XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLER A DE ECONOM A E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio

16  Download (0)

Full text

(1)

XUNTA DE GALICIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO

Anuncio

Pagamento do prezo xusto pola ocupación de bens e dereitos afectados pola execucion do proxecto denominado: L.M.T. C.T. e R.B.T. derivada Segán-San Vitoiro de Ribas de Miño- 1ª. fase (O Saviñao) Exp. 012/2008 A.T.

Comunícase a todos os interesados no expediente, no que se sigue o procedemento expropiatorio das instalacións de referencia, que o día 23 de xaneiro de 2014 convócaselles ao pagamento das fincas número 1, 15, 21, 22, 27, 40, 43, 46, 54, 57, 60, 61 e 65 na Casa do Concello do Saviñao, segundo as resolucións ditadas polo Xurado de Expropiación de Galicia. Cómpre advertir aos propietarios das fincas afectadas, que serán notificados individualmente, que os pagos realizaranse nas condicións que establecen os artigos 48 da Lei de Expropiación Forzosa, do 16 de Decembro de 1954 e 48, 49 e 50 do seu Regulamento, do 26 de Abril de 1957.

Lugo, 9 de decembro de 2013.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado

R. 5074

Anuncio

Pagamento do prezo xusto pola ocupación de bens e dereitos afectados pola execucion do proxecto denominado: L.M.T. derivada Ousende (Exp. 018/2009 A.T.)

Comunícase a todos os interesados no expediente, no que se sigue o procedemento expropiatorio das instalacións de referencia, que o día 23 de xaneiro de 2014 convócaselles ao pagamento das fincas número 4, 5 e 9 na Casa do Concello do Saviñao, segundo as resolucións ditadas polo Xurado de Expropiación de Galicia. Cómpre advertir aos propietarios das fincas afectadas, que serán notificados individualmente, que os pagos realizaranse nas condicións que establecen os artigos 48 da Lei de Expropiación Forzosa, do 16 de Decembro de 1954 e 48, 49 e 50 do seu Regulamento, do 26 de Abril de 1957.

Lugo, 9 de decembro de 2013.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado

R. 5073

Anuncio

Resolución do 19 de decembro de 2013 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica no Concello de Baralla. (Expediente IN407A 2013/44-2-8128-AT)

Para os efectos previstos na Lei 54/1997 do 27 de novembro e no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se cita:

- Solicitante: UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN SA

- Domicilio Social: A BATUNDEIRA, 2, 32960 VELLE, OURENSE

- Denominación: LMT, CT LAUKI

- Situación: CONCELLO DE BARALLA

(2)

• LMTA núa a 20 kv a CT Lauki, consistente na instalación dun apoio tipo HV-13-630 na traza actual da liña, no cal se instalan o elemento de seccionamento e o paso aéreo a soterrado.

• LMTS a CT Lauki, con orixe no paso aéreo a soterrado ubicado no apoio proxectado tipo HV-13-630 e final no CT Lauki proxectado, cunha lonxitude de 110 metros en condutor tipo RHZ-150 mm.

• CT prefabricado Lauki, cunha potencia de 160 kva e unha relación de transformación de 20.000/400-230V.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, no prazo de vinte días.

Lugo, 19 de decembro de 2013.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado

R. 0174

CONCELLOS

CERVO

Anuncio

Sendo imposible notificar ás persoas que se relacionan o escrito no que se lle solicita xustificación de que actualmente reside no domicilio no que consta empadroado neste Concello de Cervo, é polo que se expón ó público, por termo de 10 días hábiles, para que manifesten se residen neste Concello e se desexan figurar empadroados, de conformidade coa normativa vixente; en caso contrario tramitarase o correspondente expediente de baixa de oficio.

D. Mª Julia Silva Godoy (X06791977P). D. Luis Manuel Saraiva (X0495898R).

D. Ascenso Da Cunha Vareiro (X03543504 D).

Cervo, 14 de xaneiro de 2014.- O Alcalde, Alfonso Villares Bermúdez.

R. 0175

FRIOL

Anuncio

A Xunta de Goberno Local na sesión celebrada coa data 23 de decembro de 2013, acordou a adxudicación das obras de “Terminación de nave para usos múltiples. 2ª Fase”. O que se fai público aos efectos previstos no art. 151 do Real Decreto Lex. 3/2011 de 14 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público.

1. Entidade adxudicataria.- Concello de Friol á empresa Construccións Piornedo S.L., con C.I.F. B2719211. 2. Obxeto do contrato: Terminación de nave para usos múltiples. 2ª Fase.

3. Procedemento negociado sen publicidade por un importe de adxudicación de 124.549,00 € máis ive. Obtén a maior puntuación ao resultar a súa oferta a máis ventaxosa tras a valoración dos criterios establecidos nos pregos de condicións.

4. Formalización do contrato : 13 de xaneiro de 2014

Friol, a 14 de xaneiro de 2014.- O Alcalde, José Angel Santos Sánchez, Decreto Alcaldía 09.11.2012

R. 0176

O PÁRAMO

Anuncio

Quedando definitivamente aprobado o orzamento para o exercicio económico 2014, por non presentarse reclamacións o acordo provisional adoptado na sesión plenaria do día 17 de decembro de 2013, e publicado no BOP nº 295 de 26 de decembro de 2013, en cumprimento do artigo 169.3 do RD. Lexislativo 2/2004, faise público según o seguinte detalle:

(3)

ESTADO DE GASTOS OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

A) GASTOS POR OPERACIÓNS CORRENTES

CAPÍTULO I: Gastos de Persoal 380.957,10

CAPÍTULO II: Gastos en Bens Correntes e Servizos 240.762,00

CAPÍTULOIII:GastosFinancieiros 3.354,15

CAPÍTULO IV: Transferencias Correntes 29.200,00

B) GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO VI: Inversións Reais 158.903,36

CAPÍTULO VII: Transferencias de capital 0,00 OPERACIÓNS FINANCEIRAS

CAPÍTULO VIII: Activos financeiros 0,00

CAPÍTULO IX: Pasivos Financeiros 67.688,05

TOTAL: 880.864,66

ESTADO DE INGRESOS OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS

A) INGRESOS POR OPERACIÓNS CORRENTES

CAPÍTULO I: Impostos Directos 280.909,13

CAPÍTULO II: Impostos Indirectos 11.000,00

CAPÍTULO III: Taxas e outros Ingresos 82.890,00

CAPÍTULO IV: Transferencias Correntes 490.065,53

CAPÍTULO V: Ingresos Patrimoniais 2.000,00

B) INGRESOS POR OPERACIÓNS DE CAPITAL

CAPÍTULO VI: Enaxenación inversións reais 0,00 CAPÍTULO VII: Transferencias de Capital 14.000,00 OPERACIÓNS FINANCEIRAS

CAPÍTULO VIII: Activos financeiros 0,00

CAPÍTULO IX: Pasivos financeiros 0,00

TOTAL: 880.864,66

Na referida sesión también se aprobaron as bases de execución, o cadro de persoal, dacordo co que preceptúa o artigo 127 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, reproduciéndose a continuación:

A) FUNCIONARIOS DE CARREIRA Denominación Nºde prazas Grupo Nivel c.d. Situación Secretario-Interventor 1 A 1 29 Cuberta en propiedade

Auxiliar administrativo 2 C2 18 Cuberta en propiedade

Conserxe 1 A.P. 12 Cuberta en propiedade

B) LABORAL FIXO

Denominación das prazas Nº de prazas Tipo de contrato

Oficial 1ª obras 1 Obra ou servizo

Oficial 1ª servizos 1 Obra ou servizo

Contra a aprobación definitiva do orzamento poderase interpoñer directamente recurso Contencioso-Administrativo, na forma e prazo que establecen as normas de dita xurisdicción, de conformidade co disposto no art.171.1 do RD.2/2004. O que se fai público para xeral coñecemento e efectos.

O Páramo, 16 de xaneiro de 2014.- O ALCALDE, Gumersindo A. Rodríguez Liz

R. 0178

QUIROGA

Anuncio

Non téndose presentado alegacións no prazo de exposición (no B.O.P. do día 24/12/2013) da relación provisional de aspirantes para tomar parte no proceso selectivo para cubrir varios postos de traballo incluídos na oferta de emprego público do ano 2012, no proceso de funcionarización de prazas de persoal laboral fixo, e de conformidade co establecido na convocatoria, esta Alcaldía RESOLVE:

(4)

POSTO DE TRABALLO: DIRECTORA DA CASA DA CULTURA A) ADMITIDOS

1º Apelido 2º Apelido Nome DNI

CARRETE RODRÍGUEZ ROSA MARÍA 34258074-B

B) EXCLUÍDOS Ningún

POSTO DE TRABALLO: TRABALLADORA SOCIAL A) ADMITIDOS

1º Apelido 2º Apelido Nome DNI

DÍAZ ÁLVAREZ BEATRIZ 34262620-A

B)EXCLUÍDOS Ningún

POSTO DE TRABALLO: TELEFONISTA

A) ADMITIDOS

1º Apelido 2º Apelido Nome DNI

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ DOLORES 34245141-G

B)EXCLUÍDOS Ningún

POSTO DE TRABALLO: PEÓN A) ADMITIDOS

1º Apelido 2º Apelido Nome DNI

SÁNCHEZ LÓPEZ PEDRO 34261149-G

B)EXCLUÍDOS Ningún

2º) Proceder á designación dos membros dos Órganos de Selección que actuarán para cada unha das prazas convocadas, segundo se indica:

POSTO DE TRABALLO: DIRECTORA DA CASA DA CULTURA Presidente Titular D.L

UIS NIETO LAGO, Secretario-Interventor do Concello de Quiroga Suplente Dª María del Carmen López Rivas, funcionaria do Concello de Quiroga.

Secretario Titular D

ª MARÍA ESTHER FERREIRO BAO, funcionaria do Concello de Quiroga. Suplente Dª Maribel Díaz González, funcionaria do Concello de Quiroga.

Vogais

Titular D.RAMÓN VILA ANCA, funcionario do Concello de Quiroga.

Suplente D. Isidoro Nogueira Panero, funcionario do Concello de Quiroga

Titular D.JOSÉ RAMÓN RIAL BECERRA, funcionario do Concello de Valga.

Suplente Dª Leticia Rodríguez Díaz, Secretaria-Interventora do Concello de Folgoso do Caurel. Titular Dª MARÍA JESÚS CASARIEGO GUERREIRO, funcionaria da Xunta de Galicia.

(5)

POSTO DE TRABALLO: TRABALLADORA SOCIAL

Presidente Titular D.LUIS NIETO LAGO, Secretario-Interventor do Concello de Quiroga Suplente Dª María del Carmen López Rivas, funcionaria do Concello de Quiroga

Secretario Titular D

ª MARÍA ESTHER FERREIRO BAO, funcionaria do Concello de Quiroga. Suplente Dª Maribel Díaz González, funcionaria do Concello de Quiroga.

Vogais

Titular D.RAMÓN VILA ANCA, funcionario do Concello de Quiroga.

Suplente D. Isidoro Nogueira Panero, funcionario do Concello de Quiroga Titular D.JOSÉ RAMÓN RIAL BECERRA, funcionario do Concello de Valga.

Suplente Dª Leticia Rodríguez Díaz, Secretaria-Interventora do Concello de Folgoso do Caurel. Titular Dª MARÍA ISABEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Traballadora Social (Xunta de Galicia)

Suplente Dº Leticia Copa López, Traballadora Social do Concello de Folgoso do Caurel. Titular Dª LAURA ESTRADA PÉREZ, Traballadora Social do Concello de Pobra de Brollón. Suplente Dª Begoña Sánchez Roura, Traballadora Social do Concello de Bóveda.

POSTO DE TRABALLO: TELEFONISTA Presidente Titular D.L

UIS NIETO LAGO, Secretario-Interventor do Concello de Quiroga. Suplente D. Manuel Fernández Ferrín, funcionario do Concello de Quiroga.

Secretario

Titular Dª MARIBEL DÍAZ GONZÁLEZ, funcionaria do Concello de Quiroga.

Suplente Dª María José González Iglesias, funcionaria do Concello de Quiroga.

Vogais

Titular D.ISIDORO NOGUEIRA PANERO, funcionario do Concello de Quiroga. Suplente D. Ramón Vila Anca, funcionario do Concello de Quiroga. Titular Dª MARÍA ESTHER FERREIRO BAO, funcionaria do Concello de Quiroga.

Suplente D. Ramón Vicente Fernández López, funcionario do Concello de Quiroga. Titular D.JOSÉ RAMÓN RIAL BECERRA, funcionario do Concello de Valga.

Suplente D. Román Rivera González, funcionario do Concello de Quiroga.

Titular Dª MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RIVAS, funcionaria do Concello de Quiroga.

Suplente Dª Leticia Rodríguez Díaz, Secretaria-Interventora do Concello de Folgoso do Caurel.

POSTO DE TRABALLO: PEÓN Presidente Titular D.L

UIS NIETO LAGO, Secretario-Interventor do Concello de Quiroga. Suplente D. Manuel Fernández Ferrín, funcionario do Concello de Quiroga.

Secretario Titular Dª MARIBEL DÍAZ GONZÁLEZ, funcionaria do Concello de Quiroga. Suplente Dª María José González Iglesias, funcionaria do Concello de Quiroga.

Vogais

Titular D.ISIDORO NOGUEIRA PANERO, funcionario do Concello de Quiroga. Suplente D. Ramón Vila Anca, funcionario do Concello de Quiroga. Titular Dª MARÍA ESTHER FERREIRO BAO, funcionaria do Concello de Quiroga.

Suplente D. Ramón Vicente Fernández López, funcionario do Concello de Quiroga.

Titular D.JOSÉ RAMÓN RIAL BECERRA, funcionario do Concello de Valga. Suplente D. Román Rivera González, funcionario do Concello de Quiroga. Titular Dª MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RIVAS, funcionaria do Concello de Quiroga.

(6)

3º) O primeiro exercicio da oposición terá lugar o DÍA 03 DE FEBREIRO DE 2014(LUNS), ÁS 09,00 HORAS, na Casa de Cultura de Quiroga, quedando os opositores citados para a súa comparecencia. As datas dos sucesivos exercicios serán publicadas xunto coa relación dos aspirantes que superen as probas.

Quiroga, a 09 de xaneiro de 2014.- OALCALDE,Julio Álvarez Núñez

R. 0179

XOVE

Anuncio

Tendo sido aprobado polo Pleno deste Concello o Orzamento Municipal para o exercicio económico de 2.014, por acordo adoptado en sesión celebrada o 23 de decembro de 2013, agora elevado a definitivo por Resolución de Alcaldía ao non terse interposto reclamacións no prazo de exposición ao público. Dando cumprimento ao que dispón o artigo 169 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, faise público que dito Orzamento ascende, tanto en Gastos coma en Ingresos, á contía de SEIS MILLÓNS CENTO CATRO MIL (6.104.000,00), correspondendo a cada capítulo as cantidades que de seguido se recollen, segundo o seguinte detalle:

ESTADO DE GASTOS

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE A) OPERACIÓNS CORRENTES

1 Gastos de persoal 2.581.700,00

2 Gastos en bens correntes e servicios 2.449.244,35

3 Gastos financeiros 3.000,00 4 Transferencias correntes 299.100,00 B) OPERACIÓNS DE CAPITAL 6 Investimento Real 750.955,65 7 Transferencias de capital 20.000,00 TOTAL GASTOS... 6.104.000,00 ESTADO DE INGRESOS

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE A) OPERACIÓNS CORRENTES

1 Impostos Directos 3.750.000,00

2 Impostos Indirectos 10.000,00

3 Taxas e outros ingresos 1.255.535,43

4 Transferencias correntes 989.000,00

5 Ingresos patrimoniais 62.300,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

7 Transferencias de capital 37.164,57

TOTAL INGRESOS... 6.104.000,00

Igualmente faise pública a Plantilla de Personal, aos efectos previstos no artigo 127 do Real Decreto Lexislativo 781/1.986, de 18 de abril.

POSTOS DE TRABALLO DE FUNCIONARIOS DE CARREIRA.

Denominación Grupo Nivel Plazas Vacantes

1.- Con habilitación De Carácter Estatal (Clase segunda)

Secretario A

1 28 1 0

Interventora A

1 28 1 0

2.- Escala de Administración Xeral 2.1.- Subescala Administrativa

(7)

Administrativo Actas-Informática C

1 20 1 0

Administrativo Estadística C

1 18 1 0

2.2.- Subescala Sublaterna

Bedel Casa do Concello E 14 1 0

3.- Escala De Administración Especial 3.1.- Subescala Técnica

Técnico de Cultura e comunicación A1 20 1 0

POSTOS DE TRABALLO DE PERSOAL LABORAL DE CARÁCTER PERMANENTE.

Denominación Grupo Nivel Plazas Vacantes Tipo de xornada 1.- Administración Xeral

Telefonista C2 12 1 0 Continua diurna

Auxiliar administrativo C2 16 2 0 Continua diurna

Limpadora AP 10 2 1 Continua diurna

Encargado de compras C 2 15 1 0 Continua diurna Técnico RRHH-Prevención A 2 23 1 0 Continua diurna 2.- Seguridade Vixiantes AP 17 6 0 Turnos

Vixiante xefe AP 14 1 0 Turnos

3.- Administración Xeral de Servizos Sociais

Traballador social A2 20 1 0 Continua diurna

Administrativo C1 18 1 0 Continua diurna

4.- Acción Social

Recepcionista Centro de Día AP 10 1 0 Continua diurna (especial) 4.- Educación preescolar e primaria

Conserxe AP 10 1 0 Partida 5.- Urbanismo Arquitecto técnico A 2 13 1 0 Continua diurna Condutor encargado C 2 18 1 0 Continua diurna

Encargado electricidade C2 17 1 0 Continua diurna

Encargado mantemento xeral C2 16 1 0 Continua diurna

Condutor-tratorista-desbroce

manual C2 16 1 0 Continua diurna

Encargado de pintura C2 16 1 0 Continua diurna

Condutor-palista C2 16 1 0 Continua diurna

Condutor camión C 2 16 1 0 Continua diurna Condutor-tractorista C 2 16 2 0 Continua diurna Electricista C 2 15 1 0 Continua diurna

6.- Saneamento e abastecemento de auga

Encargado augas-fontanería

C2 17 1 0 Continua diurna (especial)

Fontanero C2 15 2 0 Continua diurna

7.-Limpeza viaria

(8)

8.- Bibliotecas e arquivos Bibliotecaria C 1 17 1 0 Partida 9.- Instalacións Deportivas Encargado mantemento máquinas C 1 16 1 0 Turno

Mantemento máquinas C1 15 1 0 Turno

Mantemento campo fútbol C2 12 1 0 Flexible (especial)

Encargado instalacións

deportivas/monitor natación C2 17 1 0 Partida (especial)

Monitor natación/socorrista AP 13 1 0 Partida (especial)

Socorrista AP 12 1 0 Partida (especial)

Encargada de limpeza

AP 14 1 0 Continua diurna (especial)

Recepcionista piscina municipal AP 13 2 0 Turnos (especial) 10.- Ocio e tempo libre

Monitor información xuvenil C2 15 1 0 Especial

Monitor informática C1 14 1 0 Flexible

Recepcionista OMIX AP 15 1 0 Especial

POSTOS DE TRABALLO DE PERSOAL LABORAL DE CARÁCTER NON PERMANENTE.

Denominación Grupo Nivel Plazas Vacantes Tipo de xornada 1.- Administración Xeral

Administrativo C1 18 1 0 Continua diurna

Auxiliar administrativo C2 16 2 0 Continua diurna

Limpadora AP 10 1 0 Continua diurna

Limpadora AP 10 1 0 Especial

Limpadora AP 11 1 0 Continua diurna

2.- Administración Xeral de Servizos Sociais

Educadora familiar A

2 19 1 0 Continua diurna

3.- Acción Social

Socióloga A1 21 1 0 Continua diurna

Auxiliar de enfermería C2 12 2 0 Continua diurna (especial)

4.- Educación preescolar e primaria

Directora escola infantil A2 20 1 0 Especial

Educadoras escola infantil A2 18 2 0 Especial

Cuidadoras escola infantil AP 14 3 0 Especial

Limpadora AP 10 1 0 Continua diurna

5.- Urbanismo Soldador-condutor motoniveladora

C

2 16 1 0 Continua diurna

Albanel C2 15 1 0 Continua diurna

Pintor C2 12 1 0 Continua diurna

Personal mantemento C2 15 1 0 Continua diurna

6.- Parques e xardíns

Xardiñeira C

(9)

7.- Mellora do medio ambiente

Personal punto limpo AP 10 1 0 Continua diurna (especial)

8.- Fomento do emprego

AEDL A

1 20 1 0 Continua diurna

9.- Ocio e tempo libre

Limpadora AP 10 1 0 Partida

10.- Promoción deportiva

Monitor deportivo C2 12 1 0 Continua diurna

Entrenador ximnasia rítmica C2 11 1 0 Continua diurna

11.- Instalacións deportivas

Masaxista-socorrista C2 13 1 0 Partida (especial)

Limpadora AP 10 2 0 Continua diurna (especial)

Limpadora AP 10 1 0 Continua diurna

Xove, a 21 de xaneiro de 2014.- O ALCALDE, Demetrio Salgueiro Rapa

R. 0238

MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA MARIÑA LUGUESA

Anuncio

APROBACIÓN DEFINITIVA DOS ORZAMENTOS XERAIS 2014

Definitivamente aprobados os presupostos desta Mancomunidade para o exercicio 2014 pola Asemblea Plenaria desta corporación, mediante acordo acadado na sesión ordinaria de data 5 de decembro de 2013 ao non se presentaren reclamacións no prazo de exposición ao público, en cumprimento do que dispón o artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, faise público que o devandito Presuposto ascende, tanto en Gastos como en Ingresos, á contía de TRINTA E OITO MIL NOVECENTOS VINTE E UN EUROS CON NOVENTA E SEIS CÉNTIMOS (38.921,96 €) correspondendo a cada capítulo as cantidades que se relacionan segundo o seguinte detalle:

RESUME POR CAPÍTULOS I N G R E S O S

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A) OPERACIONS CORRENTES

1.-Impostos directos 0

2.-Impostos indirectos 0

3.-Taxas e outros ingresos 0

4.-Transferencias correntes 37.421,96

5.-Ingresos patrimoniais 500,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6.-Alleamento de inversións reais 0

7.-Transferencias de capital 0

8.-Activos financeiros 0

9.-Pasivos financeiros 1.000,00

TOTAL INGRESOS 38.921,96

G A S T O S

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN EUROS

A) OPERACIONS CORRENTES

(10)

2.-Gastos en bens correntes e de servizos 10.333,64 3.-Gastos financeiros 0 4.-Transferencias correntes 100,00 B) OPERACIONS DE CAPITAL. 6.-Inversións reais 100,00 7.-Transferencias de capital 0 8.-Activos financeiros 0 9.-Pasivos financeiros 1.000,00 TOTAL GASTOS 38.921,96 =============

Na referida sesión, acordouse aproba-lo cadro de postos de traballo desta Mancomunidade que, de acordo co que preceptúa o art. 127 do Real Decreto Lexislativo 781/1.986, de 18 de abril, se reproducen a continuación:

A) FUNCIONARIOS DE CARREIRA

DENOMINACIÓN Nº.PRAZAS / GRUPO / NIVEL C.D. / C.ESPECÍFICO ================================================================================= SECRETARIO-INTERVENTOR - HAB. ESTATAL 1 A1/A2 -- ACUMULACIÓN

TOTAL FUNCIONARIOS DE CARREIRA UN (1)

B) PERSOAL LABORAL FIXO

DENOMINACION Nº PRAZAS CUSTO ANUAL € NEGATIVO

TOTAL PERS. LABORAL FIXO (--)

C) PERSONAL LABORAL DE DURACION DETERMINADA

DENOMINACION Nº PRAZAS CUSTO ANUAL € AUXILIAR ADMINISTRATIVO-TURISMO 1 12.470,52€

TOTAL PERS. LAB. DURACION DET. UN (1)

D) FUNCIONARIOS DE EMPREGO EVENTUAL

================================================================================= NEGATIVO.---

================================================================================= Barreiros, 15 de xaneiro de 2014.- O Presidente, JOSÉ ALFONSO FUENTE PARGA

R. 0180

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

XULGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N. 1 DE MONFORTE DE LEMOS

Anuncio

JUICIO VERBAL (DESAHUCIO PRECARIO) 0000054 /2013

DEMANDANTE D/ña. COMUNIDAD HEREDITARIA DE ALEJANDRO PARADIÑEIRO CASTRO Procurador/a Sr/a. MARIA CAO PEREZ

DEMANDADO D/ña. MANUEL SERRANO RODRIGUEZ, PERSONAS DESCONOCIDAS QUE PUEDAN RESIDIR EN RÚA ZAPARDFIEL, 8

Procurador/a Sr/a. MARIANO RODRIGUEZ CEDRON, Abogado/a Sr/a. JESUS-FRANCISCO VILA DIAZ,

(11)

E D I C T O

D./Dª. REGINA MARIA PEÑA SANGIL, Secretario/a Judicial, delXDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.1 de MONFORTE DE LEMOS, por el presente,

A N U N C I O :

En el presente procedimiento más arriba referenciado seguido a instancia de COMUNIDAD HEREDITARIA DE ALEJANDRO PARADIÑEIRO CASTRO frente a MANUEL SERRANO RODRIGUEZ, PERSONAS DESCONOCIDAS QUE PUEDAN RESIDIR EN RÚA ZAPARDFIEL, 8 se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

“SENTENCIA.-En Monforte de Lemos, a 18 de octubre de 2013. Vistos por mí, Dª Gloria Mª Corral de Burgos, Jueza Titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 1 de los de esta ciudad y su partido, los presentes autos de Juicio Verbal nº 54/2013, seguidos a iniciativa de la Comunidad Hereditaria de D. Alejandro Paradiñeiro Castro, representada por la procuradora Sra.Cao Pérez, y asistida por el letrado Sr Méndez Fernández frente a D. Manuel Serrano Rodríguez (DNI 34260972B), representado por el procurador Sr Rodríguez Cedrón y asistido por el letrado Sr Vila Díaz. FALLO: SE ESTIMA ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la Comunidad Hereditaria de D. Alejandro Paradiñeiro Castro y en consecuencia debo declarar haber lugar al desahucio del demandado D. Manuel Serrano Rodríguez por precario, ya que carece de derecho y título para poseer la vivienda sita en Calle Zapardiel nº8 de Monforte de Lemos y solar contiguo sito en C/ Zapardiel nº2 (X). Se CONDENA al demandado y a cualquier ocupante de tales inmuebles a dejarlo libres, vacuos, expeditos y a disposición de la comunidad hereditaria actora, entregándole la posesión plena y libre de su propiedad, por lo que deben desalojarlos el demandado y eventuales ocupantes, con apercibimiento de lanzamiento en caso contrario. Se imponen expresamente las costas al demandado. Esta resolución no es firme y contra la misma cabe interponer ante este Juzgado recurso de apelación en el plazo de los 20 días siguientes a su notificación, recurso del que conocerá la Ilma Audiencia Provincial de Lugo. Notifíquese esta Sentencia a las partes, llévese al Libro de su clase y déjese testimonio suficiente en los autos. Así por esta mi Sentencia la pronuncio, mando y firmo, Dª Gloria María Corral de Burgos, Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Monforte de Lemos y su partido judicial.”

Y encontrándose dicho demandado, PERSONAS DESCONOCIDAS QUE PUEDAN RESIDIR EN RÚA ZAPARDFIEL, 8, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

MONFORTE DE LEMOS a dieciocho de Octubre de dos mil trece.- EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL,

R. 4349

XULGADO DO SOCIAL N. 2 DE LUGO

Anuncio

MARIA DEL CARMEN VARELA REBOLO, SECRETARIA DEL JUZGADO LO SOCIAL NÚMERO 2 DE LUGO HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Victor López Miragaya contra empresa PREFAYGA,SL, en materia de RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, registrado con el nº 855/2013 se ha acordado citar a PREFAYGA SL en ignorado paradero y cuya último domicilio conocido es en Riocaldo-Begonte(Lugo) ,a fin de que comparezca el día 1-04-2014 a las 10:40 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 2 sito en C/ ARMANDO DURAN Nº 1 .LUGO debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a , la empresa PREFAYGA SL

Se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de LUGO y colocación en el tablón de anuncios, en Lugo a catorce de Enero de dos mil catorce.

LA SECRETARIA JUDICIAL

(12)

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio

Expediente número: A/27/20450

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas. Peticionario: Ana Álvarez Fernández.

N.I.F. nº: 33319960 K

Domicilio: Molmeán 27650 – navia de Suarna (Lugo). Nombre del río o corriente: Rego do Couso.

Caudal solicitado: 5.800 l/día. Punto de emplazamiento: Molmean

Término Municipal y Provincia: Navia de Suarna (Lugo) Destino: Uso ganadero.

BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y FINALIDAD:

Zanja excavada en el terreno, tubería de 40 mm. De diámetro y dos abrevaderos.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Navia de Suarna, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.

EL TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES. Pedro Granda Rodríguez

R. 4644

Anuncio

Expediente: A/27/20307

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30) y sus posteriores modificaciones, se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 27 de noviembre de 2013 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Luis López Fernández, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial Fonte do Freixo en Pazos de Robolín T.M. de A Fonsagrada (Lugo) con destino a abastecimiento a vivienda y uso ganadero.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2013.- EL COMISARIO DE AGUAS ADJUNTO, Luis Gil García

R. 4857

Anuncio

Expediente: A/27/20309

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30) y sus posteriores modificaciones, se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de fecha 27 de noviembre de 2013 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Juan Antonio Fernández Arango, la oportuna concesión para aprovechamiento de agua del manantial Fonte de Armalde (3 surgencias) en la parcela 153 del polígono 90 en Vilamaior, Trobo T.M. de A Fonsagrada (Lugo) con destino a abastecimiento a una vivienda.

Oviedo, a 27 de noviembre de 2013.- EL COMISARIO DE AGUAS ADJUNTO, Luis Gil García

(13)

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO – SIL. COMISARÍA DE AGUAS

Anuncio

INFORMACIÓN PÚBLICA A/27/23448

A Comunidade Veciñal de Montes en Man Común de Roca, con domicilio en LU/Roca, 16, 27305 – Guitiriz (Lugo), solicita autorización para realizar obras que afectan al Dominio Público Hidráulico.

Las obras estarán situadas en la margen izquierda del Rego de Burreiros, entre los núcleos de Quintán y Altamira, T.M. de Guitiriz (Lugo), y consistirán las mismas en la reparación de un camino de tierra y el estaquillado de vegetación ripícola autóctona.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Guitiriz , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, sitas en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta (Edificio M.O.P.T.), donde estará de manifiesto el expediente.

Lugo, 10 de enero de 2014.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López

R. 0166

Anuncio

Expediente: A/27/22821

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 13 de noviembre de 2013 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Ana María Blanco Novo, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,2 l/s de agua procedente de un canal, en el lugar de A Espiñeira, parroquia de Santa Cristina, T.M. de Cospeito (Lugo) para limpieza de establo.

Lugo, 14 de enero de 2014.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López

R. 0167

Anuncio

Expediente: A/27/21261

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 17 de septiembre de 2013 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Sara Díaz Castro, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,56 l/s de agua procedente del río Sarria, en el lugar de Ponte de Frollais, parroquia de Lier, T.M. de Sarria (Lugo) para usos ganaderos (explotación porcina).

Lugo, 14 de enero de 2014.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López

R. 0168

Anuncio

Expediente: A/27/20658

De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 8 de octubre de 2013 y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Amelia Puentes Yáñez, Justo Manuel Rodríguez Puentes, Mª Goretti Rodríguez Puentes, Brais Rodríguez Dos Santos, Ana Rodríguez Dos Santos, y Jesús Rodríguez Dos Santos, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,2 l /s de agua procedente del pozo Cha sito en la

(14)

parcela catastral 769 del polígono 2, en el lugar de San Pedro, parroquia de Canaval, T.M. de Sober (Lugo) para riego de 0,1 ha.

Lugo, 14 de enero de 2014.- EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López

R. 0169

Anuncio

INFORMACIÓN PÚBLICA Expediente: A/27/10855

Asunto: Extinción del derecho al aprovechamiento de aguas Titular: D. ª María del Pilar García-Puertas Taboada

Domicilio: Rúa do Teatro, 15 – 3º A. 27001 - Lugo Nombre del río o corriente: Río A Chanca

Caudal solicitado: 171 l/s. Término municipal y provincia: Lugo, Lugo

Destino: Accionamiento de un molino y riego

Titulo: Orden Ministerial

Fecha: 24 de junio de 1948

Nº inscripción: 11245-A, Sección A, Tomo 0113, hoja número 045 del Registro de Aguas

BREVE DESCRIPCIÓN:

Extinción del derecho del aprovechamiento de aguas incoado de oficio por interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, por causa imputable al titular. No constan servidumbres.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Ourense, durante el cual podrá comparecer por escrito cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, en el Concello de Lugo o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas – Rúa Progreso, 6. 32005 - Ourense).

Ourense, 15 de enero de 2014.- El Comisario de Aguas, Xoán Nóvoa Rodríguez

R. 0182

Anuncio

INFORMACIÓN PÚBLICA Expediente: A/27/01280

Asunto: Extinción del derecho al aprovechamiento de aguas

Titular: D. Isauro Lamas Rodríguez

Domicilio: Anxeriz, s/n. 27229 – Friol (Lugo) Nombre del río o corriente: Río Pequeño

Caudal solicitado: 0,5 l/s. Término municipal y provincia: Friol, Lugo

Destino: Riego de 0,04 Has.

Titulo: Orden Ministerial

Fecha: 11 de diciembre de 1958

Nº inscripción: 7965, Libro 4, folio generala 189 del Registro General y en el Tomo 15, folio 198 del Registro Auxiliar de Aguas Públicas.

BREVE DESCRIPCIÓN:

Extinción del derecho del aprovechamiento de aguas incoado de oficio por interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, por causa imputable al titular. No constan servidumbres.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Ourense, durante el cual podrá comparecer por escrito cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar

(15)

afectada por la extinción del mismo, en el Concello de Friol o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas – Rúa Progreso, 6. 32005 - Ourense).

Ourense, 15 de enero de 2014.- El Comisario de Aguas, Xoán Nóvoa Rodríguez

R. 0183

Anuncio

INFORMACIÓN PÚBLICA Expediente: A/27/06608

Asunto: Extinción del derecho al aprovechamiento de aguas Titular: D. Comunidad de Regantes del Agua del Arroyo De Xermil Domicilio: Condomiña, s/n. San Miguel de Neira, 27680 – Baralla (Lugo) Nombre del río o corriente: Arroyo de Xermil

Caudal solicitado: 2,88 l/s. Término municipal y provincia: Baralla, Lugo

Destino: Riego.

Titulo: Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte

Fecha: 27 de mayo de 1988

Nº inscripción: 7823, Sección A, Tomo 0079, hoja número 023 del Registro de Aguas

BREVE DESCRIPCIÓN:

Extinción del derecho del aprovechamiento de aguas incoado de oficio por interrupción permanente de la explotación durante tres años consecutivos, por causa imputable al titular. No constan servidumbres.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Ourense, durante el cual podrá comparecer por escrito cualquier persona, incluido el titular del derecho, que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, en el Concello de Baralla o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas – Rúa Progreso, 6. 32005 - Ourense).

Ourense, 15 de enero de 2014.- El Comisario de Aguas, Xoán Nóvoa Rodríguez

R. 0184

ASOCIACIÓN TRIBUNAL ARBITRAL PARA LA INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN

Anuncio

Ante la Gerencia del Tribunal Arbitral para la Industria y Construcción, la mercantil RILO MAQUINARIA, S.L., con CIF 15448467, ha presentado demanda arbitral contra SERVICIOS FORESTAIS A MARIÑA, S.L., con CIF B-27396951 en reclamación de la cantidad de 7.515,15 €; acompañando a dicha demanda la documentación oportuna a efectos de acreditar la competencia de este organismo, y dándosele al mismo el número de expediente 01/13.

Seguidos los trámites pertinentes por la árbitro designada la Letrada Doña Carmen Maceiras Neira, se dictó laudo del siguiente tenor literal:

“Decido: Que Servicios Forestais A Mariña , S.L. con CIF B-27396951, debe abonar a Rilo Maquinaria, S.L. con CIF B-15448467 a cantidade de 7.505,15 €, máis os xuros establecidos na Lei 3/2004 de medidas de loita contra a morosidade. Todo elo con expresa imposición de custas dos presente procedemento.”

El laudo es definitivo y firme en cuanto a la decisión sobre el fondo de la cuestión como sobre las costas, pudiendo las partes solicitar en los cinco días siguientes a la notificación o publicación en caso de no haber podido notificarse la corrección de errores de cálculo o tipográficos, la aclaración o el complemento del mismo.

Y para que sirva este edicto en forma y efectos de notificación al demandado anteriormente citado, extiendo el presente en Lugo a 16 de diciembre de 2013, para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

(16)

Eva Busto Monteagudo, Apoderada de la Asociación Tribunal Arbitral para la Industria y Construcción.

R. 0147

FÉ DE ERRATAS: Advertido erro na edición do BOP de Mércores, 22 de Xaneiro de 2014, dende a páxina 2 á páxina 62 onde dí: ”Núm.017- Miércoles, 22 de Enero de 2013”, debe decir: ”Núm.017- Miércoles, 22 de Enero de 2014”

Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO Data: 24.01.2014 08:00:00 CET

Razón:

Localización: España

Signature Not Verified

Figure

Updating...

References

Related subjects :