Fent ús de la competència per resoldre aquesta fase de la convocatòria, de conformitat amb la base 7.5 de la Resolució de 16 novembre de 2017,

Download (0)

Full text

(1)

Resolució de la fase de selecció de projectes de centres educatius de titularitat

de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnat d’ensenyaments

professionals pugui dur a terme estades formatives en empreses, entitats o

centres educatius d’altres països durant el curs 2018-2019

Atesa la proposta de la comissió de selecció dels projectes presentats, constituïda de

conformitat amb el que disposa el punt 7.3 de les bases reguladores de la Resolució de 16

de novembre de 2017, de convocatòria per a la selecció de projectes de mobilitat de centres

educatius de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per tal que alumnat i professorat

d’ensenyaments professionals puguin dur a terme estades formatives en empreses, entitats

o centres educatius d’altres països durant el curs 2018-2019.

Mitjançant la Resolució de 17 d'octubre de 2018 es va publicar la llista de centres

seleccionats; ara bé, s'ha constatat que tres centres van presentar la documentació dins de

termini si bé no constaven en la resolució esmentada, motiu pel qual escau fer una nova

resolució que inclogui tots els centres seleccionats.

Fent ús de la competència per resoldre aquesta fase de la convocatòria, de conformitat amb

la base 7.5 de la Resolució de 16 novembre de 2017,

Resolc:

Seleccionar els projectes de mobilitat de centres educatius de titularitat de la Generalitat de

Catalunya, que es detallen a l’annex d’aquesta Resolució (classificats per marc d’actuació

previst i amb barem segons els criteris establerts en l’annex 2 de la Resolució de 16 de

novembre de 2017) per tal que alumnat d’ensenyaments professionals pugui dur a terme

estades formatives en empreses, entitats o centres educatius d’altres països durant el curs

2018-2019.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades

poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a partir de la

seva publicació, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de

juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició

davant el director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim

Especial, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, segons el que

disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les

administracions públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol

altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

El director general de Formació Professional

Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

Joan Lluís Espinós

Espinós - DNI

39122605L (SIG)

Signat digitalment per Joan Lluís Espinós Espinós - DNI 39122605L (SIG) Data: 2018.11.20 11:57:36 +01'00'

(2)

ANNEX

Estades seleccionades en el marc d’actuació Erasmus+ (VET)

Codi

Estada Codi Centre Nom Centre Municipi País destinació

Criteris Annex 2

TOTAL Altres*

a) b) c) d) e)

0025.01 08013101 Institut Joan d'Àustria Barcelona No Identificat 0,00 5,00 17,50 0,00 0,00 22,50 RNI

0063.02 08037152 Institut Joan Oró Martorell No Identificat 0,00 5,00 16,00 0,00 0,00 21,00 RNI

0081.02 43007257 Institut Camí de Mar Calafell Regne Unit 0,00 0,00 0,50 14,50 0,00 15,00 RNI

0065.02 17004499 Institut Narcís Xifra i

Masmitjà Girona Regne Unit 10,00 5,00 30,00 23,50 5,00 73,50

0065.03 17004499 Institut Narcís Xifra i

Masmitjà Girona França 10,00 5,00 30,00 23,50 5,00 73,50

0002.01 08053182 Institut La Serreta Rubí França 10,00 5,00 30,25 22,00 5,00 72,25

0002.02 08053182 Institut La Serreta Rubí França 10,00 5,00 30,25 22,00 5,00 72,25

0016.03 08019401 Institut Provençana L'Hospitalet de

Llobregat Itàlia 10,00 5,00 31,50 19,00 5,00 70,50

0065.01 17004499 Institut Narcís Xifra i

Masmitjà Girona Dinamarca 10,00 0,00 30,00 23,50 5,00 68,50

0062.03 43004441 Institut de l'Ebre Tortosa França 10,00 0,00 28,75 24,00 5,00 67,75

0001.01 08046840 Institut Castellet Sant Vicenç de

Castellet França 10,00 5,00 25,00 22,50 5,00 67,50

0039.01 17002399 Institut La Garrotxa Olot França 10,00 5,00 27,75 19,00 5,00 66,75

0055.02 08026683 Institut Francesc

Ferrer i Guàrdia Sant Joan Despí No Identificat 7,50 5,00 19,75 29,00 5,00 66,25

0055.03 08026683 Institut Francesc

Ferrer i Guàrdia Sant Joan Despí No Identificat 7,50 5,00 19,75 29,00 5,00 66,25

0062.02 43004441 Institut de l'Ebre Tortosa Alemanya 10,00 0,00 28,75 22,50 5,00 66,25

0062.04 43004441 Institut de l'Ebre Tortosa No Identificat 10,00 0,00 28,75 22,50 5,00 66,25

0041.01 08034205 Institut La Guineueta Barcelona França 10,00 5,00 28,25 22,50 0,00 65,75

0062.01 43004441 Institut de l'Ebre Tortosa França 10,00 0,00 28,75 20,50 5,00 64,25

0059.01 25006720 Institut d'Hoteleria i

Turisme Lleida No Identificat 10,00 5,00 25,25 22,50 0,00 62,75

0059.02 25006720 Institut d'Hoteleria i

Turisme Lleida No Identificat 10,00 5,00 25,25 22,50 0,00 62,75

0032.02 25006732 Institut Torrevicens Lleida Alemanya 10,00 0,00 28,75 19,00 5,00 62,75

0032.01 25006732 Institut Torrevicens Lleida França 10,00 0,00 28,75 19,00 5,00 62,75

0092.01 08013275 Institut Escola del

Treball (Barcelona) Barcelona França 10,00 0,00 30,25 22,00 0,00 62,25

0092.02 08013275 Institut Escola del

Treball (Barcelona) Barcelona França 10,00 0,00 30,25 22,00 0,00 62,25

0029.01 08034059 Institut Nicolau

Copèrnic Terrassa Àustria 10,00 0,00 27,00 20,00 5,00 62,00

0055.01 08026683 Institut Francesc

Ferrer i Guàrdia Sant Joan Despí Itàlia 7,50 0,00 20,25 29,00 5,00 61,75

0039.02 17002399 Institut La Garrotxa Olot Irlanda 10,00 0,00 27,75 18,50 5,00 61,25

0068.01 08043644 Institut Carles

Vallbona Granollers No Identificat 10,00 5,00 31,25 15,00 0,00 61,25

0006.01 08052581 Institut Miquel

(3)

0041.04 08034205 Institut La Guineueta Barcelona Alemanya 10,00 0,00 28,25 22,50 0,00 60,75

0004.01 25006148 Institut d'Ostalaria de

Les-Val d'Aran Les No Identificat 10,00 0,00 24,00 21,50 5,00 60,50

0022.04 17001759

Institut Escola d'Hostaleria i Turisme

de Girona

Girona No Identificat 10,00 0,00 28,25 22,00 0,00 60,25

0035.01 17003318 Institut de Sant Feliu

de Guíxols

Sant Feliu de

Guíxols França 10,00 5,00 27,50 17,00 0,00 59,50

0034.01 08044533 Institut La Ferreria Montcada i Reixac Finlàndia 10,00 0,00 24,50 19,50 5,00 59,00

0054.01 25006771 Institut Ronda Lleida Itàlia 5,00 0,00 26,75 22,00 5,00 58,75

0040.02 17005662 Institut Serrallarga Blanes Malta 10,00 0,00 28,25 15,50 5,00 58,75

0021.06 08034138 Institut Poblenou Barcelona No Identificat 10,00 5,00 26,50 16,50 0,00 58,00

0026.01 25005685 Institut La Segarra Cervera Regne Unit 2,50 0,00 25,00 24,00 5,00 56,50

