Itineraris de formació online per a Auxiliars d Infermeria.

Texto completo

(1)

Auxiliars d’Infermeria

Àmbit d’Hospitalització

Auxiliars d’Infermeria

Àmbit de Salut Mental

Auxiliars d’Infermeria

Àmbit Sociosanitari

(2)

Itineraris de formació online per a Auxiliars d’Infermeria

Estructura modul·lar de l’itinerari:

mòduls formatius referits a les competències de caràcter

tècnic dels professionals. Disposem de cada mòdul de manera especialitzada en àmbit

Hospitalització, Salut Mental i Sociosanitari.

Acollida i organització de l’activitat assistencial. (4h)

Objectius:

• Oferir al pacient i a la seva família, des del primer contacte amb l’hospital, un clima de confiança i de respecte per tal de facilitar-li l’adaptació al mitjà hospitalari i per afavorir la relació entre els professionals i els pacients i acompanyants.

• Proporcionar al pacient i/o acompanyants tota l ainformació bàsica que els permeti identificar els professionals responsables de la seva atenció i integrar-se en el nou espai.

• Valorar tots aquells aspectes físics, psíquics, i socials per tal de determinar les necessitats bàsiques i la seva autonomia i poder elaborar un pla de cures individualitzat que potenciï l’autonomia del pacient i afavoreixi la implicació en les seves cures

• Garantir la seguretat del pacient aplicant les mesures adequades des de la determinació de l’ingrés i durant tota la seva estada al centre.

Continguts:

• Actuació de l'equip interdisciplinar en la recepció i acollida d'usuaris. Normes reguladores, organització funcional i orgànica de les institucions socials.

• Valoració integral de les necessitats de l'usuari

• Planificació de l'atenció.

• Informació d’acollida al pacient i la família.

• Protocols d'actuació de la Institució.

• Informació i participació de l'usuari i la família en les activitats de la institució.

• Tipus de documentació en l'àmbit de les institucions hospitalàries.

• Importància del registre de l'activitat.

Higiene i protecció de la pell i mucoses. (6h)

Objectius:

• Conèixer l’estructura i les funcions de la pell

• Reconèixer les principals lesions de la pell i com es tracten

• Identificar les diferents tècniques de manera addient per realitzar una higiene corporal correcta valorant l’autonomia del pacient.

Continguts:

• La pell com a òrgan de protecció. Recordatori anatòmic fisiològic.

• Prevenció i cures de nafres i lesions de la pell.

• Fonaments i aplicació de tècniques per la higiene corporal.

• Assistència a l'usuari per vestir-se: roba i calçat, ajudes i accessoris.

• Manteniment de l'ordre i de les condicions higièniques en l'habitació.

(3)

Prevenció de la infecció.

(9h)

Objectius:

• Revisar els conceptes generals de les infeccions associades a l’assistència i els principis de neteja i desinfecció dels materials

• Sensibilitzar en l’aplicació de la higiene de mans dels professionals i les estratègies pel seu compliment “mans netes són mans més segures”.

• Aprofundir en l’aplicació de les mesures de prevenció i mesures d’aïllaments de les infeccions més freqüents en el medi hospitalari

Continguts:

• Conceptes generals.

• Mesures estàndards de prevenció de la infecció.

• Higiene de mans.

• Mesures d’aïllaments.

• Neteja i desinfecció de material.

• Eliminació de residus.

• Infeccions nosocomials.

• Infeccions multiresistents.

• Pediculosis.

Acompanyament en els processos de fi de la vida al pacient i a la família

.

(10h)

Objectius:

• Aprendre a identificar les fases que

experimenta una persona en el seu procés de fi de la vida

• Identificar les necessitats de la persona i família en tot el procés de malaltia terminal

• Aprendre a observar les emocions que

apareixen quan la persona s’enfronta al final de la vida

• Gestionar de forma adaptativa el dol quan s’ha produït la pèrdua

• Aprendre tècniques de teràpies

complementàries per pal·liar el dolor i l’aflicció

Continguts:

• El procés de fi de vida.

• Acompanyament i elaboració del dol.

• Comunicació terapèutica.

• Tècniques de recolzament emocional.

• Cures post-mortem.

Nutrició i alimentació. (4h)

Objectius:

• Conèixer els conceptes bàsics de la nutrició

• Detectar necessitats relacionades amb l’alimentació dels pacients

• Elaborar plans d’alimentació

Continguts:

• Principis de la nutrició.

• Principis anatomicfisiològics del sistema digestiu alt.

• Dietes segons patologies (incloent suplements).

• Alimentació per via oral.

• Alimentació enteral.

Complicacions derivades de l'alimentació

(4)

Intervenció col·laborativa de cures. (12h)

Objectius:

• Col·laborar i/o realitzar les tècniques o procediments relacionats amb mètodes diagnòstics i amb el procés de de tractament, d’acord amb el pla de cures establert, el protocol d’atuació i les indicacions del professional responsable superior

Continguts:

• Principis anatomofisiològics dels sistemes cardiovascular i respiratori.

• Presa de constants vitals.

• Col·laboració en l'administració de medicació per via inhalatòria, oral, tòpica, rectal i subcutànies i cures.

• Valoració i control del dolor.

• Col·laboració en l'aplicació de tècniques d'aerosolteràpia i oxigenoteràpia.

• Col·laboració en mètodes diagnòstics.

• Col·laboració en cures aplicades a tractaments.

Mobilització i transferències. (5h)

Objectius:

• Reforçar i ampliar els coneixements sobre les tècniques de mobilització i trasllat de pacients

• Tenir cura de les possibles complicacions que es poden produir en els trasllats i les

mobilitzacions de pacients.

Continguts:

• Principis de la mecànica corporal del malat i el professional.

• Tècniques i procediments de mobilització i posicions anatòmiques en funció de la seva patologia.

• Materials i ajudes tècniques per a la mobilització.

• Complicacions de la immobilització.

Eliminació. (10h)

Objectius:

• Aplicar les cures i tècniques orientades a l’atenció del pacient geriàtric amb problemes d’eliminació intestinal, posant en pràctica les possibles estratègies d’intervenció en cada cas

• Reconèixer les principals alteracions del sistema urinari i del sistema digestiu baix

Continguts:

• Principis anatomofisiològics del sistema digestiu baix i del sistema urinari.

• Incontinència urinària i fecal.

• Problemes relacionats amb l'eliminació urinària.

• Problemes relacionats amb l'eliminació digestiva.

Principis bàsics de la comunicació.

(2h)

Objectius:

Conèixer el procés de comunicació i els diferents tipus de comunicació

Conèixer els diferents trastorns relacionats amb la comunicació i el llenguatge

Adquirir coneixements en la comunicació terapèutica

Continguts:

• El procés de la comunicació. Tècniques bàsiques i alternatives.

• Necessitats especials de la comunicació: principals alteracions dels llenguatge i la comunicació.

(5)

Atenció a la persona amb risc d’agitació.(3h)

Objectius:

Donar coneixements i metodologia

d’intervenció o desenvolupar les habilitats per l’abordage de l’agitació psicomotriu i la seva aplicació pràctica en l’atenció sanitària

Millorar en les habilitats d’intervenció en els casos d’agitació

Adquirir coneixements per a realitzar contencions mecàniques en un entorn de màxima protecció per a l’usuari i per al personal sanitari

Continguts:

• Detecció i valoració del risc.

• La contenció verbal, química i mecànica i cures d'infermeres a la persona continguda.

• Aspectes ètic i legals.

• Homologació i cura del material.

Seguretat del pacient.(2h)

Objectius:

Sensibilitzar als participants en la seguretat dels pacients i en la importància de la seva

implicació per a millorar-la

Promoure una cultura de seguretat en els professionals

Difusió de bones pràctiques clíniques per evitar efectes adversos

Millorar la notificació d’esdeveniments adversos i aprendre a analitzar-los amb un enfocament sistèmic

Continguts:

• Concepte de seguretat clínica al pacient.

• Indicadors de seguretat del pacient.

Introducció a la bioètica. (4h)

Objectius:

Aplicar els instruments de la bioètica en l’atenció al pacient i a la seva família

Identificar els drets dels usuaris en relació a la informació, intimitat, confidencialitat, així com donar atenció al final de vida de forma compassiva, proporcionant confort, benestar, intimitat i seguretat tant a la persona afectada com a la família i a persones properes.

Continguts:

• Principis de la bioètica.

• El consentiment informat.

• Comitès d’ètica assistencial.

• Resolució de conflictes ètics en la practica assistencial.

(6)

INSCRIPCIONS:

3 possibilitats d’inscripcions corporatives

1. Inscripcions a les

convocatòries obertes d’UCF.

Es crearà un grup mixt amb professionals de diferents entitats, i un tutor vinculat a UCF acompanyarà als participants, moderarà els espais de debat i atendrà als seus dubtes i consultes.

Alhora, des d’UCF farem seguiment proactiu de l’activitat dels participants i reportarem a l’entitat periòdicament.

2. Grup corporatiu per una entitat

Des d’UCF s’habilitarà un espai virtual específic per l’entitat que ho desitgi (de manera

personalitzada).

S’establirà en cada cas qui farà l’acció d’acompanyament tutorial (des d’UCF, des de l’entitat, o conjuntament) Des d’UCF faríem igualment el seguiment dels participants i reportarem de manera continua.

3. Llicència dels materials didàctics

Especialment pensat per aquelles entitats que ja disposen de plataforma virtual o de recursos propis per dur a terme la gestió de la formació

Es formalirzaria un acord per tal de traspassar els materials didàctics, i que puguin fer-ne ús per a la seva formació continua interna.

Inscripció individual a cada mòdul i tinerari complet

INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL

Data d’inici Data final

Acollida i organització de l’activitat assistencial (4h) 21 € 04/11/2014 02/12/2014 Higiene i protecció de la pell i mucoses. (6h) 32 € 04/11/2014 02/12/2014 Prevenció de la infecció. (9h) 48 € 06/11/2014 04/12/2014 Acompanyament en els processos de fi de la vida al

pacient i a la família. (10h)

52 € 06/11/2014 04/12/2014 Nutrició i alimentació. (4h) 21 € 11/11/2014 09/12/2014 Intervenció col·laborativa de cures. (12h) 63 € 30/10/2014 04/12/2014 Mobilització i transferències. (5h) 27 € 11/11/2014 09/12/2014 Eliminació. (10h) 52 € 13/11/2014 10/12/2014 Principis bàsics de la comunicació. (2h) 14 € 20/11/2014 11/12/2014 Atenció a la persona amb risc d’agitació. (3h) 18 € 18/11/2014 11/12/2014 Seguretat del pacient. (2h) 14 € 20/11/2014 11/12/2014 Introducció a la bioètica. (4h) 21€ 18/11/2014 11/12/2014

ITINERARI COMPLET 285 € 15/10/2014 16/03/2015

Consultar amb UCF els descomptes per a grups corporatius o la llicència de materials.

En el cas de perfils de salut mental i geriatria hi ha un mòdul 0 d’una hora per inscripcions a

l’itinerari complet.

Per a més informació:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : formació online