Modificacions del Reglament del Domini Públic Hidràulic

Texto completo

(1)

Modificacions del

Reglament del Domini

Públic Hidràulic

Gestió de riscos d’inundació,

cabals

ecològics,

reserves

hidrològiques

i

abocaments

d’aigües residuals

12 de gener de 2017

Departament de Planificació i Ordenació de l’Espai fluvial Àrea de Gestió del Medi

Col·legi d’Enginyers industrials de Catalunya

(2)

1.

El Reglament del Domini Públic

Hidràulic

2.

Instruments de planificació. Nou Pla

de gestió del districte de conca fluvial

de Catalunya i Pla de gestió del risc

d’inundacions

3.

La gestió d’inundacions

4.

Cabals ecològics

5.

Reserves hidrològiques

6.

Abocaments d’aigües residuals

(3)

3

Pla de gestió del risc d'inundació al districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI) i PMH

El Reglament

del Domini

Públic

Hidràulic

-El Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH), aprovat

per Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i les posteriors

modificacions, desenvolupa diversos títols de la Llei 29/1985,

de 2 d’agost, d’aigües, que regula la gestió de l’aigua i dels

espais fluvials.

- Es tracta d’una normativa bàsica estatal que no té paral·lel

amb normativa pròpia catalana.

-Noves directives europees i canvis en la percepció i

coneixement de diversos aspectes han motivat noves

modificacions (BOE 29-12-2016) d’aquest reglament en

quatre aspectes: inundacions, cabals ecològics, reserves

(4)

Instruments

de

planificació

-Si que tenim molts valuosos instruments de planificació propis:

-Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) (2º cicle) i el seu Programa de mesures. Aprovats per DECRET 1/2017 i ACORD DE GOVERN 1/2017 de 3 de gener de 2017. Estableixen

objectius ambientals i de gestió de l’aigua propis, mesures a adoptar i determinacions normatives

. Les determinacions normatives són

coherents amb els requeriments mínims generals establerts

al RDPH i en alguns casos les complementa o desenvolupa.

-Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI) i Programa de mesures de l’àmbit hidrològic (PMH). Concreten les mesures sobre avaluació i gestió del risc d’inundació de tipus multi sectorials (PGRI) o hidrològiques exclusivament (PMH).

(5)

5

Pla de gestió del risc d'inundació al districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI) i PMH

Instruments

de

planificació

-Les determinacions normatives del PGDCFC tracta els següents temes agrupats per capítols:

-

Disposicions generals

-Determinació i caracterització de les masses d’aigua i

llindars de qualitat. Sistemes de gestió.

-Xarxes de control i classificació de l’estat de les masses

d’aigua

-Objectius, terminis, pròrrogues, excepcions i objectius

menys rigorosos

(6)

Instruments

de

planificació

-Zones protegides

-Cabals de manteniment o ecològics

-Usos i demandes

-Assignació i reserva de recursos

-Utilització del domini públic hidràulic

-Gestió de l’espai fluvial

(7)
(8)

Inundacions

-Definició de la màxima crescuda ordinària (punt de partida

de la delimitació del Domini Públic Hidràulic):

S’introdueixen mètodes hidrològics i hidràulics alternatius,

i, en especial els de simulació i és té en compte les

característiques geomorfològiques, ecològiques i

referències històriques disponibles.

-Es concreten una sèrie d’usos considerats vulnerables

front avingudes i per tant no autoritzables en la denominada

zona de flux preferent (l’ocupada per la zona inundable per

a 100 anys de període de retorn, amb calat superior a 1 m,

velocitat superior a 1 m/s o producte superior a 0,5 m2/s)

(9)

9

Pla de gestió del risc d'inundació al districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI) i PMH

Inundacions

-Estacions de servei de carburants, magatzems de residus, instal·lacions elèctriques de mitja i alta tensió.

-Centres escolars, sanitaris, residències de gent gran o discapacitats. -Centres esportius o grans superfícies comercials amb aglomeració de població.

-Parcs de bombers, presons, instal·lacions de protecció civil.

-Edificacions, obres de reparació o rehabilitació que incrementin volum, garatges subterranis, soterranis, pàrkings permanents en superfície.

-Acampades, zones d’allotjament de càmpings i edificis d’usos vinculats.

(10)

Inundacions

-S’estableixen criteris de disseny i conservació per a obres de protecció front inundacions.

-En aquestes obres es tendirà, en allò possible, a augmentar l’espai de la llera.

-Com a criteri general, no serà autoritzable la realització de cobertura de lleres ni l’alteració del seu traçat.

-El disseny de ponts i obres de drenatge transversal

d’infraestructures de comunicació es realitzarà de forma que no s’ocupi la via d’intens desguàs ni s’alteri la zona de flux preferent.

(11)

11

Pla de gestió del risc d'inundació al districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI) i PMH

Inundacions

-En vies secundàries de baix tràfic rodat, els ponts hauran de tenir, al menys, la mateixa capacitat de desguàs que la llera en els trams aigua amunt i avall i no hauran de suposar obstacles a la circulació de

sediments i de fauna piscícola.

-S’indica que els titulars de les infraestructures de comunicació hauran de dur a terme les tasques de conservació que garanteixin el

manteniment de la capacitat de desguàs.

-En els nous desenvolupaments urbanístics s’hauran d’introduir sistemes de drenatge sostenible a fi de mitigar l’increment de risc d’inundació

(12)
(13)

13

Pla de gestió del risc d'inundació al districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI) i PMH

Cabals ecològics

-Es reitera que els cabals ecològics no tindran el caràcter d’ús i és una restricció general als sistemes d’explotació, amb l’única

excepció de l’abastament quan no existeixi una alternativa raonable que permeti garantir dit cabal.

-La inexistència d’obligació expressa en autoritzacions i

concessions no exonera al concessionari del compliment dels cabals ecològics.

-Es diferencia entre rius regulats i no regulats amb embassaments. -En situacions d’alerta per sequera es podran aplicar cabals

(14)

Cabals ecològics

-S’estableixen criteris per al control i seguiment dels cabals ecològics. -Quan circumstàncies especials ho aconsellin, el pla hidrològic de

conca podrà fixar regles menys exigents referides a masses d’aigua específiques, sempre que no es posi en risc l’assoliment dels objectius ambientals.

-Els titulars d’aprofitaments d’aigües estan obligats a instal·lar i

mantenir sistemes de medició que garanteixin informació precisa sobre el manteniment dels cabals ecològics en la seva captació.

(15)
(16)

Reserves

hidrològiques

-S’ha creat una nova secció del RDPH amb el nom específic de “Règim jurídic de les Reserves Hidrològiques”.

-Les Reserves són trams de rius , llacs o aqüífers declarats com a tals donades les seves especials característiques per a la seva conservació en estat natural.Es circumscriuen al DPH.

-Es descriuen les característiques hidromorfològiques de rius, llacs i aqüífers per a que puguin declarar com a “Reserves hidrològiques”, que poden ser “Reserves naturals fluvials”, “Reserves naturals

lacustres” o “Reserves naturals subterrànies”.

-Es regula el procediment de declaració de les reserves hidrològiques. -Es dicten normes de protecció i gestió específica.

(17)
(18)

Abocaments d’aigües residuals

-Es defineixen com a substàncies perilloses el conjunt de les enumerades al Decret 817/2015 sobre normes de qualitat ambiental, amb

independència de la classe (prioritària, perilloses prioritàries, altres contaminants o preferents).

- S’introdueix la declaració d’abocaments simplificada per als de naturalesa urbana o assimilable per a nuclis aïllats inferiors a 25 habitants-equivalents.

-Es regula el contingut i el sistema informàtic de suport del Cens Nacional d’Abocaments.

(19)

19

Pla de gestió del risc d'inundació al districte de conca fluvial de Catalunya (PGRI) i PMH

Abocaments d’aigües residuals

-Es regula l’autorització d’abocaments de lixiviats de dipòsits de residus o productes derivats d’activitats industrials i d’aprofitaments extractius.

-Es regula un cànon de control d’abocaments que serà independent dels cànons o taxes que puguin establir les comunitats autònomes o

(20)

Es pot consultar documentació a:

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/

http://www.mapama.gob.es/es/agua/participacion-publica/Agua_Modificacion_RDPH_julio.aspx

(21)

Web: www.gencat.cat/aca

E-mail: aca@gencat.cat

Twitter: @aigua_cat

© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data

d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.

Gràcies per la vostra

atenció

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :