Educació Ciències Socials

20  Download (0)

Full text

(1)

Educació

Ciències Socials

AURASMA Si et baixes l’app Aurasma,

podràs veure el vídeo L’Autònoma s’ha de viure

(2)

Una universitat líder en recerca

El campus destaca per l’excel·lència de la investigació que s’hi desenvolupa. La UAB acull 226 grups de recerca, 57 departaments, 45 instituts i centres, així com 5 hospitals, que tenen una intensa activitat investigadora, reconeguda internacionalment. La UAB lidera la producció de tesis doctorals a Catalunya.

Un campus internacional

La UAB és coneguda per la seva qualitat en docència i recerca. És un centre de referència a Europa, que acull estudiants de grau i de postgrau de 90 països del món. El campus és un lloc còmode i agradable, estructurat amb tots els serveis necessaris per a la vida universitària, on conviuen diàriament prop de 50.000 persones.

Una universitat que fomenta

la innovació i l’emprenedoria

La UAB és una universitat que aposta per la innovació i l’emprenedoria i impulsa la transferència de coneixement, treballant en estreta col·laboració amb el teixit empresarial i científic de l’entorn, com ara el Barcelona Synchrotron Park. Forma part d’un dels pols científics i tecnològics més dinàmics de l’Europa mediterrània.

Un campus saludable

i sostenible

La UAB es troba en un entorn natural de gran valor ecològic. És una universitat pionera en la implementació de plans d’actuació a favor de la sostenibilitat, el respecte pel medi ambient i el consum responsable. Destaquen els seus programes de promoció de la salut i hàbits de vida saludable. Segons la revista londinenca DesignCurial, líder en el sector de l’arquitectura i el disseny, és la universitat més ecològica del món.

Una universitat amb vocació internacional, que es fonamenta

en la mobilitat, la col·laboració i la captació de talent

Estudiants internacionals

7.450

Boscos i zones

verdes

60

%

La UAB lidera les universitats espanyoles en productivitat inves-tigadora (rànquing ISSUE-2015)

(3)

Una docència de qualitat

La UAB ofereix estudis d’alt nivell en tots els àmbits de coneixement, tant de grau com de màster i doctorat. Fruit de la seva

configuració com a campus universitari, la docència que ofereix es caracteritza per un enfocament multidisciplinari i està

estretament lligada a les activitats de recerca. La combinació de disciplines en un mateix campus és un dels elements distintius d’excel·lència.

Pràctiques externes

Totes les titulacions de la UAB ofereixen assignatures de pràctiques professionals en empreses o institucions de prestigi. La Universitat gestiona anualment més de 4.000 estades de pràctiques vinculades als seus plans d’estudis.

Docència en anglès

L’impuls a la internacionalització es reflecteix en l’augment de l’oferta formativa en terceres llengües (principalment l’anglès), tant en els estudis de grau com en els de màster. La UAB és la universitat catalana amb més estudis en anglès: 4 graus i més de 40 màsters

s’imparteixen totalment en llengua anglesa.

Programes de mobilitat

La UAB estableix, cada any, nous acords de mobilitat amb universitats de tot el món per facilitar que els estudiants puguin conèixer noves experiències docents. Destaquen els programes Erasmus+, amb més de 500 universitats europees, el programa SICUE i el Programa Propi amb universitats de la resta del món.

Una universitat reconeguda internacionalment per la qualitat

docent i l’excel·lència investigadora

Estudiants de grau

26.975

Estades de pràctiques

professionals

6.000

Acords Erasmusamb més de 500

universitats europees

1.008

(4)

Una universitat participativa

i cultural

La UAB té un ampli teixit associatiu, en el qual participen el seus estudiants, i un conjunt extens d’activitats i iniciatives culturals proposades per la comunitat universitària, que configuren l’activitat cultural de cada curs. La Universitat compta amb tallers i diferents grups de dansa, teatre, música, castellers, etc.

Un campus per viure

A la UAB es viu l’experiència universitària de ple. El campus ofereix tot tipus de serveis: biblioteques especialitzades obertes 24 hores, aules d’informàtica i laboratoris, escola d’idiomes, centre de salut, complex esportiu amb més d’un centenar d’activitats setmanals, teatre, cinema, restaurants i comerços i una vila universitària amb apartaments ajustats a totes les necessitats.

Una universitat que ofereix

suport a la inserció laboral

La UAB ofereix als alumnes i titulats pràctiques en empreses, dotades amb ajuts econòmics a l’estudi, i la possibilitat de fer una mobilitat professional internacional, de

participar en processos de selecció laboral i de rebre orientació professional i suport per crear una empresa pròpia. La Universitat gestiona anualment més de 2.000 pràctiques orientades a la inserció laboral.

Una universitat solidària

La UAB és una universitat solidària i compromesa. Fomenta la implicació dels estudiants en activitats de voluntariat, impulsa programes que promouen la igualtat

d’oportunitats i porta a terme campanyes de sensibilització social.

Un campus per estudiar, investigar, viure i compartir

experiències úniques

Ofertes publicades i gestionades per Treball Campus Vila Universitària

(places)

(5)

Educació Infantil

6

Educació Infantil + Educació Primària

8

Educació Primària

10

Educació Primària en Anglès

13

Educació Social

16

Pedagogia

18

Educació

101

i

150

millors universitats del món en l’àmbit d’EducacióRànquing QS World University 2015 Entre les

(6)

Grau d’Educació Infantil

6 crèdits de Pràcticum i 54 de Formació Bàsica 1r curs

Educació i Contextos Educatius Societat, Ciència i Cultura

Comunicació i Interacció Educativa I i II Desenvolupament de la Personalitat (0-6 anys) Context Social i Gestió Escolar

Pràcticum I

12 crèdits Obligatoris, 12 de Pràcticum i 36 de Formació Bàsica 2n curs

Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos Societat, Família i Escola (*)

Processos Educatius i Aprenentatge (0-6 anys)

Organització de l’Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents Els Centres Educatius d’Educació Infantil

Aspectes Instrumentals de les Llengües

Didàctica de la Llengua Oral en Educació Infantil Pràcticum II (*)

Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació

36 crèdits Obligatoris, 14 de Pràcticum i 10 de Formació Bàsica 3r curs

Inclusió Educativa: Necessitats Educatives Específiques Infància, Salut i Alimentació (*)

Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil I i II Didàctica de la Llengua Escrita i la Literatura en Educació Infantil Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil I i II

Didàctica de la Música a l’Etapa d’Educació Infantil I Les Matemàtiques en el Currículum d’Educació Infantil Didàctica de l’Educació Corporal en Educació Infantil Pràcticum III

12 crèdits Obligatoris, 12 de Pràcticum, 6 del Treball de Final de Grau i 30 Optatius

4t curs

La Pràctica Matemàtica a l’Aula d’Educació Infantil Educació Psicomotriu en els Centres d’Educació Infantil Didàctica de la Música a l’Etapa d’Educació Infantil II Pràcticum IV

Treball de Final de Grau

L’accés

Codi: 21016

Places: 130

Nota tall 2015-16: 8,538

Ponderacions de la fase específica de les PAU:

· 0,2 (Anàlisi Musical, Biologia, Ciències de la Terra i Mediambientals, Dibuix Artístic, Física, Geografia, Història de l’Art, Literatura Catalana, Literatura Castellana, Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials, Matemàtiques, Química) · 0,1 (Cultura Audiovisual, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’Empresa, Grec, Llatí)

Prova d’Aptitud Personal:

per accedir al grau cal superar una prova d’aptitud personal (PAP) que consisteix a obtenir una mitjana aritmètica dels exercicis de català i castellà de les PAU de, com a mínim, 5 i sempre que la nota particular de cada exercici sigui, com a mínim, 4

84,8

%

taxa d’inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes **

(**) Estudi de la inserció laboral 2014 de l’AQU Catalunya.

Els estudis

Crèdits: 240

Durada: 4 anys

Idioma: català i castellà

Horari: un sol torn de tarda

(7)

Optatives de 4t curs

Del llistat següent, cada curs s’aproven les assignatures que s’ofereixen a l’alumnat. L’estudiant n’ha de triar cinc.

Narrativa i Poesia en Educació Infantil La Llengua Estrangera en Educació Infantil L’Activitat Didàctica en el Cicle 0-3 (*) Joc i Moviment en Educació Infantil

Art i Llenguatges Audiovisuals en Educació Infantil

Projectes Globalitzadors des de les Ciències Socials en Educació Infantil L’Experimentació en Educació Infantil

Joc i Activitat Matemàtica en Educació Infantil Biblioteca Escolar

Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) Estratègies de Mediació

Educació per a la Ciutadania Educació, Sostenibilitat i Consum Religió, Cultura i Valors

Menció de Necessitats Educatives Específiques

Necessitats Educatives Específiques en els Processos d’Aprenentatge Necessitats Educatives Específiques de Caràcter Cognitiu

Necessitats Educatives Específiques Afectives, Emocionals i de Conducta Necessitats Educatives Específiques Sensorials

Acollida Lingüística a l’Escola Menció d’Educació Musical Llenguatge Musical Didàctica de la Música I

Anàlisi, Audició i la seva Didàctica Veu, Direcció, Cançó i la seva Didàctica Expressió Musical

Per poder cursar la menció d’Educació Musical, cal tenir un nivell equivalent al grau elemental de música.

Grau d’Educació Infantil

Sortides

professionals

Les responsabilitats d’un mestre d’educació infantil comprenen diferents camps: l’acció educativa amb cada alumne o alumna, el grup classe, el centre educatiu, la família, la comunitat i l’administració educativa. Els àmbits de treball són:

· Docència en centres educatius amb nens i nenes de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys.

