2. FORMULACIÓN Y NOMENCLATURA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS.

10  28  Descargar (0)

Texto completo

(1)

1.

Formula o nombra los siguientes compuestos: a) 2-metilheptano. b) 3,5-dimetilheptano. c) 5-propilnonano. d) isobutano. e) neopentano. f) g) h) i) radical 2-metilbutilo. j) radical isopentilo. k) radical 4,4-dimetil-2-propilhexilo. l) m) n) 4-etil-5-isopropil-3,4-dimetil-7-propilundecano. o) 6,6,9-tris(1,1,2-trimetilbutil)pentadecano. p)

(2)

q)

r)

s) 1,2-dipropilciclobutano. t)

u) 2-ciclohexil-5-ciclopropil-3,3-dimetilheptano.

2.

Formula o nombra los siguientes compuestos:

a) 3-etil-6-metil-2-hepteno. b) c) 1,3-pentadieno. d) 1,4-ciclohexadieno. e) 6-metil-6-pentil-2,4,7-nonatrieno. f) g) h) 1-butino. i) 3-propil-1,5-heptadiino. j) 1-buten-3-ino. k) 5,7-decadien-2-ino. l) CH3 CH CH CH2 C CH

(3)

CH2 CH C CH2 CH C CH3 CH3 n) Ciclopenteno. o) 4,4-dimetil-3-vinilciclohexeno. p) CH3 q) 6-alil-6-(4,4-dimetil-2-pentenil)-1,2,9-decatrien-7-ino. r) CH2 CH C C C C C C CH CH CH2 CH CH2

3.

Formula o nombra los siguientes compuestos:

a) p-dimetilbenceno. b) o-isopropilpropilbenceno. c) 1,3-difenilbutano. d) CH3 CH CH CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 e) f)

4.

Formula o nombra los siguientes compuestos:

a) 1-cloro-2-metil-4-vinilbenceno. d) b) 3-cloro-1,4-hexadieno. c) CH3 CH2 CH CH CH CH CH3 Br Br CH3 CH CH C CH Cl Cl

(4)

e)

Cl Cl

Cl Cl

5.

F los siguientes compuestos:

anodiol. ) CH3–CHOH–CH3 f) ormula o nombra a) 1-Propanol. b) 1,2-Prop c) Fenol. d) CH3OH e OH CH3 . 3–CH=CH–CH2–CH2OH. k) CH{C–CH=CH–CH2–CH2OH. l) g) CH2OH– CH2OH h) 3-Hexen-1-ol. i) 4-Metil-2,4-hexadien-1-ol. j) CH OH CH CH2 3

6.

F siguientes compuestos:

opentil éter. e) CH3–CH2–O–CH2–CH=CH–CH3

2–O–CH2–CH3

1,3,5-Trioxaciclohexano.

7.

F bra los siguientes compuestos:

c) Formaldehído. ormula o nombra los a) Fenil metil éter. b) Ciclohexil cicl c) Difenil éter. d) CH3–O–CH=CH2 f) CH3–O–CH2–CH2–O–CH2–CH g) ormula o nom a) Butanal. b) 3-octen-6-inal.

(5)

CH3 CH2 CH CH3 CH C2 H e) CH3–CH=CH–CH=CH–CHO 2–CH2–CHO epten-5-in-3-ona. l) f) OHC–CH2–CH2–CH g) Difenil cetona. h) Metil vinil cetona. i) 3-Buten-2-ona. j) 1-H k) 1,3-Ciclopentanodiona. CH3 CH C CH2 CH3 CH3 O m) CH3 C CH2 C CH2 CH2 C CH3 O O O o) n) CH3–CO–CH2–CH2–C6H5 C O ormilpentanodial. r) p) 2-F q) 1,1,3-Propanotricarbaldehído. C CH CH CH O O 2 CH2 CH C C O H H H

8.

F ra los siguientes compuestos:

OOH. c) Ácido 4-hexenoico. d) CH3–C{C–COOH 4-etil-2-metil-2,4,6-octatrienoico. f) ormula o nomb a) Ácido propanoico. b) HC e) Ácido C O OH g) Ácido 2,2-dimetilheptanodioico. h) HOOC–CH2–C{C–CH2––CH2–COOH

(6)

j) C CH2 CH CH O H O H CH2 C C O O OH OH

9.

F iguientes compuestos: etato de sodio. b)

ormula o nombra los s a) Ac C O OK c) Benzoato de etilo. d) Propanoato de fenilo. e) 3-Pentenoato de propilo. f) CH3 CH2 CH C O O CH CH3 3 3–C{C–COO–CH2–CH2–CH2–CH3 h) g) CH C O O i) Acetato de 1,2,3-trimetilbutilo.

j) Ciclohexanocarboxilato de terc-butilo o ciclohexanocarboxilato de dimetiletilo. k) C O O CH CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 l) C O O CH2 CH CH2 C CH CH3

m) Butanodioato de dietilo. n) Pentanodioato de etilo-metilo.

10.

iguientes compuestos:

b) (CH3–CH2–CO)2O

Formula o nombra los s a) Anhídrido acético.

(7)

CH3 CH2 C O C CH2 CH3 O ) Cloruro de acetilo. –CO–F d e) Bromuro de benzoílo. f) CH3–CH2–CH2 C O I

11.

ula o nombra los siguientes compuestos:

c) Form a) Propilamina. b) 3-Fenilbutilamina. CH C CH CH3 CH2 CH NH2 CH3 d) NH2 e) CH3 CH C CH3 CH NH2 2 g) 1,4-Hexanodiamina. h) f) 1,3-Propanodiamina. NH2 CH2 CH2 CH2 CH CH NH2 2 NH2 i) 3-Aminometil-1,7-heptanodiamina. j) NH2 CH2 CH CH2 CH CH2 CH2 NH2 CH2 CH3 CH2 CH2 NH2 k) N-metilpropilamina. fenilamina. m) N,N-dimetilvinilamina. l) Di n) CH CH3 CH2 CH2 NH CH CH2 3

(8)

o) CH C CH2 N CH2 CH3 CH3 p) CH3 CH2 N CH2 CH3 CH2 CH3 amina. r) N,N’-dimetil-1,3-butanodiamina. s) q) N,N-dietil-N’-metil-1,3-propanodi CH3 NH CH2 CH2 N CH2 CH3 CH2 CH3

12.

a los siguientes compuestos:

Metilpentanonitrilo. d) Formula o nombr a) Etanonitrilo. b) Cianuro de metilo. c) 4-C N e) CH3 C C CH CH3 C N bonitrilo. pano. 3–CH2–CH2–NO2 k) f) Ciclohexanocar g) Nitrometano. h) 1,3-Dinitropro i) p-Nitrofenol. j) CH N O O N O O

13.

a los siguientes compuestos:

boxamida. d) CH3–CO–NH2 –CH –CO–NH2 -Dimetilpentanamida. h) Formula o nombr a) Butanamida. b) Benzamida. c) Ciclopentanocar e) CH –CH –CH=CH3 2 2 f) N-metilacetamida. j) N-acetil-N-propanoilbutanamida. g) 2,4 CH3 CH2 CH C CH3 O N CH2 CH2 CH3 CH3 i) N-acetilbenzamida.

(9)

C N C CH3 O CH3 CH3 C N C CH2 C CH C CH2 CH2 CH3 O O :

14.

Formula o nombra los siguientes compuestos

a) Ácido 4-aminohexanoico. b) CH3 CH CH CH2 O CH3 OH O H c) 3,5-Dioxohexanoato de butilo. d) C CH2 CH2 CH CH2 CH2 C C O O O O H OH OH e) Ácido 3-hidroxi-6-metil-5-heptenoico. f) CH3 C CH2 CH CH3 CH2 CHO O g) N-metilaminoacetaldehído. h) CH2 CH O CH2 CH3 i) 4-(1-formiletil)heptanodial. j) NH2 CH2 CH2 CH CH2 CH2 C N CH3 CH3 O OH

k) 3-Nitrofenil 4-nitrofenil éter. l) CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 N CH CH CH3 O O

(10)

m) Ácido 3-ciano-5-oxohexanoico. n) CH3 C C CH2 O CH2 O CH3 o) 2-Formil-3-oxopentanodial. p) CH3 C CH CH2 C O OH O OH q) Ácido p-(formilmetil)benzoico. r) C CH2 CH2 C O O OH O CH3 s) Ácido 3-acetoxipropiónico. t) C N O H u) 2-Amino-4-oxohexanonitrilo. v) C CH2 CH2 CH CH2 CO O OH O H CONH2

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :