PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL P.A.U CAN OLLA (Vilassar de Dalt)

36  Download (0)

Full text

(1)

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ

VOLUNTÀRIA DEL P.A.U CAN OLLA

(Vilassar de Dalt)

PROMOTOR

Ajuntament de Vilassar de Dalt

AUTORS

(2)

I. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA.

1. Justificació de la Memòria.

2. Antecedents i planejament vigent.

3. Fonamentació legal del projecte i justificació de la procedència de la Reparcel·lació voluntària.

4. Delimitació de la Unitat Reparcel·lable i relació d’interessats. 5. Objectiu i efectes del Projecte de Reparcel·lació voluntària. 6. Criteris per a definir i quantificar els drets aportats.

7. Valoració de bens i altres drets. 8. Valoració de finques resultants.

9. Criteris per a dur a terme les adjudicacions.

10. Determinació del valor de les indemnitzacions substitutòries. 11. Determinacions de les despeses d’urbanització.

12. Cessions a favor de l’administració actuant.

13. Formalització i inscripció de la Reparcel·lació voluntària. 14. Notificacions i sol·licituds al registre de la propietat.

II. DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES APORTADES. III. DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS IV. QUADRES

Compte de liquidació provisional.

V. PLÀNOLS

1. Situació ... 1/5000, 1/2000 2. Planejament vigent. Text Refós Pla Parcial ... 1/1000

3. Descripció de les finques aportades ... 1/1000 4. Adjudicació de les parcel·les resultants ... 1/1000 5. Adjudicació de les parcel·les resultants (finques individuals)... 1/1000 6. Superposició de la aportades i adjudicació de finques... 1/1000

(3)

I. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. JUSTIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA.

L’article 124 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, estableix l’objecte de la reparcel·lació com segueix:

1. El sistema d'actuació urbanística per reparcel·lació pot tenir per objecte repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l'ordenació urbanística, o regularitzar la configuració de les finques i situar-ne l'aprofitament en zones aptes per a l'edificació, d'acord amb el planejament urbanístic.

2. En virtut de la reparcel·lació, i un cop feta, si escau, l'agrupació de les finques afectades, s'adjudiquen a les persones propietàries les parcel·les resultants, en proporció a llurs drets respectius, i s'adjudiquen a l'ajuntament i a l'administració actuant, si s'escau, els terrenys i les parcel·les que els corresponen, d'acord amb aquesta Llei i amb el planejament urbanístic.

3. La reparcel·lació comprèn la determinació de les indemnitzacions i les compensacions econòmiques adequades per fer plenament operatiu el principi del repartiment equitatiu dels beneficis i les càrregues derivats de l'ordenació urbanística. 4. S'han de regular per reglament els requisits i la tramitació dels projectes de reparcel·lació econòmica, els de reparcel·lació voluntària, els de regularització de finques i els de reparcel·lació que afectin una única persona propietària o diverses en proindivís, i també els supòsits en què la reparcel·lació és innecessària.

I l’article 144 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya determina quins són els extrems que han de contemplar la memòria de qualsevol Projecte de Reparcel·lació, tot establint:

144.1 En la memòria del projecte de reparcel·lació es farà constar: a) El planejament que és objecte d’execució.

b) La identificació i superfície de la unitat Reparcel·lable.

c) Els criteris aplicats en ordre a la valoració, si s’escau, de les finques aportades i de les finques resultants i la distribució de beneficis i càrregues.

d) La justificació del compte de liquidació provisional de la reparcel·lació amb especificació de les partides següents:

1r. El pressupost provisional de despeses d’urbanització.

2n. Les despeses generades per la redacció del projecte, i, si s’escau, del planejament que s’executa i del projecte d’urbanització, així com qualsevol altra despesa prevista amb especificació de la seva causa.

3r. La previsió de les despeses necessàries per a la formalització i inscripció del projecte de reparcel·lació. La quantia de les indemnitzacions en metàl·lic per

(4)

cancel·lació de càrregues i altres drets a satisfer a llurs titulars, les corresponents a les persones titulars de drets externs a l’àmbit per ocupacions temporals requerides per l’execució de l’obra urbanitzadora, així com la de les indemnitzacions a satisfer a determinades persones propietàries a les quals no s’adjudica sòl o se’ls adjudica en menor proporció a la seva aportació, i la de les persones titulars de restes de finques externes al sector en raó de la seva reduïda superfície. La data per determinar el valor d’aquestes indemnitzacions és la que estableix l’article 131 d’aquest Reglament.

e) La identificació d’aquelles càrregues d’urbanització que, d’acord amb el què estableix l’article 127.3 d’aquest Reglament, no van a càrrec de la comunitat reparcel·latòria i han de ser per tant assumides de forma individualitzada per les persones propietàries de les finques.

f) La quantificació, si escau, de l’equivalent econòmic del deure de cessió de sòl amb aprofitament urbanístic.

g) La identificació dels elements que no s’han d’indemnitzar perquè es poden conservar provisionalment, ja sigui per no ser radicalment incompatibles amb l’ordenació, per no ser necessària la seva eliminació per realitzar les obres d’urbanització previstes en el pla, o per estar situats en una superfície que calgui adjudicar íntegrament al seu propietari o propietària.

h) La determinació de l’existència de drets de reallotjament i les previsions per a fer-lo efectiu, tant temporalment com de forma definitiva.