· Serveis i programes d’atenció a la primera infància dirigits a donar suport a la família, com ara els espais familiars, els programes maternoinfantils, i serveis d’oci i cultura, com ara les ludoteques i les biblioteques infantils. · Elaboració de materials

educatius.

· Serveis educatius de suport a l’escola. · Autoocupació en serveis educatius complementaris.

Facultat de Ciències

de l’Educació

www.uab.cat/ciencies-educacio

(*) Aquestes assignatures es convaliden als alumnes que accedeixen als estudis des del CFGS d’Educació Infantil (fins a 34 crèdits en funció de les optatives cursades al cicle formatiu).

(8)

96

%

taxa d’èxit

Grau d’Educació Infantil + Grau

d’Educació Primària

18 crèdits Obligatoris, 6 de Pràcticum i 54 de Formació Bàsica 1r curs

Comunicació i Interacció Educativa I i II Context Social i Gestió Escolar

Desenvolupament de la Personalitat (0-6 anys) Educació i Contextos Educatius

Llenguatges i Contextos I i II Matemàtiques per a Mestres Societat, Ciència i Cultura Pràcticum I

23 crèdits Obligatoris, 12 de Pràcticum i 36 de Formació Bàsica 2n curs

Aprenentatge de les Matemàtiques i Currículum Didàctica de la Llengua Oral en Educació Infantil Didàctica i Desenvolupament Curricular

Educació Física a l’Educació Primària Els Centres Educatius d’Educació Infantil Llenguatges i Currículums

Observació Sistemàtica i Anàlisi de Contextos

Organització de l’Espai Escolar, Materials i Habilitats Docents Pràcticum II Infantil

Processos Educatius i Aprenentatge (0-6 anys) Societat, Família i Escola

55 crèdits Obligatoris i 22 de Formació Bàsica 3r curs

Aprenentatge i Desenvolupament I

Didàctica de la Llengua Escrita i la Literatura en Educació Infantil Didàctica de l’Educació Corporal en Educació Infantil

Didàctica de la Música a l’Etapa d’Educació Infantil I

Didàctica del Coneixement del Medi Natural i Social en Educació Infantil I i II Inclusió Educativa: Necessitats Educatives Específiques

Educació de les Arts Visuals en Educació Infantil I i II Educació Musical i Visual

Ensenyament i Aprenentatge del Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural

Infància, Salut i Alimentació

Les Matemàtiques en el Currículum d’Educació Infantil Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació

L’accés

Codi: 21111

Places: 20

Nota tall 2015-16: 10,328

Ponderacions de la fase específica de les PAU:

· 0,2 (Anàlisi Musical, Biologia, Ciències de la Terra i Mediambientals, Dibuix Artístic, Física, Geografia, Grec, Història de l’Art, Literatura Catalana, Literatura Castellana, Llatí, Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials, Matemàtiques, Química) · 0,1 (Cultura Audiovisual, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’Empresa)

Prova d’Aptitud Personal:

per accedir al grau cal superar una prova d’aptitud personal (PAP) que consisteix a obtenir una mitjana aritmètica dels exercicis de català i castellà de les PAU de, com a mínim, 5 i sempre que la nota particular de cada exercici sigui, com a mínim, 4

Els estudis

Crèdits: 360

Durada: 5 anys

Idioma: català i castellà

Horari: de 8 a 13 h, les assignatures del grau d’Educació Primària i de 16 a 21 h, les del grau

d’Educació Infantil

(9)

Grau d’Educació Infantil + Grau

d’Educació Primària

Sortides

professionals

A més de les sortides professionals pròpies del context escolar formal, la combinació de les dues titulacions obre la possibilitat de treballar en institucions i organitzacions educatives responsables de l’educació no formal i en serveis i programes d’atenció a la primera infància.

Facultat de Ciències

de l’Educació

www.uab.cat/ciencies-educacio

46 crèdits Obligatoris, 14 de Pràcticum i 12 de Formació Bàsica 4t curs

Aprenentatge i Desenvolupament II Didàctica de les Ciències Socials Didàctica de les Ciències Experimentals Diferències i Inclusió

Educació Física i la seva Didàctica I Educació Musical, Visual i Aprenentatge

Educació Psicomotriu en els Centres d’Educació Infantil Gestió i Innovació a l’Aula de Matemàtiques

La Pràctica Matemàtica a l’Aula d’Educació Infantil Llengües i Aprenentatge

Planificació, Investigació i Innovació Pràcticum II Primària

Pràcticum III Primària

Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme Didàctica de la Música a l’Etapa d’Educació Infantil II

50 crèdits de Pràcticum i 12 del Treball de Final de Grau 5è curs

Pràcticum IV Primària Pràcticum III Infantil Pràcticum IV Infantil Pràcticum V Primària

Treball de Final de Grau d’Educació Infantil Treball de Final de Grau d’Educació Primària

(10)

3r curs

Aprenentatge i Desenvolupament II Diferències i Inclusió

Llengües i Aprenentatge

Gestió i Innovació a l’Aula de Matemàtiques Educació Musical, Visual i Aprenentatge Planificació, Investigació i Innovació Didàctica de les Ciències Experimentals Didàctica de les Ciències Socials Educació Física i la seva Didàctica I

Projecte Lingüístic de Centre i Plurilingüisme Pràcticum II i III

Grau d’Educació Primària

30 crèdits Obligatoris i 30 de Formació Bàsica 1r curs

Educació i Contexts Educatius Societat, Ciència i Cultura

Comunicació i Interacció Educativa I i II

Teories i Pràctiques Contemporànies en Educació Llenguatges i Contexts I i II

Matemàtiques per a Mestres

36 crèdits Obligatoris, 6 de Pràcticum i 18 de Formació Bàsica 2n curs

Aprenentatge i Desenvolupament I Didàctica i Desenvolupament Curricular Context Social i Gestió Escolar

Educació Física a l’Educació Primària

Aprenentatge de les Matemàtiques i Currículum Llenguatges i Currículums

Ensenyament i Aprenentatge del Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural

Educació Musical i Visual Pràcticum I

34 crèdits Obligatoris, 14 de Pràcticum i 12 de Formació Bàsica

L’accés

Codi: 21018

Places: 180

Nota tall 2015-16: 8,818

Ponderacions de la fase específica de les PAU:

· 0,2 (Anàlisi Musical, Biologia, Ciències de la Terra i Mediambientals, Dibuix Artístic, Física, Geografia, Grec, Història de l’Art, Literatura Catalana, Literatura Castellana, Llatí, Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials, Matemàtiques, Química) · 0,1 (Cultura Audiovisual, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’Empresa)

Prova d’Aptitud Personal:

per accedir al grau cal superar una prova d’aptitud personal (PAP) que consisteix a obtenir una mitjana aritmètica dels exercicis de català i castellà de les PAU de, com a mínim, 5 i sempre que la nota particular de cada exercici sigui, com a mínim, 4

4t curs

Pràcticum IV i V Treball de Final de Grau

24 crèdits de Pràcticum, 6 del Treball de Final de Grau i 30 Optatius

Els estudis

Crèdits: 240

Durada: 4 anys

Idioma: català i castellà

Horari: dos torns de matí i de tarda

(11)

Grau d’Educació Primària

Sortides

professionals

La tasca principal d’aquests titulats i titulades és la formació reglada i bàsica dels infants (de 6 a 12 anys). Els sectors principals d’ocupació són:  · Escoles d’educació

primària.

· Centres d’educació per a adults. · Món editorial especialitzat. · Gestió d’activitats extraescolars per a empreses culturals i de serveis. · Aules en centres hospitalaris. · Aules en centres penitenciaris. · Departaments educatius de centres culturals. · Instal·lacions educatives de caràcter no formal. · Disseny de programes educatius en entitats i institucions. · Emprenedoria. Optatives de 4t curs

L’estudiant pot triar els 30 crèdits optatius entre tota l’oferta o optar per cursar les 5 assignatures vinculades a una menció.

No totes les assignatures optatives s’ofereixen cada curs,

conseqüentment, hi ha anys que no es poden cursar totes les mencions. Religió, Cultura i Valors

Menció de Llengües Estrangeres: Anglès

Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l’Educació Primària

Recursos per a l’Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària

L’Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) a l’Educació Primària Mitjançant les TIC

La Llengua Anglesa en el Món Contemporani: Pràctiques i Contextos Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Anglesa

Per cursar aquesta menció s’ha d’acreditar el nivell B2 d’anglès. A partir del curs 2017-2018, s’haurà d’acreditar el nivell C1.

Menció d’Educació Física Joc i Iniciació Esportiva (*)

Activitat Física, Diversitat i Salut (*) Expressió i Comunicació Corporal Educació Física i la seva Didàctica II Aprenentatge i Desenvolupament Motor Menció d’Educació Musical

Llenguatge Musical Didàctica de la Música I Didàctica de la Música II

Anàlisi, Audició i la seva Didàctica Veu, Direcció, Cançó i la seva Didàctica

Per cursar aquesta menció s’ha d’acreditar un nivell equivalent al grau elemental de música.

Menció de Necessitats Educatives Específiques

Necessitats Educatives Específiques en els Processos d’Aprenentatge Necessitats Educatives Específiques de Caràcter Cognitiu

Necessitats Educatives Específiques Afectives, Emocionals i de Conducta Necessitats Educatives Específiques Sensorials

Acollida Lingüística a l’Escola Menció d’Educació Visual i Plàstica Projectes Artístics

Didàctica en Institucions Artístiques

Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística Innovació Didàctica en les Arts Visuals L’Educació Artística en l’Atenció a la Diversitat Menció de Llengua i Literatura

Patrimoni Lingüístic i Literari

Bases Lingüístiques per a Mestres d’Educació Primària Projectes per Ensenyar i Aprendre Llengua

Literatura Infantil Biblioteca Escolar

(*) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives (fins a 12 crèdits en funció de les

(12)

Grau d’Educació Primària

Facultat de Ciències

de l’Educació

www.uab.cat/ciencies-educacio Optatives de 4t curs

Menció de Llengües Estrangeres: Francès

Aprenentatge de Continguts Curriculars en Francès (AICLE) Recursos per a l’Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Francesa Aprenentatge del Francès Mitjançant Projectes

Variació, Adequació i Fluïdesa en Llengua Francesa Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Francesa

Per cursar aquesta menció s’ha d’acreditar el nivell B2 de francès. Menció de Ciències Socials

Didàctica de les Ciències Socials per a la Comprensió del Món Problemes Socials i Pensament Social Crític

Investigació i Innovació en Didàctica de les Ciències Socials Comunicació, Imatge i Simulació a l’Aula de Ciències Socials Educació per a la Ciutadania

Menció de Ciències Experimentals

Desenvolupament Cognitiu i Pensament Científic a l’Educació Primària Valors Educatius de la Ciència Dins i Fora de l’Aula

Laboratori i Virtualitat a l’Educació Primària Educació, Sostenibilitat i Consum

Seqüenciació i Avaluació de l’Aprenentatge Cientificomatemàtic Menció de Matemàtiques

Seqüenciació i Avaluació de l’Aprenentatge Cientificomatemàtic Matemàtiques per a Comprendre el Món

Matemàtiques en el Centre Escolar

Joc i Activitats Matemàtiques a l’Educació Primària Connexions i Contextos en Matemàtiques

Menció d’Educació Científica i Matemàtica amb Eines Digitals Triar 5 assignatures entre les assignatures de les mencions de

Matemàtiques i de Ciències Experimentals. S’han de cursar, com a mínim, dues assignatures de cada una de les mencions.

Menció d’Educació Científica i Estudis Socials amb Eines Digitals i Recursos Multimèdia

Triar 5 assignatures entre les assignatures de les mencions de Ciències Socials i de Ciències Experimentals. S’han de cursar, com a mínim, dues assignatures de cada una de les mencions.

Menció de Llengua i Estudis Socials

Triar 5 assignatures entre les assignatures de les mencions de Ciències Socials i de Llengua i Literatura i, com a mínim, s’han de cursar dues assignatures de cada una de les mencions.

85,9

%

taxa d’inserció laboral dels graduats de la UAB **

(per sobre de la mitjana catalana)

(13)

3r curs

Learning and Development II Differences and Inclusion

Llengües i Aprenentatge (docència en català)

Management and Innovation in the Mathematics Classroom Musical and Visual Education and Learning

Planning, Research and Innovation Teaching Experimental Sciences Teaching Social Sciences

Physical Education and its Teaching I

Centre’s Linguistic Project and Multilingualism Pràcticum II (docència en català)

Pràcticum III (docència en anglès i català)

Grau d’Educació Primària en Anglès

30 crèdits Obligatoris i 30 de Formació Bàsica 1r curs

Education and Educational Contexts Society, Science and Culture

Comunicació i Interacció Educativa I (docència en català) Comunicació i Interacció Educativa II (docència en català) Contemporary Theories and Practices in Education Llenguatges i Contexts I (docència en català i francès) Languages and Contexts II (docència en anglès i castellà) Mathematics for Teachers

36 crèdits Obligatoris, 6 de Pràcticum i 18 de Formació Bàsica 2n curs

Learning and Development I

Teaching Methods and Curriculum Development Social Context and School Management Physical Education in Primary Education Learning Mathematics and the Curriculum Llenguatges i Currículums (docència en català)

Teaching and Learning about the Natural, Social and Cultural Environment Musical and Visual Education

Pràcticum I (docència en anglès)

34 crèdits Obligatoris, 14 de Pràcticum i 12 de Formació Bàsica

L’accés

Codi: 21102

Places: 75

Nota tall 2015-16: 9,576

Ponderacions de la fase específica de les PAU:

· 0,2 (Anàlisi Musical, Biologia, Ciències de la Terra i Mediambientals, Dibuix Artístic, Física, Geografia, Grec, Història de l’Art, Literatura Catalana, Literatura Castellana, Llatí, Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials, Matemàtiques, Química) · 0,1 (Cultura Audiovisual, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’Empresa)

Prova d’Aptitud Personal:

per accedir al grau cal superar una prova d’aptitud personal (PAP) que consisteix a obtenir una mitjana aritmètica dels exercicis de català i castellà de les PAU de, com a mínim, 5 i sempre que la nota particular de cada exercici sigui, com a mínim, 4

4t curs

Pràcticum IV (docència en anglès)

Pràcticum V (idioma de docència segons el centre de pràctiques assignat) Bachelor’s Degree Final Project

Els estudis

Crèdits: 240

Durada: 4 anys

Idioma: anglès, català i castellà

Horari: les classes del grup en anglès s’imparteixen en torn de tarda

(14)

Grau d’Educació Primària en Anglès

Sortides

professionals

La tasca principal d’aquests titulats i titulades és la formació reglada i bàsica dels infants (de 6 a 12 anys). Els sectors principals d’ocupació són:  · Escoles d’educació

primària.

· Centres d’educació per a adults. · Món editorial especialitzat. · Aules en centres hospitalaris. · Aules en centres penitenciaris. · Departaments educatius de centres culturals. · Instal·lacions educatives de caràcter no formal. Optatives de 4t curs

L’estudiant pot triar els 30 crèdits optatius entre tota l’oferta o optar per cursar les 5 assignatures vinculades a una menció.

No totes les assignatures optatives s’ofereixen cada curs,

conseqüentment, hi ha anys que no es poden cursar totes les mencions. Religió, Cultura i Valors

Menció de Llengües Estrangeres: Anglès

Content an Language Integrated Learning (CLIL) in Primary Education Resources for Teaching and Learning English in Early Childhood and Primary Education

Learning a Foreign Language (English) in Primary Education Using ICT The English Language in the Contemporary World: Practices and Contexts Professional and Academic Uses of the English Language

Menció d’Educació Física Joc i Iniciació Esportiva (*)

Activitat Física, Diversitat i Salut (*) Expressió i Comunicació Corporal Educació Física i la seva Didàctica II Aprenentatge i Desenvolupament Motor Menció d’Educació Musical

Llenguatge Musical Didàctica de la Música I Didàctica de la Música II

Anàlisi, Audició i la seva Didàctica Veu, Direcció, Cançó i la seva Didàctica

Per cursar aquesta menció s’ha d’acreditar un nivell equivalent al grau elemental de música.

Menció de Necessitats Educatives Específiques

Necessitats Educatives Específiques en els Processos d’Aprenentatge Necessitats Educatives Específiques de Caràcter Cognitiu

Necessitats Educatives Específiques Afectives, Emocionals i de Conducta Necessitats Educatives Específiques Sensorials

Acollida Lingüística a l’Escola Menció d’Educació Visual i Plàstica Projectes Artístics

Didàctica en Institucions Artístiques

Llenguatges Audiovisuals i Expressió Artística Innovació Didàctica en les Arts Visuals L’Educació Artística en l’Atenció a la Diversitat Menció de Llengua i Literatura

Patrimoni Lingüístic i Literari

Bases Lingüístiques per a Mestres d’Educació Primària Projectes per Ensenyar i Aprendre Llengua

Literatura Infantil Biblioteca Escolar

(*) Aquestes assignatures es poden convalidar als alumnes que accedeixen des del CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives (fins a 12 crèdits en funció de les optatives cursades al CFGS).

(15)

Grau d’Educació Primària en Anglès

Optatives de 4t curs

Menció de Llengües Estrangeres: Francès

Aprenentatge de Continguts Curriculars en Francès (AICLE) Recursos per a l’Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Francesa Aprenentatge del Francès Mitjançant Projectes

Variació, Adequació i Fluïdesa en Llengua Francesa Usos Professionals i Acadèmics de la Llengua Francesa

Per cursar aquesta menció s’ha d’acreditar el nivell B2 de francès. Menció de Ciències Socials

Didàctica de les Ciències Socials per a la Comprensió del Món Problemes Socials i Pensament Social Crític

Investigació i Innovació en Didàctica de les Ciències Socials Comunicació, Imatge i Simulació a l’Aula de Ciències Socials Educació per a la Ciutadania

Menció de Ciències Experimentals

Desenvolupament Cognitiu i Pensament Científic a l’Educació Primària Valors Educatius de la Ciència Dins i Fora de l’Aula

Laboratori i Virtualitat a l’Educació Primària Educació, Sostenibilitat i Consum

Seqüenciació i Avaluació de l’Aprenentatge Cientificomatemàtic Menció de Matemàtiques

Seqüenciació i Avaluació de l’Aprenentatge Cientificomatemàtic Matemàtiques per a Comprendre el Món

Matemàtiques en el Centre Escolar

Joc i Activitats Matemàtiques a l’Educació Primària Connexions i Contextos en Matemàtiques

Menció d’Educació Científica i Matemàtica amb Eines Digitals Triar 5 assignatures entre les assignatures de les mencions de

Matemàtiques i de Ciències Experimentals. S’han de cursar, com a mínim, dues assignatures de cada una de les mencions.

Menció d’Educació Científica i Estudis Socials amb Eines Digitals i Recursos Multimèdia

Triar 5 assignatures entre les assignatures de les mencions de Ciències Socials i de Ciències Experimentals. S’han de cursar, com a mínim, dues assignatures de cada una de les mencions.

Menció de Llengua i Estudis Socials

Triar 5 assignatures entre les assignatures de les mencions de Ciències Socials i de Llengua i Literatura i, com a mínim, s’han de cursar dues assignatures de cada una de les mencions.

Facultat de Ciències

de l’Educació

www.uab.cat/ciencies-educacio

85,9

%

taxa d’inserció laboral dels graduats de la UAB **

(per sobre de la mitjana catalana)

(16)

Grau d’Educació Social

24 crèdits Obligatoris i 36 de Formació Bàsica 1r curs

Educació i Contextos Educatius Comunicació i Interacció Educativa I i II Aspectes Biopsicològics de la Persona Societat, Ciència i Cultura

Teories i Història de l’Educació

El Procés d’Ensenyament-Aprenentatge

36 crèdits Obligatoris i 24 de Formació Bàsica 2n curs

Antropologia i Filosofia de l’Educació Bases Sociopolítiques de l’Educació L’Organització i els Grups

Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes Investigar en Educació

30 crèdits Obligatoris, 12 de Pràcticum i 18 Optatius 3r curs

Pedagogia Social

Gestió d’Institucions Socioeducatives Educació amb les Persones Adultes Educació de Nens i Joves

Fonaments de l’Educació Sociocomunitària Pràcticum I

18 crèdits de Pràcticum, 6 del Treball de Final de Grau i 36 Optatius 4t curs

Treball de Final de Grau Pràcticum II

L’accés *

Codi: 21019 Places: 80 Nota tall 2015-16: 9,124 Ponderacions de la fase específica de les PAU:

· 0,2 (Economia de l’Empresa, Geografia, Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials, Matemàtiques) · 0,1 (Anàlisi Musical, Biologia, Ciències de la Terra i Mediambientals, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Física, Grec, Història de l’Art, Literatura Catalana, Literatura Castellana, Llatí, Química)

(*) Es convaliden crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit des dels CFGS d’Animació Sociocultural i d’Integració Social

(**) Estudi de la inserció laboral 2014 de l’AQU Catalunya.

89,1

%

taxa d’inserció laboral dels graduats de la UAB **

(per sobre de la mitjana catalana)

Els estudis

Crèdits: 240

Durada: 4 anys

Idioma: català i castellà

Horari: un torn de matí

(17)

Optatives de 3r i 4t cursos

Infància i Adolescència en Risc

Alfabetització Funcional i Aprenentatge de Segones Llengües Inserció Social de les Persones amb Discapacitat

Educació per a la Salut

Desenvolupament Cultural Comunitari Treball Social i Discriminació

Educació Social Comparada

Anàlisi de Recerques Aplicades a l’Educació Social Debats Oberts d’Educació

Grau d’Educació Social

Sortides

professionals

Aquests professionals desenvolupen la seva activitat professional en contextos institucionals diversos; poden treballar en xarxes socials, comunitàries i de l’administració. Estan preparats per a

desenvolupar accions, programes i plans

socioeducatius que vinculin tots els agents i recursos d’un territori amb el seu propi context d’acció, que comprèn institucions penitenciàries i de justícia juvenil, d’educació formal i no formal, contextos comunitaris i de serveis socials i altres àmbits emergents com ara hospitals, salut, tercera edat, etc.

Facultat de Ciències

de l’Educació

www.uab.cat/ciencies-educacio

No totes les assignatures optatives s’ofereixen cada curs.

Optatives de 4t curs

Menció d’Educació de Nens i Joves

Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) Educació en Contextos de Diversitat

Estratègies de Mediació

Educació en el Temps Lliure de Nens i Joves Institucions de Justícia i Reeducació Menció d’Educació d’Adults

Estratègies Didàctiques per a la Formació de Persones Adultes Estratègies de Mediació

Orientació i Inserció Sociolaboral

Acollida i Inclusió de les Persones Immigrants Institucions de Justícia i Reeducació

Menció d’Educació Sociocomunitària

Educació i Cooperació per al Desenvolupament Estratègies de Mediació

Democràcia i Participació Social Educació, Sostenibilitat i Consum Educació per a la Ciutadania

(18)

Grau de Pedagogia

24 crèdits Obligatoris i 36 de Formació Bàsica 1r curs

Educació i Contextos Educatius Comunicació i Interacció Educativa I i II Aspectes Biopsicològics de la Persona Societat, Ciència i Cultura

