Promoció esportiva en edat escolar a la ciutat de Barcelona : mesura de govern

39  Download (0)

Full text

(1)

(Pf/vA:../

~dvCdC..

o

~· ./:1

,k~

J

2..o. Oc..7.of

PROMOCIÓ ESPORTIVA EN EDAT

ESCOLAR A LA CIUTAT DE

BARCELONA

Promoció de

1'

activitat física i 1'

esport en horari lecti u

Pla de I'Esport en edat escolar de la ciutat de Barcelona

octubre 2009

lnstitut Barcelona Esports

o

(2)

ÍNDEX

Pag.

·fndex 1

• Promoció de l'activitat física i l'esport en horari lectiu 2

· Annex 1. Fitxes de les activitats de promoció de I'AF i l'esport en horari lectiu

· Annex 2. Fitxes de les noves activitats de promoció de I'AF i l'esport en horari lectiu

• Pla de I'Esport en edat escotar de la ciutat de Barcelona 5

INTRODUCCIÓ

l'lnstitut Barcelona Esports realitza actuacions de promoció de l'activitat física i l'esport en dos ambits relacionats pero diferents: mitjan~ant l'organització d'activitats vinculades a J'educació física escolar en horari lectiu i la promoció de l'esport en edat escolar fora de l'horari lectiu.

'ID'

.• Ajuntament de Barcelona

(3)

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Pel que fa al primer ambit, educació física en horari lectiu, la Direcció de Promoció i Esdeveniments Esportius s'encarrega de donar suport a l'educació física oferint recursos als centres educatius de la ciutat:

• Activitats relacionades amb els continguts de I'Educació Física que, per les seves característiques, no estan a l'abast deis centres educatius.

• Préstec de material als centres educatius de Barcelona.

• Apropament de les instal·lacions esportives als escolars de la ciutat i possibilitat de participació en esdeveniments esportius.

Estructura de les activitats:

1. Sessió de formació del professorat:

- treball teoric sobre una tematica relacionada

-pautes per enfocar el treball al centre

-aspectes organitzatius de la jornada final 2. Treball al centre amb l'alumnat

3. Realització de la jornada final a una instal·lació esportiva municipal o a un espai públic 2 de la ciutat.

Dades globals (curs 2008-2009)

Pressupost 481.197,51€

Centres Educatius participants

Participacions 32.930

Professorat participant

Entitats col·laboradores 107

lnstal·lacions esportives de la ciutat 35

Comparativa

Total participacions curs 2008-09 32.930 Total inscripcions actualment pel curs 2009-10

Maxim de capacitat participacions curs 2009-10

':::!

~ AJuntament de Barcelona

240

960

(4)

Activitats del curs passat i previsió pel curs 2009/10

~1· 11,11;f!lii1Wil:.ll' ~~~ 1~

,~,¡w :f!1:tUI( ~

....

.,., [lW:l!illt~

~il •] !L;I'-~ l! [i}l}(!l:l

JOC PERDUT P5 4-5 62

APREN A NEDAR 1r de primaria 5-6 160

DANSAARA 2n primaria 6-7 127

Espectacles IT DANSA 2n primaria 6-7 35

RAID ATLETIC de 4t primaria a 2n ESO 7-14 37

ESCAQUEJA 4t i se primaria 8-10 21 PROVA-HO ... Esgrima 3r i 4t primaria 8-10 13

PROVA-HO ... Judo 3r i 4t primaria 8-10 9

PROVA-HO ... Handbof 3r i 4t primaria 8-10 NOVA

ES D'ORIENTACIÓ de 3r primaria a 8-18 127

batxillerat

FLIC FLAC CIRC 10-11 26

PROVA-HO ... Tamborí 10-12 13

6e primaria 11-12 69

1r i 2n ESO 12-14 23 1r i 2n ESO 12-14 11

Ge primaria i 1r i 2n ESO 12-16 92

les Jornades Educació i Esport PROFESSORAT

1

•r!l!J

2.139 4.297 4.737 1.280 1.671 1.000 517 404 NOVA 175 3.087 4.300 5.250 Obrím 2.000 795 922 648 700 8.500 750 1.000 Obrím desembre

Congreso Internacional y Nacional de PROFESSORAT ADULTS 200 Obnm

Educación Física dcsembre

.,.,

-~ Ajuntament de Barcelona

(!)

(5)

PLA D' ACTUACIÓ 2009/10

A continuació presentem.i expliquem les activitats que s'iniciaran aquest curs 2009/10.

Prova-ho: escalada, handbol i rem

Per tal de donar a coneixer esports poc practicats entre l'alumnat de la ciutat, posem les

propostes didactiques que algunes de les Federacions d'esports considerats minoritaris tenen,

a l'abast deis centres educatius.

Valors i esport: Juga-la

La Fundació del FCB ens han proposat indoure la oferta de treball deis valors a través de l'esport mitjan~ant una pagina web interactiva i viva, en la que es fan propostes didactiques per treballar els valors i on es pengen els treballs realitzats pels centres ... Hem indos la proposta en el projecte Valors i Esport i hem creat una vinculació del treball amb el Biatló i del Triatló escolar per tots aquells centres que hi participen: crearan un espai d'intercanvi entre l'alumnat

per comentar com preparen el biatló,i el que vulguin sobre el tema, per tal que els alumnes de

diferents centre vagin creant ambient de cara a l'activitat, i també es .fara un treball específic per l'alumnat que per lesió o algun problema no pot fer el biatló, per tal que participi igualment fent tasques paraHeles d'ajuda o organització.

De marxa fent esport

És un programa gestionat amb 1' Agencia de Salut Pública de Barcelona, per apropar l'alumnat 4

de 14 a 18 anys a les activitats dirigides en els centres esportius municipals com activitats saludables en el temps de lleure. Així com promoure una actitud crítica deis efectes negatíus de determinats habits sobre la condició física i la salut.

Congreso Nacional

e

Internacional de Educación Física

Amb 1' objectiu de mantenir una proposta de forma ció de qualitat a preu molt assequible, aquest any, ates que la Universitat de Barcelona · amb qui sempre coorganitzem les Jornades Educació i Esport han tingut 1' oportunitat d' organitzar el Congrés Internacional i Nacional d'Educació Física, hem volgut sumar esfor~os i he m indos les Jornades en el Congrés .

...

(6)

ANNEX 1.

Fitxes de les activitats de promoció de 1' AF i

1' e sport en horari lectiu

..

(7)

Ajunt

amcnt

de

Barc('rona

A LA RECERCA DEL JOC PERDUT

lnstitut Barcelona Esports Promocid 1 Esdncnlm~nts csportius

- -- -,

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT F(SICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'activitat

26,27,28 i 29 de maig de de9.30a Pare de l'escorxador, Pare de Sant Data: Horari: Lloc: Martí, Pla~a de la Virreina i Pare

2009 13.30h

de la Guineueta

Adre~ta: Segon cicle d'Educació Infantil

Patrocinen: lnstitut Barcelona Esports, Barcelona Promoció. Gestionen: Marinva

Descripcló de l'activitat

Objectiu:

Oescripció

lmatges

Contribuir en el desenvolupament motriu, cognitiu, afectiu i social.

Coneixer els trets característics del patrimoni cultural d'una societat determinada a rtir del tradicional.

S'aprofita el fil conductor d'un conte pera realitzar diferents jocs amb alumnat d'educació infantil.

Els jocs es divideixen ens quatre tipologies: can~ons de repartir (els infants canten una can~ó per decidir quí parara o qui fara de rei), formes electives (petits jocs per designar qui parara o quitara de rei), jocs musicats i jocs motrius.

Dades estadlstiques

Participants: 2139

Escoles/Entitats participants: 62 centres educatius de primaria Mestres involucrats/des: 120 mestres de primaria

(8)

Ajuntamcnt

de

Barcelona

APREN A NEDAR

PROMOCIÓ DE l'ACTIVITAT F(SICA ll'ESPORT EN HORARILECTIU

Dades de l'actlvltat

Descripció de l'activitat

lnstitut Barcelona Esports Promocló i Esdeveniments esportius

RE"coneixer el medí aquatic com uns deis elements imprescindibles pel desenvolupament motriu

Objectiu: en l'educació primaria.

1--- -- -+-0_, •rir la motriu de l'activitat

Oescripció:

El programa aprén a nedar es desenvolupa a una trentena d'instaHac1ons de la ciutat de

R=~rcelona, en horari lectiu i en sessions de 50 a 60 minuts. Es treballa l'adaptació motriu en el

1 -- - - 1 -medi aquatic a partir de l'autonomia i la en el mateix i els desplar;aments a l'aigua

lmatges

Dades estadístiques

Participants: 4297

Escoles/Entitats participants: 160 centres educatius de pnmaria 1 s cundaria/educació especial

Piscines municipals: 29 de 37

(9)

Aju

n

t

amcnt

de Barcctona

DANSAARA

PROM OCIÓ DE L' ACTIVITAT FÍSICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'activitat

Data: 22 abr" de 2009 1 Horari: 1 de 9.30 a 12.30h

Adre~at a: 2n curs d'educació primaria

Col-laboren: Ir .t1tut del Teatre. lnstít~::_t d'Educacio, BSM-Palau Sant Jord1

Patrocinen: lnstitut Barcelona Esports

Gestionen: VESCS.L

Descripcló de l'activitat

tnstitut Barcelona Esports Promocíd i Esdeveniments esportius

\'

1 lloc: 1 Palau Sant Jordi

Objectiu: Pr de les hab1litats rítmiques i artíst1ques deis infants mitjan~ant la

Després del treball d'aprenentatge d'un repertori de danses realitzat el centre educatiu,

Descripció 1 alumnat participa a la gran jornada de dansa en el que els nens i les nenes són els protagonistes

d'un espectacle de dansa contemporimia

tmatges

Dades estadlstiques

Participants: 17 \

Escoles/Entitats participants: 1 centres edu~u rt ..,nmana

Mestres invotucrats/des: ') mestres de PI companyants

Histbrtc de partlcipadó

(10)

Ajuntament

de Barcelona

ESPECTACLES

IT

DANSA

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FfSICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'activltat

-

-

-

-

-

-

- -- --

-1. Horari: 1 de 9.30 a 12.00h

Data: 28, 2~ i 30 d'abril de 2009

-

Adre~at

-

-

-a: 2n curs d'educació primaria

Col·laboren: lnstitut del Teatre

Patrocinen: lr:!_stitut_Barcelona Esports

- - -

-Gestionen: lnstitut Barcelona Esports

-Oescripció de l'actlvitat

Objectiu:

lmatges

Oades estadistiques

~rticipants: 1.280

Escoles/Entitats participants: 35 centres educatius de primaria.

Mes tres involucrats/des: 100 mestres de primaria/acompanyants.

HistOrie de partlclpadó

1 4.295

~

1 4.302

6

4.314

dí®

I

IMJo!oi

4.737

:

M

lnstítut Barcelona Esports Promoció i Esdeveniments esportius

(11)

1'

A

ju

nt

a

men

t

4

d

e

B

a

rc

e

lona

RAID ATLETIC

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FrSICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dad es de factlvltat

Data: 7 de maig del 2009 1 Horari: 1 de 9.30 a 13.30h f - --

-Adre\at a: Cicle superior de primaria i Primer cicle de secundarla

lnstitut Barcelona Esports

Promoci6 i Esdeveniments esportius

1 Lloc: 1 EsUutadfs Ci Olfmpic ompany.!__

Federació Esportiva Catalana Paralítics cerebrals, ONCE Centre de Recursos Educatius, B10

Col·laboren: Barcelona 2010 European Athletics Champlonships, Barcelona Servels Munlcipals, Federació catalana d' Atletisme, Agrupació Atletica catalunya, Districtes de la ciutat, Club d'atletisme Canaletes, Club d' Atletlsme Nou Barris i Club Atletisme Unlversitarl.

Patrocinen: lnstitut Barcelona Esports. Gestionen: QSL

Descrlpció de l'activltat

Objectiu:

Descripció

lmatges

Projectar l'atletlsme entre nois i noies de la clutat. Potenciar l'activitat coma un i divertit.

Primerament es fa una campanya on es posen a l'abast del professorat i de 1' alumnat els espai esportlus de la ciutat adequats a l'atletisme i se'ls dóna l'oportunltat d'entrar amb contacte amb els clubs atletics.

Finalment es realitza una activitat final on podran posar en practica tot el que ha;.._;,.:.;...;;,;;_....,...n - - !

Dades estadfstlques

Participants: 1671

Escoles/Entitats participants: 37centres educatius de primaria

Mestres involucrats/des:

-

-

72 mestres de primaria i professors de secundaria

Pressupost general: 15.392,64€

Hlstbrtc de partkipadó

t

1390 1

(12)

Ajuntamen

t

d

e

Bar

ce

l

ona

ESCAQUEJA

lnstitut Barcelona Esports

Promoció i Esdevenlments esportlus

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FrSICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'activitat

Data: S d1 J '"'Y de 2009 1 Horar 1 de !Oh a 12h 1 Lloc: 1 CE M Bac de Roda Adre~at a: Cicle m1tja 1 superior de prímana

Col·laboren: Federac1ó Catalana d'Escacs f CEM Bac de Roda Patrocinen: lnst1tut Barcelona Esports

Descrlpció de l'actlvitat

Objectiu:

Oescripció

lmatges

e,cia el control emocional, la capac1tat d'organitzac•ó, la resp1 .abilitat en la presa de d •c1sions, l'augment de l'autoestima í "acceptació de les regles 1 ets resultats.

El programa té la lntenció de d1fondre l'esport deis escacs perles escales, és per aquest motiu que s'ha portat els d1ferents centres de pnmima. Al final de curses fa un acte fmal on es realitza una gran cloenda que .s'enfronten les díferents escoles.

Dades estadístlques

Partlclpants: 1000

Escoles/Entitats particlpants: 20 centres educatius de pnmaría

(13)

Ajuntam

cnt

de Barcelona

PROVA-HO ... ESGRIMA

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT F(SICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Oades de l'<!ctivitat

Data:

Adre~at a:

Col·laboren:

Patrocinen:

Oescripcló de l'activltat

Objectiu:

Descripció

lmatges

Dades estadístiques Participants:

Escoles/Entitats participants:

Mestres involucrats/des:

Histbrlc de participacló

lnstitut Barcelona Esports

(14)

A

jun

t

ament

de Barcelona

PROVA-HO

... JUDO

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT F(SICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'activitat

Data:

Adre~at a: Col·laboren:

Patrocinen:

Descripcló de l'activitat

Objectiu:

Descripci6

lmatges

Dades estadistiques

Participants:

Escoles/Entitats participants:

Mestres involucrats/des: Historie de partlclpaci6

!

HNt!:tl!1\l

1 nstitut Barcelona Esports

(15)

Ajuntament

de Barcelona

CURSES

D'ORIENTACIÓ

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FfSICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'activitat

Data: l! 24,2Cj,26,27131dcrl'lal~l 1 Horan: . 1 d

21 3 d'dbnl de 2009 9 a 13 30h

lnstitut Barcelona Esports

Promoc:ió i Esdeveniments espof1lus

1 1 Anella Olimp1ca i

Lloc: 1t Pere M rttr lal

Adre~at a: · le mit¡a 1 suoenor de onmana 1 p ~;vol .. ,ele de secunda, ic.~ , • 1 t

Col· laboren: Anelia Ollmpica, Pare de Collserolil 1 INHC Barcelona

Patrocinen: titut Barcelona Esports 1 Fedcrac10 de Curses d'Onentacio

Descripcló de l'actlvltat

Objectiu:

Descripció

lmatges

Dades estadlstiques

Participants:

ar l'apren ntatge de les habthtats onentatlvcs mit)an~ant la parttc1pac1ó n u J rsa d'onentac-'ro _ _ _ _ _ _

pre del treb¡¡JI teonc 1 pract1c reahtzc1t al centre educc1t1u, l'alumndt pdrttcipo n una cur a d'or ntac1ó espec1alment pensada per 1 edat de l'alumnat per ctcle mltJa dt: rmmaria a 1' Anella Olímpica i p~er la resté' ;¡ íoll~rrola. La forma de partiopació es en

p de tres o p r tal de f crhtar 1

68 (entre 8 1 18 anys)

Escoles/Entitats participants:

r - - -- - - 120 centres educatius de pnmana 1 secundaria - -~estres involucrats/des: > mestres de pnmana r professors de secundanc1

Hlstllrlc de partlclpadó

(16)

Ajuntament

de Barcelona

lnstitut Promoció Barcelona 1 Esdevenlments eEsports sportius

F

LI

C-F

LAC

PROMOCIÓ DE l'ACTIVITAT FrSICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'actlvltat

de 11.00 a

Data: 20,21,22 de matg de 2009 Horar1 12.1Sh/15:3ó a lloc: SAT Sant Andreu Teatre

17:00

Adr~at a: e¡, le superior de primima Col-laboren: Escola de Circ Rogelio Rivel

1 - -·- f-- 1 1 ..

Patrocinen: tttut Barce ona Esports. Barcc ona Promoeto.

Descripcló de l'activitat

Objectlu: •romoc1onar l'aprenentatge de les habilitats rítmiques i artíst•ques deis infants.

Descripcló

ctiVitat consta d'un espectacle de c•rc en el qual els alumnes de Se de primaria realitzen

acrobacies i ftgures. L'espectacle de circ anomenat "El bosc" esta basat en el" El bosque

Antmado" de Wenceslao Fernández Flórez, on es retrata ctnc escenes: un bosc gallee, una

fraga, el pas de les estacions, el món an•mal i vegetal i el impacte de les acetons humanes ctuoses amb el med1 ambient.

lmatges

Dades estadístiques

Participants: 763

Escoles/Entitats participants: 2 centres educatius de primarta

Mestres involucrats/des: 72 mestres de primima.

HistOrie de partklpadó

1

1

dLiíl

(17)

-A

juntament

de Barcefon.1

PROVA-HO

...

TAMBORÍ

PROMOCIÓ DE l'ACTIVITAT FÍSICA ll'ESPORT EN HORARILECTIU

Dades de l'activitat

Data:

Adre,at a:

Col·laboren:

Patrocinen:

Descrlpció de l'actlvltat

Objectiu:

Descripció

lmatges

Dades estadfstlques Participants:

Escotes/Entitats participants: Mestres involucrats/des:

Historie de partlclpació

(18)

Ajuntament

de Barcelona

VALORSIESPORT:GRADAJOVE

PROMOCIÓ DE l'ACTIVITAT FrSICA ll'ESPORT EN HORARILECTIU

Dades de l'activltat

Data: Setembre- juny

Adre~ta: Cicle superior de primaria i Primer cicle de secundaria

lnstitut Barcelona Esports

Promocid 1 Esd~nlments csportius

Col·laboren: FC Barcelona, RCD Espanyol, Diputació de Barcelona, Valors en joc de la UAB

Patrocinen: lnstitut Barcelona Esports

Descripci 6

lmatges

Dades estadlstiques

Participants:

Escoles/Entitats participants:

Mestres involucrats/des:

Historie de participa ció

337

(19)

Ajunt

amcn

t

de

Barcerona

EXPEDICIÓ POL SUD

PLA DE SUPORTA l'EDUCACIÓ FÍSICA ESCOLAR

Oades de l'activltat Data: Setembre- juny

Adre~at a: Primaria i Secundaria

Col· laboren: lnstitut Barcelona Esports

Patrocinen: lnstitut de Ciencies del Mar

Oescripcló de l'activitat

1 nstitut Barcelona Esports Promocí61 Esthrcnlments esÍxxtíus

~~

Objectiu: Sensibilitzar l'alumnat sobre les possibilitats que tenen les persones amb alguna d1scapacitat de realitzar practica esportiva extrema.

Oesaipció Durant el curs escolar es fa un seguiment de I'Expedició i es treballen propostes mediambientals, esportives i de logística.

.

lmatges

Oades estadrstiques

Participants: 770

Escoles/Entitats participants: 13 centres educatius de primaria i de secundaria

(20)

Ajuntamcnf

de

Barcelona

BIATLÓ

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FrSICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'actívítat

lnstitut Barcelona Esports

Promocid i Esderrnimenl$ espotflus

Data: 4 de juny de 2009 1 Horari: 1 de 9.30 a 13.30h j_ Uoc: 1 Piscines Bernat Picornell i Anella Olímpica Adr~ata: Cicle superior de primaria

CoJ.Iegi de Farmaceutics de la Provincia de Barcelona, Piscines Bernat Picornell, Federació

Col·laboren: Catalana de Pentatló Modern, Barcelona Promoció. Anella Olímpica i Fundació Barcelona Ollmpica, AGEM de fruites 1 hortalisses de Barcelona i províncies

Patrocinen: lnstitut Barcelona Esports

Descripció de l'actlvitat

Objectiu: !'autonomía, la coordinació 1 !'eficacia en les decisions a través del desenvolupament

de les . Orientar al reconeixement del seu nivell1 les seves ibilitats

Descripció:

lntroduir l'alumnat de 6é curs de primaria en un esport combinat, on l'esport esdevé una petita aventura on un comen~a nedant, passa per una transició rapida per canviar de mitja i acaba corrent a través de 1' Anella Olímpica de Montjuic.

lmatges

Dades estadístiques

Participants: 2840

Escoles/Entitats participants: 69 centres educatius de primaria

Mestres involucrats/des: 120 mestres de primaria

Pressupost general: •total salut 1 esport 35.814,47

Historie de participa ció

,..

"h

& 1@ 1 =yW®J

(21)

Ajuntam~nt

de Barcctona

lnstitut Promoci6 Bar~elona i Esd~Mimenb E.sports 11sport/us

TRIATLÓ

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FrstCA ll'ESPORT EN HORARILECTIU

Dades de l'activitat

Data: 2 de JUny de 2009 1 Horan: . 1 de 9.30 a 13.30h 1 lloc:

J

la Mar Bella Base Nautica de

Adre~ata: Primer cicle de secundaria

Col·laboren: Cof.legi de Farmaceutícs de la Provincia de Barcelona, Base Ni!Utica de la Mar Bella, Federació Catalana de Pentatló Modern i AGEM de fruites i hortalisses de Barcelona i províncies. Patrocinen: lnstitut Barcelona Esports.

Descrlpció de l'activltat

Objectlu:

Oescrípció

lmatges

Potenciar !'autonomía, la coordinació i !'eficacia en les decissons a través del desenvolupament integral de cada alumne.

Que cada participant sigui conscient del se u nivell i les seves possibilitats, així com saber dosificar durant la

lntroduim els alumnes en un esport combinat, on l'esport esdevé una petita aventura, on

comen~a nedanr SO metres, segust d'un recorregut amb bicscleta perla platja de la Mar Bella i fínalitzant corrent fins !'arribada a la Base Nautica.

Dades estadfstiques

Participants: 1681

Escoles/Entitats participants: 23 centres educatius de secundaria

Mestres involucrats/des: 48 professors de secundaria

Hlstbrlc de partlclpació

(22)

Ajuntam

cn

t

dt- Barcelona

PROVA-HO ... VOLEI

PROMOCIÓ DE l'ACTIVITAT FÍSICA ll'ESPORT EN HORARILECTIU

Oades de l'activitat

Data:

Adrecat a:

Col·laboren:

Patrocinen:

Oescripció de l'activitat

Objectiu:

Descripció

-

~

-

·;..,.--·-·l-• ·;..,.--·-·l-• 1 ~ ' ·, ~ 1

S.

. '

'

.

1 •

il

•'

lmatges

Oades estadlstiques

Participants:

Escoles/Entitats participants:

Mestres involucrats/des:

Histbrlc de partlclpació

J

lnstitut Barcelona Esports

(23)

Ajuntamcnt

d~

Barcelona

lPrr1moci6 1 nstitut BarcelEsdtWt!nlmMts ona Esports ~sportíus

PREMIS

BIALTÓ 1 TRIATLÓ

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FrSICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'activitat

Data: 11 de ¡uny de 2009 1 Horari: 1 de 18 a 19h

J

Uoc:

J

Auditori INEFC Barcelona

Adre~at a: 6e de primaria i primer cicle de secundaria

Col·laboren: Federació Catalana de Pentatló Modern i Federació Catalana de Triatló

Patrocinen: lnstitut Barcelona Esports.

Descripció de l'activitat

Objectiu:

Descripció

lmatges

Valorar el rend1ment esportiu alhora que els aspectes més humans de la participació en una activitat P"rlnncov;o

En un acte protocolan es donen guardons a l'alumnat que ha realitzat els m1llors temps en les proves esportives, a la vega da que es donen uns premis especials a "Premi a I'Esforc; i la constanc•a", "Premia la Solídaritat" i "Premia la Superac•ó" per aquells nois · noies que han

realitzat actituds de ser recon

Dades estadrstiques

J Participants:

Hlstbrlc de partlc.ipadó

(24)

Ajuntamcnt

de

B

arcelona

MOU-TE EN BICI

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FrStCA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'actlvltat

1 nstitut Barcelona Esports l'rrlm«/6 i Esde.-eniments esportius

Data: 10, 11, 12 i 13 de Tlarc; de 1 . 1 d h

2009 Horan: e 9.30 a 13.30 1 Uoc: 1 Centre Cívic Fort Pienc

Adre~at a: Alumnat de segon ctcle de Secundaria (14·16 anys)

Col·laboren: Centre Cívic Fort Pienc; Direcció de Mobihtat de la Vi a Pubhca, Guardia Urbana i Dtstricte de

Eixample

Patrocina: lnstítut Barcelona Esports

Descripció de l'activitat

Objectiu:

[ luca en valors de mobllitat sostenible en general 1 la bictcleta en parttcular. lnctdlr en canvts

d'habits de mobilitat cap a un ús creixent de la bicicleta en els despla~aments habituals de

1' "uninat.

Fs realitzen tres activitats simultamament en el Centre Cívic Fort Píenc: vtsita i treball en una

Descrípció exposicto lnte e tva organitzada pel BACC, participació en un taller de reparactons bastques

de la btctcleta idos recorreguts urbans simultanis pel Districte de I'Eixample i de Sant Martí,

or ,anitzats r BtCICIOt.

lmatges

Dades estadfstiques

Participants: 54 nois i noies de 3r i 4t d'ESO

Escales: 14 centres de secundaria

Mestres involucrats/des: 45

Historie de partlcipacló

(25)

Ajuntamcnt

de Barcelona

SERVEI DE PRÉSTEC DE MATERIAL

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'activitat

Data: De setembre a juliol del 2009 1 Horari: 1 A convenir 1 lloc:

Adre~at a: Infantil, Primaria i Secundaria Col·laboren:

Patrocinen: lnstitut Barcelona Esports. Descrlpció de l'actlvitat

1 nstitut Barcelona Esports Promoc/6 1 Csdewnímenl$ •sporllus

1 lnstitut Barcelona Esports

Objectiu: Prestar material esportiu i psicomotriu pera la practica de l'activitat frsica als centres

educatius

Oescripció

Es pot ter una petició especifica per un perlode concret de material per un centre educatiu de la ciutat de Barcelona.

lmatges

Dades estadístiques

1 Participants:

l

210 usos de 133 centres educatius

Histllfi~ de partidpa~ló

1

.

F

(26)

Ajuntament

de Barcelona

lnstitut Barcelona Esports

Promocl6 1 Esdevenlments eaportlus

SETENES

JORNADES EDUCACIÓ 1 ESPORT

PROMOCIÓ DE l'ACTIVITAT FfSICA ll'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de f'activitat

Data: 27 i 28 de febrer de 2009 1 Horari: 1 de 9 a 21h 1 Lloc: 1 INEFC -Barcelona

Adrec;at a: Professorat especialitzat en educació física 1 tecnics d'esport en edat escolar

Organitzen: Direcció d'Esports de 1' Ajuntament de Barcelona i Universitat de Barcelona

Col·laboren: COPLEFC, INEFC, Universitat Autonoma de Barcelona, Diputació de Barcelona i ICE de la Universitat de

Barcelona

Patrocinen: Direcció d'Esports de 1' Ajuntament de Barcelona, Universitat de Barcelona (Facultat de formació del

professorat i ICE), Diputació de Barcelona, COPLEFC, INEFC i Universitat Autonoma de Barcelona

Descripcló de l'activitat

Objectiu: Facilitar, als nrnTP<:•<Innals d'educació física i d'esport, una proposta de mi llora de les eines i instruments

de reflexió i relacionades amb l'en de l'activitat física í 1' en edat escólar

Descrípció:

Espai de relacíó, íntercanvi 1 reflexió sobre l'esport en edat escolar deis professionals d'aquests amblts.

lmatges

Dades estadfstiques

Participants: 185

Escoles/Entitats participants: 8

Pressupost general: 20.713,31 € (10.000 € des de l'lnstitut Barcelona Esports)

Historie de participa ció

(27)

ANNEX 2.

Fitxes de les noves activitats de

promoció de 1' AF i l'esport en horari lectiu

09/10

..

(28)

A

j

untamcnt

de

Ba

r

ceron.1

PROVA-HO ... HANDBOL

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FÍSICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'activitat

Data:

Adre~ta:

Col·laboren:

Patrocinen:

Descripció de l'activitat

Objectiu:

Descripció

lmatges

Dades estadístiques

Participants: )

Escoles/Entitats participants: Mestres involucrats/des:

lnstitut Barcelona Esports

(29)

A

jun

t

amen

t

de Ba

r

ce

lo

na

PROVA-HO ... ESCALADA

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FrSICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'activitat

Data:

Adre~at a:

Col·laboren:

Patrocinen:

Descripció de l'actlvitat

Objectiu:

Descripció

lmatges

Dades estadlstlques pel curs 2009-10 Participants:

Escoles/Entitats participants:

Mestres involucrats/des:

(30)

Ajuntamcnt

de Barcelona

VALORS 1 ESPORT: JUGA-LA

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FrSJCA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'activitat

Data: iuny

Adre~at a: . le sup->rior de pr mariJ 1 Pnm~r Cid E' de sc-cundjr,J

Col·laboren: titut Barcelona Esports

Patrocinen: 1dac.~ FC.Ba!~lona

Descripció de l'activitat

Objectiu:

Descripció

lmatges

Dades estadfstiques

Participants: r

Escoles/Entitats participants:

Mestres lnvolucrats/des:

lnstitut Barcelona Esports

(31)

Ajuntamcnt

de BarccJona

PROVA-HO ... REM

PROMOCIÓ DE l'ACTIVITAT FÍSICA ll'ESPORT EN HORARILECTIU

Dades de l'actlvitat

Data:

Adre~ta:

Coi·iaboren:

Patrocinen:

Descripció de l'activitat

Objectiu:

Oescripcíó

lmatges

Dades estadístiques

Participants: )

Escoles/Entítats participants:

Mestres ínvolucrats/des:

lnstitut Barcelona Esports

Promoci6 1 Esd~niments esporlius

(32)

Ajuntament

de

Barcelona

DE MARXA

FENT

ESPORT

PROMOCIÓ DE L'ACTIVITAT FfSICA 1 L'ESPORT EN HORARI LECTIU

Dades de l'activitat

Data:

Adre~at a:

Col· laboren:

Patrocinen:

Descripció de l'activitat

Objectiu:

Descripció ·

lmatges

Dades estadrstiques

Participants: 00

Escoles/Entitats participants:

Mestres involucrats/des:

lnstitut Barcelona Esports

(33)

PLA DE L'ESPORT EN EDAT ESCOLAR DE LA CIUTAT DE BARCELONA (fora de l'horari lectiu)

Pla de I'Esport en edat escolar de la ciutat i Consell de Coordinació Esportiva {CCE)

El gener de 2007 es va constituir el CCE amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre les diverses entitats i centres educatius que participen al Pla de I'Esport en Edat Escolar de la

ciutot, engegat al llarg de 2006. Aquest projecte, derivat de les conclusions del Congrés de

I'Educació Física i J'Esport en edat escolar de Barcelona de 1998, i del Pla Estrategic d'Esports de

2003, ha anat avan~ant gracies al treball de tot el sector esportiu i educatiu en el marc de les

diverses sessions del CCE que s'han celebrat.

El rol de

1'

Ajuntament en aquest projecte és oferir el maxim suport als diversos agents que participen i treballen en J'esport en edat escolar amb l'objectiu de garantir l'accés deis infants i

joves de la ciutat a una practica esportiva educativa, saludable, lúdica i de qualitat mitjan~ant el

dialeg amb els esmentats agents.

Difusió i accés a l'oferta. Guia d'oferta esportiva pera infants i joves

El primer instrument que es va implementar des del Pla de I'Esport va ser la Guia d'oferta

esportiva per a infants i joves, que enguany en la seva quarta edíció porta per títol (', és

l'instrument que posem al servei de la ciutadania, especialment de les famílies, amb la finalitat de fer-li arribar la informació basica relativa a !'oferta d'activitats físiques i esportives a la que 5

poden accedir els joves barcelonins i barcelonines.

Modalitats esportives recollides: 142

Entitats organitzadores aplegades: 502

Llocs de practica que apareixen a la Guia: 462

IS t rl UCIO ·b · • d es ocs d 1 11 e prac

·r

1ca per d' 1s t . nc es 1 t segons a 1

r

IPO og1a . d'' ms t a· 11 ac1o: . '

Ciutat V ella 9 10 4 6' 10 39

Eixample 9 12 3 21 11 56

Sants-Montju'ic 13 17 5 12 14 61

··

-

-

-

-

-

r - -

-Les Corts 3 6 1 6 9 25

Sarria-Sant Gervasi 3 5 3 20 6 37

Gracia 7 13 4 11 13 48

Horta-Guinardó 14 18 6 6 4 48

Nou Barris 7 17 6 3 2 35

Sant Andreu 9 16 4 8 9 46

Sant Martí 20 24 7 7 9 67

Totals 94 138 43 100 87 462

..

•lE M: lnstaHac1ons EsportiVes Mumc1pals ••ceiP: Centres d'Educac16 lnfantill Pnmaria . . . lES: lnstituts Ensenyament Secundari

-.::.

(34)

Evolució d'indlcadors de les darreres edicions de la Guia:

"'

2007/08 26&

2008/09 370

2009/10 502

/

~- }

J

j

tardes d'ospol't

:;¡:.

98 136

142

~~

Oferta

Esportiva

curs09/10

per AjoYMI ÍIÚA.Dt&

436

462

Portada de la Guia del curs 2009/10

ofeRa~a

pera Wantoollovea

,,,n~ Oñt07

Portades de les edicions anteriors de la Guia d'oferta esportiva pera infants i joves

...

•• AJuntament de Barcelona

(35)

Esport educatiu. Recursos per a les entitats i centres educatius

Amb l'objectiu de contribuir afer efectiu el plantejament educatiu de l'esport en edat escolar, el curs passat varem presentar i distribuir entre les entitats del CCE la nn,.. ..

ta

,1.,.

e,,, .. ; .. """"

rPr

"'les arti

fitlftS" ... ,.,o .... jyec

tora

d'horari IPctiu dP la ciutat de Q Jrcelona. Aquest document aporta el primer marc de referencia global per a la programació de les activitats físiques i

esportives fora d'horari lectiu que es proposa des d'una institució pública. Els seus aspectes

més destacats són: ·

· El document es planteja de forma coordinada amb el currículum de l'educació física escolar

perque hi hagi un encaix coherent entre el que es fa a l'ensenyament reglat i el treball fora d'horari lectiu.

· Es proposen objectius i continguts per als principals tipus de modalitats esportives incloses les

activitats d' expressió i les adaptades.

· Hi ha incloses recomanacions i orientacions ciares adrec;ades al monitoratge destinades a

facilitar i potenciar el plantejament educatiu i la qualitat de la seva tasca.

Pl:a de rHport en ~t CKobt L'esport al dia

f'olf.lldt~

.

'

.

..

--

-

-

--j •' ,, !Ir 111 • •• ... "'

----

-- - -

--~

-

-

-

--·.,_,.,._... ·~----

-

...-·

.

...

---

-.

, ... ., ... '

-·-...

-

,_

... ,

.

..

,

~· -=t'"t'l'M''='~-~-

--Currículum Agenda "L'esport dia a dia" Fitxes "L'esport al dia"

Igual que el curs passat, enguany, a més del currículum, també lliurarem a les entitats del CCE

l'r:rnorol'l.,.. "L'P<>oror-t '!kl a <llrt'' i el bloc "'~> t::t-. ~'>S "f.'~>so,,... al rf1" Aquests documents són unes

eines que han de facilitar al monitoratge la programació de les activitats, ajudant-lo a traslladar

els plantejaments generals del currículum fins al nivell de la sessió. L'agenda pera aquest curs

inclou, a més, un document a la part central de !'agenda que dóna una pauta per a guiar-lo en

aquest procés de concreció .

.,:,

.• Ajuntament de Barcelona

(36)

També hem de destacar la inclusió a !'agenda d'una innovadora proposta de protocol de relació

entre les entitats i les famílies que persegueix contribuir a l'establiment de la col·laboració i la

complicitat imprescindibles entre mares i pares, que busquen en l'esport un mitja de lleure

saludable i educatiu pels seus fills i filies, i les persones responsables de les activitats.

A continuació, presentem breument la relació d'altres recursos educatius i materials que es

posen a disposició de les entitats i escoles adherides al Pla de I'Esport en edat escolar de la

ciutat:

c,.,...,..,,,nua ,,. ber<<>f;r;s de l'ar-r·ivit(Jf-fí~ira

CD adre~at a personal tecnic on es facilita informació útil i practica sobre els beneficis que l'activitat física pot suposar pels nois i noies en edat escolar, així com recomanacions basiques

pera la practica l'exercici físic moderat i saludable

Eina útil per treballar el joc net amb els nois i noies a partir de situacions que es donen

habitualment en les competicions esportives on participen escolars

Informe que dóna a coneixer la realitat deis habits esportius deis nois i noies de la ciutat de

Barcelona, 1' any 2007

Aquestes cinc Iones reflecteixen, de manera visual, quina ha estat la presencia de les dones en

la historia de la practica d'activitat física i esportiva de Barcelona

fl rr IPr.,,. "f)nne~

i

P~,...,...,

..

,

Publicacions que, amb l'objectiu de difondre el procés d'incorporació de les dones al món de

l'esport, presenta biografíes de dones destacades en el desenvolupament de l'esport femení a Barcelona.

Document que recull recomanacions per ajudar les famílies a orientar positivament la seva

actitud i el seu comportament en relació a la practica esportiva deis seus fills i filies

PLA D' ACTUACIÓ 2009/10

~lans de creixement

Malgrat que l'estudi d'habits esportius escolars a Barcelona (2007) mostra un augment deis

índexs de practica a tots els nivells en relació als resultats del mateix estudi elaborat el 1998,

encara detectem alguns col·lectius i zones de la ciutat on és possible actuar per tal d'augmentar

els seus nivells de practica esportiva i física. En aquesta línia, districtes com Ciutat Vella i Nou

.,.

•• Ajuntament de Barcelona

(37)

Barris, i coHectius com les noies o la població nouvinguda es dibuixen com a objectius d'intervencions prioritaries pel que fa a la promoció esportiva.

Per tant, després de tres anys de funcionament del Pla, amb l'objectiu de canalitzar el suporta les entitats que s'hi acullen, buscant augmentar els nuclis de practica i assegurar una millora progressiva de la qualitat de les activitats, considerem que ha arribat el moment de proposar l'establiment de plans de creixement i de millora.

Els plans de creixement implementen una línia de suport que persegueix generar practica esportiva en aquells espais on s'ha detectat manca d'oferta. Aquests projectes poden ser

elaborats per AMPAs de centres educatius on no es desenvolupen activitats en l'actualitat o bé per entitats que, malgrat ja formar part del Pla, desitgen ampliar el seu radi d'acció incorporant flous nuclis de practica. També és possible presentar, i ens interessa especialment, propostes d'establiment de vincles de col·laboració entre centres educatius, entitats i instaJ.Iacions destinats a augmentar el nombre de practicants i a facilitar la continu"itat de la practica esportiva a mesura que els nois i les rioies vagin creixent i canvi"in de lloc d'estudis.

Els plans de creixement que es posen en marxa aquest curs són els següents:

Plans de creixement a centres educatius

CEIP lES CEIP lES lES IESM Drassanes Caries 1

Consell de Cent

Lluís Vives

Lluís Vives

Menéndez Pelayo Anna Gironella de Mundet

Ciutat V ella Sants- Montjulc Sants -Montjuic

Sants - Montju'ic

Sarria - Sant Gervasi Horta- Guinardó

- -

-

-

-

-

- - -

-

- - - -

-

-

- - -

-

- - -

-

-

-

-Zona Nord de Nou Barris

CEIP CEIP CEIP lES CEIP CEIP

Ferrer i Guardia Elisenda de Monteada

Ciutat Comtal Pablo Ruiz Picasso Baró de Viver Bernat de Bo'il

Plans de creixement a instaHacions esportives ln-•c.•·lació A.P"nt dil'"""'ttador

CEM Frontó Colom AE Ciutat V ella i CB Ciutat V ella

Pistes de la Maquinista i

AE Ciutat V ella

CEM Marítim

CEM Besonense Asociación de Uruguayos en Catalunya

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Andreu

Districte

Ciutat V ella

CiutatVella

Sant Martí

l'equip de promoció del Pla i altres arees de l'administració col-laboren amb les entitats en el diagnostic i l'elaboració deis plans de creixement, amb l'objectiu final de dotar els projectes deis recursos necessaris per arrencar una nova activitat.

""'

. . A¡untament de Barcelona

(38)

Plans de millora i segell de qualitat ·

Quant als plans de millora, en relació a la qualitat de l'oferta, treballem en la incorporació al

Pla d'una línia de suport que s'implementara a partir de la presentació de plans de millora

destinats a ter progressar els aspectes deficitaris del plantejament, funcionament i/o avaluació

de les activitats. Igual que en el cas deis plans de creixement, l'equip de promoció del Pla

col·laborara ambles entitats en el diagnostic i l'elaboració deis plans de millora, amb l'objectiu

final de vincular la presentació d'aquests projectes a la convocatoria ordinaria de subvencions i

finan~ar a través d'aquesta via part de la millora plantejada.

Aquesta implementació de plans es planteja com a fórmula per arribar a assolir els nivells de

qualitat que considerem mínims pera totes les activitats incloses dins el Pla. Actualment, pero,

hi ha un gran nombre d'entitats i de centres educatius que ja compleixen aquests requisits i

que, aprofitant els espais de participació de les sessions del CCE, han expressat el seu interes i

desig de ser reconeguts de forma explícita en la publicació de la Guia d'oferta esportiva. En resposta a aquesta demanda i ambla voluntat de garantir la qualitat de l'oferta esportiva pera infants i joves, expressada dins el principal proposit del Pla de I'Esport en edat escolar,

treballem per establir un procediment destinat a avaluar les activitats que s'hi acullin i a atorgar

un segell de qualitat a aquelles entitats que acreditin el compliment deis requisits marcats i

que exposem a continuació:

· Titulació mínima de la coordinació i del monitoratge, d'acord amb la Llei catalana d'exercici 10

de les professions de I'Esport (3/2008 de 23 d'abril)

Requisit mínim de titulació de la coordinació de les activitats:

Llicenciat en Educació Física o Ciencies de 1' Activitat Física i I'Esport

Diplomat en magisteri amb especialitat en Educació Física

Entrenador Nacional de la modalitat esportiva en qüestió

Requisit mínim de t'itulació del monitoratge de les activitats:

Tecnic en animació d'activitats físicoesportives de Grau Mig

Monitor o Tecnic d'Esport nivelll de la modalitat esportiva en qüestió

· Projecte esportiu educatiu, on es recull la informació fonamental sobre els aspectes més

rellevants de la seva tasca. Aquest document haura de ser aprovat pel Consell Escolar en el cas deis centres educatius.

ESTRUCT'JRA l'l':L PROJECU ESPOr U

Quisnr?

l. Resum de la historia de l'entitat

2. Filosofia de l'entitat

Onsn..,?

3. lnformació i analisi de l'entorn (geografic, social, cultural, economic, etc.)

r ,;,.

f .. ,.,?

4. Descripció de !'oferta: descrípció de l'activitat, nomenclatura deis programes, a qui va adre~ada,

freqüEmcia de les activitats, horaris, ratios monitoratge/alumnat i espai/alumnat.

5. Estructura organitzativa: organigrama, funcions i descripció del procés de desenvolupament de l'activitat

(planificació, execució, seguiment i avaluació)

Q

(39)

6. Marc curricular (seqüenciació deis aprenentatges)

Com ho fP.m? 1. Metodología 2. Treball en valors 3. Relació amb les famílies

4. Col·laboració i/o relació amb altres entitats (treball en xarxa)

· Caracter obert de les activitats. les activitats han de ser obertes a qualsevol persona que tingui interesa participar-hi, sempre que compleixi els requisits d'edat establerts. Aquest criteri va adre~at especialment als centres educatlus ja que, en molts casos, només permeten la

participació a les activitats al seu alumnat.

· Les activitats han de potenciar els valors positius de la practica esportiva. Caldra incloure el

tractament explícit deis valors en la dinamica de funcionament de les activitats i en la relació

amb les famílies (campanya "Compta fins a tres", curs no presencial "Esport i valors en edat

escolar", utilització materials del CCE, etc.)

En el cas deis centres educatius i de les entitats que hores d'ara no estan en condicions de

superar aque~ts mínims, els plans de millora permetran posar al seu abast els recursos

orientats a facilitar el compliment deis requisits i, per tant, l'obtenció a mig termini del segell de qualitat grades a la millora del plantejament, desenvolupament i avaluació de les seves

activitats.

..

~'> AJuntamen! de Barcelona

Figure

Updating...

References