144.2 Aquest contingut es pot ampliar o reduir en congruència amb les característiques pròpies de cada reparcel·lació.

L’article 164 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya regula la reparcel·lació voluntària, com segueix:

164.1 Totes les persones propietàries de finques incloses en un polígon d’actuació urbanística subjecte al sistema de reparcel·lació poden formular, de comú acord i mitjançant l’atorgament d’escriptura pública, una proposta de reparcel·lació voluntària. 164.2 Sense necessitat d’aprovació inicial, l’administració actuant ha de sotmetre la proposta a informació pública per un termini d’un mes i simultàniament ha de donar audiència a la resta de persones interessades amb citació personal.

L’aprovació definitiva del projecte s’ha d’ajustar al que estableix l’article 113.2.d) de la Llei d’urbanisme.

La certificació de l’acord d’aprovació definitiva possibilita la inscripció de la reparcel·lació al Registre de la propietat.

(...)

I finalment, l’article 164 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya regula la reparcel·lació que afecta un propietari o propietari únics o una comunitat de béns, com segueix:

(5)

167.1 En cas que els terrenys inclosos en el polígon d’actuació urbanística pertanyin a un propietari o propietària únics, és d’aplicació el què estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 164 d’aquest Reglament per a les reparcel·lacions voluntàries. En aquest cas, si la modalitat és la de compensació bàsica, recau en el propietari o propietària únics la responsabilitat pròpia de la junta de compensació.

167.2 També s’aplica l’article 164 d’aquest Reglament quan tots els terrenys inclosos en el polígon d’actuació urbanística pertanyen a una comunitat de béns i aquesta formula el projecte de reparcel·lació per unanimitat. En cas contrari, s’aplica el procediment ordinari.

I donant efectiu compliment al que preveu la disposició reglamentària abans transcrita, aquesta memòria conté els següents extrems:

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ, ANTECEDENTS I PLANEJAMENT VIGENT

Àmbit d’actuació

L’àmbit de la present reparcel·lació voluntària està delimitat pel Polígon d’Actuació Urbanística Can Olla identificat com a PAU Can Olla definit a la Modificació Puntual de Normes Subsidiàries de planejament de Vilassar de Dalt a l’àmbit de la unitat de zona de sector de Can Olla.

A l’efecte, es delimita aquest polígon d’actuació dins de l’àmbit de planejament que es reparcel·la voluntàriament mitjançant el present document, la gestió i desenvolupament del qual serà unitari.

P.A.U. Can Olla

El polígon d’actuació Urbanística en sòl urbà no consolidat P.A.U “Can Olla” es correspon amb l’illa delimitada pel carrer Lluis Jordà i Cardona, Carretera de Premià de Mar a Vilassar de Dalt, i el Torrent d’en Moragas (límit amb el terme municipal de Premià de Dalt).

El P.A.U Can Olla esta conformat per les següents qualificacions (segons plànol P01) :

- Dotacions privades (clau 21) amb una superfície de 3.452 m2

- Sistema d’equipament (Clau E), amb una superfície de 2.703 m2

- Sistema d’espais lliures i zones verdes (Clau V), amb una superfície 8.928 m2

- Sistema viari, amb una superfície de 2.337 m2

En l’actualitat aqueta illa es troba sense cap tipus d’edificació, amb un dipòsit soterrat a la part superior de l’àmbit i que s’ubica en sòl qualificat com a sistema vial.

La superfície total de l’àmbit del P.A.U Can Olla es de17.420 m2, i inclou els solars formats per dos finques registrals, i el vial que correspon a un dipòsit soterrat existent.

(6)

Antecedents normatius.

Aprovació definitiva per part del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament de Vilassar de Dalt a l’àmbit de la unitat de zona del sector de Can Olla, en data de 13 de novembre del 2012 i publicada al DOGC núm. 6272 de data 12 de desembre de 2012.

Planejament vigent

L’ordenació del polígon d’actuació urbanística P.A.U Can Olla es justifica a partir de la necessitat de millorar les condicions d’ordenació i d’ús actuals en aquets àmbit. Aquetes millores es concreten en:

- la creació d’un gran establiment comercial (G.E.C) individual, que dona resposta a les necessitats de manca de comerç en el seu àmbit d’influència més immediat, ja que en totes les urbanitzacions del seu voltant (les Oliveres, la pròpia Can Olla, Camp dels Hermanos, i la de la Cisa) no hi ha cap comerç, i que a més donarà servei a la resta del municipi.

- la millora les condicions dels espais lliures existents de l’àmbit de Can Olla, ordenant-los a la part sud fent d’entrada del municipi.

- la creació d’un aparcament - intercanviador per poder aparcar el cotxe i agafar el transport públic per anar a Barcelona o Mataró, creant un nou vial paral·lel a la carretera continuant l’existent. D’aquesta manera, la parada de transport públic que existeix actualment en l’àmbit de Can Olla i de les Oliveres passarà a tenir una més gran importància dins la xarxa de transport públic a municipi. - la nova ubicació de l’equipament en l’àmbit de Can Olla per situar-lo a la banda de llevant, just a tocar de la carretera de Vilassar a Premia, i així tenir una més bona accessibilitat a traves del nou vial que es crea paral·lel a la carretera.

El quadre de superfícies d’acord amb la modificació puntual i a efectes de reparcel·lació voluntària és el següent:

SUPERFÍCIES P.A.U Can Olla

Dotacions privades (Clau 21) 3.452 m2

Sistema d’equipaments (Clau E) 2.703 m2

Sistema de Espais lliures i zones verdes (Clau V) 8.928 m2

Sistema viari 3.337 m2

(7)

3. FONAMENTACIÓ LEGAL DEL PROJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA PROCEDÈNCIA DE LA REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA.

Aquest Projecte de Reparcel·lació voluntària es regeix per les previsions legals contingudes en les següents normes legals:

‐ Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

‐ Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

‐ Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.

‐ Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo.

‐ El Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre la inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística. El sistema pel qual es desenvoluparà el polígon d’actuació urbanística (P.A.U.) Can Olla serà el de reparcel·lació voluntària en la modalitat de compensació bàsica de propietari únic, tal com queda regulat als articles 124 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en els termes de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme.

L’aplicació del sistema de compensació bàsica de propietari únic exigeix la reparcel·lació dels terrenys corresponents en el polígon o unitat d’actuació.

En els sistemes de compensació bàsica els propietaris del polígon o unitat d’actuació aporten el sòl de cessió obligatòria i executen les obres d’urbanització.

En aquest cas atès que aquesta reparcel·lació voluntària és de propietari únic i de propietat íntegrament pública de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, qui executarà les obres d’urbanització.

A més i segons el que defineix la Modificació Puntual en el seu article 3 de la seva normativa, el polígon haurà de cedir el 15% del increment de l’aprofitament urbanístic, i aquest es podrà substituir pel seu equivalent dinerari.

(8)

4. DELIMITACIÓ DE LA UNITAT REPARCEL·LABLE I RELACIÓ D’INTERESSATS.

De conformitat amb l’article 118 de la Llei d’Urbanisme, la reparcel·lació voluntària compren tots els terrenys inclosos en el polígon d’actuació P.A.U Can Olla, definit pel planejament vigent.

La Unitat Reparcel·lable va quedar determinada, sense necessitat de nou acord, amb l’aprovació definitiva de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries, ja esmentada.

El perímetre del sector que aquí es desenvolupa queda precisat en els plànols que acompanyen a la reparcel·lació voluntària, amb un línia discontinua que es defineix a la llegenda com a límit de l’àmbit d’actuació i comprèn les superfícies esmentades en el quadres precedents.

D’acord amb l’article 132.2 del Reglament que desenvolupa la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aquest Projecte de Reparcel·lació voluntària adopta les superfícies resultants de la medició topogràfica.

Aquests terrenys comprenen diverses finques, concretament, s’inclouen en l’àmbit distintes finques registrals, quina propietat correspon a un únic propietari que es l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

P,A.U. Can Olla

FINCA A1:

Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb domicili a Plaça de la Vila, núm. 1 de Vilassar

de Dalt i CIF P-0821300-A.

FINCA A2:

Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb domicili a Plaça de la Vila, núm. 1 de Vilassar

de Dalt i CIF P-0821300-A.

FINCA A3:

Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb domicili a Plaça de la Vila, núm. 1 de Vilassar

(9)

5. OBJECTIUS I EFECTES DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA

D’acord amb l’article 124 de la Llei d’urbanisme, la Reparcel·lació voluntària té per objecte repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l’ordenació urbanística, i regularitzar la configuració de les finques i situar-ne el seu aprofitament en zones aptes per a l’edificació, d’acord amb el Planejament.

En virtut de la Reparcel·lació voluntària, i un cop feta l’agrupació de finques afectades, s’adjudiquen als propietaris les parcel·les resultants en proporció a llurs drets respectius, i s’adjudiquen a l’Administració actuant els terrenys de cessió obligatòria i les parcel·les que els corresponen d’aprofitament mitjà, d’acord amb el planejament urbanístic, que en aquest cas com s’ha esmentat es substitueix pel seu equivalent econòmic.

6. CRITERIS PER A DEFINIR I QUANTIFICAR ELS DRETS APORTATS.

En el punt II descripció de les finques aportades, s’inclou la descripció de les propietats segons el Registre de la Propietat, Cadastre i els plànols del topogràfic actualitzat. La superfície considerada per cadascuna de les finques és la que resulta del plànol núm. 3. Estructura de la Propietat. En cas de discordances entre els títols i la realitat física de les finques prevaldrà la realitat física de les mateixes.

Atès que es l’Ajuntament de Vilassar de Dalt el propietari únic del sector, no es quantifiquen els drets aportats.

7. VALORACIÓ D’ALTRES BENS I DRETS

D’acord amb el que es disposa a l’article 126.f de la Llei d’Urbanisme, les plantacions, les obres, les edificacions, les instal·lacions i les millores que no es puguin conservar es valoren amb independència del sòl, i se n’ha de satisfer el seu import als propietaris interessats, amb càrrec al projecte, en concepte de despeses d’urbanització.

S’entendrà que no es poden conservar els elements esmentats: quan sigui necessària la seva eliminació per a realitzar les obres d’urbanització previstes; quan estiguin situats en una superfície que no s’hagi d’adjudicar íntegrament al seu mateix propietari; i quan la seva conservació sigui radicalment incompatible amb l’ordenació. El precedent serà igualment aplicable a les servituds i càrregues, drets d’arrendament i qualsevol altre que, per incompatibilitat amb l’execució del planejament, s’hagin d’extingir amb l’acord de Reparcel·lació.

En aquest cas al ser propietari únic l’Ajuntament de Vilassar de Dalt no es tindran en compte les plantacions, les obres, les edificacions, les instal·lacions i les millores que no es puguin conservar, per tant:

(10)

8. VALORACIÓ DE FINQUES RESULTANTS

D’acord amb l’establert a la Llei d’urbanisme de Catalunya, les finques resultants es valoraran amb criteris objectius i generals per a tota la unitat reparcel.lable.

Atès que en aquesta reparcel·lació voluntària l’únic propietari es l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, no es procedirà a valorar les finques resultants.

Tot i això, i per poder determinar la cessió obligatòria del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic, que com s’ha dit es substitueix pel seu valor dinerari, s’utilitzaran els valors de sòl de l’aprofitament privat fixats a la modificació puntual.

Quadre de valoracions de sòl segons la modificació puntual:

D’aquestes valoracions de sòls, que la modificació puntual calculava tant en els sol d’aprofitament privat com en sol de sistemes, per poder valorar el rendiment econòmic en la totalitat de la modificació puntual, a efectes reparcel·latoris, només seran els d’aprofitament privat.

Com la modificació puntual fixa un índex d’edificabilitat màxim de 1 m2 sostre / m2 sòl, el sostre màxim serà de 3.452 m²st.

Per identificar les finques adjudicades correspon definir l’edificabilitat neta pel sòl privat assignada pel planejament:

Sector Clau Núm. Zona Sostre edificable m²st

P.A.U. Can Olla Dotacions privades (Clau 21) 3.452,00

TOTAL 3.452,00

P.A.U Can Olla Superfície Repercussió de sòl

coeficients correctors Repercussió

de sòl Valor de sòl €/ m2 de superfície parcel·la amb 2 façanes mancances d’urbanització factor de localització factor d'ús €/ m2 de Superfície corregides Sistema equipaments 2.703 49 1,15 0,8 1,1 1 49,588 134.036 €

Sistema espais lliures 8.928 37 1,1 1 1,1 1 44,770 399.707 €

Sistema viari 2.337 20 1 0,8 1 1 16,000 37.392€

Dotació Privada (clau 21) 3.452 164 1,1 0,8 1,1 1,1 174,627 602.813 €

(11)

9. CRITERIS PER A DUR A TERME LES ADJUDICACIONS

En ser l’Ajuntament de Vilassar de Dalt el propietari únic, els criteris d’adjudicació seran els que resultin d’aplicar directament les qualificacions urbanístiques de la Modificació Puntual.

Quadre d’adjudicacions:

SECTOR RESULTANT SÒL SUPERFÍCIE ADJUDICATARI

P.A.U. Can Olla R1 solar 3.452 m2 Ajuntament de Vilassar de Dalt

R2 solar 2.703 m2 Ajuntament de Vilassar de Dalt

R3 solar 8.928 m2 Ajuntament de Vilassar de Dalt

R4 viari 2.337 m2 Ajuntament de Vilassar de Dalt

10. DETERMINACIÓ DEL VALOR DE LES INDEMNITZACIONS SUBSTITÒRIES

D’acord amb l’establert a l’article 126 de la Llei d’Urbanisme si l’escassa quantia del dret d’algun propietari no permet d’adjudicar-los parcel·les independents a tots ells, l’adjudicació s’ha de substituir per una indemnització en metàl·lic.

Les compensacions econòmiques substitutòries quan es produeixen supòsits de diferències d’adjudicació, es determinen en funció d’un valor en euros/unitats de valor.

En la present reparcel·lació voluntària no hi han diferències d’adjudicació.

11. DETERMINACIÓ DE LES DESPESES D’URBANITZACIÓ

D’acord amb l’article 130 de la Llei d’Urbanisme, en el sistema de Reparcel·lació voluntària modalitat de compensació bàsica, els propietaris aporten el sòl de cessió obligatòria i executen les obres d’urbanització amb càrrec als dits propietaris.

D’acord amb l’article 120 de la Llei d’Urbanisme les despeses d’urbanització a càrrec dels propietaris comprenen els següents conceptes:

− Obres d’Urbanització.

− Indemnitzacions (obres i instal·lacions, drets).

− Redacció de documents (projectes i instruments de gestió urbanística) − Despeses de formalització i inscripció en els registres.

(12)

Les obres d’urbanització en quadre detallat: DESPESA D’URBANITZACIÓ

TOPÒGRAFA 1.500,00 €

ENDERROCS I REPOSICIONS 50.000,00 €

VIALITAT 142.000,00 €

DIRECCIÓ OBRES I ALTRES 16.830,00 €

TOTAL DESPESA D’URBANITZACIÓ 210.330,00 €

ALTRES DESPESES

REGISTRE 18.000,00 €

TOTAL ALTRES DESPESES 18.000,00 €

TOTAL DESPESES 228.330,00 €

IVA 21% 47.949,30 €

TOTAL DESPESES AMB IVA 276.279,30 €

En el quadre annex “Compte de Liquidació Provisional” es realitza el càlcul provisional del compte de liquidació corresponent al propietari únic.

Ates que l’únic propietari es l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, serà ell mateix qui assumirà aquestes despeses. D’acord amb l’article 134.1 de la Llei d’Urbanisme, les finques resultants queden afectades, amb caràcter real, al pagament del saldo del compte de liquidació (arts. 154 i 155 del Reglament de la Llei d’urbanisme).

L’afecció caducarà, en qualsevol cas, als set anys de la seva inscripció. No obstant, si durant la seva vigència s’hagués elevat a definitiu el compte provisional de liquidació, aquesta caducitat es produirà als dos anys a comptar des de la data de constatació en el Registre de la Propietat del saldo definitiu.

12. CESSIÓ A FAVOR DE L’ADMINISTRACIÓ ACTUANT

Segons el que defineix l’article 3.1 de la Modificació Puntual:

“Es defineix un polígon d’actuació urbanística segons el plànol P7 de la present modificació puntual en compliment del que estableix la DA 2ª del DL 1/2010, de 3 d’agost. El polígon haurà de cedir el 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic segons l’article 43.1.b) de l’esmentada llei.

(13)

Atesa la consideració d’actuació de dotació definida a la disposició addicional segona del decret legislatiu 1/2010, pel fet de concórrer les circumstàncies indicades per l’article 43.3, el compliment del deure de cessió del percentatge corresponent a l’increment de l’aprofitament urbanístic que comporti l’actuació de dotació, es podrà substituir pel seu equivalent dinerari, calculant el valor total de les càrregues imputables a l’actuació, i les persones propietàries podran complir el deure de pagament substitutori de les cessions sense necessitat d’aplicar cap sistema ni modalitat d’actuació, en el moment d’atorgament de la llicència d’obra nova o de rehabilitació que habiliti la major edificabilitat o densitat o l’establiment del nou ús atribuït per l’ordenació i com a condició prèvia a la concessió de la llicència.”

Segons els valor de sòl fixat per la modificació puntual en el sòl d’aprofitament privat qualificat com a dotacions privades (clau 21).

El valor econòmic del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic serà:

Valor % Valor econòmic

602.813,00 € 15% 90.421,95 €

Aquest import s’haurà de consignar amb destí al Patrimoni Municipal del Sòl.

13. FORMALITZACIÓ I INSCRIPCIÓ DE LA REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA

D’acord amb la legislació vigent el títol en virtut del qual s’inscriu el Projecte de Reparcel·lació serà suficient per a la modificació de les entitats hipotecàries, rectificació de descripcions registrals, immatriculació de finques o de excessos de cabuda, reanudació del tracte successiu i per a la cancel·lació de drets reals incompatibles.

L’esmentat títol serà la certificació administrativa expedida pel secretari de l’òrgan actuant de l’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació voluntària que haurà de fer constar els extrems següents:

P.A.U Can Olla Superfície Repercussió de sòl

coeficients correctors Repercussió

de sòl Valor de sòl €/ m2 de superfície parcel·la amb 2 façanes mancances d’urbanització factor de localització factor d'ús €/ m2 de Superfície corregides

(14)

a. Les determinacions previstes en la legislació urbanística i hipotecària.

b. L’especificació de que tots i cadascun dels titulars interessats en la Reparcel·lació voluntària han estat notificats reglamentàriament.

c. L’expressió de la fermesa en via administrativa de l’aprovació definitiva del projecte.

La inscripció de les noves finques s’efectuarà de la següent forma.

a. Es constituirà una finca agrupada, suma de totes les aportades, on constarà la procedència de cada dret i llur quantia, amb especificació dels excessos i defectes de cabuda, i altres circumstàncies que puguin influir en l’esmentada operació.

b. De l’agrupada s’extrauran les finques resultants, sobre les que operarà la subrogació, amb plena eficàcia real de les antigues per les noves parcel·les, això vol dir que les noves finques estaran subjectes a les mateixes càrregues i drets que les de la seva procedència, excepte les incompatibles amb el planejament que s’executa.

c. La resta constituït pels sòls de domini públic, s’inscriuran a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

14. NOTIFICACIONS I SOL·LICITUDS AL REGISTRE DE LA PROPIETAT

A efectes de l’audiència als interessats en l’expedient a que es refereix l’article 108 del Reglament de Gestió urbanística, es citarà individualment a tots i cadascun dels propietaris de les finques incloses en l’àmbit, atorgant-los el termini d’un mes per al seu estudi i posterior aprovació del mateix. Igualment, l’expedient es sotmetrà a informació pública pel termini d’un mes.

SOL·LICITUDS: Es sol·licita expressament al Sr. Registrador de la Propietat el següent:

a) la immatriculació dels excessos o defecte de cabuda resultant de la nova medició de les finques realitzades pel projecte de Reparcel·lació voluntària que es cita en la descripció de cadascuna de les finques aportades.

b) La segregació i les finques resultants del projecte de Reparcel·lació voluntària conforme s’han descrit al Document III – Descripció de les finques resultants –, amb expressió de les càrregues procedents de les integrades originàriament en el sector, de les quals se’n fa referència expressament en la descripció de les finques, tant aportades com adjudicades.

c) La inscripció de l’adjudicació de les finques resultants amb especificació de la seva afecció al pagament del saldo del compte de liquidació definitiva per l’import provisional que a cadascuna d’elles s’ha especificat.

(15)

e) Es sol·licita expressament que l’afecció al pagament del saldo del compte de liquidació, es practiqui sota la constància expressa de que tindrà el caràcter de posposable a la hipoteca o hipoteques que puguin constituir-se al llarg de la vigència de l’afecció, de qualsevol que sigui l’import de la garantia i la seva durada, sempre que dita hipoteca o hipoteques es constitueixin amb la qualitat de garantir crèdits per finançar l’obra urbanitzadora del polígon.

Xavier Soriano Gabarró Mariano Juan Colomar

Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt

Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt

(16)

II. DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES APORTADES

FINCA A1

DADES REGISTRALS

Finca Tom Llibre Foli Inscripció 9368 3201 149 170 1a

DESCRIPCIÓ REGISTRAL

FINCA destinada a equipaments, del sector número onze del Pla Parcial “Can Olla” de Vilassar de Dalt, de domini i ús públic, de forma sensiblement triangular, amb una superficie total de cinc mil trenta set metres vint-i-set decímetres quadrats, que LIMITA: al Nord, amb el carrer de Lluís Jordà Cardona; al Sud, Est i Oest, amb zona verda.

REFERÈNCIA CADASTRAL 6754201DF4965S0001TL

SUPERFÍCIE

SEGONS REGISTRE CADASTRAL AMIDADA

5.037 m2 4.942 m2 5.037 m2

La finca s’incorpora integrament al projecte de reparcel·lació voluntària amb l’amidament actualitzat, es a dir 5.037 m2

TITULAR REGISTRAL

Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb domicili a Plaça de la Vila, núm. 1 de Vilassar de Dalt i CIF P-0821300-A.

CARREGUES

(17)

FINCA A2

DADES REGISTRALS

Finca Tom Llibre Foli Inscripció 9367 3201 149 169 1a

DESCRIPCIÓ REGISTRAL

FINQUES:

A) ZONA VERDA, del sector número onze del Pla Parcial “Can Olla” de Vilassar de Dalt, de domini i ús públic, de forma sensiblement triangular que té una superficie de quinze mil cinc-cents quaranta-quatre metres quaranta decímetres quadrats. LIMITA: al Nord, amb el carrer Lluís Jordà Cardona; a l’Est, amb la Carretera de Premià de Mar a Vilassar de Dalt, i a l’Oest, part amb finca destinada a equipaments, i part amb finca propietat de Valisa.

B) ZONA VERDA, del sector número onze del Pla Parcial “Can Olla”, de Vilassar de Dalt, de domini i ús públic, de forma rectangular, i superficie de dos mil tres-cents setze metres quaranta-cinc decímetres quadrats. LIMITA: al Nord, amb el carrer Sot d’En Pi; al Sud, amb les parcel·les de l’illa 3 números catorze al dinou, que són respectivament els números 27 al 37 del Carrer Joan Brossa; a l’Est, amb el carrer Guilleries; i a l’Oest, amb el carrer Joan Maragall.

C) ZONA VERDA, del sector número onze del Pla Parcial “Can Olla”, de Vilassar de Dalt, de domini i ús públic, de forma rectangular, i superficie de dos mil set-cents dotze metres onze decímetres quadrats. LIMITA: al Nord, amb el carrer Sot d’En Pi; al Sud amb les parcel·les de l’illa 2, números vuit al tretze, que són respectivament els números 15 al 25 del carrer Joan Brossa; a l’Oest, amb un carrer per a vianants; i a l’Est, amb el carrer Joan Maragall.

D) ZONA VERDA, del sector número onze del Pla Parcial “Can Olla” de Vilassar de Dalt, de domini i ús públic, de forma rectangular, i superficie de dos mil setanta-tres metres dinou decímetres quadrats. LIMITA: al Nord, amb el carrer Sot d’En Pi; al Sud, amb les parcel·les de l’illa 1, números u al set, que són respectivament els números 1 al 13 del carrer Joan Brossa; a l’Est, amb un carrer per a vianants, i a l’Oest, amb l’Avinguda Comtal.

E) ZONA VERDA, del sector número onze del Pla Parcial “Can Olla” de Vilassar de Dalt, de domini i ús públic, de forma allargada, i superficie de dos mil nou-cents vuitanta-cinc metres vint decímetres quadrats. LIMITA: al Nord, amb el carrer Sot d’En Pi; al Sud, amb la zona verda descrita anteriorment sota la lletra A; a l’Est amb l’Avinguda Comtal i zona d’equipaments; i a l’Oest, amb finca propietat de Valisa.

(18)

REFERÈNCIA CADASTRAL 6754202DF4965S0001FL SUPERFÍCIE SUB-FINCA SEGONS REGISTRE CADASTRAL AMIDADA A2A 15.544,40 m2 12.380 m2 12.071 m2 A2B 2.316,45 m2 No consta 2.316 m2 A2C 2.712,11 m2 No consta 2.712 m2 A2D 2.073,19 m2 No consta 2.073 m2 A2E 2.985, 20 m2 No consta 6.149 m2 FINCA 25.631,35 m2 12.380 m2 25.321 m2

D’aquesta única finca registral de superfície total segons Registre de la Propietat de 25.631,35 m2, i amidada 25.321 m2 es fan les següents operacions:

Primer.- Segregació de la finca A2A:

D’aquesta subfinca de superfície segons Registre de la Propietat 15.544,40 m2, segons Cadastre 12.380 m2, i amidada 12.071 m2 es segrega la part inclosa dins el P.A.U. Can Olla, es a dir 12.071 m2. La part segregada s’incorpora integrament al projecte de reparcel·lació voluntària amb l’amidament actualitzat.

La superfície registral restant, 3.473,40 m2 queda exclosa del P.A.U. Can Olla. I es proposa agregar aquesta superfície restant a la sub-finca A2E

Segon.- Regularització de superfície de la SUB-finca A2E:

La superfície de la finca segons el Registre de la Propietat és de 2.985,20 m2, no consta al Cadastre, i segons amidament la superfície és de 6.149 m2. S’incorpora el sobrant descrit a punt anterior a la sub-finca E per proximitat geogràfica, amb una superfície total resultant de 6.149 m2.

TITULAR REGISTRAL

Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb domicili a Plaça de la Vila, núm. 1 de Vilassar de Dalt i CIF P-0821300-A.

CARREGUES

(19)

FINCA A3

DADES REGISTRALS

Finca Tom Llibre Foli Inscripció 9370 3201 149 172 1a

DESCRIPCIÓ REGISTRAL

FINCA, destinada a vials, del sector número onze del Pla Parcial “Can Olla” de Vilassar de Dalt, amb una superfície total de setze mil tres-cents quaranta-cinc metres seixanta cinc decímetres quadrats, que compren els carrers anomenats Sot d’En Pi, carrer Sardana, Carrer Guilleries, Carrer Joan Maragal, Avinguda Comtal, Carrer Joan Brossa, Carrer Montserrat Roig i Carrer Lluis Jordà i Cardona i un carrer per a vianants sense nom. LIMITA, per tots els punts cardinals possibles amb terrenys del Pla Parcial.

REFERÈNCIA CADASTRAL sense referència cadastral

SUPERFÍCIE

SEGONS REGISTRE CADASTRAL AMIDADA

16.345,65 m2 0000,00 m2 16.033 m2

0000,00 m2 0000,00 m2 312 m2

16.345,65 m2 0000,00 m2 16.345 m2

D’aquesta única finca registral de superfície total segons Registre de la Propietat de 16.345,65 m2, es fa la següent operació:

Primer.- Segregació de la finca A3:

D’aquesta finca de superfície segons Registre de la Propietat 16.345,65 m2 i amidada 16.033 m2 es segrega la part inclosa dins el P.A.U. Can Olla, es a dir 312 m2. La part segregada s’incorpora integrament al projecte de reparcel·lació voluntària amb l’amidament actualitzat.

TITULAR REGISTRAL

Ajuntament de Vilassar de Dalt, amb domicili a Plaça de la Vila, núm. 1 de Vilassar de Dalt i CIF P-0821300-A.

CARREGUES

(20)

Quadre resum de finques aportades:

A1 Sistema d’equipament (Clau E) 5.037,00 m2

A2 Sistema d’espais lliures i zones verdes (Clau V) 12.071,00 m2

A3 Sistema viari 312,00 m2

(21)

III. DESCRIPCIÓ DE LES FINQUES RESULTANTS

FINCA R1

DESCRIPCIÓ: Urbana, terrenys de forma lleugerament quadrangular, de superfície 3.452,00 m2, situat al sector de Can Olla.

LÍMITS

NORD: En línea recta de 80,27 metres amb el carrer Lluis Jordà i Cardona. SUD: En línea recta de 43,80 metres amb la finca resultant R3

EST: En línea recta de 60,52 metres amb la finca resultant R4 OEST: En línea recta de 56,30 metres amb el torrent d’en Moragas

ZONIFICACIÓ

Es destina a zona de dotació privada (clau 21).

L’ús general d’aquest zona és terciari. Concretament, s’hi podrà localitzar un gran equipament comercial (GEC), consistent en un establiment individual amb una superfície de venda igual o superior a 1.300 m2 i inferior a 2.500 m2, am,b Usos Compatibles: Comercial, Hoteler, restauració i recreatiu, Oficines i serveis professionals. Els sostre màxim sobre rasant serà de 3.452 m2 i amb aparcament soterrat.

TITULAR

Adjudicada a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

CÀRREGUES TRASLLADABLES

No en consten

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ

Esta gravada amb caràcter real al pagament a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt del 15% de l’increment de l’aprofitament urbanístic, valorat en 90.421,95 euros.

(22)

QUOTA D’URBANITZACIÓ

Està gravada amb caràcter real al pagament del saldo del compte de liquidació definitiva del total de les despeses d’urbanització dels sector, que provisionalment ascendeixen a l’import de 228.330,00 euros més l’IVA al tipus legal, donat que esta gravada al compte de liquidació definitiva, no a la quota provisional.

CARÀCTER DE BÉ PATRIMONIAL DE LA FINCA

Atesa la qualificació de la finca donada per la modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Vilassar de Dalt, com a dotació privada (clau 21), aquesta finca de propietat municipal tindrà caràcter de bé patrimonial de conformitat amb el disposat als articles 65 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i normes de desplegament.

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES DE DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR:

(23)

FINCA R2

DESCRIPCIÓ: Urbana, terrenys de forma lleugerament quadrangular, de superfície 2.703,00 m2, situat al sector de Can Olla.

LÍMITS

NORD: En línea recta de 77,67 metres amb el carrer Lluis Jordà i Cardona. SUD: En línea recta de 60,26 metres amb la finca resultant R4

EST: En línea recta de 41,82 metres amb la finca resultant R4 OEST: En línea recta de 37,74 metres amb la finca resultant R4

ZONIFICACIÓ

Es destina a sistema d’equipaments i usos compatibles

TITULAR

Adjudicada a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

CÀRREGUES TRASLLADABLES

No en consten

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ

No en consten

QUOTA D’URBANITZACIÓ

No està gravada al ser terrenys de domini públic

CARÀCTER DE BÉ DE DOMINI PÚBLIC DE LA FINCA

Atesa la qualificació de la finca donada per la modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Vilassar de Dalt, com a sistema d’equipaments (clau E), aquesta finca de propietat municipal tindrà caràcter de bé de domini públic de conformitat amb el disposat als articles 65 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i normes de desplegament.

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES DE DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR:

(24)

FINCA R3

DESCRIPCIÓ: Urbana, terrenys de forma triangular, de superfície 8.928,00 m2, situat

al sector de Can Olla.

LÍMITS

NORD: En línea recta trencada de 115,03 metres amb les finques resultants R1 i R4. SUD: En línea recta de 4,30 metres amb la autopista C-32

EST: En línea recta trencada de 183,72 metres amb la carretera de Premia de Mar a

Vilassar de Dalt

OEST: En línea recta trencada de 248,57 metres amb el Torrent Moragas ZONIFICACIÓ

Es destina a sistema d’espais lliures i zones verdes i usos compatibles

TITULAR

Adjudicada a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

CÀRREGUES TRASLLADABLES

No en consten

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ

No en consten

QUOTA D’URBANITZACIÓ

No està gravada al ser terrenys de domini públic

CARÀCTER DE BÉ DE DOMINI PÚBLIC DE LA FINCA

Atesa la qualificació de la finca donada per la modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Vilassar de Dalt, com a sistema d’espais lliures i zones verdes (clau V), aquesta finca de propietat municipal tindrà caràcter de bé de domini públic de conformitat amb el disposat als articles 65 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i normes de desplegament.

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES DE DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR:

(25)

FINCA R4

DESCRIPCIÓ: Urbana, terrenys de forma lleugerament quadrangular, de superfície 2.337,00 m2, situat al sector de Can Olla.

LÍMITS

NORD: En línea recta de 60,26 metres amb la finca resultant R2

SUD: En línea recta trencada de 115,03 metres amb les finques resultants R3.

EST: En línea recta trencada de 70,31 metres amb la carretera de Premia de Mar a

Vilassar de Dalt

OEST: En línea recta de 60,52 metres amb la finca resultant R1 ZONIFICACIÓ

Es destina a sistema viari. L’ús dominant es el viari, el transit de vianants, aparcament i usos compatibles.

TITULAR

Adjudicada a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.

CÀRREGUES TRASLLADABLES

No en consten

CÀRREGUES DE NOVA CREACIÓ

No en consten

QUOTA D’URBANITZACIÓ

No està gravada al ser terrenys de domini públic

CARÀCTER DE BÉ DE DOMINI PÚBLIC DE LA FINCA

Atesa la qualificació de la finca donada per la modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Vilassar de Dalt, com a sistema viari, aquesta finca de propietat municipal tindrà caràcter de bé de domini públic de conformitat amb el disposat als articles 65 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, i normes de desplegament.

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ EN LES DESPESES DE DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR:

(26)

Quadre resum de finques resultants:

R1 Zona de Dotacions Privades (clau 21) 3.452,00 m2

R2 Sistema d’equipament 2.703,00 m2

R3 sistema d’espais lliures i zones verdes (Clau V) 8.928,00 m2

R4 Sistema viari 2.337,00 m2

(27)

IV. QUADRES

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VILASSAR DE DALT [BARCELONA] Fecha de emisión: Jueves , 16 de Febrero de 2012

Finalidad: c

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

6754201DF4965S0001TL

DATOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN

CL LLUIS JORDA CARDONA 2 Suelo 08339 VILASSAR DE DALT [BARCELONA] USO LOCAL PRINCIPAL

Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería

AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 100,000000

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²] --VALOR SUELO [Eur]

83.548,83

VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur] 0,00

VALOR CATASTRAL [Eur] 83.548,83

AÑO VALOR 2012

DATOS DE TITULARIDAD

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

NIF

P0821300A

DOMICILIO FISCAL PZ DE LA VILA 1

08339 VILASSAR DE DALT [BARCELONA] DERECHO

100,00% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

SITUACIÓN

CL LLUIS JORDA CARDONA 2 Km:83,39

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/1500 4,595,150 4,595,200 4,595,250 4,595,300 446,450 446,500 446,550 446,600

446,600 Coordenadas UTM, en metros.

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Límite de Manzana Límite de Parcela

(36)

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE VILASSAR DE DALT [BARCELONA] Fecha de emisión: Jueves , 16 de Febrero de 2012

Finalidad: c

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

6754202DF4965S0001FL

DATOS DEL INMUEBLE

LOCALIZACIÓN

CL LLUIS JORDA CARDONA 4 Suelo 08339 VILASSAR DE DALT [BARCELONA] USO LOCAL PRINCIPAL

Suelos sin edificar, obras de urbanización y jardinería

AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN 100,000000

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²] --VALOR SUELO [Eur]

209.294,79

VALOR CONSTRUCCIÓN [Eur] 0,00

VALOR CATASTRAL [Eur] 209.294,79

AÑO VALOR 2012

DATOS DE TITULARIDAD

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT

NIF

P0821300A

DOMICILIO FISCAL PZ DE LA VILA 1

08339 VILASSAR DE DALT [BARCELONA] DERECHO

100,00% de Propiedad

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE

SITUACIÓN

CL LLUIS JORDA CARDONA 4 N2-6 Km:83,39

INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/2500

4,595,100 4,595,200 4,595,300

446,500 446,600 446,700

446,700 Coordenadas UTM, en metros.

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante

Figure

Updating...

References