Teories i Història de l’Educació

El Procés d’Ensenyament-Aprenentatge

36 crèdits Obligatoris i 24 de Formació Bàsica 2n curs

Antropologia i Filosofia de l’Educació Bases Sociopolítiques de l’Educació L’Organització i els Grups

Disseny, Seguiment i Avaluació de Plans i Programes Investigar en Educació

48 crèdits Obligatoris i 12 de Pràcticum 3r curs

Models i Estratègies de Formació en les Organitzacions Innovació Educativa

Desenvolupament Organitzacional d’Institucions Educatives Direcció i Lideratge d’Institucions Educatives

Orientació Professional Orientació Escolar Educació Comparada

Economia i Planificació de l’Educació Pràcticum I

18 crèdits de Pràcticum, 12 del Treball de Final de Grau i 30 Optatius 4t curs

Treball de Final de Grau Pràcticum II

L’accés *

Codi: 21052 Places: 75 Nota tall 2015-16: 7,898 Ponderacions de la fase específica de les PAU:

· 0,2 (Geografia, Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials, Matemàtiques) · 0,1 (Anàlisi Musical, Biologia, Ciències de la Terra i Mediambientals, Cultura Audiovisual, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Economia de l’Empresa, Física, Grec, Història de l’Art, Literatura Catalana, Literatura Castellana, Llatí, Química)

(*) Es convaliden crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit des dels CFGS d’Animació Sociocultural i d’Integració Social

(**) Estudi de la inserció laboral 2014 de l’AQU Catalunya.

82,9

%

taxa d’inserció laboral dels graduats de la UAB **

(per sobre de la mitjana catalana)

Els estudis

Crèdits: 240

Durada: 4 anys

Idioma: català i castellà

Horari: un torn de matí

(19)

Optatives 4t curs

No totes les assignatures optatives s’ofereixen cada curs.

Menció de Gestió de la Formació i d’Institucions Socioeducatives Avaluació de Centres i Professors

Models Internacionals de Qualitat

Gestió i Desenvolupament dels Recursos Humans en les Organitzacions Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC)

Estratègies Didàctiques per a la Formació de les Persones Adultes Formació per al Treball

Supervisió i Inspecció Educativa

Educació en Entorns Virtuals (E-learning) Menció d’Orientació Educativa

Estratègies de Mediació Educació per a la Ciutadania Educació, Sostenibilitat i Consum

Educació i Cooperació per al Desenvolupament Educació en Contexts de Diversitat

Deontologia i Desenvolupament Professional del Pedagog Assessorament Pedagògic

Grau de Pedagogia

Sortides

professionals

Els titulats en Pedagogia treballen en tots els contextos en què hi ha persones en formació, en activitats culturals, lúdiques, de desenvolupament, per compte propi o per compte aliè. Els pedagogs fan tasques com ara les següents: · Coordinar i dirigir equips,

programes i serveis educatius.

· Dissenyar, desenvolupar i avaluar plans de formació. · Impartir cursos i accions

formatives. · Orientar, assessorar

i acompanyar persones o grups

· Dissenyar i produir materials i recursos educatius. · Dinamitzar grups

i comunitats. · Dur a terme estudis

i recerques.

El grau de Pedagogia de la UAB té un ventall enorme de sortides professionals i una inserció laboral en contextos molt diversos. En l’àmbit de l’educació, es pot treballar en la formació i l’assessoria pedagògiques, en l’orientació personal, professional, acadèmica i/o familiar, en la coordinació d’escoles d’adults i aules hospitalàries, en l’assessoria de gabinets de diagnòstic especialitzats, en la formació de docents i en el disseny de materials educatius.

Facultat de Ciències

de l’Educació

www.uab.cat/ciencies-educacio

(20)

Serveis UAB

Allotjament www.uab.cat/vilauniversitaria Beques i ajuts www.uab.cat/beques-ajuts Biblioteques www.uab.cat/bib Borsa de treball www.uab.cat/treball-campus Cultura www.uab.cat/cultura Emprenedoria www.uab.cat/uabempren Esports www.uab.cat/saf

Fundació Autònoma Solidària www.uab.cat/fas Idiomes www.uab.cat/idiomes Medi ambient www.uab.cat/mediambient Programes d’intercanvi

www.uab.cat apartat Mobilitat i intercanvi Restauració www.uab.cat/servei-restauracio Servei de salut serveiassistencialdesalut.uab.cat Serveis TIC www.uab.cat/serveis-en-xarxa Transports www.uab.cat/accessibilitat-transports

Informació general de la Universitat

Punt d’Informació. Plaça Cívica 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Tel. 93 581 11 11

Fax 93 581 25 95

Adreça electrònica: informacio@uab.cat facebook.com/uabbarcelona twitter.com/UAB_info Web: www.uab.cat

Aquesta publicació és merament informativa, sense que se’n pugui derivar, en cap cas, efecte jurídic vinculant.

dlb-6

Figure

Updating...

References

Related subjects :