ESTUDI PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA DE VILANOVA I LA GELTRÚ PRESENTACIÓ DEL MODEL

Texto completo

(1)

ESTUDI PER A LA IMPLANTACIÓ

DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA

DE VILANOVA I LA GELTRÚ

(2)

OBJECTIUS DEL NOU MODEL

RECOLLIDA SELECTIVA

• Superar el 60% de recollida selectiva a nivell de ciutat i complir el nou marc

legal establert.

• Reduir la quantitat d’impropis de la FORM fins a un 5% i dels envasos fins a un

20%

SISTEMA D’APORTACIÓ

• Fomentar la bona imatge de la via pública amb la mínima presència d’elements

a la via pública a nivell físic i temporal.

• Afavorir la presència del màxim de dies possibles sense residus a la via

pública.

• Adaptar el model d’aportació a cadascun dels generadors.

• Assegurar el control i la identificació de les aportacions per tal d’implantar un

futur pagament per generació.

SERVEI DE RECOLLIDA

• Adaptar les freqüències de recollida a la generació per fracció, a les

característiques territorials i a la tipologia de generador

• Garantir una recollida de tèxtil sanitari adaptada a les necessitats del

generador.

• Establir un sistema d’emergència per donar sortida a casos i necessitats

especials.

• Garantir la màxima traçabilitat del servei.

BALANÇ ECONÒMIC

• Garantir que l’Ajuntament controla i percep tots els ingressos associats a

retorns i a venta de materials.

• Garantir el pagament associat al tractament en base a un preu unitari conegut

i predeterminat.

• Deixar de dependre del cost en augment del tractament de la resta (abocador)

USUARI

• Facilitar la separació en origen i l’aportació de residus.

• Garantir el flux d’informació i la comunicació entre l’usuari, el servei i

(3)

SERVEIS INCLOSOS

RECOLLIDA DOMICILIÀRIA I ACTIVITATS ASSIMILABLES

RECOLLIDA D’ACTIVITATS I EQUIPAMENTS MITJANS I GRANS PRODUCTORS SERVEI D’EMERGÈNCIA I RECOLLIDA DE TÈXTIL SANITARI ITINERANT

SERVEI DE RESIDUS VOLUMINOSOS PORTA A PORTA AMB CITA PRÈVIA SERVEI DE PODA PORTA A PORTA AMB CITA PRÈVIA

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL ITINERANT RECOLLIDA DE MERCATS

RECOLLIDA D’ACTES I ESDEVENIMENTS FESTIUS

REPASSOS I NETEJA/MANTENIMENT DE CONTENIDORS INSPECCIÓ, SEGUIMENT I ATENCIÓ CIUTADANA

(4)

ZONIFICACIÓ I

MODELS DE

RECOLLIDA

3 models de recollida adaptats a cada zona

ZONA 1. MODEL MIXT. 15.006 habitatges i 944 activitats ZONA 2. MODEL PAP5. 16.325 habitatges i 1.727 activitats ZONA 3. URBANITZACIONS PERIURBANES I DISSEMINATS. 1.425 habitatges i 14 activitats

(5)

MODEL

D’APORTACIÓ

DOMÈSTIC I

ASSIMILABLES

ZONA 1. MIXT

Recollida porta a porta de 3 fraccions

2 dies de recollida 2 fraccions cada dia Recollida nocturna Contenidors diürn

(6)

MODEL

D’APORTACIÓ

DOMÈSTIC I

ASSIMILABLES

ZONA 2. PAP5

Recollida porta a porta de 5 fraccions

4 dies de recollida 2 fraccions cada dia Recollida nocturna

(7)

MODEL

D’APORTACIÓ

MITJANS I GRANS

PRODUCTORS

Recollida porta a porta de 5 fraccions

(8)

HABITATGES

DISSEMINATS I

URBANITZACIONS

PERIURBANES

Recollida en illes de contenidors tancats amb control d’accés i

(9)

SERVEI D’EMERGÈNCIA

OBJECTIU DEL SERVEI:

• Via alternativa al PaP per necessitats puntuals • Aportació tèxtil sanitari diari

• Finalització d’estades d’habitatges d’ús turístic PROPOSTA DE SERVEI:

• Servei emergent: 6 parades matí i 6 de tarda + parades de la deixalleria mòbil

• Residència: 45minuts en cada parada • Fraccions acceptades: totes les del PAP • Com? Separades en origen i identificació • Supervisat per personal

(10)

SOLUCIONS D’APORTACIÓ PER BLOCS

TREBALL DE CAMP: : 691 blocs de més de 10 habitatges CRITERIS:

