D acord amb l article 19 dels vigents Estatus de l Agència, aquesta s estructura amb caràcter bàsic en àrees i divisions.

Download (0)

Full text

(1)

1 Estructura organitzativa de l’Agència Catalana de l’Aigua

D’acord amb l’article 19 dels vigents Estatus de l’Agència, aquesta s’estructura amb caràcter bàsic en àrees i divisions.

Les àrees de l’Agència són les següents:  Àrea de gestió del medi.  Àrea d’abastament d’aigua.

 Àrea de sanejament d’aigües residuals.  Àrea tributària i d’ingressos.

 Àrea d’execució d’actuacions. Les divisions de l’Agència són les següents:

 Divisió de sistemes d’informació.  Divisió de recursos.

 Divisió de recursos humans.  Divisió d’assessoria jurídica.

El personal de l’Agència es regeix pel dret laboral, llevat de les places que, en relació amb la naturalesa del seu contingut, quedin reservades a funcionaris/funcionàries públics/ públiques. La selecció de personal de l’Agència es realitza d’acord amb els principis de mèrit i capacitat, i s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant d’expressió oral com en l’escrita.

L’organigrama funcional del personal de l’ACA està establert actualment de la forma següent:

 Director: És l’òrgan executiu que dirigeix i representa l’Agència i que exerceix les funcions que li atribueixen els article 11.11 i concordants del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, els Estatus de l’ACA i qualsevol altra funció que no estigui atribuïda de forma expressa a cap altre òrgan de l’Agencia.  Gerent: És l’òrgan de gestió i administració ordinàries de l’Agència que actua sota les

directrius del/de la director/a i que exerceix funcions que li atribueix l’article 11.13 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i les altres que li siguin delegades pel/per la directora.

 Resta de personal directiu: És el personal que assumeix les funcions de Direcció de les Àrees i Divisions de l’ACA.

(2)

2

 Caps de Demarcacions Territorials: És el personal que representa l’Agència en els seu àmbit territorial, i exerceix la funció d’interlocució i mediació amb les institucions públiques i privades i amb la ciutadania, i impulsa la gestió desconcentrada de l’ACA.  Caps de departament i Caps d’Unitat Singular: És el personal que assumeix les

funcions de comandaments dels departaments i unitats singulars en les que s’organitza l’Agència.

 Resta del personal tècnic i administratiu.

El personal de l’Agència, excepte el Director i el Gerent, es regeix pel Conveni Col·lectiu propi de l’ACA. D’acord amb l’article 14 de l’esmentat conveni, en atenció a les aptituds professionals, titulacions i contingut general de la prestació, s’estableixen els grups professionals següents:

Grup I

El grup professional I inclou els llocs de treball que executin funcions bàsiques i operatives en treballs de suport, atenent instruccions concretes i clarament establertes, per les que es pot requerir d’esforç físic. No són constitutius de cap ofici determinat.

Per accedir a aquest grup professional es requereix disposar d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o Educació General Bàsica (EGB).

Grup II

El grup professional II inclou els llocs de treball que executen funcions bàsiques de suport administratiu seguint un mètode de treball concret i clarament establert, amb un alt grau de supervisió. Normalment exigeixen d’un nivell de coneixements professionals de caràcter elemental.

Per accedir a aquest grup professional es requereix disposar d’un cicle formatiu de grau mitja de formació professional (FPI) i/o Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).

Grup III

El grup professional III inclou els llocs de treball que executen tasques que malgrat es realitzen sota instruccions precises, requereixen coneixements professionals i aptituds pràctiques de tipus tècnic, administratiu i/o informàtic en grau d’ofici. En aquests llocs el nivell d’autonomia i iniciativa es limita a la millora de l’eficiència en l’acompliment de les seves tasques, les quals s’executen sota directrius i procediments establerts.

Per accedir a aquest grup professional es requereix disposar d’un cicle formatiu de grau superior de formació professional (FPII) i/o Batxillerat específics. En defecte de la formació requerida s'acceptarà l'acreditació de capacitació competencial reconeguda pel Servei Català d'Ocupació o organisme competent en cada moment en la matèria.

Grup IV

El grup professional IV inclou els llocs de treball que realitzen tasques d’execució autònoma, en les que es requereixen uns coneixements o habilitats específiques de caire tècnic, administratiu i/o informàtic en grau d’ofici en una especialitat determinada. Les tasques

(3)

3

assignades s’executen sota directrius i instruccions genèriques, però amb procediments establerts. Precisa d’iniciativa per a la millora contínua i eficàcia de l’acompliment d’aquestes tasques.

Per accedir a aquest grup professional es requereix disposar d’un cicle formatiu de grau superior de formació professional (FPII) específics per la funció a desenvolupar i/o Batxillerat. En defecte de la formació requerida s'acceptarà l'acreditació de capacitació competencial reconeguda pel Servei Català d'Ocupació o organisme competent en cada moment en la matèria.

Grup V

El grup professional V inclou els llocs de treball que executen tasques en les que es requereixin uns coneixements i habilitats tècniques específiques, així com pràctica professional dins d’un àmbit d’acció concret. Tenen responsabilitat i autonomia en els processos de treball objecte de la seva funció, i poden coordinar les tasques d’altres treballadors/es de grups inferiors del mateix àmbit.

Les tasques assignades s’executen sota directrius i instruccions genèriques respecte la funció, seguint procediments establerts, amb capacitat de resolució d’incidències pròpies de la seva funció.

Per accedir a aquest grup professional es requereix disposar d’un cicle formatiu de grau superior de formació professional (FPII) específics per la funció a desenvolupar i/o titulació universitària de l’àmbit professional corresponent. En defecte de la formació requerida s'acceptarà l'acreditació de capacitació competencial reconeguda pel Servei Català d'Ocupació o organisme competent en cada moment en la matèria.

Grup VI

El grup professional VI inclou els llocs de treball que requereixen coneixements tècnics superiors en un àmbit professional específic. Duen a terme l’anàlisi, estudi i implementació de funcions tècniques en un àmbit concret. Tenen capacitat de decisió dins un marc de procediments estandarditzats per a la consecució d’objectius definits per uns altres. Poden modificar algunes pràctiques amb l’objectiu d’aconseguir els resultats definits.

En alguns casos, coordinaran tasques d’altres treballadors/es de grups inferiors que participen en el mateix àmbit d’actuació.

Per accedir a aquest grup professional es requereix disposar de titulació universitària específica en relació a les funcions a desenvolupar.

Grup VII

El grup professional VII inclou els llocs de treball que requereixen un nivell de coneixements tècnics superiors complets i profunds d’un àmbit determinat, que li permetin gestionar i resoldre tots els problemes que es donin dintre de la seva especialitat.

Proporciona serveis d’interpretació, assessorament o ajuda de la seva especialitat tant en el seu departament com a la resta de l’organització. Inclou la realització de tasques complexes de caire tècnic, així como aquelles que consisteixen en establir o desenvolupar programes o aplicar tècniques seguint instruccions generals.

Poden planificar i coordinar la tasca de treballadors/es de grups inferiors des d’un punt de vista funcional.

Per accedir a aquest grup professional es requereix disposar de titulació universitària específica en relació a les funcions a desenvolupar i experiència professional en la matèria. En alguns casos, es pot requerir estudis complementaris de grau o similar.

(4)

4

Grup VIII

El grup professional VIII inclou els llocs de treball que les seves funcions siguin pròpiament les d’integrar, coordinar i supervisar l’execució d’un conjunt de tasques amb entitat pròpia, i que en alguns casos comporta gestionar un equip de treball o en altres, un projecte. Disposen d’importants coneixements de tipus tècnic, i alt grau d’expertesa que els hi permet aportar solucions en base a la seva experiència

És el responsable de la consecució dels objectius de la seva unitat de gestió o del seu projecte de referència, segons el cas. Proporciona serveis d’interpretació, assessorament o ajuda a la resta de l’organització, en allò que gestiona.

Per accedir a aquest grup professional es requereix disposar de titulació universitària específica en relació a les funcions a desenvolupar i una amplia experiència professional en la matèria. En alguns casos, es pot requerir estudis complementaris de grau o similar.

Grup IX

El grup professional IX inclou els llocs de treball que les seves funcions siguin pròpiament les de: dissenyar, gestionar i controlar les activitats pròpies d’una especialitat concreta o de caràcter singular en l’empresa, així com assessorar a la resta de l’organització en aquesta matèria.

És capaç d’innovar respecte aquests coneixements, desenvolupant-los a un nivell molt avançat i adaptar-los a noves situacions i construir usos alternatius en base a la seva experiència. Dintre d’aquest grup professional s’inclouran els llocs de treball de Caps d’Unitat Singular, així com aquells llocs de tècnic superior esdevinguts com a conseqüència de la destitució del càrrec de Cap d’unitat singular d’acord amb el previst a l’article 14.4 del Conveni.

Per accedir a aquest grup professional es requereix disposar de titulació universitària específica en relació a les funcions a desenvolupar i una dilatada experiència professional en la matèria. En alguns casos, es complementarà amb estudis específics de grau o similar.

Grup X

El grup professional X inclou els llocs de treball que les seves funcions siguin pròpiament les de: dissenyar la implementació, gestió i control de les activitats pròpies d’un departament que inclou un o varis sectors d’activitat o unitats organitzatives. Disposa d’un alt grau d’autonomia per la consecució dels objectius establerts des de la Direcció de l’Àrea o Divisió a la que s’adscriuen.

Dins d’aquest grup professional s’inclouran els llocs de treball de Caps de departament i el Titular de l’òrgan de control econòmic-financer, així com aquell llocs de tècnic superior esdevinguts com a conseqüència de la destitució del càrrec de Cap de departament o del Titular de l’òrgan de control econòmic-financer d’acord amb el previst a l’article 14.4 del Conveni.

Per accedir a aquest grup professional es requereix disposar de titulació universitària específica en relació a les funcions a desenvolupar i una dilatada experiència professional en la matèria. En alguns casos, es complementarà amb estudis específics de grau, MBA o similar.

Grup XI

El grup professional XI inclou els llocs de treball que les seves funcions siguin pròpiament les de: gestionar, coordinar i controlar les activitats pròpies d’una Demarcació Territorial de

(5)

5

l’ACA, així com mantenir les relacions institucionals en el territori. Comporta un alt grau d’autonomia, coneixements professionals i responsabilitat per la consecució dels objectius establerts des de la Gerència.

Dintre d’aquest grup professional s’inclouen els llocs de treball de Cap de demarcació territorial, així com aquells llocs de tècnic superior esdevinguts com a conseqüència de la destitució del càrrec de Cap de demarcació territorial d’acord amb el previst a l’article 14.4 del Conveni.

Per accedir a aquest grup professional es requereix disposar de titulació universitària específica en relació a les funcions a desenvolupar i una dilatada experiència professional en l’àmbit funcional. En alguns casos, es complementarà amb estudis específics de grau, MBA o similar.

Grup XII

El grup professional XII inclou els llocs de treball amb funcions de: definir els objectius i polítiques de la seva àrea/divisió, i dissenyar i supervisar l’aplicació de les estratègies definides; en línea amb els objectius generals de l’Agència definits per la Direcció i Gerència. És el referent institucional en el seu àmbit de gestió.

Dins d’aquest grup professional s’inclouran els llocs de treball de Directors d’àrea i divisió i Adjunt a gerència i el Responsable de l’ACA en matèria de canvi climàtic, així com aquell llocs de tècnic superior esdevinguts com a conseqüència de la destitució d’algun dels càrrecs anteriors d’acord amb el previst a l’article 14.4 del Conveni.

Per accedir a aquest grup professional es requereix disposar de titulació universitària específica en relació a les funcions a desenvolupar i una dilatada experiència professional en l’àmbit funcional. En alguns casos, es complementarà amb estudis específics de grau, MBA o similar.

La concreta formació requerida, dintre dels paràmetres establerts com a obligatoris per a cada grup professional, s’especificarà a la descripció del lloc de treball corresponent.

Figure

Updating...

References

Related subjects :