activitats estiu Per a infants i joves Sant Celoni i la Batllòria

Texto completo

(1)

estiu

activitats

Per a infants i joves

Sant Celoni i la Batllòria

2017

(2)
(3)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

AFADIS Associació de famílies amb discapacitat

AMPA Escola Montnegre

AMPA Institut Escola La Tordera

Associació de creatius plàstics JORCA

Club Bàsquet Sant Celoni

Club Tennis Sant Celoni

Col legi Cor de Maria

Col legi La Salle

Unió Esportiva Sant Celoni

Sot de les Granotes - UFEC

(4)

El nostre objectiu és que tothom s’ho passi d’allò més bé. Gaudirem d’un munt d’activitats, molt diverses i adequades a tots els nivells: piscina, excursions, senderisme, artesania, esports i mol-tes coses més. T’hi esperem!

AFADIS

Associació

de famílies

amb

discapacitat

A partir

de 6 anys

MÉS INFORMACIÓ Local d’AFADIS

Passeig del Dr. Barri, 2

Santa Maria de Palautordera / El Temple Tel. 93 000 33 50 (Manel)

Calendari:

del 26 de juny al 28 de juliol Casal matí

Edats: a partir de 6 anys Horari: 9 - 14 h Preus: Socis: - 90 € / 1 setmana - 171 € / 2 setmanes - 225 € / 3 setmanes - 275 € / 4 setmanes - 310 € / 5 setmanes Germans: - 80 € / 1 setmana - 152 € / 2 setmanes - 216 € / 3 setmanes - 258 € / 4 setmanes - 290 € / 5 setmanes No socis: - 130 € /1 setmana - 235 € / 2 setmanes - 340 € / 3 setmanes - 428 € / 4 setmanes - 504 € / 5 setmanes INSCRIPCIONS

Dies: del 22 de maig al 9 de juny

Lloc i horari d’atenció: Local d’AFADIS Baix Montseny de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h

Documentació que cal portar: - Fotocòpia del carnet de

vacunacions

- Fotocòpia de la targeta sa-nitària

- Fitxa d’inscripció emplenada i autoritzacions

- Fotocòpia del DNI del nen/a, pare, mare o tutor legal - El pagament es farà per

do-miciliació bancària, a finals de juny

OBSERVACIONS

- Preu de les colònies no inclo-ses en el preu del casal: - socis: 110 € - germans: 100 € - no socis: 140 € - Cal portar: esmorzar

equi-librat, roba còmoda, gorra, roba de recanvi, tovalloletes i bolquers, si és necessari - Material de piscina (tovallola,

banyador, xancletes, crema solar i bolquer de piscina, si és necessari)

- El primer dia de casal es lliu-rarà l’horari amb les activitats

(5)

MÉS INFORMACIÓ AMPA Escola Montnegre

C. de les Escoles, 10 – La Batllòria-anaisabel.perezch@gmail.com Tel. 673207669 (Anabel)

A final de setmana, farem un esmorzar temàtic, tots plegats, en rotllana. Anirem disfressats sobre el tema que tracti la setmana i desplega-rem un mantell per estar tots a gust.

Finalment conclourem el casal amb una graduació i entrega de diplomes en una gran festa.

Calendari:

del 26 de Juny al 28 de Juliol Casal matí

Horari : 9 - 14 h Preus:

- 50 € per setmana

- 45 € per setmana el segon germà

Menjador amb tupper Horari: 14 - 15 h Preu: 6 €

INSCRIPCIONS

Dies: del 15 de maig al 9 de juny

Lloc i horari d’atenció: Al menjador de l’escola Mont-negre, dimecres de 9 a 10 h Documentació que cal portar: - Inscripció i fitxa mèdica emplenada

- Fotocòpia de la targeta sanitària

- Fotocòpia del carnet de vacunes

- Full d’autoritzacions per a sortides i drets d’imatge OBSERVACIONS

- Caldrà un mínim de 20 infants per dur a terme l’activitat - El pagament es farà per transferència bancària - El casal es durà a terme a

les instal·lacions de l’escola Montnegre de la Batllòria - Reunió informativa: 18 de

maig a les 17.30h al menjador de l’escola Montnegre

Casal d’estiu, La pel·lícula (de 3 a 14 anys)

El nostre centre d’interès tracta sobre uns INVES-TIGADORS que tindran la missió de trobar el tresor del MONTNEGRE aconse-guint trossos d’un mapa. Cada setmana treballarem un tresor perdut del món com podria ser l’Atlàntida, el Dorado o el Sant Greal. Fomentarem el treball en equip, ja que els dimecres farem jocs de rol per acon-seguir trossos del mapa que ens portarà al tresor final.

Els infants passaran es-tones agradables mentre introduïm valors com la cooperació, la tolerància, l’empatia i, sobretot, el respecte per un mateix, als altres i a l’entorn.

Farem esports com bàs-quet, futbol, patinatge o bici, a més a més d’activi-tats a la piscina i excursi-ons.

AMPA

Escola

Montnegre

La Batllòria

3-14 anys

5

(6)

AMPA

Institut

Escola

La Tordera

Esports alternatius i d’aven-tura faran que aquest estiu no sigui del tot indiferent. Co-mença a preparar-te per su-perar els reptes d’aquest any i viure l’esport com mai. Un estiu amb molta canya per als més esportistes!

Tria el teu esport, tria la teva aventura!

Calendari:

del 26 de juny al 4 d’agost Casal matí Horari: 9 - 13 h Preus: - 52 € / 1 setmana - 89,60 € / 2 setmanes - 141,60 € / 3 setmanes - 176 € / 4 setmanes - 207 € / 5 setmanes - 194,65 € / 5 set. 2n germà - 256,40 € / 6 setmanes - 241,58 € / 6 set. 2n germà Casal matí amb menjador Horari: 9 - 15 h Preus: - 88 € / 1 setmana - 161,60 € / 2 setmanes - 249,60 € / 3 setmanes - 320 € / 4 setmanes - 387 € / 5 setmanes - 374,65 € / 5 set. 2n germà - 472,40 € / 6 setmanes - 457,60 € / 6 set. 2n germà Casal matí i tarda amb menjador Horari: 9 - 17 h Preus: - 101,50 € / 1 setmana - 188,60 € / 2 setmanes - 290,10 € / 3 setmanes - 374 €/ 4 setmanes - 454,50 € / 5 setmanes - 442,15 € / 5 set. 2n germà - 553,40 € / 6 setmanes - 538,60 € / 6 set. 2n germà

Servei bon dia Horari: 7.45 - 9 h Preus: - 10 € / 1 setmana - 20 € / 2 setmanes - 25 € / 3 setmanes - 30 € / 4 setmanes - 35 € / 5 setmanes - 12 € / 5 set. 2n germà - 40 € / 6 setmanes - 15 € / 6 set. 2n germà Menjador Horari: 13 - 15 h

Preu: 9,50 € / dia esporàdic INSCRIPCIONS

Dies: del 22 de maig al 9 de juny Lloc i horari d’atenció:

Web d’evasió: www.evasio.cat Presencial al despatx de l’AMPA en horari d’atenció a les famílies. A Evasió Sant Celoni: c. Sant Josep, 44, de dimarts a diven-dres de 17 a 20 h.

Documentació que cal portar: - Inscripció i fitxa mèdica

em-plenada

- Fotocòpia de la targeta sani-tària

- Fotocòpia del carnet de va-cunes

- Foto tipus carnet

- Import corresponent o paga-ment amb tarjeta

OBSERVACIONS

- Servei de menjador amb cuina pròpia

- Durant el casal hi haurà per-noctació opcional d’una nit de campaments

- Reunió informativa: 19 de maig a les 18 h, a l’ Institut Escola La Tordera.

Casal d’estiu, Oh Happy Summer ( de 3 a 14 anys) Oh Happy Summer” us dona l’oportunitat de ju-gar amb la música des del treball en equip! Explorar l’experiència de cantar a veus tots els estils musicals, experimentar amb el ritme i l’harmonia tot divertint-nos amb el grup, aprendre a fer tot tipus de sons vocals i de percussió. Crear art amb la teva veu! Tallers especials d’instruments, coral, efectes vocals “beatboxing”, ciència del so…

Taller exclusiu en viu amb els “In Crescendo”. I el més esperat de tot: la gran actu-ació final per a les famílies a l’Ateneu de Sant Celoni. Tot això combinat amb jocs d’orientació i de pistes, piscina, cars, concursos, bicicletades, jocs d’aigua, jocs esportius, Water World, campaments, excursions, festa de l’espuma… I molt més!

Esport Aventura 2017 (de 8 a 16 anys)

Ens porta de nou a viure l’esport i conèixer els seus reglaments i tècniques fona-mentals.

3-14 anys

8-16 anys

MÉS INFORMACIÓ

AMPA Institut Escola La Tordera

Passatge Margarita, 1 - Santa Maria de Palautordera Tel. 93 867 46 16

EVASIÓ

C. Sant Josep, 44 - Sant Celoni www.evasio.cat / latordera@evasio.cat 6

(7)

Associació

de creatius

plàstics

Jorca

4-13 anys

A partir de 14 anys

Casal de tarda per als més creatius (de 4 a 13 anys ) T’oferim un estiu ple d’ima-ginació i creativitat al vol-tant de la ceràmica . Desco-brirem el modelat, donant forma al nostre personatge protagonista; el torn, creant i transformant objectes; la pintura per donar color a tot el nostre imaginari i, el di-buix, per donar forma a tots els nostres projectes. L’objectiu és donar forma als nostres somnis, perce-bre l’entorn de manera cre-ativa, intentar resoldre tots els problemes de construc-ció al llarg del procés. Es fomentarà tant el treball en equip com individual, així com els valors de respecte i diàleg. Els grups seran re-duïts i es garanteix un tracte individualitzat.

Joves i adults (a partir de 14 anys) Procés de disseny i l’ob-jecte d’ús. Es pot entrar en diferents modalitats: A- Introducció a les tècni-ques bàsitècni-ques de la ceràmi-ca: projectes, modelat, torn, decoració i esmalts.

B- Perfeccionament o es-pecialització (si es tenen coneixements ceràmics) C- “DO IT YOURSELF”: por-ta la teva idea i t’ajudarem a dur-la a terme, del disseny a l’obra acabada. Dins la modalitat d’obra pictòrica, escultòrica, objecte de de-coració o objecte d’ús. Els grups són reduïts (5 alumnes per professor) i es fomentarà la trobada d’un llenguatge propi i, per tant, l’acceptació de maneres de fer i resultats diferents. Casal tarda - iniciació Edats: 4 - 13 anys

Calendari: del 3 al 28 de juliol Horari: dimecres i/o dijous de 17 a 19 h

Intensiu: de dimarts a diven-dres de 17 a 19 h Preus: - 42,20 € / 4 h - 71 € / 8 h - 93 € / 12 h - 118 € / 16 h - 139 € / 20 h - 158 € / 24 h - 173 € / 28 h - 186 € / 32 h - 201 € / 40 h

Les hores es poden fer en una, dues, tres o quatre set-manes

Casal de tarda - joves i adults Edats: a partir de 14 anys Calendari: del 3 al 28 de juliol Horari: dimarts i/o divendres de 15 a 20 h (dins d’aquest horari es poden triar les hores que convinguin) Preus: - 21,10 € / 2 h - 42,20 € / 4 h - 63,40 € / 6 h - 96 € / 12 h - 122 € / 16 h - 163 € / 24 h - 179 € / 28 h - 192 € / 32 h - 208 € / 40 h

Les hores es poden fer en una, dues, tres o quatre set-manes

*Consultar disponibilitat horà-ria la última setmana de juny INSCRIPCIONS

Dies: del 22 de maig al 9 de juny

Lloc i horari d’atenció: Al taller de l’escola de ceràmi-ca Jorceràmi-ca, dimarts i divendres de 15 a 20 h o dimecres i dijous de 17 a 19 h.

Documentació que cal portar: - Fotocòpia de la targeta

sa-nitària

- Fotocòpia del carnet de vacunacions

- 20 € en el moment de fer la inscripció i la resta el primer dia d’activitat a l’escola. OBSERVACIONS

- Tot el material està inclòs en el preu.

- Cal portar bata o camiseta que es pugui embrutar i deixar al taller.

- 8% de descompte a partir del segon germà

- Places limitades (grups redu-ïts a 5 alumnes per professor)

MÉS INFORMACIÓ

Taller/escola de ceràmica Jorca

Av. Verge del Puig, 26 g.auleda@gmail.com Tel. 671 033 224 (Glòria)

(8)

Club

Bàsquet

Sant

Celoni

Casal matí Edats: 5 - 14 anys Calendari:

del 26 de juny al 28 de juliol Horari: 9 - 13 h Preus: - 65 € per setmana 1 o 2 setmanes - 60 € per setmana 3 o 4 setmanes - 280 € (casal sencer) INSCRIPCIONS Dies: del 22 de maig al 9 de juny

Lloc i horari d’atenció: Via Web a:

www.basquetsantceloni.com Pestanya casal estiu 2017 Al Pavelló Municipal d’Esports dilluns dies 22 i 29 de maig de 17.30 a 19 h

Documentació que cal portar: - Fotocòpia de la targeta

sa-nitària

- Fotocòpia del carnet de va-cunes

- Resguard de l’ingrés bancari - Full autoritzacions per

sorti-des i drets d’imatge - Aquesta documentació

cal-drà escanejar-la i enviar-la a: casalestiu2017@gmail.com

OBSERVACIONS

- Els pares podran deixar i recollir els seus fills un quart d’hora abans de començar, a les 8.45 h i recollir-los a les 13.15 h en casos necessaris - S’oferirà servei de dinar i bon

dia a la gent que ho sol·liciti - Tots els nens inscrits rebran

una samarreta del casal - 10% descompte a partir del

segon germà

- Les activitats i setmanes estan subjectes a un mínim de participants

- Totes les sortides i activitats estan incloses en el preu - Reunió informativa: 18 de

maig a les 20 h al Pavelló Municipal d’Esports Onze de Setembre

Places limitades! T’oferim un casal lúdic,

multiesportiu i multiaven-tura perquè els nens i les nenes gaudeixin de l’estiu practicant noves activitats. Els monitors de l’equip tenen bagatge en casals i garanteixen un bon ambient per fer amics i divertir-se al màxim.

En alguna de les activitats utilitzarem l’anglès com a idioma vehicular. Un cop a la setmana passarem el dia a la piscina i tots els dijous realitzarem una sortida a Can Putxet.

Les activitats estaran adap-tades a totes les edats i són les següents: orientació, gimcana, guerra de pintura infantil (paintball), quads, tir amb arc, buggies, karts de pedals, olimpíades d’at-letisme, jocs de cucanya, sortides a la natura, room escape, tallers de malabars, maquillatge facial, pintura de samarretes i bandera...

5-14 anys

MÉS INFORMACIÓ Club Bàsquet Sant Celoni

Passeig dels Esports, s/n casalestiu2017@gmail.com Tel. 681 181 887 (Blai) 8

(9)

Club

Tennis

Sant

Celoni

Casal matí Calendari:

del 26 de juny al 28 de juliol Horari: 9 - 13.30 h Preus: - Socis: 55 € / No socis 65€ / 1 setmana - Socis: 105 € / No socis 125 € / 2 setmanes - Socis: 150 € / No socis 180 € / 3 setmanes - Socis: 190 € / No socis 230 € / 4 setmanes - Socis: 200 € / No socis 240 € / 5 setmanes Casal setembre Calendari: de l’1 al 8 de setembre Preus: Socis: 61 € / No socis 72 € Excursions Kids: Setmana 1: Pic-nic 0 € Setmana 3: Jornades esportives 0€

Setmana 4: Can Putxet 10€ Setmana 5: Inflables 0 € Excursions Esportiu: Setmana 1: Platja 8€ Setmana 2: Tibidabo / Canal olímpic 20€

Setmana 3: Jornades esportives 0 €

Setmana 4: Waterworld 20€ Setmana 5: Acampada 10€ Servei bon dia

Horari: 8.30 - 9 h Preus: - 3 € / dia esporàdic - 15 € / 1 setmana Menjador Horari: 13.30 - 15 h Preus: - 5,5 € / dia esporàdic - 25 € / 1 setmana

Preu susceptible a modifica-cions

INSCRIPCIONS

Del 6 de maig fins acabar places (places limitades) Lloc i horari d’atenció: Club Tennis Sant Celoni, Car-retera campins 24

Al Club, dissabte de 10.30 h a 14 h i de 16 h a 19 h, diumen-ge de 10 a 13 h

A les pistes de tennis, de di-lluns a divendres de 17 a 20 h Documentació que cal portar: - Inscripció i fitxa mèdica

em-plenada

- Fotocòpia de la targeta sa-nitària

- Fotocòpia del carnet de vacunes

- Full autoritzacions per sorti-des i drets d’imatge - Pagament per compte

cor-rent o efectiu OBSERVACIONS

- 10% descompte a partir del segon germà (excursions no incloses)

- Excursions no incloses en la quota del casal. Es paguen en efectiu la mateixa set-mana

- Reunió informativa: 27 de maig a les 11.45 h al Club Tennis Sant Celoni

Nou Dis3sport Kids Edats: 3 - 5 anys

Els més petits estaran en contacte amb la natura i l’aigua a través de tallers, activitats d’aventura i es-portives, piscina lúdica i molt més!

Farem excursions a fora adaptades a la seva edat Nou Dis3sport Esportiu Edats: 6 - 10 anys

Activitats esportives indivi-duals i d’equip, gimcanes, btt, sortides i aventures a la natura, piscina lúdica i molt més!

Nou Dis3sport Esportiu + Edats: 11 - 13 anys Activitats esportives indivi-duals i d’equip, gimcanes, btt, sortides i aventures a la natura, piscina lúdica i molt més!

Club Tennis Sant Celoni Carretera Campins, 24 ctsantceloni@gmail.com www.clubtennissantceloni.cat Tel. 669 583 353 (Albert) Tel. 658 868 420 (Iñaki) MÉS INFORMACIÓ

3-5 anys

6-10 anys

11-13 anys

9

(10)

- Augmentar la fluïdesa i con-fiança per parlar en anglès en contextos diversos.

- Afavorir les relacions perso-nals amb companys i adults. - Fer un ús enriquidor del temps lliure dels infants i joves.

Summer Camp 2017

Edats: de p-3 a 6è de primària Calendari: del 3 al 28 de juliol (possibilitat d’inscripció per setmanes) Horari: 9 - 13 h Preus: - 55 € / setmana - 210 € / mes INSCRIPCIONS

Dies: del 22 de maig al 9 de juny Lloc i horari d’atenció:

Secretaria del col·legi Cor de Maria de 10 a 12 h del matí

Documentació que cal portar: - Foto de carnet

- Fotocòpia de la targeta sani-tària

- Fotocòpia del carnet de va-cunes

- Fitxa d’inscripció emplenada i autoritzacions d’imatge OBSERVACIONS

- Cal passar per l’escola a bus-car el full d’inscripció - El pagament es farà per

domi-ciliació bancària

- Dins del Summer Camp, hi haurà una hora diària de reforç escolar per treballar el qua-dernet d’activitats que indica l’escola

- El nombre mínim d’alumnes per fer l’activitat serà de 20

Col.legi

Cor de

Maria

SUMMER CAMP La nostra escola ofereix durant el mes de juliol un casal d’estiu 100% en anglès. La temàtica tindrà com a fil conductor “els indis” (the American Indi-ans with Tatanka Yotanka). Cada setmana el Summer Camp tindrà una sub-te-màtica de viatges amb diferents personatges, sempre acompanyats pels indis.

Els objectius generals que pretenem aconseguir a través del Summer Camp són els següents:

- Aprendre, assimilar, prac-ticar i utilitzar vocabulari quotidià en anglès. - Familiaritzar-se amb els sons i la pronunciació de la llengua anglesa. - Assimilar i utilitzar frases fetes que faciliten la co-municació.

MÉS INFORMACIÓ Col·legi Cor de Maria

Av. Verge del Puig, 3

www.cordemariasantceloni.cat escola@cordemariasantceloni.cat Tel. 93 867 03 98

3-12 anys

(11)

11

Reforç escolar (de 1r EPO a 4t d’ESO)

La Salle us ofereix l’espai i els professionals adequats per repassar i reforçar els apre-nentatges treballats al llarg del curs. A la vegada, podran realitzar les activitats esco-lars proposades pels mestres, guiats per personal qualificat. ENGLISH SUMMER CAMP/ Handbol (de P3 a 6 d’EPO) Us proposem un nou projec-te: English Summer Camp, un casal d’estiu en anglès on es treballarà un centre d’interès setmanal i s’aplicarà la meto-dologia AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llen-gües Estrangeres). Podran gaudir d’un estiu descobrint, experimentant i creant a partir del joc, el moviment, l’esport i la descoberta de noves aven-tures, tot practicant la llengua anglesa Are you ready? Aquesta activitat serà dina-mitzada per mestres amb menció d’anglès i un entre-nador d’handbol amb un alt nivell d’anglès.

Casal o Reforç escolar matí Calendari: del 26 de juny al 31 de juliol

Edats Casal: de P3 – 6 d’EPO Edats reforç: de 1r d’EPO a 4t d’ESO

Horari: 9 – 13h Preus:

- 60 € / setmana - 202 € / mensual

- 192 € / mensual per germans

Casal Matí i Tarda

Calendari: del 26 de juny al 31 de juliol Edats: de P3 – 6 d’EPO Horari: 9 – 13h i de 15 - 17h Preus: - 77 € / setmana - 292 € / mensual

- 282 € / mensual per germans English Summer Camp Edats: de P3 – 6 d’EPO (els dos inclosos)

Calendari: del 3 al 31 de juliol Horari: : 9 – 13 h

Preus: 120 € quinzenal / 230 € mensuals

Màxim 16 alumnes per grup Servei Bon dia

Horari: 8 - 9 h Preus: - 10 € / setmana - 8 € / mensuals (més d’una setmana) - 3 € / dia esporàdic INCRIPCIONS

Dies: del 22 de maig al 9 de juny Lloc i horari d’atenció: A l’ad-ministració de l’escola La Salle de 8 a 13 h del matí

Documentació que cal portar: - Autorització sortida del centre

i drets d’imatge

- Fotocòpia de la targeta sanitària i del carnet de vacunes - Fitxa d’inscripció emplenada - Còpia del resguard bancari OBSERVACIONS

- Cal passar per l’administració de l’escola a buscar el Full d’inscripció

- El pagament es farà per banc o bé amb targeta de crèdit - Per realitzar el servei de bon

dia seran necessàries un mí-nim d’inscripcions

- Reunió informativa: a concretar

Col.legi

La Salle

Us oferim tres propostes que donaran resposta als vostres desitjos de diversió i aprofitament del temps de lleure.

Aventures mil! (de P3 a 6 d’EPO)

Els caps i quel·les de l’AEG Erol i La Salle oferim una activitat d’estiu educativa i lúdica. Els infants podran divertir-se i aprendre mit-jançant el desenvolupa-ment d’unes activitats que giraran al voltant d’un cen-tre d’interès. Algunes ac-tivitats es realitzaran dins i d’altres fora del recinte escolar. Totes les activitats aniran a càrrec de l’equip de monitors del cau. Es volen potenciar el pro-grés personal de cada infant, a través de la rela-ció amb els companys: - Diferents activitats: jocs,

tallers, descobertes, sor-tides amb bici, sorsor-tides al riu, visites culturals - 2 acampades a la

munta-nya (una per quinzena) - Sortida a un parc aquàtic - Piscina dos dies per

setmana MÉS INFORMACIÓ: Escola La Salle C. Campins, 59 santceloni@lasalle.cat Tel. 938670265

3-16 anys

6-16 anys

3-10 anys

(12)

12

10a TECNIFICACIÓ DE FUTBOL

Amb la Unió Esportiva continua la tecnificació. Aquest estiu és molt espe-cial per a tot l’equip, ja que celebrem la 10a edició del casal. Hem passat mo-ments inoblidables i molt divertits desenvolupant habilitats futbolístiques. En aquest edició volem continuar amb la mateixa línia, oferir un casal de tecnificació del futbol, aprendre i divertir-nos per mitjà del joc en un ambient agradable i distès. A més a més, aquest any hi haurà novetats importants per tal que sigui un estiu especial. Així doncs, us oferim acti-vitats esportives i lúdiques per a tots els nens i nenes que ajudaran al desenvolu-pament social intel·lectual i emocional.

A més de les excursions programades també gau-direm de la piscina.

MÉS INFORMACIÓ Unió Esportiva Sant Celoni

Camp Municipal d’Esports de Sant Celoni www.uesantceloni.cat

Tel. 627 32 31 92 (Ismael)

Calendari: del 26 de juny al 21 de juliol Campus matí Horari: 9 - 13 h Preus: - 120 € / 2 setmanes - 210 € / 4 setmanes Campus matí amb menjador Horari: 9 - 15.30 h

Preus:

- 200 € / 2 setmanes - 360 € / 4 setmanes Servei bon dia Horari: 8.30 - 9 h servei gratuït Menjador

Bar - Restaurant La Banketa Horari: 13.30 - 15.30 h Preus:

- 6 € / dia esporàdic - 30 € / 1 setmana INSCRIPCIONS

Dies: del 22 de maig al 9 de juny

Lloc i horari d’atenció: Al local de la U.E Sant Celoni (Camp Municipal d’esports) dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 h

Documentació que cal portar: - Inscripció i fitxa mèdica

em-plenada

- Fotocòpia de la targeta sa-nitària

- Fotocòpia del carnet de va-cunes

- Full d’autoritzacions per a sortides i drets d’imatge - Pagament en metàl·lic OBSERVACIONS

- Descompte 15 % als pares aturats (cal presentar la tar-geta DARDO)

- Descompte del 10% a partir del segon germà

- Les setmanes poden ser intercalades

- Oferim un treball específic per a qui vulgui jugar de porter

- A tots els participants, se’ls obsequiarà amb dues samar-retes, un pantaló, un mun-tatge fotogràfic, diploma, un trofeu i més sorpreses Les sortides es pagaran a part cada setmana:

- Futbol platja ( platja de Ma-taró)

- Water World ( Parc aquàtic de Lloret de Mar)

- Can Putxet

- Gimcana futbolera a Sant Celoni Places limitades!

5-15 anys

Unió

Esportiva

Sant Celoni

(13)

13 13

Calendari: del 26 de juny al 28 de juliol i de l’1 al 7 de se-tembre Campus matí Horari: 9 - 14 h Preus: - 67,32 € / 1 setmana - 128,05 € / 2 setmanes Campus matí i menjador Horari: 9 - 15.30 h Preus:

- 99,85 € / 1 setmana - 188,83 € / 2 setmanes Campus matí i tarda Horari: 9 - 14 i 15.30 - 17.30 h Preus:

- 78,15 € / 1 setmana - 144,34 € / 2 setmanes Campus matí i tarda amb menjador Horari: 9 - 17.30 h Preus:

- 111,76 € / 1 setmana - 211,61 € / 2 setmanes Servei bon dia

Horari: 8 - 9 h Preus: - 9,79 € / 1 setmana - 16,29 € / 2 setmanes - 2,17 € / dia esporàdic Menjador Horari: 14 - 15.30 h Preu: 9,28 € / dia esporàdic

INSCRIPCIONS Dies: del 22 de maig al 9 de juny

Lloc i horari d’atenció: Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes de dilluns a divendres de 7 a 22.30 h, dis-sabtes de 9 a 20 h i diumenges de 9 a 14 h

Documentació que cal portar: - Inscripció i fitxa mèdica

em-plenades

- Fotocòpia del carnet de vacunes

- Fotocòpia de la targeta sa-nitària

- Full autoritzacions per sorti-des i drets d’imatge OBSERVACIONS

1a setmana: del 26 al 30 de juny

2a setmana: del 3 al 7 de juliol 3a setmana: del 10 al 14 de juliol 4a setmana del 17 al 21 de juliol 5a setmana del 24 al 28 de juliol 6a setmana del l’1 al 7 de setembre Cal portar:

Roba d’esport, calçat còmode i esportiu, gorra, crema pro-tectora solar posada a casa, material de piscina: banya-dor, xancletes i casquet de bany,esmorzar i ampolla d’ai-gua petita

- Cada infant tindrà la seva samarreta

- Reunió informativa: 15 de juny a les 18.30 h al Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes

Sot de les

Granotes

UESPORTS

El nostre objectiu és oferir un campus esportiu i de lleure engrescador i edu-catiu alhora.

Treballarem diferents es-ports comptant amb els di-versos recursos del centre (piscina, rocòdrom, pistes poliesportives, etc.); també farem manualitats i tallers relacionats amb l’activitat física i la salut. El bon am-bient, la companyonia i el respecte seran presents com a valors fonamentals per a la convivència. També oferim casal de l’1 al 7 de setembre.

3-15 anys

MÉS INFORMACIÓ

Centre Municipal d’Esports Sot de les Granotes

Carrer Francesc Macià, 15 Sant Celoni e-mail: santceloni@uesports.cat

http://www.uesports.cat - www.santceloni.cat www.facebook.com/UesportsSantceloni/ Tel. 93 848 69 13

(14)

14

Ajuts per a les activitats d’estiu 2017

Requisits per

accedir als ajuts:

1. Participar en una de les activitats que organitzen les entitats del municipi de la Guia d’activitats d’estiu 2017.

2. Acceptar les condicions d’accés al pro-grama d’ajuts.

3. Facilitar la documentació i/o formació necessària per tal de poder valorar la situació socioeconòmica familiar. 4. Estar al corrent de les obligacions

tribu-tàries per rebre subvencions públiques 5. L’import de l’ajut mai serà superior a

l’import total de la quota de l’activitat becada.

6. El període de sol·licitud de l’ajut serà del 18 al 28 d’abril. No s’acceptaran sol·lici-tuds fora de termini.

7. La sol·licitud de l’ajut s’ha de fer amb el model establert i s’ha de lliurar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

8. No es pot modificar l’activitat per la que s’ha sol·licitat l’ajut.

9. La publicació de la resolució dels ajuts es farà a través del web de l’Ajuntament www.santceloni.cat i el tauler d’anuncis de l’OAC i Rectoria Vella entre el 29 al 31 de maig

10. Un cop coneguda la resolució de l’ajut per activitats d’estiu, s’ha de formalitzar la inscripció a l’escola o entitat on es realitzi l’activitat.

11.Es pot demanar l’ajut per a totes les acti-vitats d’estiu que s’ofereixen, excepte pel servei de bon dia, menjador, excursions i acampades no incloses en el preu. 12. L’Ajuntament es reserva el dret de

de-manar la informació necessària per com-provar els fets declarats en la sol·licitud de l’ajut social per activitats d’estiu. 13. En cas que no es compleixin els

re-quisits de concessió de l’ajut durant la vigència del mateix, la sol·licitant perdrà el dret a rebre ajut, acordant-se la baixa i la revocació del mateix.

Documentació a aportar amb la sol ·lici-tud d’ajut d’activitats d’estiu

La sol·licitud d’ajut social s’ha de presentar degudament emplenada i signada per tots els membres de la unitat familiar.

Aquestes persones autoritzen a l’Ajunta-ment de Sant Celoni a sol·licitar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya les dades de caràcter tributari i/o social ne-cessàries per al reconeixement, seguiment i control de la sol·licitud de prestació. Documentació social i/o econòmica a apor-tar segons les causes específiques (original i fotocòpia)

- DNI/NIF/NIE (en el cas que hagi canviat de document)

- Rebut de lloguer o de préstec hipotecari actual (darrer rebut pagat)

- En cas de representació legal i/o aco-lliment de menor, bé sigui beneficiari o no de l’ajut, documentació acreditativa d’aquest fet.

- En cas de separació legal, la resolució judicial que determina aquesta situació, incloent-hi el conveni regulador. - En cas d’inclompliment de l’obligació

del pagament de la pensió d’aliments, la denúncia de l’incompliment

(15)

15

Composició Unitat de Convivència Situació econòmica (IRSC)

Un membre 569,12 € Dos membres 739,86 € Tres membres 910,59 € Quatre membres 1.081,33 € Cinc membres 1.252,06 € Sis membres o més 1.422,80 €

Criteris econòmics per establir la quantia de l’ajut

El sol·licitant o la sol·licitant d’ajuts autoritzarà, en el moment de realitzar la sol·licitud de l’ajut, a l’Ajuntament de Sant Celoni per tal de consultar les seves dades tributàries a l’AEAT (Agència Espanyola d’Administració Tributària). Aquestes són les que es tindran en compte a efectes del càlcul econòmic.

L’Indicador de Renda de Suficiència (IRSC), establert anualment a la Llei de pressupostos Generals de la Generalitat de Catalunya, determina la capacitat econòmica dels sol·licitants. L’IRSC, per a l’any 2017 és el següent:

Composició Unitat de Convivència

IRSC 2017 Situació econòmica segons l’IRSC

30% de l’ajut 50% de l’ajut 60% de l’ajut Ingressos entre el 100%

i el 66,6% de l’IRSC Ingressos entre el 66,6% i el 33,3% de l’IRSC Ingressos infe-riors al 33,3% de l’IRSC Un membre 569,12 € De 569,12 € a 379,04 € De 379,03 € a 189,52€ De 189,51 € a 0 € Dos membres 739,86 € De 739,86 € a 492,75 € De 492,74 € a 246,38€ De 246,37 € a 0 € Tres membres 910,59 € De 910,59 € a 606,46 € De 606,45 € a 303,23€ De 303,22 € a 0 € Quatre membres 1.081,33 € De 1.081,33 € a 720,17 € De 720,16 € a 360,09€ De 360,08 € a 0 € Cinc membres 1.252,06 € De 1.252,06 € a 833,88 € De 833,87 € a 416,94€ De 416,93 € a 0 € Sis membres o més 1.422,80 € De 1.422,80 € a 947,59€ De 947,58 € a 473,80€ De 473,79 € a 0 € La puntuació econòmica es determinarà segons la fòrmula i la taula següent:

IRSC: ingressos de tots els membres de la unitat familiar – lloguer (fins un màxim de 569,12 €) o hipoteca (fins un màxim de 853,68 €)

(16)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :