GUIA D ELABORACIÓ TREBALL DE RECERCA

Download (0)

Full text

(1)

   

 

 

 

   

   El  treball  de  recerca  consisteix  en  un  conjunt  d’activitats  estructurades  i  orientades  

amb   vista   a   la   investigació   que   realitza   l’alumnat   en   un   àmbit   que   ha   escollit   i   ha  

delimitat,   amb   l’orientació   del   professorat.   [...]   El   treball   de   recerca   contribueix   de  

manera  directa  al  desenvolupament  d’una  de  les  competències  generals  del  Batxillerat:  

la  competència  en  recerca.    

 

 

                                                                                                               (DECRET  142/2008,  de  15  de  juliol,  pel  qual  s’estableix                      

                                                                                                                                               l’ordenació  dels  ensenyaments  del  batxillerat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTES  METODOLÒGICS ... 2  

ESTRUCTURA  DEL  TREBALL ... 3  

ORIENTACIONS  PER  A  LA  MEMÒRIA  ESCRITA ... 4  

COM  CITAR  LES  FONTS  D’INFORMACIÓ ... 5  

TUTORITZACIÓ ... 6  

ALTRES  QUESTIONS  IMPORTANTS ... 6  

 

       

(2)

ASPECTES  METODOLÒGICS  

 

 

Quan  duem  a  terme  una  investigació  cal  seguir  els  passos  següents:    

1) delimitar  clarament  el  tema  a  investigar;  

2) programar  com  durem  a  terme  la  nostra  recerca  (fase  de  planificació);   3) cercar  la  informació  necessària  (fase  d’anàlisi);  

4) processar  les  dades  obtingudes  i  traslladar-­‐ho  a  la  memòria  escrita  (fase  de  síntesi);   5) arribar  de  manera  autònoma  a  uns  resultats  concloents.  

 

La  metodologia  que  es  pot  emprar  per  obtenir  informació  és  molt  diversa  i  depèn  del  tipus  de  treball   escollit.  Pot  consistir  tant  en  una  cerca  en  les  diferents  fonts  d’informació  que  estan  al  teu  abast  com   en   activitats   pràctiques   de   laboratori   o   de   camp.   En   tot   cas,   el   millor   és   seguir   les   indicacions   proporcionades   pel   tutor   del   treball   i,   sempre   que   sigui   possible,   combinar   diversos   recursos   metodològics,  valorant-­‐ne  críticament  la  fiabilitat.  

                                               

 

RECURSOS METODOLÒGICS ENTREVISTES, ENQUESTES, OBSERVACIONS EXPERIMENTS, CREACIONS TREBALL DE CAMP FONTS D’INFORMACIÓ TREBALL DE LABORATORI ACTIVITATS PRÀCTIQUES WEBGRÀFIQUES BIBLIOGRÀFIQUES (LLIBRES, REVISTES...) ALTRES DOCUMENTS FILMOGRÀFIQUES (PEL·LÍCULES, DOCUMENTALS...) BIBLIOTEQUES, HEMEROTEQUES, INTERNET INTERNET FILMOTEQUES, BIBLIOTEQUES, INTERNET ARXIUS, CENTRES DOCUMENTACIÓ, MUSEUS

(3)

ESTRUCTURA  DEL  TREBALL  

 

El  treball  de  recerca,  independentment  del  tema  tractat,  s’estructura  en  els  apartats  següents:    

o PORTADA    

Ha  de  contenir  les  dades  següents:  títol  del  treball,  nom  de  l’alumne,  nom  de  la  matèria  (“Treball   de   recerca”),   nom   del   tutor   del   treball,   curs   escolar,   grup   de   l’alumne   i   nom   de   l’institut.   Pot   incloure  també  alguna  imatge  que  sigui  representativa  del  tema  investigat.  

  o ÍNDEX  

Consisteix  en  una  enumeració  de  les  diferents  parts  que  conformen  la  memòria  escrita  amb  la   paginació  corresponent.  És  com  un  plànol  que  guiarà  al  lector  pel  teu  treball  i,  per  tant,  ha  de  ser   aclaridor,   coherent   i   complet.   Et   servirà   per   estructurar   correctament   la   investigació.   El   processador  de  textos  el  pot  generar  automàticament  (consulta  l’ajuda  si  no  saps  com  fer-­‐ho).    

o INTRODUCCIÓ  

Presentació  inicial  del  treball  on  cal  tractar  els  aspectes  següents:  delimitació  del  tema  investigat,   justificació  de  l’elecció,  objectius  proposats  (o,  si  escau,  hipòtesis)  i  metodologia  emprada.  Pot   contenir   també   altres   elements,   com   una   breu   descripció   de   les   parts   del   cos   del   treball,   una   contextualització  general  del  tema,  etc.  

 

o COS  DEL  TREBALL    

On  es  desenvolupa  detingudament  el  contingut  de  la  investigació  realitzada,  estructurat  en  les   diferents  parts  enumerades  a  l’índex.  Aquí  cal  integrar  tota  la  informació  obtinguda  en  el  procés   de  recerca,  sempre  redactada  de  manera  personal.  Recorda  fer  referència  explícita  a  les  fonts   d’informació   emprades,   almenys   en   les   dades   més   importants,   amb   l’ús   de   notes   a   peu   de   pàgina.      

 

o CONCLUSIONS    

Exposició   sintètica   dels   resultats   als   que   s’ha   arribat   amb   el   treball,   d’una   manera   crítica   i   rigorosa,  fent-­‐ne  una  valoració  final  que  pot  tenir  un  component  subjectiu.  No  es  tracta  de  fer  un   simple   resum   del   treball.   Conjuntament   amb   la   introducció,   és   una   part   molt   important   del   treball  que  en  ocasions  es  descuida.  Dona-­‐li  la  importància  que  es  mereix.  

 

o FONTS  D’INFORMACIÓ    

Aquí  has  de  recollir  totes  les  fonts  d’informació  emprades  al  llarg  de  la  investigació  i  dividir-­‐les   segons  els  tipus:  bibliografia,  webgrafia,  filmografia,  etc.  

 

o ANNEXOS  (no  obligatoris)    

Apartat   reservat   per   a   tota   aquella   informació   secundària   que   serveix   d’ajuda   al   llarg   de   la   investigació   però   que   no   necessàriament   ha   de   formar   part   del   cos   del   treball   (per   exemple,   transcripcions  íntegres  d’entrevistes,  enquestes,  altres  documents  d’interès,  etc.);  s’identifiquen   amb   lletres   majúscules   (annex   A,   annex   B,   etc.)   i   no   es   compten   dins   del   nombre   màxim   de   pàgines  que  ha  de  tenir  el  treball.  

(4)

ORIENTACIONS  PER  A  LA  MEMÒRIA  ESCRITA  

 

 

La  memòria  escrita,  una  cop  finalitzada,  representa  la  part  més  important  del  teu  treball,  i  per  tant   cal  tenir  presents  una  sèrie  d’aspectes  per  garantir  la  seva  qualitat:    

 

− coherència   ⇒   ha   d’estar   correctament   estructurada,   seguint   un   fil   conductor   que   eviti   la   repetició  innecessària  d’informació;    

− cohesió  ⇒  utilitza  sovint  els  connectors  i  expressions  que  siguin  necessaris  per  relacionar  els   elements  del  text;    

− adequació  ⇒  has  de  redactar  de  manera  aclaridora  però  formal,  fent  ús  d’un  registre  culte  i   de  les  convencions  pròpies  d’un  treball  acadèmic;  

− correcció   ortogràfica   i   gramatical   ⇒   vigila   especialment   les   possibles   faltes,   ja   que   és   responsabilitat  teva  que  l’expressió  escrita  sigui  correcta  (habilita  el  corrector  del  processador   de  textos,  però  tingues  present  que  no  sempre  serà  suficient);  

− lèxic  adient  ⇒  has  de  fer  servir  de  manera  rigorosa  un  vocabulari  tècnic  específic,  propi  de   l’àmbit  d’investigació  al  que  pertany  el  treball;  

− presentació  formal  ⇒  no  descuidis  els  elements  més  visuals  del  treball  (els  títols  dels  apartats   destacats   en   negreta   i   amb   una   lletra   més   gran,  l’inici   de   cada   capítol   en   una   pàgina   nova,   situació  correcta  de  les  imatges,  etc.).      

 

Recorda  que  la  còpia  d’informació,  encara  que  sigui  de  manera  puntual,  es  considera  plagi  i  pot  ser   motiu  de  suspensió  del  treball.  Només  s’admet  que  copies  informació  si  es  tracta  d’una  cita  literal   indicada  entre  cometes  amb  la  referència  explícita  de  la  font.  

   

IMPORTANT  La  memòria  escrita  ha  de  complir  els  requisits  formals  següents:    

Ø lletra  Arial,  grandària  12  (exceptuant  la  portada  i  els  títols  dels  apartats);     Ø interlineat  1,5;  

Ø text  justificat  i  paginació  numerada;     Ø màxim  de  50  pàgines  (annexos  a  banda).                

(5)

COM  CITAR  LES  FONTS  D’INFORMACIÓ  

 

En  tot  treball  de  recerca  és  imprescindible  donar  referència  de  les  fonts  d’informació  emprades,  tant   al  llarg  del  treball  (amb  el  recurs  de  les  notes  a  peu  de  pàgina)  com  al  final  del  mateix  en  un  apartat   específic   on   queden   recollits   tots   els   recursos.   Existeixen   nombrosos   estils   de   citació,   però   aquí   presentem  una  única  proposta  que  et  resultarà  fàcil  i  senzilla  de  seguir.  Tanmateix,  si  el  vostre  tutor   n’indica   altra,   o   sol   citar   de   manera   diferent,   pots   fer-­‐ho.   L’únic   requisit   imprescindible   és   utilitzar   sempre,  de  manera  coherent,  la  mateixa  forma  de  citar  al  llarg  de  tot  el  treball,  independentment  de   quina  sigui.  

      LLIBRES  

 

COGNOM,  NOM,  Títol  del  llibre  (en  cursiva),  Editorial,  Lloc  d’edició,  any,  pàgina/es  (opcional)    

 ex.  BRAMON,  DOLORS,  Moros,  jueus  i  cristians  en  terra  catalana,  Pagès,  Lleida,  2013    

 

CAPÍTOLS  DE  LLIBRES  

 

COGNOM,  NOM  ,  “Títol  del  capítol  (entre  cometes)”,  a  Títol  del  llibre  (en  cursiva),     Editorial,  Lloc  d’edició,  any,  pàgina/es  

 

ex.  MARINA,  CARMEN,  “La  proposta  evolucionista  de  Lamarck”,  a  Darwin  i  els  seus  precursors,  Mena,  Barcelona,   2009,  pàg.  123-­‐168  

     

ARTICLES  DE  REVISTES  

 

COGNOM,  NOM  ,  “Títol  de  l’article  (entre  cometes)”,  a  revista  Títol  de  la  revista  (en  cursiva),     núm.  revista  (any),  pàgina/es  

 

ex.   GUIMERÀ,   ADRIÀ,   “Les   influències   orientals   en   el   pensament   de   Schopenhauer”,   a   revista   Cultura   i   idees,   núm.  13  (2002),  pàg.  34-­‐56  

   

PÀGINES  WEB  

 

URL  [consultat  el  dia...]    

ex.  http://www.iciq.org/research/  [consultat  el  dia  12/08/2017]  

    FILMS  

 

Nom  del  film.  Dir.  Nom  complet.  Nom  de  la  productora,  any  de  l’estrena      

(6)

TUTORITZACIÓ  

 

 

El   treball   de   recerca   ha   d’estar   obligatòriament   tutoritzat   per   un   professor   del   centre,   que   en   realitzarà  el  seguiment  d’acord  amb  les  pautes  establertes  en  el  calendari  de  realització  del  treball.      

Caldrà   mantenir   almenys   quatre   entrevistes,   dins   dels   terminis   proposats.   L’alumne   haurà   d’emplenar  en  cada  ocasió  el  full  de  seguiment  d’entrevistes,  que  finalment  serà  lliurat  de  manera   conjunta  amb  la  memòria  escrita.  

 

La  missió  del  tutor  del  treball  consisteix  en  orientar  l’alumne  en  el  plantejament  i  la  metodologia  del   treball,  supervisar-­‐ne  la  realització  i  oferir  consells  de  millora.    

 

En  aquest  sentit,  és  responsabilitat  exclusiva  de  l’alumne  (en  cap  cas  del  tutor):            

-­‐ mostrar  interès  per  concertar  les  entrevistes  estipulades;  

-­‐ la  cerca  d’informació  per  elaborar  el  contingut  del  treball  i  la  qualitat  del  mateix;   -­‐ la  correcció  ortogràfica  i/o  gramatical  de  la  memòria  escrita.  

 

 

 

ALTRES  QUESTIONS  IMPORTANTS  

 

 

Tota  la  informació  relativa  al  treball  de  recerca  es  troba  a  la  pàgina  web  del  centre,  en  la  secció  de   batxillerat:  

 

http://agora.xtec.cat/ies-­‐rbiv-­‐cambrils/estudis/batxillerat/treball-­‐de-­‐recerca/    

 

Alguns  dels  documents  que  es  recomana  tenir  en  compte  aquí  són:    

Ø criteris  d’avaluació;   Ø guia  de  l’exposició  oral;   Ø criteris  de  recuperació;     Ø llista  de  premis  convocats.  

Figure

Updating...

References

Related subjects :