• Aportació el més a prop del portal

• Minimitzar i evitar la presència d’elements físics permanents a via pública

• Evitar ocupar voreres estretes (menys 1m d’amplada) ORDRE DE PREFERÈNCIA DE SOLUCIONS D’APORTACIÓ:

Al portal

Al portal + façana

A façana si no hi ha espai a portal A vorera davant portal

A reserva espai en calçada A vorera en espai proper Solucions personalitzades

CONTEXT I DADES

NUM % NUM %

Barri del Mar 120 17,37% 2.413 18,54%

Can Marqués 14 2,03% 336 2,58% Casernes 16 2,32% 299 2,30% Centrevila 20 2,89% 310 2,38% La Carrerada 1 0,14% 36 0,28% La Geltrú 103 14,91% 1.873 14,39% L'Armanyà 24 3,47% 410 3,15% Molí de Vent 81 11,72% 1.884 14,47% Nucli Antic 48 6,95% 752 5,78% Plaça de la Sardana 55 7,96% 1.083 8,32% Prat de Vilanova 30 4,34% 636 4,89% Ribes Roges 34 4,92% 618 4,75% Sant Joan 134 19,39% 2.188 16,81% Santa Llúcia 7 1,01% 103 0,79% Santa Maria 1 0,14% 16 0,12% Tacó 3 0,43% 59 0,45% TOTAL 691 100,00% 13.016 100,00%

BARRIS FINQUES HABITATGES

NUM % NUM %

MODEL PAP5 / SECTOR1 228 33,00% 4.025 30,92%

MODEL PAP5 / SECTOR2 76 11,00% 1.752 13,46%

MODEL MIXT 387 56,01% 7.239 55,62%

TOTAL 691 100,00% 13.016 100,00%

(11)

SOLUCIONS D’APORTACIÓ PER BLOCS

PROPOSTA

(12)

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I EQUIPAMENTS

TREBALL DE CAMP I ANÀLISI

OBJECTIUS DEL TREBALL DE CAMP: • Anàlisi de la generació per fracció

• Determinació de la necessitat de reforços

• Proposta d’utillatge per fracció i activitat segons generació, espai disponible i necessitats

• Valoració de condicionants inherents al generador

ALTRES ASPECTES TREBALLATS:

• Actualització del cens municipal d’activitats • Discriminació d’activitats en domicili

• Identificació d’activitats cessades, tancades temporalment, canvi d’activitat, de titular, ...

METODOLOGIA DEL TREBALL DE CAMP:

• Classificació teòrica tipologia de generador (assimilable, mitja i gran productor) i zona

• Visites a tots els MP i GP • Validació i cens d’assimilables

(13)

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I EQUIPAMENTS

CONTEXT I DADES

RESULTATS DEL TREBALL DE CAMP: • Validació tipologia d’activitat

• Validació tipologia de generador (assimilable, mitja i gran productor)

• Determinació de la necessitat de reforços

• Determinació del servei a prestar en activitats disseminades (PaP o illes tancades)

• Identificació d’activitats excloses

• Identificació de contractes amb gestors propis • Valoració del servei a prestar en polígons industrials • Identificació de contenidors i bosses

ACTIVITAT MIXT PAP5 - SECTOR 1 PAP5 - SECTOR 2 ILLES CONTENIDOR

ACTIVES EN LOCAL COMERCIAL 753 1237 103 8 ACTIVES EN DOMICILI 41 127 48 1 NO VISITADES 136 144 30 5 CORRESPONDÈNCIES 42 107 19 0 CESSAMENT DEFINITIU 234 285 47 0 EXCLOSES 11 51 24 0 ALTRES 14 37 1 0 TOTAL 1231 1988 272 14 MODEL I SECTOR TIPOLOGIA NUM. % ACADÈMIA 71 2,64% AGRICULTURA I RAMADERIA 2 0,07% APARCAMENT 6 0,22% BARS I CAFETERIES 237 8,83% BENZINERIES 9 0,34% BIBLIOTECA 3 0,11% CÀMPING 1 0,04% CASAL MUNICIPAL 2 0,07% CEMENTIRI 1 0,04% CENTRE CÍVIC 7 0,26% CENTRE DE DIA 8 0,30% CENTRE EDUCATIU 41 1,53% CENTRE ESPORTIU 20 0,74% CENTRE MÈDIC 103 3,84%

COMERÇ A L´ENGRÒS ALIMENTACIÓ 19 0,71% COMERÇ A L´ENGRÒS NO ALIMENTARI 77 2,87% COMERÇ ALIMENTACIÓ 265 9,87% COMERÇ NO ALIMENTACIÓ 478 17,80% CONSTRUCCIÓ 32 1,19% CULTURA 12 0,45% EQUIPAMENT MUNICIPAL 8 0,30% FARMÀCIA 22 0,82% FLORISTERIA 1 0,04% HABITATGE D´ÚS TURÍSTIC 1 0,04% HOTELS, HOSTALS, FONDES I ALTRES ALLOTJAMENTS8 0,30%

IMPRESSIÓ 20 0,74% INDUSTRIA 51 1,90% JARDINERIA 2 0,07% LLAR D´INFANTS 11 0,41% MERCAT 2 0,07% OFICINA 609 22,68% OFICINA MUNICIPAL 21 0,78% PERRUQUERIA I ESTÈTICA 175 6,52% RESIDÈNCIA 5 0,19% RESTAURANT 131 4,88%

SALES D´OCI I JOC 16 0,60% SENSE ACTIVITAT 33 1,23% TALLER 107 3,99% TÈXTIL 30 1,12% VETERINARI 6 0,22% ALTRES 32 1,19% TOTAL 2685 100%

(14)

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I EQUIPAMENTS

CONTEXT I DADES

GENERACIÓ NUM. % NUM. % NUM. % NUM. %

AS 476 50,42% 725 46,93% 101 55,49% 7 50,00% MP 286 30,30% 705 45,63% 63 34,62% 7 50,00% GP 180 19,07% 91 5,89% 18 9,89% 0 0,00% NO CLASSIFICATS 2 0,21% 24 1,55% 0 0,00% 0 0,00% TOTAL 944 100% 1545 100% 182 100% 14 100% ILLES CONTENIDORS

GENERACIÓ SEGONS MODEL I SECTOR

(15)

EL PORTA A PORTA

A CATALUNYA

RECENTS I PROPORES IMPLANTACIONS

LLEIDA: Barris de Pardinyes i Balàfia, abril 2021 BARCELONA: Barri de St. Andreu, juny 2021 BARCELONA: Barri d’Horta, març 2022

(16)
(17)
(18)

EXEMPLES DE

L’APORTACIO I

RECOLLIDA

(19)
(20)

SERVEI D’INSPECCIÓ I SEGUIMENT

ATENCIÓ CIUTADANA PRESENCIAL SEGUIMENT DELS SERVEIS

TASCA INSPECTORA I DE CARRER ATENCIÓ TELEMÀTICA

EDUCACIÓ AMBIENTAL

8 EDUCADORS/ES AMBIENTALS DESTINATS ÍNTEGRAMENT AL NOU SERVEI

(21)

CRONOGRAMA D’IMPLANTACIÓ

CRONOGRAMA

FASES ESCALONADES

FASE SETMANES FASE 1 - SECTOR 2 PaP 5F 1 - 5 + 2 FASE 2 - SECTOR 1 PaP 5F 6 - 10 + 2 FASE 3 - SECTOR 1 PaP 5F 11 - 15 + 2 FASE 5 - SECTOR MIXT 16 - 20 + 2 FASE 6 - SECTOR MIXT 21 - 25 + 2 FASE 7 - SECTOR MIXT 26 - 30 + 2 FASE 8 - PERIURBANES 31 - 35 + 2 FASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 5 FASE 6 FASE 7 FASE 8

Accions per cada fase

Fases escalonades: de fora a dins

Convivència del model actual i el nou durant el procés

(22)

QUÈ S’ACONSEGUEIX AMB EL NOU MODEL?

Major ocupació per personal de recollida

Aposta pel tercer sector. Servei de poda i tèxtil Augment de RS: de 38% a 65-75%

Assoliment dels objectius normatius Millorar la qualitat dels carrers per la retirada de part o tots els contenidors

Fomentar la separació en origen dels residus i la corresponsabilització

Per extensió, fomentar una millora en la RS d’altres residus com els voluminosos i

especials

Evitar l’anonimat en el lliurament dels residus, fet que permet una fiscalitat personalitzada

Reduir el cost d’entrada de residus a l’abocador i augmentar els ingressos pel retorn dels reciclables

MILLORES SOCIOECONÒMIQUES

SITUACIÓ

ACTUAL NOU SERVEI

PEÓ DIA 7 7

PEÓ NIT 4 31

PEÓ CONDUCTOR NIT 3 0

PEÓ CONDUCTOR DIA 5 0

CONDUCTOR DIA 12 11

CONDUCTOR NIT 6 19

ENCARREGAT 1 2

INSPECTORS 8

TOTAL 38 78

Impuls per la reinserció laboral. Servei de voluminosos, deixalleria mòbil i fixa

Servei personalitzat i de qualitat per les activitats comercials i industrials

(23)

ESTUDI PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA DE VILANOVA I

LA GELTRÚ

PRESENTACIÓ DEL MODEL

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :