6.1 Model d enquesta. Àrea de Territori i Sostenibilitat Servei d Equipaments i Espai Públic

Texto completo

(1)
(2)

Sexe: Home Dona Edat: 15-18 19-34 35-54 55-69 >70

1. Quin és el teu espai lliure de referència?

Proximitat L’espai és agradable S’hi pot descansar S’hi pot jugar

Hi vaig per trobar-me amb gent Altres (especifica)

-2. Per què utilitzes aquest espai? 01 Plaça de Barcelona

02 Plaça de Pere Calders 03 Plaça del Romaní 04 Plaça de Pau Casals 05 Plaça de Margarita Xirgu

06 Plaça de la Riera 07 Plaça de la Vila 08 Plaça dels Joves 09 Plaça de la Concòrdia 10 Plaça del Camí de la Riera 11 Parc de Can Serra

12 Parc del Passeig Joan Fuster

13 Recinte de Jocs Infantils al final de la Rambla de Rafael Casanova

14 Rambla de Rafael Casanova 15 Plaça al costat de l'EBM Badabadoc 16 Plaça del Vallès Urbanització Serra Maurina

Carr. Sentmenat C. Ramoneda C. Mon tserr at Roig C. Ame tller s Avda. Sabadell C. Mig dia C. Onze de Setembre

Carr. Sentmena t

Psg. Joan Fuster

Horts urbans Jardins

Espais d’estada (bancs) Espais de socialització canina Mobiliari urbà saludable Pistes esportives Pistes de petanca Aparcaments de bicicleta Altres (especifica)

-3. Què trobes a faltar en els espais lliures del municipi?

Vegetació Mobiliari urbà Jocs infantils Zones esportives Altres (especifica)

-4. Què valores més positivament dels espais lliures del municipi?

Vegetació Mobiliari urbà Jocs infantils Zones esportives Altres (especifica)

-5. Què valores més negativament dels espais lliures del municipi?

Amb l’objectiu d’obtenir el punt de vista de la comunitat a l’entorn dels espais lliures de Polinyà, s’ha elaborat un model d’enquesta per mitjà de la qual, els veïns i ve-ïnes del municipi han avaluat els seus espais lliures de referència i, alhora, han fet constar quines són les carències i les virtuts dels espais lliures del municipi.

Per obtenir una mostra repre-sentativa s’han fet un total de 97 enquestes repartides en funció del pes relatiu que té cada grup d’edat dins la població: 12 en-questats d’entre 15-18 anys; 16 enquestats d’entre 19-34 anys; 48 enquestats d’entre 35-54 anys; 14 enquestats d’entre 55-69 anys; i 7 enquestats de més de 70 anys.

Seguidament s’analitzen els re-sultats de les enquestes.

(3)

Home

36%

Dona

64%

12%

17%

50%

14%

7%

15-18 19-34 35-54 55-69 >70

6.2 | Anàlisi de les enquestes

Distribució de les enquestes realitzades segons el gènere i la franja d’edat de les persones enquestades.

(4)

2% 1% 2% 1% 4% 8% 19% 1% 0% 1% 6% 3% 9% 25% 0% 5% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 01 Plaça de Barcelona 02 Plaça de Pere Calders 03 Plaça del Romaní 04 Plaça de Pau Casals 05 Plaça de Margarita Xirgu 06 Plaça de la Riera 07 Plaça de la Vila 08 Plaça dels Joves 09 Plaça de la Concòrdia 10 Plaça del Camí de la Riera 11 Parc de Can Serra 12 Parc del Passeig Joan Fuster 13 Recinte de jocs infantils al final de la Rambla de Rafael Casanova 14 Rambla de Rafael Casanova 15 Plaça al costat de l'EBM Badabadoc 16 Plaça del Vallès altres

Quin és el teu espai lliure de referència?

Gràfic dels resultats en funció de l’espai escullit i el percentatge de respostes

(5)

0,93% 2,78% 2,31% 2,31% 0,93% 1,85% 0,93%

camí del cementiri camí i parc de Can Serra espai de Can Rovira taules al darrere de l'Escola Pere Calders entorns del CEM carrer Balmes carretera de Sentmenat

Plànol dels espais de referència

Camí i parc de Can Serra Camí del Cementiri

Can Rovira

Entorns del CEM Entorns escola Pere Calders

Carrer Balmes Carretera de Pl. de la Vila Rambla de Rafael casanova Jocs Infantils

Per als ciutadans de Polinyà, els espais lliures de referència majoritaris són la Rambla de Rafael Casanova i la Plaça de la Vila.

Per altra banda, la Plaça de la Concòrdia no és

l’espai de referència de cap dels enquestats. Això és degut, molt probablement, a la seva ubicació, molt allunyada del centre del municipi.

Com a altres espais de referència fora dels suge-rits en l’enquesta, els ciutadans de Polinyà han esmentat:

(6)

Proximitat 23% L´espai és agradable

13%

S´hi pot descansar 2%

S´hi pot jugar 18% Hi vaig per

trobar-me amb gent 27% Altres 17% 0 5 10 15 20 25 30 35 Proximitat L´espai és agradable

S´hi pot descansar

S´hi pot jugar

Hi vaig per trobar-me amb gent

Altres 15-18 19-34 35-54 55-69 > 70

Per què utilitzes aquest espai?

PREGUNTA 2:

Gràfic dels resultats en funció de l’opció escullida i el nombre de persones, diferenciant per franja d’edat.

Gràfic de les opcions escullides en percentatges totals.

(7)

2,25% 0,90% 2,25% 1,35% 5,86% 0,90% 0,90% Fer esport Passejar els gossos Pròxim a comerços Feina Oci Camí a l'escola S'hi pot fer soroll sense molestar

La major part dels enquestats uti-litzen els espais de referència per

trobar-s’hi amb gent o per

qües-tió de proximitat.

Cal destacar que un baix percen-tatge de la gent opta per anar al espais de referència per descan-sar i, més concretament, els que han optat per aquesta opció són únicament veïns i veïnes de més de 55 anys d’edat.

La raó per la qual els joves d’entre 15-18 i 19-34 anys utilitzen els

espais és, majoritariament,

per-què hi van a trobar-se amb gent.

Aquesta franja d’edat exposa al-tres raons com:

- s’hi pot fumar i xerrar sense mo-lestar als veïns i veïnes.

- perquè està de camí a l’escola dels fills o filles.

- perquè es troba pròxim als llocs on van a comprar.

La raó per la qual els adults d’entre 35-54 anys visiten els

es-pais és, principalment, per una qüestió de proximitat. Aquesta

franja d’edat exposa altres raons com:

- són zones pròximes a centres docents.

- s’hi poden passejar els gossos. - són espais pròxims a zones d’oci.

Les raons majoritàries per les qual els adults d’entre 55-69 anys

visi-ten els espais són perquè s’hi pot jugar amb els néts, per una

qües-tió de proximitat o perquè els es-pais són agradables.

Aquesta franja d’edat també ha exposat que van a aquests espais perquè s’hi pot fer esport.

Finalment, gran part dels majors de 70 anys van als espais de

re-ferència per trobar-s’hi amb gent. Aquesta franja d’edat esmenta altres raons com:

- s’hi pot caminar tranquil·lament. - són zones de pas amb força mo-viment de gent.

(8)

Jardins 8% Espais d´estada 10% Espais de socialització canina 24% Mobiliari urbà saludable 14% Pistes esportives 6% Aparcaments de bicicleta 5% Altres 42% 0 5 10 15 20 25 30 Horts urbans Jardins

Espais d´estada (bancs)

Espais de socialització canina

Mobiliari urbà saludable

Pistes esportives Pistes de petanca Aparcaments de bicicleta Altres 15-18 19-34 35-54 55-69 > 70

Què trobes a faltar en els espais lliures del municipi?

Gràfic dels resultats en funció de l’opció escullida i el nombre de persones, diferenciant per franja d’edat.

Gràfic de les opcions escullides en percentatges totals.

(9)

1,96% 11,27% 1,96% 7,84% 9,80% 0,49% 0,49% 3,43% 1,96% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% 0,49% Carril bici Pipican Fonts Espais per a joves Jocs infantils Vegetació Parking Zones de barbacoa/picnic Més protecció davant dels vehícles Espai per fer graffity Papereres Zones boscoses Zones per patinar Zones peatonals Zones de càrrega i descàrrega

Entre les opcions sugerides en l’enquesta, els ciutadans de Po-linyà han opinat que els municipi està mancat d’espais de socialit-zació canina, d’espais amb mo-biliari urbà saludable i d’espais d’estada i trobada amb bancs i taules.

Per altra banda, cal destacar que ningú ha opinat que al municipi hi falten horts urbans ni pistes de petanca.

Per aquesta pregunta, però, és important destacar les nombro-ses propostes que s’han fet fora dels usos sugerits (altres):

Els més joves opninen que al

municipi hi manquen espais amb taules de picnic on poder socialit-zar-se, posar música sense moles-tar i preferiblement coberts.

Els joves d’entre 19-34 anys

creuen que hi falten: - zones de pipican.

- zones de jocs infantils per na-dons de 0 a 3 anys i per a infants de 7 a 12 anys.

Els adults d’entre 35-54 troben a

faltar:

- carrils bici per anar amb in-fants (tant amb patins com amb bicicleta).

- terres sintètics en els parcs in-fantils enlloc de sauló o grava. Aquesta franja d’edat coincideix amb el grup anterior en la falta de zones de pipican i zones de jocs infantils per a nadons.

Els adults d’entre 55-69 opinen

que al municipi hi falta:

- més vegetació que aporti color al municipi.

- jocs infantils.

- zones de càrrega i descàrrega. Aquesta franja també coincideix en la falta d’espais per a joves i en la manca de pipicans.

Els més grans de 70 coincideixen

amb la resta de grups en la man-ca de pipiman-cans, zones per joves i manteniment.

(10)

Vegetació 40% Mobiliari urbà 10% Jocs infantils 19% Zones esportives 10% Altres 21% 0 5 10 15 20 25 30 Vegetació Mobiliari urbà Jocs infantils Zones esportives altres 15-18 19-34 35-54 55-69 > 70 10,71% 5,36% 5,36% Manteniment Zones peatonals Tranquil·litat

Què valores més positivament i més negativament dels espais lliures del municipi?

PREGUNTES 4 i 5:

Resultats de la valoració positiva, en percentatges totals.

Fora de les opcions sugerides en l’enquesta, els ciutadans valoren positivament (altres):

Gràfic dels resultats en funció de l’opció escullida i el nombre de persones, diferenciant per franja d’edat.

(11)

Vegetació 3% Mobiliari urbà 12% Jocs infantils 12% Zones esportives 7% Altres 68% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vegetació Mobiliari urbà Jocs infantils Zones esportives Altres 15-18 19-34 35-54 55-69 > 70 39,22% 1,31% 5,88% 11,11% 3,92% 5,88% Manteniment

Espais per gossos Vigilància Parcs infantils de sorra Convivència vehícles-persones Zones per joves

Fora de les opcions sugerides en l’enquesta, els ciutadans valoren negativament (altres):

Resultats de la valoració negativa, en percentatges totals.

(12)

6.3 | Conclusions

Un cop analitzades les enquestes d’opinió, arribem a les següents conclusions: carretera de Sentmenat o la Plaça

del Vallès, juntament amb la resta d’espais més visitats com la Plaça de la Vila o la rambla de Rafael Casanova ja que sovint es mouen condicionats per l’edat dels néts. Finalment, la gent gran de més de 70 anys majoritàriament visita la Plaça de la Vila i els seus entorns o la Plaça del Vallès.

Les raons per les quals els

diferents grups d’edat visiten majoritàriament els espais són per trobar-se amb gent i per una qüestió de proximitat al domicili. Segons les enquestes, els joves d’entre 18-34 anys acudeixen als espais lliures principalment per trobar-se amb gent i socialitzar-se. Al seu torn, els adults d’entre 35-54 anys van als espais lliures en funció de la proximitat, tant al domicili com als centres docents dels fills. Els adults d’entre 55-69 anys hi van perquè s’hi pot jugar (amb els fills o els néts) o també per qüestió de proximitat. Finalment, la gent gran de més de 70 anys visita aquells espais on s’hi pot trobar amb gent i socialitzar-se.

De forma generalitzada a tos els grups d’edat, el que més es troba a faltar ens els espais

lliures del municipi són espais de socialització canina i “pipicans”. S’ha detectat també una forta demanda d’espais per a joves on poder xerrar i escoltar música sense molestar als veïns i veïnes. Aquesta demanda es fa tant per part dels més joves com dels adults ja que, segons les opinions dels enquestats, la convivència entre adolescents i adults sovint genera friccions en l’espai públic. Es demana que aquests espais siguin coberts i disposin de taules i cadires.

També es detecta una forta demanda d’especialització dels jocs infantils per a què s’adeqüin a les diferents franges d’edat . Concretament hi ha mancances d’espais per a infants d’entre 0-3 anys i de 6-12anys.

Per a la major part dels enquestats, els espais lliures de referència, és a dir, aquelles als

que van més sovint, es troben al centre del municipi. Aquests espais són, concretament, la Plaça de la Vila i la Rambla de Rafael Casanova.

Els joves d’entre 15-18 anys, visiten sovint la zona als entorns del CEM i de l’escola Pere Calders, així com l’entorn del Casal de joves. Al seu torn, els joves d’entre 19-34 anys es mouen majoritàriament per la Rambla de Rafael Casanova i la Plaça de la Vila. Els adults d’entre 35-54 anys visiten els espais sovint condicionats per l’edat dels seus fills i filles. Per aquesta raó visiten amb més freqüència la Rambla de Rafael Casanova i la zona de Jocs infantils que es troba al final de la mateixa. Per la seva banda, els adults d’entre 55-69 anys usen espais com la

(13)

En relació a aquestes demandes, el que la gent valora més negativament dels espais lliures

del municipi és el manteniment i neteja dels mateixos. Segons els enquestats, hi ha un greu problema en la gestió i neteja dels excrements de gossos, que es fan presents en la major part de places i zones de jocs infantils. Un altre dels aspectes negatius a remarcar és el paviment dels jocs infantils. Molts dels enquestats demanen que les zones de jocs infantils tinguin un paviment sintètic enlloc del sauló o la sorra que hi ha actualment. En relació amb els jocs infantils, també es demana una millor convivència entre els vehicles i els usuaris d’aquests espais, que moltes vegades perceben inseguretat generada per la velocitat dels vehicles.

Finalment, de forma generalitzada es demana més vigilància per fer complir les normes de convivència. Concretament els enquestats es queixen que no es recullen els excrements de gossos, que es llencen residus en els espais públics i que els joves fan soroll i malmeten el mobiliari urbà.

(14)

6.4 | Com ho apliquem als espais lliures?

L’opinió ciutadana es pot sintetitzar en 6 idees o demandes claus que s’apliquen als espais lliures de la següent manera:

ELS ESPAIS LLIURES CÈNTRICS SÓN ELS MÉS UTILITZATS

La Plaça de la Vila i la Rambla de Rafael Casanova, com a prinicpals zones de so-cialització del municipi, han d’oferir:

Els dos NODES (nord i sud) donen res-posta a aquesta necessitat. És per això que aquests espais han d’estar equipats amb:

La Plaça dels Joves i la Plaça del Romaní es constituiran com a espais per a la so-cialització dels joves oferint:

La resta d’espais lliures han de procu-rar estar equipats amb dispensadors de bosses per als excrements i més pape-reres.

- Mobiliari urbà modernitzat, zones amb taules de pícnic i jocs interactius.

- Entorns pacificats evitant així conflictes amb els vehícles. - Vegetació de qualitat que ge-neri zones d’ombra agradables.

- Zones cobertes, amb taules i bancs.

- Mobiliari urbà saludable que potencïi el lleure i l’esport. - Pistes esportives, en el cas que la superfície de l’espai lliure ho permeti, o zones amb vegetació que aportin qualitat estètica a l’espai.

- Abeuradors, zones de joc per a gossos (agility) i espais delimi-tats on poder-los deixar sense corretja.

MANCA D’ESPAIS DE

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :