ÀREA D EMPRENEDORIA I EMPRESA

21  Download (0)

Full text

(1)
(2)

ÀREA D’EMPRENEDORIA I EMPRESA

Surt, Fundació de Dones. Fundació Privada

(3)

1. LA MISSIÓ, VISIÓ I ELS VALORS DE L’ÀREA

QUÈ? Oferir un servei de suport i acompanyament a totes les dones que vulguin crear o consolidar una empresa.

LA MISSIÓ

COM? Dissenyant i executant totes aquelles accions necessàries i activant tots els dispositius que responguin a la relació: atenció directa-investigació-formació.

Contemplant totes les fases de creació d’ una empresa: generació idea-anàlisi idea- creació-consolidació i creixement.

PERQUÈ? Per vetllar per la creació d’empreses viables a llarg termini per part de dones que viuen a Barcelona i rodalies i contribuir en la

(4)

LA MISSIÓ, VISIÓ I ELS VALORS DE L’ÀREA

Volem ser un centre de referència a Barcelona i rodalies que doni resposta directa a les necessitats de les dones emprenedores i empresàries, liderant una corrent metodològica que sigui un model a seguir per altres entitats d’arreu de Catalunya, en el procés de creació i consolidació d’empreses.

LA VISIÓ

™ Enfocament de gènere ™ Flexibilitat i adaptabilitat ™ Responsabilitat i professionalitat ™ Apoderament i proactivitat ™ Innovació i creativitat

ELS VALORS

(5)

OBJECTIUS I ACCIONS

™Treball integral en totes les fases del procés.

™Treball basat en el desenvolupament de competències: Model de Competències ISFOL importat per Surt i adaptat a la creació i Consolidació d’Empreses.

™Metodologia innovadora i continguts innovadors.

™Equip multidisciplinar i especialitzat i professional de les persones de l’equip.

™Observatori en l’àmbit de l’emprenedoria i empresa.

™Treball en xarxa.

™Visibilitat de les emprenedores i empresàries.

™Investigació i recerca

(6)

3. LÍNIES DE TREBALL DE L’ÀREA

SERVEI DE CREACIÓ

I CONSOLIDACIÓ

D’EMPRSES

FORMACIÓ

OCUPACIONAL

DONES

EMPRENEDORES

DONES

EMPRESÀRIES

DONES AMB PERFIL

PROFESSIONAL EMPRESARIAL

CONSULTORIA

I + D

PERSONES

PROFESSIONALS

(persones tècniques, etc.)

ENTITATS

PÚBLIQUES

ÀMBIT

EMPRENEDORIA

ÀMBIT

CONSOLIDACIÓ

ÀMBIT

PROMOCIÓ

ECONÒMICA

(7)

Accions

Accions d’informació: acollida al servei i sensibilitzaciacollida al servei i sensibilitzacióó envers la metodologia envers la metodologia utilitzada en l

utilitzada en l’à’àrea.rea. Accions de

Accions de selecció: an: anààlisi del lisi del perfil emprenedorperfil emprenedor i determinacii determinacióó del del circucircuïït t

individual.

individual.

Accions

Accions d’orientació: definici: definicióó dels dels objectiusobjectius empresarials, professionals i empresarials, professionals i personals.

personals.

Accions de

Accions de seguiment: : assessoramentassessoramenti acompanyament individual.i acompanyament individual. Accions

Accions d’anàlisi: : auditories auditories dd’’empresa, empresa, avaluaciavaluacióódel procdel procéés s individual, etc.individual, etc. Altres accions de

Altres accions de suport: : legallegal, , violviolèènciancia de gde gèènere, nere, mediacimediacióó, orientaci, orientacióó i i recerca de

recerca de feinafeina, entre altres., entre altres. ACTIVITAT D’ ATENCIÓ DIRECTE

3.1 SERVEI DE CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES (SCCE)

ACTIVITATS DEL SCCE:

(8)

ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Formaci

Formacióóen en competències emprenedores i empresarials.emprenedores i empresarials. Formaci

Formacióóen en creació, consolidació i creixement empresarial. Formaci

Formacióó en en elements clau de la creacide la creacióó i consolidacii consolidacióó dd’’una empresa: una empresa: tallers, mòduls, seminaris etc: creativitat, xarxa de relacions,

tallers, mòduls, seminaris etc: creativitat, xarxa de relacions, fer presentacions fer presentacions

en p

en púúblic etc.blic etc.

ACTIVITATS ORIGINADES PER CONVENIS

Col

Col··laboracions amb laboracions amb altres entitats que ofereixen serveis a les usuque ofereixen serveis a les usuààries de ries de Surt: La Casa Creativa, Universitat Autònoma de Barcelona, Ciber

Surt: La Casa Creativa, Universitat Autònoma de Barcelona, Cibernarium de narium de

Barcelona Activa, Centre de Normalitzaci

Barcelona Activa, Centre de NormalitzacióóLingLingüíüística, entre altres.stica, entre altres.

(9)

XARXA DE RELACIONS

Espai per les dones emprenedores i empresper les dones emprenedores i empresààries reservat per ries reservat per compartir coneixements, experi

coneixements, experièències i vivncies i vivèències entorn la seva activitat empresarial i els ncies entorn la seva activitat empresarial i els seus projectes.

seus projectes.

Jornades i i trobades comercials: Espais on les dones poden difondre, : Espais on les dones poden difondre,

comercialitzar o testejar els seus productes i serveis.

comercialitzar o testejar els seus productes i serveis.

Convenis de pr

Convenis de prààctiques de les dones que estan realitzant ctiques de les dones que estan realitzant itineraris d’inserció laboral a Surt amb la Surt amb l’’objectiu que treballin amb les dones objectiu que treballin amb les dones

empres

empresààries.ries.

CONVENIS DE PRÀCTIQUES

(10)

Amb una idea de negoci

Dones emprenedores

Amb disponibilitat per realitzar el procés proposat

Dones empresàries

Amb una activitat formal o informal

Amb un perfil emprenedor adequat per crear una empresa a mig termini.

Amb dificultats per consolidar la seva empresa Amb potencialitat per créixer empresarialment

Amb un perfil empresari adequat per realitzar el treball proposat.

(11)

SESSIÓ INFORMATIVA ANÀLISI PERFIL ACCIÓ GRUPAL TUTORIA ACOLLIDA USUÀRIA SCCE QU

QUÈÈÉÉS I QUS I QUÈÈMM’’OFEREIX EL SCCE?OFEREIX EL SCCE?

Formulari d’ Acollida

QUINS S

QUINS SÓÓN ELS FACTORS DE VIABILITAT DEL PROJECTE?N ELS FACTORS DE VIABILITAT DEL PROJECTE?

Qüestionari del perfil emprenedor

COM ENS SITUEM EN EL CONTEXT EMPRESARIAL?

COM ENS SITUEM EN EL CONTEXT EMPRESARIAL? Dinpamiques conduïdes per un

membre de l’equip de l’ SCCE

ESDEVINDR

ESDEVINDRÉÉUSUUSUÀÀRIA DEL SERVEI?RIA DEL SERVEI? Entrevista individual

QUIN PROC

QUIN PROCÉÉS DE TREBALL REALITZARS DE TREBALL REALITZARÉÉ??

Accions del SCCE

(12)

FORMACIÓ EN CONSULTORIA EMPRESARIAL (S.O.C)

Formaci

Formacióóen en coneixements tècnics de lde l’à’àmbit empresarial:mbit empresarial:

™

™GestiGestióóLaboralLaboral

™

™GestiGestióóFiscalFiscal

™

™Vendes: MVendes: Mààrqueting i qualitatrqueting i qualitat

™

™TTèècniques econòmicocniques econòmico--administratives i comptables.administratives i comptables.

™

™ConstituciConstitucióódd’’una empresa i riscos laborals.una empresa i riscos laborals.

OBEJCTIUS GENERALS

¾ Per tal que les dones adquireixin i/o millorin les competències tècniques

necessàries per la gestió òptima de les seves empreses o activitat professional.

¾ Per tal que les dones que volen desenvolupar la seva trajectòria professional en l’àmbit de l’empresa obtinguin les competències necessàries.

(13)

¾ Ser un suport real al treball diari de les entitats que acompanyen a dones emprenedores i empresàries, amb una visió constructiva a llarg termini.

¾ Transferir la metodologia de Surt a altres entitats i professionals del sector privat i públic i esdevenir un suport en el seu treball diari.

¾ Dissenyar i executar accions per altres entitats que aportin un valor afegit,

adaptant la metodologia de Surt a les necessitats d’aquestes.

¾ Crear sinèrgies amb altres entitats per afavorir la investigació i la recerca conjunta en l’àmbit de l’emprenedoria.

¾ Compartir l’ experiència i els recursos amb aquelles entitats que tenen una Cultura Organitzativa alineada amb els valors de Surt.

¾ Impulsar la visibilitat del treball de les entitats que acompanyen a dones en els àmbits social econòmic i polític.

3.3 SERVEIS DE CONSULTORIA

OBEJCTIUS GENERALS

(14)

¾ Formació i assessorament a emprenedores i empresàries que són usuàries de les entitats.

¾ Formació a professionals i experts/es de les entitats per transmetre la metodologia de Surt, i recolzar la seva tasca aportant l’ enfocament de gènere.

¾ Assistència tècnica a les entitats per dissenyar accions i nous sistemes d’acompanyament a les dones emprenedores i empresàries.

(15)

I) Competències tècniques

¾ Elaboració d’un projecte empresarial: Elements clau d’ un Pla d’Empresa ¾ Consolidació i creixement empresarial.

¾ Economia i finances

¾ Finances per no financers ¾ Gestió empresarial

¾ Estratègia empresarial ¾ Altra formació a mida.

II) Competències transversals

¾ Factors d’èxit d’una empresa: El perfil emprenedor

¾ Bases d’un projecte empresarial: Avaluació de competències emprenedores ¾ Avaluació de competències empresarials.

¾ Innovació i creativitat

¾ Habilitats directives i de lideratge ¾ Tècniques de negociació

¾ Com construir la teva xarxa de relacions ¾ Parlar en públic i fer presentacions eficaces ¾ Competències comunicatives

¾ Gestió de l'estrès ¾ Gestió del temps ¾ Conducció d'equips ¾ Altra formació a mida.

(16)

I) Formació a tècnics/es de creació d’empresa

¾ El Model de competències emprenedores

¾ Sistemes d’ acompanyament a la dona empresària i emprenedora ¾ Bases d’un projecte empresarial: El perfil emprenedor d’èxit

¾ La capacitat creativa i innovadora dels/es professionals ¾ Avaluació de competències professionals

¾ Factors d’èxit per crear una empresa

¾ Identificació i potenciació del Talent emprenedor femení

II) Catàlegs de serveis externs:

¾ Diputació de Barcelona: (Formació subvencionada) La dona emprenedora d’èxit: Líders competents

http://www.diba.cat/promoeco/descarregues/2010/stp/Recull_2010_juliol.pdf

(17)

¾ El perfil emprenedor d’èxit: Les competències emprenedores ¾ Factors d’èxit de la viabilitat d’una empresa

¾ Directives i empresàries d’èxit ¾ Emprèn en femení

¾ Conciliació empresarial

¾ Enfocament de gènere en la creació d’empreses

¾ Avaluació de competències emprenedores i empresàries ¾ Creativitat i Innovació

¾ Altres jornades a mida.

(18)

¾ Generalitat de Catalunya ¾ Diputació de Lleida ¾ Diputació de Girona ¾ Diputació de Barcelona ¾ Diputació de Tarragona ¾ Ajuntament de Figueres ¾ Ajuntament de Viladecans ¾ Ajuntament de Malgrat de Mar ¾ Ajuntament de Calella

¾ Ajuntament de Pineda de Mar

¾ Àrea de Promoció Econòmica de Castelldefels ¾ Ajuntament de Martorell ¾ Ajuntament de Cambrils ¾ Ajuntament de l’Hospitalet ¾ Ajuntament de Deltebre ¾ Ajuntament de Montblanc ¾ Ajuntament de Tortosa ¾ Ajuntament d’Amposta ¾ Ajuntament de l’Arboç ¾ Ajuntament de Celrà

(19)

¾ Cercar noves metodologies i aspectes que aportaran valor afegit a l’àrea. ¾ Oferir una mirada pròpia i diferent al món de l’emprenedoria i empresa.

¾ Estendre el treball i els resultats de l’entitat a la resta de la societat en general.

¾ Contribuir a crear una determinada Cultura de l’Emprenedoria basada en determinats valors de l'Entitat.

¾ Aconseguir certa influència en les decisions i accions de tots els agents socials, polítics i econòmics.

3.4. INVESTIGACIÓ I RECERCA

OBEJCTIUS GENERALS

(20)

¾ Identificació i Potenciació del Talent Emprenedor femení. Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (2010).

¾ El perfil de la dona emprenedora d’èxit: Avaluació de competències i talent emprendor (2010)

¾ Dona i Cooperativa. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya. (2010) ¾ Dona i Cooperativa. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya (2009)

¾ Acompanyament a la Consolidació d’Empreses. Pla Inicia. Generalitat de Catalunya. (2008-2009)

¾ Bases d’Un projecte Empresarial: Avaluació de Competències Emprenedores. Pla Inicia. Generalitat de Catalunya. (2008-2009)

¾ Avaluació de Competències Empresarials: Projecte d’Acció-recerca. Pla Inicia. Generalitat de Catalunya (2008-2009).

¾ Projecte Pel Meu Compte: Dones creadores de Treball. Igualtat d’Oportunitats del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya (2007-2008).

¾ Microcrèdits amb Obra Social de Caixa Catalunya. (De 2002 al 2007). ¾ Equal Delta Emprèn - Viladecans. Ajuntament de Viladecans (2005-2007)

(21)

UNITAT 1: PRESENTACIÓ

¾ Fons social Europeu

¾ Departament de treball (Generalitat de Catalunya)

¾ Departament d’ Igualtat d’ Oportunitats (Generalitat de Catalunya) ¾ Departament d’ Economia i Finances (Generalitat de Catalunya) ¾ Diputació de Barcelona

¾ Universitat Rovira i Virgili ¾ Universitat de Barcelona

¾ Universitat Autònoma de Barcelona ¾ Universitat Oberta de Catalunya ¾ Caixa Terrassa

¾ Microbank

¾ Caixa Catalunya

¾ Cambra de Comerç (Observatori de la Dona)

¾ La Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM) ¾ Xarxa Anem

¾ Xarxa Inicia

¾ Associació d’Organitzacions d’Empresàries del Mediterrani (AFAEMME) ¾ La Casa Creativa

¾ Avanzalis

Figure

Updating...

References

Related subjects :