0019.01 43007385 Institut d'Horticultura

i Jardineria Reus França 7,50 5,00 23,50 20,50 0,00 56,50

0019.03 43007385 Institut d'Horticultura

i Jardineria Reus França 7,50 5,00 23,50 20,50 0,00 56,50

0030.02 17005388 Institut Vallvera Salt França 10,00 5,00 25,50 16,00 0,00 56,50

0086.01 08034621 Institut de Sales Viladecans Itàlia 5,00 5,00 28,50 13,00 5,00 56,50

0049.01 08053251 Institut Cavall Bernat Terrassa França 7,50 5,00 24,75 13,50 5,00 55,75

0035.02 17003318 Institut de Sant Feliu

de Guíxols

Sant Feliu de

Guíxols França 10,00 5,00 27,50 12,75 0,00 55,25

0036.01 17001735 Institut Montilivi Girona França 10,00 5,00 24,75 15,00 0,00 54,75

0057.03 25006781 Institut Alfons

Costafreda Tàrrega Alemanya 7,50 0,00 25,00 16,50 5,00 54,00

0057.02 25006781 Institut Alfons

Costafreda Tàrrega França 7,50 0,00 25,00 16,50 5,00 54,00

0057.01 25006781 Institut Alfons

Costafreda Tàrrega Malta 7,50 0,00 25,00 16,50 5,00 54,00

0053.01 43005704 Institut Francesc Vidal

i Barraquer Tarragona França 10,00 0,00 24,75 19,00 0,00 53,75

0044.01 25004188 Institut Joan Brudieu La Seu d'Urgell Itàlia 10,00 5,00 25,00 13,50 0,00 53,50

0031.02 08074847 Institut de Nàutica de

Barcelona Barcelona França 2,50 0,00 30,25 20,00 0,00 52,75

0076.01 08074631 Institut Les Salines El Prat de Llobregat França 7,50 0,00 28,25 12,00 5,00 52,75

0076.02 08074631 Institut Les Salines El Prat de Llobregat Països Baixos 7,50 0,00 28,25 12,00 5,00 52,75

0012.05 43006630 Institut Pere Martell Tarragona França 10,00 5,00 23,25 14,00 0,00 52,25

0012.04 43006630 Institut Pere Martell Tarragona França 10,00 5,00 23,25 14,00 0,00 52,25

0013.02 43007038 Institut Escola

d'Hoteleria i Turisme Cambrils França 10,00 5,00 26,75 5,50 5,00 52,25

0013.01 43007038 Institut Escola

d'Hoteleria i Turisme Cambrils França 10,00 5,00 26,75 5,50 5,00 52,25

0033.01 17005704 Institut Abat Oliba Ripoll França 10,00 5,00 16,50 15,37 5,00 51,87

0015.02 17001221 Institut Narcís

Monturiol Figueres França 10,00 5,00 26,75 10,00 0,00 51,75

0015.01 17001221 Institut Narcís

Monturiol Figueres França 10,00 5,00 26,75 10,00 0,00 51,75

0086.02 08034621 Institut de Sales Viladecans Itàlia 5,00 0,00 28,50 13,00 5,00 51,50

0086.03 08034621 Institut de Sales Viladecans No Identificat 5,00 0,00 28,50 13,00 5,00 51,50

0075.01 17005741 Institut Pere Borrell Puigcerdà No Identificat 5,00 5,00 16,75 19,50 5,00 51,25

0027.02 08013172 Institut Ausiàs March Barcelona Portugal 10,00 0,00 25,00 10,50 5,00 50,50

(4)

0073.03 43009722 Institut Cal·lípolis Tarragona França 10,00 0,00 28,25 12,00 0,00 50,25

0073.02 43009722 Institut Cal·lípolis Tarragona Regne Unit 10,00 0,00 28,25 12,00 0,00 50,25

0073.01 43009722 Institut Cal·lípolis Tarragona Regne Unit 10,00 0,00 28,25 12,00 0,00 50,25

0012.01 43006630 Institut Pere Martell Tarragona Itàlia 10,00 5,00 23,25 12,00 0,00 50,25

0070.01 08031459 Institut Eugeni d'Ors Vilafranca del

Penedès Alemanya 7,50 0,00 25,75 10,50 5,00 48,75

0038.01 43002594 Institut Baix Camp Reus França 10,00 0,00 29,00 9,50 0,00 48,50

0038.02 43002594 Institut Baix Camp Reus No Identificat 10,00 0,00 29,00 9,50 0,00 48,50

0023.01 17007609 Institut Olivar Gran Figueres França 10,00 0,00 24,25 9,00 5,00 48,25

0017.01 25004814 Escola agrària del

Pallars Talarn Finlàndia 10,00 0,00 23,50 14,50 0,00 48,00

0060.01 08035003 EASD de Vic Vic No Identificat 2,50 0,00 28,00 12,25 5,00 47,75

0013.03 43007038 Institut Escola

d'Hoteleria i Turisme Cambrils Finlàndia 10,00 0,00 26,75 5,50 5,00 47,25

0045.03 08053340 Institut Gabriela

Mistral

Sant Vicenç dels

Horts Itàlia 10,00 0,00 22,50 9,50 5,00 47,00

0045.04 08053340 Institut Gabriela

Mistral

Sant Vicenç dels

Horts Malta 10,00 0,00 22,50 9,50 5,00 47,00

0015.04 17001221 Institut Narcís

Monturiol Figueres Alemanya 10,00 0,00 26,75 10,00 0,00 46,75

0015.03 17001221 Institut Narcís

Monturiol Figueres Alemanya 10,00 0,00 26,75 10,00 0,00 46,75

0070.02 08031459 Institut Eugeni d'Ors Vilafranca del

Penedès Irlanda 7,50 0,00 25,75 8,50 5,00 46,75

0044.03 25004188 Institut Joan Brudieu La Seu d'Urgell No Identificat 10,00 0,00 25,00 11,50 0,00 46,50

0075.03 17005741 Institut Pere Borrell Puigcerdà No Identificat 5,00 0,00 16,75 19,50 5,00 46,25

0075.02 17005741 Institut Pere Borrell Puigcerdà Itàlia 5,00 0,00 16,75 19,50 5,00 46,25

0043.05 43006681 Institut de La Sénia La Sénia França 5,00 0,00 16,75 19,00 5,00 45,75

0043.04 43006681 Institut de La Sénia La Sénia Països Baixos 5,00 0,00 16,75 19,00 5,00 45,75

0051.05 08046761 Institut Guillem Catà Manresa No Identificat 2,50 0,00 26,75 16,00 0,00 45,25

0051.02 08046761 Institut Guillem Catà Manresa No Identificat 2,50 0,00 26,75 16,00 0,00 45,25

0051.01 08046761 Institut Guillem Catà Manresa No Identificat 2,50 0,00 26,75 16,00 0,00 45,25

0012.02 43006630 Institut Pere Martell Tarragona Irlanda 10,00 0,00 23,25 12,00 0,00 45,25

0012.03 43006630 Institut Pere Martell Tarragona Regne Unit 10,00 0,00 23,25 12,00 0,00 45,25

0018.02 08045203 Institut Obert de

Catalunya Barcelona Alemanya 5,00 0,00 26,25 8,00 5,00 44,25

0018.01 08045203 Institut Obert de

Catalunya Barcelona Irlanda 5,00 0,00 26,25 8,00 5,00 44,25

0077.04 17007300 Institut La Bisbal La Bisbal

d'Empordà No Identificat 10,00 5,00 17,00 7,00 5,00 44,00

0061.02 08013135 Institut Moisès Broggi Barcelona No Identificat 7,50 0,00 26,50 5,00 5,00 44,00

0061.01 08013135 Institut Moisès Broggi Barcelona Alemanya 7,50 0,00 26,50 5,00 5,00 44,00

0020.01 25005570 Escola de Capacitació

Agrària del Pirineu

Montferrer i

Castellbò Noruega 2,50 0,00 24,25 15,50 0,00 42,25

0077.02 17007300 Institut La Bisbal La Bisbal

d'Empordà No Identificat 10,00 0,00 17,00 7,00 5,00 39,00

0077.01 17007300 Institut La Bisbal La Bisbal

d'Empordà No Identificat 10,00 0,00 17,00 7,00 5,00 39,00 0003.01 25000845 Escola agrària de Vallfogona de Balaguer Vallfogona de Balaguer Finlàndia 7,50 0,00 22,50 6,50 0,00 36,50

(5)

0069.02 08041866 Institut El Calamot Gavà Malta 5,00 0,00 28,75 20,00 5,00 58,75 FT

0008.01 08020486 ECA de Manresa Manresa Dinamarca 7,50 0,00 27,62 17,50 0,00 52,62 FT

0089.02 25000250 Escola agrària

d'Alfarràs Alfarràs Finlàndia 10,00 0,00 22,50 8,00 5,00 45,50 FT

0007.01 43006125 Institut Campclar Tarragona França 5,00 5,00 6,00 11,00 5,00 32,00 FT

0048.01 08034217 Institut Bernat el

Ferrer Molins de Rei Regne Unit 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 FT

0007.03 43006125 Institut Campclar Tarragona No Identificat 5,00 0,00 6,00 11,00 5,00 27,00 FT

0007.02 43006125 Institut Campclar Tarragona Itàlia 5,00 0,00 6,00 11,00 5,00 27,00 FT

*Altres:

RNI = Reserva per Nova Incorporació.

FT = Sol·licitud Fora de Termini.

(6)

Estades seleccionades en el marc d’actuació Erasmus+ (HE)

Codi Estada

Codi

Centre Nom Centre Municipi

País destinació

Criteris Annex 2

TOTAL Altres*

a) b) c) d) e)

0084.01 08052700 Institut Vall d'Hebron Barcelona Finlàndia 10,00 0,00 28,00 27,50 5,00 70,50

0079.01 43006101 Institut Montsià Amposta Itàlia 10,00 5,00 27,00 23,50 5,00 70,50

0072.01 43003653 Institut Comte de Rius Tarragona Itàlia 10,00 5,00 28,00 19,50 5,00 67,50

0072.02 43003653 Institut Comte de Rius Tarragona Alemanya 10,00 5,00 28,00 19,50 5,00 67,50

0029.02 08034059 Institut Nicolau Copèrnic Terrassa Àustria 10,00 0,00 27,00 20,00 5,00 62,00

0068.02 08043644 Institut Carles Vallbona Granollers Holanda 10,00 5,00 31,25 15,00 0,00 61,25

0006.02 08052581 Institut Miquel Tarradell Barcelona Itàlia 10,00 0,00 26,00 20,00 5,00 61,00

0068.03 08043644 Institut Carles Vallbona Granollers Alemanya 10,00 5,00 32,25 12,00 0,00 59,25

0034.02 08044533 Institut La Ferreria

Montcada i

Reixac Alemanya 10,00 0,00 24,50 19,50 5,00 59,00

0054.02 25006771 Institut Ronda Lleida Itàlia 5,00 0,00 26,75 22,00 5,00 58,75

0040.01 17005662 Institut Serrallarga Blanes Alemanya 10,00 0,00 28,25 15,50 5,00 58,75

0026.04 25005685 Institut La Segarra Cervera

No

Identificat 2,50 0,00 25,00 25,00 5,00 57,50

0005.04 08057540 Institut Joan Brossa Barcelona França 10,00 0,00 30,75 15,50 0,00 56,25

0049.02 08053251 Institut Cavall Bernat Terrassa França 7,50 5,00 24,75 13,50 5,00 55,75

0028.02 08001421 Institut La Pineda Badalona

No

Identificat 10,00 0,00 23,00 27,00 5,00 55,00

0031.06 08074847 Institut de Nàutica de Barcelona Barcelona

No

Identificat 2,50 0,00 30,25 20,00 0,00 52,75

0031.01 08074847 Institut de Nàutica de Barcelona Barcelona França 2,50 0,00 29,75 20,00 0,00 52,25

0022.02 17001759 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona Girona Noruega 10,00 0,00 28,25 14,00 0,00 52,25

0022.03 17001759 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona Girona Txèquia 10,00 0,00 28,25 14,00 0,00 52,25

0022.01 17001759 Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona Girona Portugal 10,00 0,00 28,25 14,00 0,00 52,25

0013.04 43007038 Institut Escola d'Hoteleria i Turisme Cambrils França 10,00 5,00 26,75 5,50 5,00 52,25

0045.01 08053340 Institut Gabriela Mistral

Sant Vicenç dels

Horts Regne Unit 10,00 5,00 22,50 9,50 5,00 52,00

0030.01 17005388 Institut Vallvera Salt Dinamarca 10,00 0,00 25,50 16,00 0,00 51,50

0044.04 25004188 Institut Joan Brudieu La Seu d'Urgell França 10,00 5,00 25,00 11,50 0,00 51,50

0027.01 08013172 Institut Ausiàs March Barcelona Itàlia 10,00 0,00 25,00 10,50 5,00 50,50

0056.02 08047480 Institut Mediterrània Castelldefels

No

Identificat 10,00 0,00 24,75 15,50 0,00 50,25

0056.01 08047480 Institut Mediterrània Castelldefels Irlanda 10,00 0,00 24,75 14,50 0,00 49,25

0031.03 08074847 Institut de Nàutica de Barcelona Barcelona Malta 2,50 0,00 30,25 14,50 0,00 47,25

0043.01 43006681 Institut de La Sénia La Sénia

Països

Baixos 5,00 0,00 16,75 19,00 5,00 45,75

0061.03 08013135 Institut Moisès Broggi Barcelona

No

Identificat 7,50 0,00 26,50 5,00 5,00 44,00

0087.01 08043981 Institut Joan Ramon Benaprès Sitges

No Identificat 7,50 0,00 24,00 11,50 0,00 43,00 0077.03 17007300 Institut La Bisbal La Bisbal d'Empordà No Identificat 10,00 0,00 17,50 7,00 5,00 39,50

(7)

0063.01 08037152 Institut Joan Oró Martorell

No

Identificat 0,00 5,00 16,00 0,00 0,00 21,00

0071.02 08046724 Institut Montserrat Roig Terrassa França 10,00 0,00 28,00 20,00 5,00 63,00 FT

0009.01 08043516 Institut Santa Eulàlia Terrassa Itàlia 10,00 0,00 28,00 16,00 5,00 59,00 FT

0009.02 08043516 Institut Santa Eulàlia Terrassa Itàlia 10,00 0,00 28,00 16,00 5,00 59,00 FT

0009.03 08043516 Institut Santa Eulàlia Terrassa Portugal 10,00 0,00 28,00 16,00 5,00 59,00 FT

0069.01 08041866 Institut El Calamot Gavà Malta 5,00 0,00 28,75 20,00 5,00 58,75 FT

0090.01 08054034 Institut Gallecs Mollet del Vallès Alemanya 10,00 5,00 24,00 13,50 5,00 57,50 FT

0085.03 08024741 Institut Escola Industrial Sabadell

No

Identificat 10,00 0,00 28,25 6,00 5,00 49,25 FT

0085.02 08024741 Institut Escola Industrial Sabadell

No

Identificat 10,00 0,00 28,25 6,00 5,00 49,25 FT

*Altres:

RNI = Reserva per Nova Incorporació.

FT = Sol·licitud Fora de Termini.

(8)

Estades seleccionades en el marc d’actuació de Projectes d’iniciativa de centre (PIC) FCT i estudi

Codi Estada

Codi

Centre Nom Centre Municipi

País destinació

Criteris Annex 2

TOTAL Altres

a) b) c) d) e)

0079.02 43006101 Institut Montsià Amposta França 10,00 5,00 27,00 21,50 5,00 68,50

0005.01 08057540 Institut Joan Brossa Barcelona Alemanya 10,00 0,00 30,75 24,50 0,00 65,25

0016.02 08019401 Institut Provençana L'Hospitalet de

Llobregat França 10,00 0,00 31,50 19,00 0,00 60,50

0016.01 08019401 Institut Provençana L'Hospitalet de

Llobregat França 10,00 0,00 31,50 19,00 0,00 60,50

0021.02 08034138 Institut Poblenou Barcelona França 10,00 5,00 26,50 17,50 0,00 59,00

0084.03 08052700 Institut Vall d'Hebron Barcelona Itàlia 10,00 0,00 28,00 16,00 5,00 59,00

0047.01 08044715 Institut Jaume Mimó Cerdanyola del

Vallès

Països

Baixos 10,00 0,00 29,50 14,50 5,00 59,00

0005.02 08057540 Institut Joan Brossa Barcelona Països

Baixos 10,00 0,00 30,25 16,00 0,00 56,25

0021.10 08034138 Institut Poblenou Barcelona França 10,00 5,00 26,50 14,50 0,00 56,00

0005.03 08057540 Institut Joan Brossa Barcelona Països

Baixos 10,00 0,00 30,25 14,50 0,00 54,75

0044.05 25004188 Institut Joan Brudieu La Seu d'Urgell Itàlia 10,00 5,00 25,00 13,50 0,00 53,50

0053.04 43005704 Institut Francesc Vidal i

Barraquer Tarragona França 10,00 0,00 24,75 17,50 0,00 52,25

0076.06 08074631 Institut Les Salines El Prat de

Llobregat França 7,50 0,00 28,25 11,00 5,00 51,75

0019.02 43007385 Institut d'Horticultura i

Jardineria Reus Senegal 7,50 0,00 23,50 17,50 0,00 48,50

0021.01 08034138 Institut Poblenou Barcelona França 10,00 0,00 26,50 9,50 0,00 46,00

0043.03 43006681 Institut de La Sénia La Sénia França 5,00 0,00 16,75 15,00 5,00 41,75

0043.06 43006681 Institut de La Sénia La Sénia França 5,00 0,00 16,75 15,00 5,00 41,75

0021.04 08034138 Institut Poblenou Barcelona Portugal 10,00 0,00 26,50 4,00 0,00 40,50

0091.04 08031022 Institut de Vic Vic Alemanya 10,00 0,00 27,00 21,50 5,00 63,50 FT

0091.09 08031022 Institut de Vic Vic Bèlgica 10,00 0,00 27,00 20,00 5,00 62,00 FT

0091.08 08031022 Institut de Vic Vic Alemanya 10,00 0,00 27,00 20,00 5,00 62,00 FT

0091.13 08031022 Institut de Vic Vic Països

Baixos 10,00 0,00 26,75 19,50 5,00 61,25 FT

0091.01 08031022 Institut de Vic Vic Països

Baixos 10,00 0,00 26,75 19,50 5,00 61,25 FT

0091.03 08031022 Institut de Vic Vic Dinamarca 10,00 0,00 27,00 19,00 5,00 61,00 FT

0091.02 08031022 Institut de Vic Vic França 10,00 0,00 26,75 18,00 5,00 59,75 FT

0071.01 08046724 Institut Montserrat Roig Terrassa Països

(9)

0008.02 08020486 ECA de Manresa Manresa Dinamarca 7,50 0,00 27,62 13,25 0,00 48,37 FT

0094.02 17005376 Institut de Santa Coloma

de Farners

Santa Coloma de

Farners França 5,00 5,00 22,12 10,75 5,00 47,87 FT

0089.01 25000250 Escola agrària d'Alfarràs Alfarràs Finlàndia 10,00 0,00 22,50 8,00 5,00 45,50 FT

*Altres:

RNI = Reserva per Nova Incorporació.

FT = Sol·licitud Fora de Termini.

Figure

Updating...

References

Related subjects :