núm. d'Identificació (CIF o equivalent al país) / N.º de identificación (CIF o equivalente en el país)

Data de constitució / Fecha de constitución Seu social / Sede social

Domicili / Domicilio

CP Localitat / Localidad

Païs / País

Telèfon / Teléfono email

Dades de la persona responsable / Datos de la persona responsable Cognoms i nom / Apellidos y nombre

Identificació / Identificación Tipus de document / Tipo de documento

Com a / En calidad de

3. Declaració responsable de la pertinença a xarxes / Declaración responsable de la pertenencia a redes de la Entidad Beneficiaria

Nom de l'entitat / Nombre de la entidad* Denominació de la xarxa / Denominación de la Red Àmbit / Ámbito

*Quan el projecte es pressente en agrupació, identificar l'entitat / Cuando el proyecto se presente en agrupación, identificar la entida

Comunitat Valenciana Altres / Otros

D

O

C

U

M

E

N

T

O

N

O

V

Á

L

ID

O

-

P

R

E

S

E

N

TA

C

N

E

X

C

LU

S

IV

A

M

E

N

T

E

T

E

LE

M

Á

T

IC

A

(3)

4. Declaracions responsables / Declaraciones responsables Declare / Declaro:

1- Que la persona representant legal disposa de la capacitat suficient per a actuar en nom de l'entitat / Que la

persona representante legal dispone de la capacidad suficiente para actuar en nombre de la entidad.

2- Que l'entitat sol·licitant, així com totes les entitats que formen part de l'agrupació, si és el cas, coneix i accepta el contingut de l'orde de convocatòria de la subvenció i complix amb els requisits que esta establix /

Que la entidad solicitante, así como todas las entidades que forman parte de la agrupación, si es el caso, conoce y acepta el contenido de la orden de convocatoria de la subvención y cumple con los requisitos que ésta establece.

3- Que l'entitat sol·licitant, així com totes les entitats que formen part de l'agrupació, si és el cas, compta amb la capacitat necessària per a realitzar les activitats necessàries per a aconseguir els fins de projecte objecte de la subvenció / Que la entidad solicitante, así como todas las entidades que forman parte de la agrupación, si

es el caso, cuenta con la capacidad necesaria para realizar las actividades necesarias para conseguir los fines de proyecto objeto de la subvención.

4- Que l'entitat sol·licitant, així com totes les entitats que formen part de l'agrupació si és el cas, compliran amb

les obligacions que per a les entitats beneficiàries s'establixen en l'art. 14 de la Llei 38/2003, General de Subvencions i en l'art. 10 de l'Orde de Bases XXXX / Que la entidad solicitante, así como todas las entidades

que forman parte de la agrupación si es el caso, cumplirán con las obligaciones que para las entidades beneficiarias se establecen en el art. 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el art. 10 de la Orden de Bases XXXX.

5- Que l'entitat sol·licitant, així com totes les entitats que formen part de l'agrupació es compromet a aportar la

diferència entre el cost total del projecte i l'ajuda de la Generalitat Valenciana / Que la entidad solicitante se

compromete a aportar la diferencia entre el coste total del proyecto y la ayuda de la Generalitat Valenciana. 6- Que l'entitat sol·licitant així com totes les entitats que formen part de l'agrupació, si és el cas, es

comprometen a no dur a terme, en l'àmbit de l'execució presentat, cap acció que poguera ser contradictòria amb la política exterior d'Espanya o amb els objectius de la Generalitat Valenciana / Que la entidad

solicitante, así como todas las entidades que forman parte de la agrupación, si es el caso se compromete a no llevar a término, en el ámbito de la ejecución presentado, ninguna acción que pudiera ser contradictoria con la política exterior de España o con los objetivos de la Generalitat Valenciana.

7- Que l'entitat sol·licitant així com totes les entitats que formen part de l'agrupació, si és el cas, complixen amb

la normativa sobre integració laboral de persones amb diversitat funcional / Que la entidad solicitante, así

como todas las entidades que forman parte de la agrupación, si es el caso, cumplen con la normativa sobre integración laboral de personas con diversidad funcional.

8- Que l'entitat sol·licitant, així com totes les entitats que formen part de l'agrupació si és el cas, es troben al

corrent de les obligacions derivades de l'obtenció amb anterioritat de subvencions del programa pressupostari de Cooperació Internacional al Desenvolupament, dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana / Que la

entidad solicitante, así como todas las entidades que forman parte de la agrupación si es el caso, se encuentran al corriente de las obligaciones derivadas de la obtención con anterioridad de subvenciones del programa presupuestario de Cooperación Internacional al Desarrollo, de los presupuestos de la Generalitat Valenciana.

9- Que l'entitat sol·licitant, així com totes les entitats que formen part de l'agrupació si és el cas, ha complit amb

les obligacions establides en el Reial Decret 519/2016, de 28 d'abril, Estatut del Cooperant / Que la entidad

solicitante, así como todas las entidades que forman parte de la agrupación si es el caso, ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Real Decreto 519/2016, de 28 de abril, Estatuto del Cooperante.

10- Que les fotocòpies o còpies digitalitzades que s'adjunten a la present sol·licitud són fidels i conformes amb els

originals que obren en poder de l'entitat sol·licitant, o de les entitats que formen l'agrupació, si és el cas, i que dites originals es posen a disposició de la Generalitat Valenciana en cas de ser requerides per a la seua comprovació./ Que las fotocopias o copias digitalizadas que se adjuntan a la presente solicitud son fieles y

conformes con los originales que obran en poder de la entidad solicitante, o de las entidades que forman la agrupación, si es el caso, y que dichos originales se ponen a disposición de la Generalitat Valenciana en caso de ser requeridas para su comprobación.

D

O

C

U

M

E

N

T

O

N

O

V

Á

L

ID

O

-

P

R

E

S

E

N

TA

C

N

E

X

C

LU

S

IV

A

M

E

N

T

E

T

E

LE

M

Á

T

IC

A

(4)

FORMULARI 2 / FORMULARIO 2

DADES DE L´ACTUACIÓ /. DATOS DE LA ACTUACIÓN

1. Descripció del projecte / Descripción del proyecto Denominació de l´actuació / Denominación de la actuación

País receptor / País receptor País receptor 2/ País receptor 2

Duració (en mesos) / Duración (en meses) Data d'inici / Fecha de inicio

Data de finalització / Fecha de finalización Sector (Codi CAD) / Sector (Código CAD) Subsector (Codi CRS) / Subsector (Código CRS) Àrea geogràfica / Área geográfica:

Descriga en forma molt concreta el problema identificat i caracteritzat en el diagnòstic / Describa de forma muy concreta el problema identificado en el diagnóstico

Descriga l'objectiu específic del projecte / Describa el objetivo específico del proyecto

Descriga de manera sintètica els resultats esperats / Describa de forma sintética los resultados esperados

Localització geogràfica: província, departament, municipi, comunitat… / Localización geográfica: provincia, departamento, municipio, comunidad…

2. Identificació de la població beneficiària / Identificación de la población beneficiaria Núm. de beneficiaris indirectes / N.º de beneficiarios indirectos:

Núm. total de beneficiaris directes / Nº total de beneficiarios directos:

D

O

C

U

M

E

N

T

O

N

O

V

Á

L

ID

O

-

P

R

E

S

E

N

TA

C

N

E

X

C

LU

S

IV

A

M

E

N

T

E

T

E

LE

M

Á

T

IC

A

(5)

Desagregació per sexe (dels beneficiaris directes) / Desagregación por sexo (de los beneficiarios directos):

Homes / Hombres Dones / Mujeres

Desagregació per edats (el projecte es dirigeix, de manera prioritària, a col·lectius de) / Desagregación por edades (el proyecto se dirige de manera prioritaria colectivos de):

Infància / Infancia Joventut / Juventud

Persones Adultes / Personas adultas Persones majors / Personas mayores

Desagregació per tipus de població / Desagregación por tipo de población: Població desplaçada - refugiada / Población desplazada y/o refugiada Població indígena / Población indígena

Dones / Mujeres

Personal tècnic i professionals / Personal técnico y profesionales

Població en situació d'extrema pobresa / Población en situación de extrema pobreza Població discapacitada / Población discapacitada

Altres (especifiqueu) / Otros (especificar):

Àmbit d'intervenció general / Ámbito de intervención general

3. Contribució del projecte a l'assoliment dels ODS i de les metes/ Contribución del proyecto al logro de los ODS y de las metas

3.1. Alineació amb els ODS i les metes / Alineación con los ODS y las metas:

ODS Metes / Metas*

* Només cal indicar el número de les metes (per exemple, per a l'ODS 1, metes 1.1 i 1.3) / Únicamente es necesario indicar el número

de las metas (por ejemplo, para el ODS 1, metas 1.1. y 1.3)

3.2. Alineació amb els enfocaments transversals de l'Agenda 2030 / Alineació con los enfoques

transversales de la Agenda 2030

Enfocament basat en els Drets Humans / Enfoque basado en los Derechos Humanos

Enfocament de drets de la infància / Enfoque de derechos de la infancia Enfocament de salut i benestar / Enfoque de salud y bienestar

Enfocament de gènere i desenvolupament/Enfoque de género en el desarrollo

Enfocament de sostenibilitat mediambiental / Enfoque de sostenibilidad medioambiental

Enfocament de desenvolupament humà en la lluita contra la pobresa / Enfoque de desarrollo humano en la lucha contra la pobreza

Enfocament de Consum i producció responsables / Enfoque de Consumo y producción responsables Enfocament de transparència, justícia i democratització / Enfoque de transparencia, justicia y democratización

Altres enfocaments (especificar) / Otros enfoques(especificar)

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

Casilla de verificación

D

O

C

U

M

E

N

T

O

N

O

V

Á

L

ID

O

-

P

R

E

S

E

N

TA

C

N

E

X

C

LU

S

IV

A

M

E

N

T

E

T

E

LE

M

Á

T

IC

A

(6)

FORMULARI 3 / FORMULARIO 3

RESUM DE DADES ECONÒMIQUES / RESUMEN DE DATOS ECONÓMICOS

Import/ Importe

%

Cost total de l' actuació / Coste total de la actuación 100% (este es un valor fijo) Subvenció sol·licitada / Subvención solicitada

Altres finançadors / Otros

financiadores

Denominació

finançador/Denominación

financiador

Import/

Importe

%

Altres aportacions públiques/Otras aportaciones

públicas

Aportació de l' entitat sol·licitant/Aportaciones

de la entidad solicitante

Altres aportacions privades/Otras aportaciones

privadas

Altres finançadors locals / Otros

financiadores locales

finançador/Denominación

Denominació

financiador

Import/

Importe

%

Aportacions del soci local/Aportaciones del socio local

Altres aportacions públiques locals/Otras aportaciones públicas locales Altres aportacions privades locals /Otras

aportaciones privadas locales Aportacions valoritzades / Aportaciones

valorizadas

D

O

C

U

M

E

N

T

O

N

O

V

Á

L

ID

O

-

P

R

E

S

E

N

TA

C

N

E

X

C

LU

S

IV

A

M

E

N

T

E

T

E

LE

M

Á

T

IC

A

(7)

FORMULARI 4 / FORMULARIO 4

APORTACIÓ DOCUMENTAL / APORTACIÓN DOCUMENTAL

1. Indique els documents que, havent d'aportar en esta sol·licitud, van ser aportats en la convocatòria 2016 / Indique los documentos que, debiendose aportar en esta solicitud, fueron

aportados en la convocatoria 2016:

Document / Documento Entitat / Entidad Núm. d'expedient n.º de expediente

2. Indique els documents que, havent d'aportar en esta sol·licitud, estan disponibles en la pàgina web de l'entitat / Indique los documentos que, debiéndose aportar en esta solicitud, están disponibles en la página web de la entidad:

Document / Documento Entitat / Entidad URL

Organigrama, delegacions i òrgans govern/Organigrama, delegaciones y órganos gobierno Acreditació de l'experiència/Acreditación de la experiencia

Estatuts del soci local/Estatutos del socio local Inscripció del soci local/Inscripción socio local Pla d'igualtat Entitat/Plan de Igualdad Entidad

Acord d'aprovació del Pla d'igualtat entitat/Acuerdo de aprobación del plan de igualdad entidad Pla de voluntariat entitat/Plan de voluntariado entidad

Acord d'aprovació del Pla de voluntariat/Acuerdo de aprobación del plan de voluntariado Pla d'igualtat Soci Local/ Plan de igualdad socio local

Acord aprovació pla igualtat soci local/acuerdo de aprobación plan igualdad socio local Estratègia país-regió entitat sol.licitant/Estrategia país-región entidad solicitante Acord aprovació estratègia/Acuerdo aprobación estrategia

Pla d'igualtat entitat sol.licitant/Plan de igualdad entidad solicitante Pla de voluntariat entitat sol.licitant/Plan de voluntariado entidad solicitante

Memòria de la institució, estats contables i/o comptes auditades/Memoria de la institucion, estados contables i/o cuentas auditadas Estratègia país-regió entitat sol.licitant/Estrategia país-región entidad solicitante

Avaluacions de projectes anteriors/Evaluaciones de proyectos anteriores

D

O

C

U

M

E

N

T

O

N

O

V

Á

L

ID

O

-

P

R

E

S

E

N

TA

C

N

E

X

C

LU

S

IV

A

M

E

N

T

E

T

E

LE

M

Á

T

IC

A

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :