Suport a projectes culturals per a municipis i ens supramunicipals de més de habitants

Texto completo

(1)
(2)

Àrea de Presidència

Cooperació internacional i projecció exterior

Educació per al desenvolupament (EpD)

Plans directors de cooperació al desenvolupament Projecció internacional del territori

Projectes de cooperació al desenvolupament

Desenvolupament cultural local

Plans i projectes per al desenvolupament cultural local

Suport a projectes culturals per a municipis i ens supramunicipals de més de 20.000 habitants Suport en l'àmbit de la cultura per a municipis i ens supramunicipals de menys de 20.000 habitants

Difusió artística als municipis

Festivals artístics

Formació

Assistència tècnica integral en formació Plans i programes municipals de formació Projectes de formació en línia i semipresencial

Millora de la gestió pública

Anàlisi de les competències i els serveis municipals Anàlisi estratègica de les plantilles de personal Elaboració i disseny de quadres de comandament

Millora de l'organització dels ens locals

Millora de processos i optimització de la gestió de documents electrònics Oficines d'atenció ciutadana (OAC)

Planificació, seguiment i avaluació de plans i programes locals Transparència, accés i reutilització de la informació pública

Museus i patrimoni cultural moble

Activitats de la Xarxa de Museus Locals Mapes de patrimoni cultural

(3)

Auditoria de l'administració de personal

Elaboració de la nòmina municipal en entorn web Informes jurídics

Instrucció d'expedients disciplinaris

Instruments de planificació, gestió i desenvolupament de recursos humans Prevenció de riscos laborals

Processos de negociació de les condicions de treball Representació i defensa davant d'altres institucions Representació i defensa en processos judicials

Sistema d'informació integral per a la gestió dels recursos humans

Sistema d'informació del padró d'habitants

(4)

Cooperació internacional i projecció exterior

Educació per al desenvolupament (EpD)

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport per fomentar accions de sensibilització i EpD que promoguin els valors inherents a la

cooperació al desenvolupament, el debat i la reflexió sobre les causes de les desigualtats i possibles vies de solució.

Activitats preferents: exposicions, conferències, cursos i altres que tinguin valor afegit o innovador. Temes preferents: Pau i conflictes internacionals; Drets humans a escala internacional; Gènere i desenvolupament; Vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament; Relacions Nord/Sud en tots els àmbits: realitat i propostes de canvi; Aproximació a la situació sociopolítica i econòmica dels països en desenvolupament; Cooperació al desenvolupament.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris: Recurs econòmic Ajuts econòmics Unitat prestadora: Oficina de Cooperació al Desenvolupament Tel.: 934 022 504 o.coopeaciod@diba.cat 30.000,00 €

Dades tècniques C175, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/15307460/C175.doc Per aquelles sol·licituds emmarcades en un Pla de

sensibilització anual, s'ha d'adjuntar una memòria d'aquest Pla amb les accions que se'n derivin.

Una per ens local

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació:

Per aquells ens locals de menys de 20.000 habitants, el percentatge de cofinançament sobre el cost total de l'actuació serà del 30%. Per a la resta d'ens, del 40%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Dades tècniques C439, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/20871491/C439.pdf Per aquelles sol·licituds emmarcades en un Pla de

sensibilització anual, s'haurà d'adjuntar una memòria del Pla de sensibilització 2014.

Import mínim d'ajut: 2.000euros.

No es podran realitzar peticions per aquelles accions que es Despesa corrent dels capítols pressupostaris:

Capítol 1. A excepció de: Les despeses vinculades a personal tècnic propi dedicat directament a la realització de les accions no poden superar el 10% de l'aportació de la Diputació de Barcelona Capítol 2. A excepció de: Càterings, beques, premis, finançament d'estudis d'investigació, colònies, estades, accions de captació / recollida de fons i de materials; i les relatives al Catàleg d'ofertes d'accions de sensibilització 2013 i 2014.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Obligació de cofinançament:

Despeses elegibles:

Import màxim d'ajut:

Documentació per a la justificació:

Altres condicions:

Puntuació: Criteris de valoració:

45

● Coherència dels objectius, activitats i resultats del projecte amb les prioritats de la convocatòria i grau d'innovació

30

● Dotació i organització de recursos (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.) per garantir la viabilitat de l'actuació

15

● Lideratge de l'ens local en la definició i l'execució de les activitats. Implicació de les

àrees municipals i altres actors del territori

10

● Experiència, avaluació i impacte d'accions anteriors. Impacte en el territori destinatari de

(5)

Cooperació internacional i projecció exterior

Educació per al desenvolupament (EpD)

Termini de sol·licitud:

20/03/2014

Compromisos de qualitat

subvencionin per part d'altres àrees de la Diputació de Barcelona o de la pròpia Direcció de Relacions Internacionals.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament (DOGC 11/01/2002).

● ●

4050

Codi recurs:

Donar resposta al 85% de les consultes i incidències electròniques en el termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 4 dies hàbils, la unitat prestadora del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Realitzar el pagament del 90% dels recursos econòmics en un termini màxim de 28 dies

naturals, des de l'entrada de la justificació al Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, sempre que la justificació es presenti correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputació i, en cas de ser necessari, s'hagin incorporat al pressupost els romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(6)

Cooperació internacional i projecció exterior

Plans directors de cooperació al desenvolupament

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud:

Suport a l'elaboració i l'avaluació de plans directors de cooperació al desenvolupament. El pla director de cooperació al desenvolupament ha de definir les orientacions estratègiques, les modalitats d'intervenció, les prioritats temàtiques i geogràfiques així com els instruments de gestió de la política local i de les accions que desenvoluparan els ajuntaments en la matèria.

Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants

Destinataris: 20/03/2014 Recurs econòmic Ajuts econòmics Unitat prestadora: Oficina de Cooperació al Desenvolupament Tel.: 934 022 504 o.coopeaciod@diba.cat Compromisos de qualitat 12.000,00 €

Dades tècniques C176, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/15307460/C176.doc Una per ens local

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Dades tècniques C442, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/20871491/C442.doc S'haurà de lliurar una copia del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament elaborat.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:

Capítol 2. A excepció de: Només s'acceptaran despeses vinculades a la contractació d'un expert per a l'elaboració del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Obligació de cofinançament:

Despeses elegibles:

Import màxim d'ajut:

Documentació per a la justificació:

Puntuació: Criteris de valoració:

40

● Dotació i organització de recursos (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.) per garantir la viabilitat de l'actuació

50

● Lideratge polític de l'ens local en la definició i l'execució de les activitats. Implicació de

les àrees municipals i altres actors del territori

10

● Experiència en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament

Donar resposta al 85% de les consultes i incidències electròniques en el termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 4 dies hàbils, la unitat prestadora del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Realitzar el pagament del 90% dels recursos econòmics en un termini màxim de 28 dies

naturals, des de l'entrada de la justificació al Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, sempre que la justificació es presenti correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputació i, en cas de ser necessari, s'hagin incorporat al pressupost els romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(7)

Cooperació internacional i projecció exterior

Plans directors de cooperació al desenvolupament

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament (DOGC 11/01/2002).

● ●

4142

(8)

Cooperació internacional i projecció exterior

Projecció internacional del territori

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a actuacions dels ens locals en matèria de projecció internacional que tinguin incidència directa en el seu territori, amb l'objectiu de reforçar la seva capacitat per aprofitar les oportunitats que ofereix l'entorn internacional en termes de desenvolupament institucional i territorial.

Inclou actuacions de:

- Millora del posicionament internacional del territori

- Concertació i participació conjunta amb actors locals en activitats de caràcter internacional - Atracció d'oportunitats internacionals al territori

- Foment de l'obertura internacional dels agents locals i de la ciutadania - Avaluació de l'impacte d'actuacions internacionals al mateix territori.

Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

Destinataris: Recurs econòmic Ajuts econòmics Unitat prestadora: Direcció de Relacions Internacionals Tel.: 934 022 055 d.relacionsint@diba.cat 5.000,00 €

Dades tècniques C177, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/15307460/C177.doc Document justificatiu del marc de coherència a mig i/o llarg termini en el que s'insereix l'actuació sol·licitada (pla estratègic, PAM, pla o estatègia de projecció internacional, pla sectorial, etc.).

Una per ens local.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 30%

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Dades tècniques C440, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/20871491/C440.pdf Import mínim de l'ajut: 3. 000 euros.

No es podran realitzar sol·licituds er aquelles accions que se subvencionin per part d'altres Àrees de la Diputació de Barcelona o per per la pròpia Direcció de Relacions Internacionals.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:

Capítol 2. A excepció de: Desplaçaments, participació en fires sectorials i missions empresarials, així com despeses destinades a la creació d'infraestructures, a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que tinguin caràcter amortitzable.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Obligació de cofinançament:

Despeses elegibles:

Import màxim d'ajut:

Documentació per a la justificació:

Altres condicions:

Puntuació: Criteris de valoració:

35

● Grau de qualitat tècnica de l'actuació, en termes de concepció, planificació, execució i

avaluació, i claredat expositiva

30

● Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació, d'acord amb el marc estratègic de territori i,

en particular, de la seva acció internacional

15

● Existència d'estructura o recursos propis de l'ens (pressupostari, humans, tecnològics,

etc.)

20

● Lideratge de l'ens local en la definició i execució de les activitats. Implicació de les àrees

municipals i desenvolupament de mecanismes de participació de la societat civil i dels agents locals

(9)

Cooperació internacional i projecció exterior

Projecció internacional del territori

Termini de sol·licitud:

20/03/2014

Compromisos de qualitat

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament (DOGC 11/01/2002).

● ●

4156

Codi recurs:

Donar resposta al 85% de les consultes i incidències electròniques en el termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 4 dies hàbils, la unitat prestadora del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.

Realitzar el pagament del 90% dels recursos econòmics en un termini màxim de 28 dies

naturals, des de l'entrada de la justificació al Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, sempre que la justificació es presenti correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputació i, en cas de ser necessari, s'hagin incorporat al pressupost els romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(10)

Cooperació internacional i projecció exterior

Projectes de cooperació al desenvolupament

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Suport a projectes de cooperació al desenvolupament que impliquin l'establiment o la consolidació de relacions estables de treball entre un o més municipis de la demarcació de Barcelona i un o més municipis del Sud.

La finalitat és promoure l'enfortiment institucional dels governs locals del Sud, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida d'aquests territoris, i reforçar els processos de transformació social i de desenvolupament institucional, econòmic i social dels països tercers.

Els àmbits geogràfics preferents són: Mediterrània sud-occidental i Amèrica Llatina. Els àmbits temàtics preferents són: desenvolupament del teixit productiu i serveis bàsics locals.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris: Recurs econòmic Ajuts econòmics Unitat prestadora: Oficina de Cooperació al Desenvolupament Tel.: 934 022 504 o.coopeaciod@diba.cat 30.000,00 €

Dades tècniques C178, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/15307460/C178.doc Una per ens local

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació:

Pels ens de menys de 20.000 hab. i pels projectes derivats de la Plataforma Local Med-Marroc, el percentatge de

cofinançament de l'ens sobre el cost total de l'actuació serà del 20%. Per a la resta d'ens, del 30%.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Dades tècniques C441, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/20871491/C441.doc Despesa corrent dels capítols pressupostaris:

Capítol 1. A excepció de: Les despeses de personal tècnic de l'ens sol·licitant dedicat al projecte no són elegibles. Excepció: els projectes de municipis de menys de 20.000hb, els quals podran imputar fins un màxim del 20% de l'aportació de la Diputació

Capítol 2. A excepció de: Les despeses de personal extern contractat per a la identificació i conceptualització del projecte no són elegibles. Excepció: els projectes de municipis de menys de 20.000hb, els quals podran imputar fins un màxim del 10% de l'aportació de la Diputació

Capítol 4. A excepció de: Com a mínim el 60% de l'aportació de la Diputació de Barcelona s'haurà de transferir al municipi del Sud contrapart del projecte. La contrapart podrà justificar despeses elegibles de cap. I i cap. II.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Obligació de cofinançament:

Despeses elegibles:

Import màxim d'ajut:

Documentació per a la justificació:

Puntuació: Criteris de valoració:

45

● Coherència dels objectius, activitats i resultats del projecte amb les prioritats de la convocatòria i amb l'acció de cooperació de l'ajuntament. Capacitat d'innovació, sostenibilitat i enfocament de gènere del projecte

20

● Dotació i organització de recursos (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.) per

garantir la viabilitat de l'actuació

20

● Lideratge de l'ens sol·licitant, implicació d'altres àrees municipals i d'altres actors del

territori així com participació activa de la contrapart local

10

● Coherència i impacte de l'estratègia de comunicació. Difusió del projecte i vinculació amb

les accions de sensibilització del municipi

5

● Experiència, avaluació i impacte d'accions anteriors. Impacte en el territori destinatari de l'actuació així com en municipis de Barcelona, a partir d'una proposta d'indicadors objectius

(11)

Cooperació internacional i projecció exterior

Projectes de cooperació al desenvolupament

Termini de sol·licitud:

20/03/2014

Compromisos de qualitat

Import mínim d'ajut: 15.000 euros.

El projecte ha d'incloure obligatòriament una activitat de formació i intercanvi a Barcelona en la matèria de l'actuació. S'exclouen els projectes d'emergència, ajut alimentari i reconstrucció.

Abans de presentar la sol·licitud, s'ha de concertar una reunió amb l'Of. Cooperació al Desenvolupament per elaborar la proposta més adequada a les línies de la convocatòria. El suport es formalitzarà mitjançant conveni.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament (DOGC 11/01/2002). ● ● Altres condicions: 4161 Codi recurs:

Donar resposta al 85% de les consultes i incidències electròniques en el termini màxim de 4 dies hàbils des de la seva formulació.

Mesura correctora: En el cas de no rebre la resposta resolutiva en el període compromès, en un termini màxim de 72 hores la persona responsable es posarà en contacte per donar l'explicació pertinent del succeït.

Realitzar el pagament del 90% dels recursos econòmics en un termini màxim de 28 dies

naturals, des de l'entrada de la justificació al Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, sempre que la justificació es presenti correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputació i, en cas de ser necessari, s'hagin incorporat al pressupost els romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(12)

Desenvolupament cultural local

Plans i projectes per al desenvolupament cultural local

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud:

Els plans i projectes per al desenvolupament cultural local tenen com a objectiu donar resposta a les demandes dels ens locals sobre les polítiques i els projectes culturals com a eines de reflexió per establir, a mitjà i llarg termini, nous processos de dinamització i transformació cultural, social i econòmica al territori.

Inclou:

- Plans d'acció cultural

- Plans d'equipaments culturals - Plans d'usos d'equipaments culturals

- Eines de suport a la gestió dels equipaments culturals - Altres assessoraments específics.

Ajuntaments, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades Destinataris: 30/10/2014 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes Unitat prestadora: Oficina d'Estudis i Recursos Culturals Tel.: 934 022 565 o.estudisrc@diba.cat Compromisos de qualitat

Dades tècniques C169, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/15307460/C169.doc Una única sol·licitud per municipi

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural (DOGC 12/03/1993).

● ●

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

4146

Codi recurs:

Criteris de valoració:

● Característiques de la demanda. Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Dotació i organització de recursos del sol·licitant (humans, tecnològics, documentals, etc.) per garantir la viabilitat de l'actuació

● Ordre d'entrada de la sol·licitud

La primera presa formal de contacte amb el 100% dels ens locals es realitzarà en un termini màxim de 4 mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud del recurs.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 4 mesos, la unitat prestadora del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 10 dies hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.

(13)

Desenvolupament cultural local

Suport a projectes culturals per a municipis i ens

supramunicipals de més de 20.000 habitants

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud:

Suport a un projecte cultural singular que fomenti la creació, formació i difusió artística, la cultura emergent i la relectura de la cultura popular i tradicional, comptant preferentment amb la participació ciutadana i dels agents culturals locals.

Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències

Destinataris: 20/03/2014 Recurs econòmic Ajuts econòmics Unitat prestadora: Oficina d'Estudis i Recursos Culturals Tel.: 934 022 565 o.estudisrc@diba.cat Compromisos de qualitat 50.000,00 €

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:

http://www.diba.cat/documents/205293/15307460/memoria_soli citud.pdf

Cada ens local podrà presentar, com a màxim, una única sol·licitud, que contingui un únic projecte. Un únic beneficiari per municipi

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 30%

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Memòria de realització, descarregueu-la a:

http://www.diba.cat/documents/205293/20871491/C415.pdf Els recurs s'adreça a municipis i ens supramunicipals de més de 20.000 habitants.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris: Capítol 1. A excepció de: 30% de l'import de l'ajut Capítol 2.

Capítol 4.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Obligació de cofinançament:

Despeses elegibles:

Import màxim d'ajut:

Documentació per a la justificació:

Altres condicions:

Puntuació: Criteris de valoració:

40

● Volum, innovació i qualitat cultural del projecte

15

● Implicació i participació ciutadana i dels agents culturals locals

15

● Trajectòria i grau d'implantació de l'esdeveniment

20

● Dotació i organització de recursos (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.) per

garantir la viabilitat de l'actuació. Es valorarà positivament la recerca de fonts de finançament alternatives i el treball transversal amb altres àrees municipal

10

● Percentatge de la despesa en cultura sobre el pressupost total del municipi

Realitzar el pagament del 90% dels recursos econòmics en un termini màxim de 28 dies

naturals, des de l'entrada de la justificació al Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, sempre que la justificació es presenti correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputació i, en cas de ser necessari, s'hagin incorporat al pressupost els romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(14)

Desenvolupament cultural local

Suport a projectes culturals per a municipis i ens

supramunicipals de més de 20.000 habitants

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural (DOGC 12/03/1993).

● ●

4202

(15)

Desenvolupament cultural local

Suport en l'àmbit de la cultura per a municipis i ens

supramunicipals de menys de 20.000 habitants

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud:

Suport al conjunt d'activitats culturals agrupades en un programa anual que tingui en compte preferentment la participació ciutadana i de les entitats locals, la diversitat cultural i la millora de la convivència, el cicle festiu, el foment dels espais culturals i la divulgació del coneixement en general.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències

Destinataris: 20/03/2014 Recurs econòmic Ajuts econòmics Unitat prestadora: Oficina d'Estudis i Recursos Culturals Tel.: 934 022 565 o.estudisrc@diba.cat Compromisos de qualitat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:

http://www.diba.cat/documents/205293/15307460/memoria_soli citud.pdf

Cada ens local podrà presentar, com a màxim, una única sol·licitud, que contingui un únic projecte. Un únic beneficiari per municipi.

El recurs s'adreça a municipis i ens supramunicipals de menys de 20.000 habitants.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural (DOGC 12/03/1993).

● ●

Despesa corrent dels capítols pressupostaris: Capítol 1. A excepció de: 30% de l'import de l'ajut Capítol 2.

Capítol 4.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles: Altres condicions: 4208 Codi recurs: Puntuació: Criteris de valoració: 40

● Volum i qualitat cultural de la programació

15

● Implicació i participació ciutadana i dels agents culturals locals

15

● Projecció supramunicipal del programa

10

● Percentatge de la despesa en cultura sobre el pressupost total del municipi

20

● Dotació i organització de recursos (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.) per garantir la viabilitat de l'actuació. Es valorarà positivament la recerca de fonts de finançament alternatives i el treball transversal amb altres àrees municipals

Realitzar el pagament del 90% dels recursos econòmics en un termini màxim de 28 dies

naturals, des de l'entrada de la justificació al Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, sempre que la justificació es presenti correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputació i, en cas de ser necessari, s'hagin incorporat al pressupost els romanents de crèdit de l'exercici anterior.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(16)

Difusió artística als municipis

Festivals artístics

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud:

Suport a la realització de festivals artístics, en qualsevol dels seus gèneres, l'activitat central dels quals s'executi durant l'any 2014. Els festivals han de constar d'un mínim de tres activitats

professionals, amb un perfil propi i una programació diferenciada de la estable. No s'hi poden incloure les programacions de festa major.

Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, comunitats de municipis, consorcis locals i agències, entitats municipals descentralitzades

Destinataris:

20/03/2014

Recurs econòmic

Ajuts econòmics

Unitat prestadora:

Oficina de Difusió Artística

Tel.: 934 022 683 oda@diba.cat

Compromisos de qualitat

35.000,00 €

Dades tècniques C168, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/15307460/C168.doc Cada ens local podrà presentar, com a màxim, una única sol·licitud que contingui un únic festival. Un únic beneficiari per municipi.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació:

Els municipis de menys de 5.001 habitants podran percebre com a màxim fins el 50% del cost total. Els municipis entre 5.001 i 20.000 habitants, fins el 30% del cost total. Els municipis entre 20.001 i 50.000 habitants, fins el 25% del cost total. Els municipis de més de 50.000 habitants, fins el 20% del cost total.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Documentació gràfica en format digital o paper del festival a on consti el programa detallat

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:

Capítol 1. A excepció de: Es podrà justificar com a màxim el 30% de l'import total justificat Capítol 2.

Capítol 4.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Obligació de cofinançament:

Despeses elegibles:

Import màxim d'ajut:

Documentació per a la justificació:

Puntuació: Criteris de valoració:

40

● Volum i qualitat artística de la programació

10

● Desenvolupament d'estratègies de comunicació i de foment de públics

20

● Especialització, foment de la producció artística, grau d'implantació i projecció

supramunicipal

20

● Dotació i organització de recursos ( pressupostaris, humans, tecnològics, etc.) per

garantir la viabilitat de l'actuació

10

● Percentatge de la despesa en cultura sobre el pressupost total del municipi

Realitzar el pagament del 90% dels recursos econòmics en un termini màxim de 28 dies

naturals, des de l'entrada de la justificació al Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, sempre que la justificació es presenti correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputació i, en cas de ser necessari, s'hagin incorporat al pressupost els romanents de crèdit de l'exercici anterior.

(17)

Difusió artística als municipis

Festivals artístics

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural (DOGC 12/03/1993).

● ●

4084

Codi recurs:

(18)

Formació

Assistència tècnica integral en formació

Termini de sol·licitud:

Suport integral per facilitar les condicions, els processos i els recursos formatius que afavoreixin el desenvolupament de les competències professionals dels empleats públics i repercuteixin en la millora organitzativa dels ens locals. Inclou:

- Suport en l'ordenació del funcionament de la formació

- Assistència en la detecció i la diagnosi de necessitats formatives

- Acompanyament en la construcció d'itineraris formatius per a col·lectius professionals

- Assistència en la planificació i el disseny de solucions formatives adaptades a les necessitats dels ens locals, ja siguin presencials o amb suport virtual

- Altres assistències tècniques en matèria de formació.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Destinataris: 30/10/2014 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes Unitat prestadora: Direcció de Serveis de Formació. Tel.: 934 049 300 ds.formacio@diba.cat Compromisos de qualitat Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE 13/04/2007). ● ● 4029 Codi recurs: Criteris de valoració:

● Grau de compromís de l'equip de govern local

● Grau d'implicació del responsable municipal de recursos humans

La primera presa formal de contacte amb el 80% dels ens locals es realitzarà en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la data d'entrada de la sol·licitud del recurs.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat prestadora del recurs es posarà en contacte amb correu electrònic en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pert

(19)

Formació

Plans i programes municipals de formació

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud:

Suport tècnic a l'elaboració de plans i programes de formació adreçats al desenvolupament de les competències professionals dels empleats dels ens locals davant la implantació de nous projectes, d'objectius de millora organitzativa, de reorientació del sevei, etc.

Inclou:

- Plans de desenvolupament directiu i de comandament - Programes d'acompanyament a projectes

- Plans municipals de formació

Els destinataris poden ser un col·lectiu professional, una unitat organitzativa o tota l'organització, i les fases del procés són: definició d'objectius, detecció de necessitats, disseny de solucions formatives, elaboració dels plans i orientacions per a la seva implementació i avaluació.

Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants

Destinataris: 20/03/2014 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes Unitat prestadora: Direcció de Serveis de Formació. Tel.: 934 049 300 ds.formacio@diba.cat Compromisos de qualitat

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%

per a municipis que hagin rebut alguna actuació de consultoria l'any 2013 i en el cas d'una eventual contratació externa.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE 13/04/2007). ● ● Obligació de cofinançament: 4145 Codi recurs: Criteris de valoració:

● Grau d'implicació dels equips de govern i directiu

● Grau d'estabilitat organitzativa

● Existència d'un projecte de millora organitzativa ● No haver sol·licitat aquest recurs en catàlegs anteriors

La primera presa formal de contacte amb el 80 % dels ens locals es realitzarà en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la data d'entrada de la sol·licitud del recurs.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat prestadora del recurs es posarà en contacte amb correu electrònic en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pert

(20)

Formació

Projectes de formació en línia i semipresencial

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud:

Suport a projectes impulsats pels ens locals que tinguin per objectiu incorporar la tecnologia com a mitjà per cobrir les seves necessitats formatives. La identificació de necessitats inicial definirà l'abast del suport que pot incloure:

- Acompanyament en l'ús d'eines tècniques per elaborar materials formatius propis - Assessorament en models i gestió d'aules virtuals

- Cessió d'accions formatives semipresencials i en línia

- Assessorament per al disseny d'accions formatives no presencials

- Acompanyament en projectes d'implantació d'entorns virtuals d'aprenentatge.

Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants

Destinataris: 30/10/2014 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes Unitat prestadora: Direcció de Serveis de Formació. Tel.: 934 049 300 ds.formacio@diba.cat Compromisos de qualitat

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%

per a municipis que hagin rebut alguna actuació de consultoria l'any 2013 i en el cas d'una eventual contratació externa.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE 13/04/2007). ● ● Obligació de cofinançament: 4162 Codi recurs: Criteris de valoració:

● Existència d'un projecte municipal de formació

● Viabilitat tècnica, econòmica i tecnològica en la implantació de la col·laboració ● Durada dels projectes (de mandat o anuals)

● Existència d'estructura o recursos propis de l'ajuntament (pressupostaris, humans,

tecnològics, etc.)

La primera presa formal de contacte amb el 80% dels ens locals es realitzarà en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la data d'entrada de la sol·licitud del recurs.

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 15 dies hàbils, la unitat prestadora del recurs es posarà en contacte amb correu electrònic en un termini màxim de 3 dies hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pert

(21)

Millora de la gestió pública

Anàlisi de les competències i els serveis municipals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud:

Suport a l'equip de govern en l'anàlisi dels serveis que presten amb la finalitat d'adaptar-los a les seves possibilitats pressupostàries d'acord amb el context econòmic actual. L'objectiu de l'estudi és analitzar:

- L'ajust del mapa competencial a la normativa vigent

- El dimensionament dels efectius assignats als serveis d'acord amb l'estructura organitzativa interna - Els costos associats a la prestació i el desenvolupament de cada servei

- Altres entitats equiparables a l'ens objecte d'estudi per tal d'elaborar ràtios comparatives

Aquesta anàlisi persegueix ajustar i optimitzar els recursos, racionalitzant les despeses de personal i millorant l'eficiència de l'organització.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades Destinataris: 30/10/2014 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes Unitat prestadora: Oficina de Projectes Transversals i de Suport a la Gestió Tel.: 934 049 360 o.ptsg@diba.cat Compromisos de qualitat

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%

per a municipis d'entre 5.001 i 50.000 habitants i en el cas que s'hagi sol·licitat el recurs en els últims dos anys (2012 i 2013).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE 10/12/13).

● ● Obligació de cofinançament: 4020 Codi recurs: Criteris de valoració:

● Existència d'estructura o recursos propis de l'ens (pressupostaris, humans, tecnològics,

etc.)

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 75% dels ens locals valorin l'assistència tècnica rebuda amb una puntuació igual o superior a 6 sobre 10 punts.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(22)

Millora de la gestió pública

Anàlisi estratègica de les plantilles de personal

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud:

La congelació de les ofertes d'ocupació pública té dos gran efectes: la reducció del nombre d'efectius i l'envelliment gradual de les plantilles. Per donar resposta a aquesta problemàtica, s'analitza la composició de les plantilles de personal dels ens locals per tal de detectar quines són les seves característiques des de dues vessants: el lloc de treball i el perfil de l'ocupant.

L'objectiu és planificar de forma estratègica l'evolució de la plantilla. Partint d'aquesta informació, podrem identificar tot aquell talent intern de la mateixa organització per a aquells llocs clau o prioritaris en el desenvolupament dels serveis municipals.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades Destinataris: 30/10/2014 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes Unitat prestadora: Oficina de Projectes Transversals i de Suport a la Gestió Tel.: 934 049 360 o.ptsg@diba.cat Compromisos de qualitat

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%

per a municipis d'entre 5.001 i 50.000 habitants i en el cas que s'hagi sol·licitat el recurs en els últims dos anys (2012 i 2013).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE 13/05/2007); Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 03/11/1997). ● ● Obligació de cofinançament: 4023 Codi recurs: Criteris de valoració:

● Existència d'estructura o recursos propis de l'ens (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.)

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 75% dels ens locals valorin l'assistència tècnica rebuda amb una puntuació igual o superior a 6 sobre 10 punts.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(23)

Millora de la gestió pública

Elaboració i disseny de quadres de comandament

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud:

Assistència als ens locals per dotar-los d'un instrument clau emmarcat en la gestió directiva: el quadre de comandament. Aquest instrument té la finalitat de facilitar la informació necessària per a la presa de decisions. Es fonamenta en l'anàlisi de la gestió diària i en la composició d'una taula d'objectius i la creació dels indicadors corresponents per a la seva consecució, seguiment i avaluació. A la vegada, l'instrument permet identificar, revisar i ubicar, si escau, els diferents rols i perfils de comandament de l'ens en qüestió.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades Destinataris: 30/10/2014 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes Unitat prestadora: Oficina de Projectes Transversals i de Suport a la Gestió Tel.: 934 049 360 o.ptsg@diba.cat Compromisos de qualitat

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%

per a municipis d'entre 5.001 i 50.000 habitants i en el cas que s'hagi sol·licitat el recurs en els últims dos anys (2012 i 2013).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Les entitats que ho sol·licitin hauran de diposar d'una estructura organitzativa ben definida, consolidada i en ple funcionament que permeti iniciar el suport tècnic i l'elaboració del quadre de comandament.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE 10/12/13).

● ● Obligació de cofinançament: Altres condicions: 4056 Codi recurs: Criteris de valoració:

● Existència d'estructura o recursos propis de l'ens (pressupostaris, humans, tecnològics,

etc.)

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 75% dels ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 6 sobre 10 punts.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(24)

Millora de l'organització dels ens locals

Millora de processos i optimització de la gestió de

documents electrònics

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud:

Suport a l'anàlisi i la millora de processos i de la documentació electrònica amb l'objectiu d'optimitzar i simplificar la gestió administrativa per assolir un major grau d'eficiència, eficàcia i adequació a la normativa vigent.

Inclou:

- Anàlisi i redisseny de set processos amb la capacitació del personal corresponent

- Diagnosi de l'adequació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI) en l'àmbit de l'administració electrònica regulat pel Reial decret 4/2010, de 8 de gener

- Elaboració de la política de gestió de documents electrònics, de digitalització o d'altres activitats amb objectius similars.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals

Destinataris: 30/10/2014 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes Unitat prestadora: Servei d'Assistència a l'Organització Municipal Tel.: 934 022 041 s.saom@diba.cat Compromisos de qualitat

Dades tècniques C171, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/15307460/C171.doc

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació:

només si es sol·licita la línia d'assistència 'Anàlisi i redisseny de set processos amb la capacitació del personal corresponent' per segona vegada (encara que sigui per processos diferents), s'estableix l'obligació de cofinançament de l'actuació: 15% per a municipis de fins a 20.000 habitants; 25% per a municipis d'entre 20.001 i 50.000 habitants.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE 23/06/2007); Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (DOGC 06/08/2010); Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l'ENI (BOE 29/01/2010);Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE 10/12/13).

● ●

Documentació que s'ha d'annexar:

Obligació de cofinançament:

4121

Codi recurs:

Criteris de valoració:

● Existència d'estructura o recursos propis de l'ens (pressupostaris, humans, tecnològics,

etc.)

● Existència d'assistències prèvies relatives a aquest recurs ● Grau de transferibilitat a altres ens

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 75% dels ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 6 sobre 10 punts.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(25)

Millora de l'organització dels ens locals

Oficines d'atenció ciutadana (OAC)

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud:

Suport tècnic a la creació i l'optimització de les oficines d'atenció ciutadana dels municipis per millorar la qualitat del servei i la relació entre la ciutadania i l'Administració. El tipus d'assistència s'adaptarà a les necessitats de l'ajuntament i pot incloure:

- Creació d'una nova oficina: disseny i implementació del model d'atenció i elaboració conjunta d'un catàleg de tràmits personalitzat

- Desenvolupament i millora d'una oficina ja existent: millora del model d'atenció, suport en l'elaboració d'un sistema de seguiment i avaluació, en l'elaboració d'una carta de serveis - Suport en l'elaboració del catàleg municipal de tràmits.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants

Destinataris: 30/10/2014 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes Unitat prestadora: Servei d'Assistència a l'Organització Municipal Tel.: 934 022 041 s.saom@diba.cat Compromisos de qualitat

Dades tècniques C172, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/15307460/C172.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE 23/06/2007); Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (DOGC 06/08/2010); Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE 10/12/13).

● ●

Documentació que s'ha d'annexar:

4127

Codi recurs:

Criteris de valoració:

● Existència d'estructura o recursos propis de l'ens (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.).

● Grau d'innovació de l'actuació

● Existència d'assistències prèvies relatives a aquest mateix recurs

● Ordre de registe d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 75% dels ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 6 sobre 10 punts.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(26)

Millora de l'organització dels ens locals

Planificació, seguiment i avaluació de plans i programes

locals

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud:

Tenint en compte els propers canvis legislatius en l'àmbit local, es dóna suport tècnic en el disseny i l'anàlisi de l'acció de govern (definició, implementació i impacte) amb l'objectiu de millorar l'eficiència, la viabilitat i l'adequació de les polítiques locals.

Inclou:

- Suport metodològic en l'elaboració i seguiment de plans de mandat

- Elaboració de propostes per incorporar l'avaluació en la formulació de polítiques públiques locals - Avaluació de polítiques locals concretes

- Anàlisi de costos efectius de serveis

- Estudis sobre la percepció ciutadana dels serveis municipals - Altres activitats amb objectius similars.

Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants

Destinataris: 30/10/2014 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes Unitat prestadora: Servei d'Assistència a l'Organització Municipal Tel.: 934 022 041 s.saom@diba.cat Compromisos de qualitat

Dades tècniques C173, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/15307460/C173.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE 10/12/13).

● ●

Documentació que s'ha d'annexar:

4135

Codi recurs:

Criteris de valoració:

● Existència de dades relatives a l'activitat municipal

● Existència d'estructura o recursos propis de l'ens (pressupostaris, humans, tecnològics,

etc.)

● Grau de transferibilitat a altres ens

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 75% dels ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 6 sobre 10 punts.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(27)

Millora de l'organització dels ens locals

Transparència, accés i reutilització de la informació pública

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud:

En el context actual de màxima exigència envers la transparència i la rendició de comptes, cal treballar per a la construcció de governs locals oberts i accessibles a la ciutadania, garantir el coneixement de l'actuació municipal i potenciar l'ús de dades públiques per millorar la confiança i la legitimitat de les institucions públiques.

Inclou:

- Diagnosi i millora de la informació municipal en matèria de transparència, accés i reutilització d'acord amb el marc legal vigent

- Elaboració de l'inventari de dades reutilitzables o altres activitats amb objectius similars.

Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants

Destinataris: 30/10/2014 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes Unitat prestadora: Servei d'Assistència a l'Organització Municipal Tel.: 934 022 041 s.saom@diba.cat Compromisos de qualitat

Dades tècniques C174, descarregueu-lo a:

http://www.diba.cat/documents/205293/15307460/C174.doc

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE 23/06/2007); Llei 29/2010 de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (DOGC 06/08/2010); Llei 37/2007 de reutilització de dades del sector públic (BOE núm. 276 de 17/11/2007); Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE 10/12/13).

● ●

Documentació que s'ha d'annexar:

4214

Codi recurs:

Criteris de valoració:

● Existència d'estructura o recursos propis de l'ens (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.)

● Grau de transferibilitat a altres ens

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 75% dels ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 6 sobre 10 punts.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(28)

Museus i patrimoni cultural moble

Activitats de la Xarxa de Museus Locals

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud:

Suport a les activitats, el funcionament i l'adquisició de material inventariable dels museus locals, amb estímul cap als projectes de cooperació entre museus adherits a la Xarxa de Museus Locals. Atesa la situació general, també es dóna suport a les despeses de les activitats corrents i del funcionament dels museus.

Ajuntaments, consells comarcals, consorcis locals i agències

Destinataris: 20/03/2014 Recurs econòmic Ajuts econòmics Unitat prestadora: Oficina de Patrimoni Cultural Tel.: 934 022 566 o.patrimonic@diba.cat Compromisos de qualitat

Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:

http://www.diba.cat/documents/205293/15307460/memoria_soli citud.pdf

Una per ens local adherit a la Xarxa de Museus Locals (XML) amb conveni vigent al moment de presentar la sol·licitud. Cas que l'adhesió a la XML l'hagi formalitzat un ens instrumental, la sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.

Memòria de realització, descarregueu-la a:

http://www.diba.cat/documents/205293/20871491/C415.pdf - Per a les peticions d'ajut per a activitats corrents i de

funcionament, caldrà presentar l'enquesta anual d'avaluació del museu o museus corresponents, en cas que no hagi estat lliurada prèviament a l'Oficina de Patrimoni Cultural. - Cas d'activitats que es realitzin conjuntament o siguin aprofitades per altres museus de la XML, caldrà presentar el justificant de la col·laboració emès pel museu receptor de la mateixa.

Despesa corrent dels capítols pressupostaris:

Capítol 1. A excepció de: La quantitat justificada per capítol I no podrà excedir del 50% de l'import total de l'ajut.

Capítol 2. Capítol 4.

Documentació que s'ha d'annexar:

Nombre màxim de sol·licituds:

Despeses elegibles:

Documentació per a la justificació:

Altres condicions:

Puntuació: Criteris de valoració:

35

● Solvència i adequació tècnica del programa i projecte

10

● Grau d'innovació de la proposta

25

● Aprofitament i col·laboració amb altres ens adherits a la Xarxa de Museus Locals d'altres

municipis

20

● Dotació i organització de recursos (pressupostaris, humans, tecnològics, etc) per garantir

la viabilitat de l'actuació

10

● Ponderació a partir de la despesa per habitant de cada municipi (total pressupost activitat/habitant municipi)

Realitzar el pagament del 90% dels recursos econòmics en un termini màxim de 28 dies

naturals, des de l'entrada de la justificació al Registre de Factures de la Diputació de Barcelona, sempre que la justificació es presenti correctament, es tracti d'ens que estan al corrent del pagament dels seus deutes amb la Diputació i, en cas de ser necessari, s'hagin incorporat al pressupost els romanents de crèdit de l'exercici anterior.

(29)

Museus i patrimoni cultural moble

Activitats de la Xarxa de Museus Locals

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus (DOGC 14/11/1990).

● ●

4004

Codi recurs:

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(30)

Museus i patrimoni cultural moble

Mapes de patrimoni cultural

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud:

Es dóna suport a la realització d'inventaris que tenen per objectiu la recollida exhaustiva de dades georeferenciades i la valoració del patrimoni cultural i natural d'un municipi, tant l'immoble com el moble, documental, immaterial i del medi natural. Aquets mapes són una eina per gestionar i establir polítiques i mesures per a la protecció, la conservació i la planificació, així com per a la rendibilització social del patrimoni.

Ajuntaments Destinataris: 30/10/2014 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes Unitat prestadora: Oficina de Patrimoni Cultural Tel.: 934 022 566 o.patrimonic@diba.cat Compromisos de qualitat

Una per municipi.

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació:

Fins a 2.000 habitants, l'ajuntament ha de finançar un 10% del cost. De 2.001 fins a 5.000 habitants, un 20% del cost. De 5.001 fins a 10.000 habitants, un 30% del cost. De 10.001 fins a 20.000 habitants, un 40% del cost. De 20.001 fins a 35.000 habitants, un 50% del cost. Més de 35.000 habitants, un 60% del cost.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

L'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona gestiona i supervisa els treballs i la contractació.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural de Catalunya (DOGC 11/10/1990); Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol (BOE 29/6/1985).

● ●

Nombre màxim de sol·licituds:

Obligació de cofinançament:

Altres condicions:

4114

Codi recurs:

Criteris de valoració:

● Viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada

● Dotació i organització de recursos (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.) per

garantir la viabilitat de l'actuació

La primera presa formal de contacte amb el 100% dels ens locals es realitzarà en un termini màxim de 4 mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud del recurs

Mesura correctora: En el cas de no rebre resposta en el valor de compromís fixat de 4 mesos, la unitat prestadora del recurs es posarà en contacte en un termini màxim de 10 dies hàbils per disculpar-se i donar l'explicació pertinent del succeït.

(31)

Recursos humans

Assistència de personal tècnic als tribunals i òrgans de

selecció

Condicions de concertació

A l'hora de formular aquesta sol·licitud

Termini de sol·licitud:

Es facilita la composició dels òrgans seleccionadors mitjançant la provisió de personal tècnic especialitzat en un ventall ampli de disciplines i amb coneixement del món local, de manera que es compleixin els requeriments exigits per l'Estatut bàsic de l'empleat públic en relació amb l'observança dels principis d'imparcialitat i professionalitat.

Ajuntaments, consells comarcals

Destinataris: 30/10/2014 Recurs material Realització de serveis i activitats Unitat prestadora: Servei d'Assistència a l'Organització Municipal Tel.: 934 022 041 s.saom@diba.cat Compromisos de qualitat

Adjunteu les bases de la convocatòria.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'estatut bàsic de l'empleat públic (BOE 13/04/2007); Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (DOGC 28/09/1990); Llei de pressupostos generals de l'Estat vigent.

● ●

Documentació que s'ha d'annexar:

4027

Codi recurs:

Criteris de valoració:

● Existència d'estructura o recursos propis de l'ens (pressupostaris, humans, tecnològics,

etc.)

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

Garantir que un mínim del 75% dels ens locals valorin l'assistència tècnica rebuda amb una puntuació igual o superior a 6 sobre 10 punts.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(32)

Recursos humans

Auditoria de l'administració de personal

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud:

Anàlisi i revisió dels processos duts a terme per l'ens des del punt de vista del compliment de la normativa juridicolaboral i de Seguretat Social i elaboració d'un informe que reflecteixi possibles desviacions. L'auditoria se centra en:

- L'afiliació a la Seguretat Social, revisant els circuits d'altes, baixes i variacions

- La contractació de personal, analitzant els tipus de contractes en relació amb el vincle jurídic de l'empleat

- La cotització, analitzant l'adequació dels tipus i de les bases de cotització, així com la confecció dels butlletins de liquidació

- Les retribucions, analitzant l'adequació de la política retributiva a les estructures salarials vigents.

Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals

Destinataris: 30/10/2014 Recurs tècnic Redacció de plans, projectes i informes Unitat prestadora: Oficina de Projectes Transversals i de Suport a la Gestió Tel.: 934 049 360 o.ptsg@diba.cat Compromisos de qualitat

Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 15%

per a municipis d'entre 5.001 i 20.000 habitants i en el cas que s'hagi sol·licitat el recurs en els últims dos anys (2012 i 2013).

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE 13/05/2007); Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 03/11/1997). ● ● Obligació de cofinançament: 4030 Codi recurs: Criteris de valoració:

● Existència d'estructura o recursos propis de l'ens (pressupostaris, humans, tecnològics,

etc.)

● Ordre de registre d'entrada de les sol·licituds

En el 75% dels casos es durà a terme un mínim de 3 visites a l'ens local per acompanyar el procés de redacció i revisió del recurs tècnic.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

(33)

Recursos humans

Elaboració de la nòmina municipal en entorn web

Condicions de concertació

Si s'obté una acció concertada

Termini de sol·licitud:

Gestió informatitzada de les nòmines municipals i dels productes i serveis vinculats com ara els següents:

- Contractació del personal i cotització - Gestió de l'IRPF

- Afiliació i altes i baixes davant la Tresoreria General de la Seguretat Social mitjançant el sistema RED

- Comunicació i seguiment de la incapacitat temporal i dels accidents de treball mitjançant els portals web i els procediments electrònics corresponents.

Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Destinataris: 30/10/2014 Recurs material Realització de serveis i activitats Unitat prestadora: Servei d'Assistència en Recursos Humans Tel.: 934 022 276 s.assistrrhh@diba.cat Compromisos de qualitat

- Les plantilles de personal han de tenir, com a màxim, 50 treballadors de valor mitjà en els darrers 12 mesos.

- L'encomana de gestió requereix la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona, l'alta o la modificació del fitxer de dades personals referents a la gestió de la nòmina municipal davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la signatura de les autoritzacions administratives corresponents per actuar davant dels organismes competents.

Normativa aplicable:

Règim de concertació del Catàleg de serveis 2014

Altra normativa vinculada: Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE 13/05/2007); Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC 03/11/1997). ● ● Altres condicions: 4053 Codi recurs: Criteris de valoració:

● Existència d'estructura o recursos propis de l'ens (pressupostaris, humans, tecnològics, etc.)

Garantir que un mínim del 75% dels ens locals valorin el resultat del servei (producte) amb una puntuació igual o superior a 6 sobre 10 punts.

Mesura correctora: S'analitzaran les causes de no assolir el compromís fixat i es proposaran les millores concretes pertinents.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :