PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA ALEMANY I. 1. Dades descriptives de l assignatura

Texto completo

(1)

PLA DOCENT DE

L’ASSIGNATURA

• ALEMANY I

1. Dades descriptives de l’assignatura Nom de l’assignatura: Alemany I

Curs acadèmic: 2015-2016

Curs: 1er

Trimestre: 1er, 2n i 3er

Titulació / Estudis: Grau en Negocis i Màrqueting Internacional Codi de l’assignatura: 41022

Nombre de crèdits: 12

Nombre total d’hores de dedicació: 300 Idioma de la docència: Alemany

Professorat: Josef Kick, Sarah Schmidt, Rebecca Walter Horari: Dilluns 13.15 – 14.15 (magistral)

Dijous 11.30 – 12.30 (magistral)

12.35 – 13.30 (Seminari 101/201/301) 13.35 – 14.30 (Seminari 102/202/302)

2. Presentació de l’assignatura Context:

Avui dia en una economia cada vegada més globalitzada, poder-se comunicar de manera efectiva en una llengua estrangera al món dels negocis és un requisit indispensable per aconseguir l'èxit professional. Aquests cursos permeten a l'estudiant desenvolupar-se com a comunicador eficaç en alemany.

Objectius generals:

L'objectiu d'aquest nivell és introduir als estudiants en una gran varietat d'habilitats lingüístiques, tant actives com a passives, que els permetran expressar-se en situacions generals i professionals de nivell inicial. Iniciar la consecució dels objectius lingüístics propis del nivell A1 (inicial) del Marc Comú Europeu de Referència.

Objectius específics: Comprensió oral

-Comprendre la informació global i específica de missatges orals en alemany relatius a situacions de comunicació familiars per a l'alumne. -Extreure informació específica i comprendre missatges orals senzills (explicacions, instruccions, anuncis, sol·licitud d'informació…) en les situacions de la vida quotidiana. -Entendre les estructures apreses en el context dels negocis i de l'empresa.

Expressió oral

-Expressar-se oralment aplicant estructures i vocabulari concret relatiu a situacions de la vida quotidiana.

-Poder participar en una conversa senzilla en alemany. -Expressar-se i practicar el vocabulari i estructures orals en el context dels negocis i de l'empresa.

(2)

Comprensió escrita

-Comprendre la informació global i específica de textos escrits, relatius a situacions de comunicació quotidianes. -Saber predir el contingut d'un text basant-se en un títol, una fotografia, el context, sons… -Comprendre textos senzills, autèntics o simplificats (cartes, relats, anuncis de premsa, articles, instruccions…).

-Poder entendre missatges escrits breus en el context dels negocis i de l'empresa.

Expressió escrita

-Redactar textos escrits senzills, d'extensió limitada, en forma de cartes, diaris, relats senzills, descripcions de persona o llocs. -Poder escriure textos breus, correus electrònics, notes en el context dels negocis i de l'empresa.

3. Competències a assumir a l’assignatura.

Competències generals

Instrumentals

G.I.9. Capacitat per expressar-se i comunicar-se en una quarta llengua amb un nivell de suficiència.

Competències específiques

Professionals

E.P.18. Desenvolupar una suficiència comunicativa en una quarta llengua en l'àmbit dels negocis internacionals.

Les competències relacionades anteriorment s'interrelacionen amb les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007, a saber: a. competència per a la comprensió de coneixements partint de la base de l'educació

secundària general;

b. competència per a l'aplicació de coneixements al treball diari en la gestió o el màrqueting internacionals, en particular, la competència d'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.

c. competència per reunir i interpretar dades rellevants que permetin emetre judicis reflexius sobre la realitat econòmica i social.

d. competència per comunicar-se i transmetre informació (idees, problemes, solucions) a públics especialitzats i no especialitzats.

e. competència per desenvolupar activitats d'aprenentatge de forma relativament autònoma. Així, les competències desenvolupades en l'assignatura s'estructuren entre aquelles que considerin un desenvolupament o concreció de les competències bàsiques i aquelles que defineixin el perfil professional del graduat, tant al que competències generals es refereix com a específiques, i les competències pròpies de l'assignatura.

Competències que defineixen el perfil professional no incloses en les bàsiques.

D'una manera general, aquestes competències tenen en comú els següents elements clau per aconseguir la professionalització de l'alumne l'àmbit dels negocis i el màrqueting internacional: - capacitar a l'alumne per a la seva adaptació a equips i entorns dinàmics

- capacitar a l'alumne perquè creu la seva pròpia visió integral del funcionament d'un negoci o projecte de màrqueting internacional.

- capacitar a l'alumne per a la presa de decisions complexes i els processos de negociació. Competències generals. G.I.9

(3)

Competències pròpies de l’assignatura

Habilitat bàsica per a la comprensió oral i escrita i la producció de textos en alemany. Ús del lèxic bàsic en situacions formals i informals.

4. Continguts

Continguts funcionals:

- Confirmar, negar/rebutjar alguna cosa - Contradir

- Demanar alguna cosa a algú - Demanar disculpes

- Donar les gràcies

- Demanar i donar permís - Expressar acord i desacord - Expressar simpatia i antipatia - Expressar un desig

- Expressar alguna cosa que agrada o disgusta - Expressar gustos i preferències

- Establir una prohibició - Fer una proposta

- Garantir el bon funcionament d'una conversa (demanar que parlin més a poc a poc, que repeteixin, preguntar el significat...) i solucionar problemes de comunicació.

- Convidar a algú i respondre a invitacions - Preguntar a algú com està

- Presentar-se - Quedar amb algú - Saludar i acomiadar-se

Continguts lèxics:

- Identificació personal (nom, adreça, edat, estat civil, nacionalitat, professió...) - La família

- Els aliments i les begudes (demanar menjars i begudes) - Compres (objectes, preus ...)

- L'habitatge (habitacions, pisos/cases, objectes, mobles...) - La ciutat

- Països i idiomes - Activitats de l'oci

- La salut (el cos, malalties comunes...) - Indicacions (preguntar pel camí) - Viatges (transports públics, bitllets ...) - L'hora, dies de la setmana i mesos

- Formació acadèmica, llocs de treball i professions - Comunicació en una oficina

Continguts gramaticals:

Sintaxi:

- Oracions enunciatives, oracions interrogatives, oracions d'imperatiu - Les parts de l'oració: subjecte, complement acusatiu, complemento datiu, complement predicatiu, complements circumstancials (locals i direccionals, temporals, negatius) El verb:

- Verbs transitius, *intransitius, amb prefixos separables, modals - Les formes infinites (infinitiu i Partizip II)

- Manera indicativa: Les formes finites i els temps verbals (present, passat ("Perfekt", "Präteritum" dels verbs "sein" i "haben") i el seu ús

(4)

El sustantiu: gènere, nombre, declinació

Articles: determinats, indeterminats, negatius, possessius, interrogatius Pronoms personals en nominatiu, acusatiu i datiu

Adjectius: en funció predicativa, la gradació Adverbis: oracionals, interrogatius, etc.

Numerals: ordinals i cardinals (l'hora, l'any, preus) Partícules modals (significat i ús)

Preposicions: locals i temporals (significat i ús) Conjuncions cordinatives

5. Avaluació

Cada trimestre s'aplicarà el següent sistema d'avaluació:

Elements d’avaluaci ó Període tempora l Tipus d’avalua

ció Agent d’avaluació

Tipus

d’activitat Agrupació (%) Pes

Obl Opt Docen te

Autoe

v. Coeval. Indiv Grup

Examen parcial

A meitat de cada trimestre

  Proves escrites de gramàtica / vocabulari...  10 % Treballs autònoms fos de l'aula (activitats, redaccions, lectures…) Al llarg de cada trimestre   Expressió escrita Lectura Activitats en Moodle  20 % Participació i expressió oral Al llarg de cada trimestre   Jocs de rol, simulacions i presentacions. Assistència i participació.   10 % Examen trimestral Després de la finalitzaci ó de cada trimestre excepte en el tercer trimestre quan es realitza durant l'última classe   Examen escrit trimestral de: -gramàtica i vocabulari -comprensió escrita -comprensió oral -redacció  60 %

(5)

L’avaluació del trimestre consta de:

Avaluació contínua: 40 %

Examen trimestral: 60 % CRITERIS D’AVALUACIÓ GLOBAL:

Per poder superar l'assignatura Alemany I, han de satisfer-se les següents condicions:

1. Superar l'avaluació continuada segons els criteris especificats a l'apartat anterior. 2. Les notes dels tres exàmens trimestrals hauran de sumar un mínim de 12 (sobre 30). La no obtenció d'una puntuació de 12 sobre 30 implica no poder realitzar l'examen final de l'assignatura i, en conseqüència, la qualificació obtinguda és de suspens.

3. La nota de l'examen final ha de ser, com a mínim, de 4 (sobre 10).

4. La nota final s'obté a partir de la nota de l'examen final (40%) i de la mitjana de les notes dels tres trimestres (60%). És a dir, el 60% de la nota final prové de la mitjana aritmètica de les qualificacions finals obtingudes en cada trimestre i el 40% restant s'obté a partir de la nota de l'examen final. 5. Solament es pot recuperar l'activitat associada a l'examen final. Aquesta activitat de recuperació segueix tenint un pes del 40% sobre la nota final de l'assignatura.

6. Bibliografia i recursos didacticcs

• Bibliografia bàsica: “Netzwerk A1“ Kurs- und Übungsbuch Teil 1 und Teil 2, Ed. Langenscheidt +

Dossier de material preparat per l’equip pedagogic del Programa d’Ensenyament d’Idiomes de la

UPF.

• Bibliografia complementaria: "Netzwerk A1” Intensivtrainer, “Grammatik Intensivtrainer A1”, “Diccionario Moderno Alemán Langenscheidt”, Español-Alemán/ Alemán-Español”, Ed. Langenscheidt • Recursos didàctics: Exercicis online de la plataforma Moodle - ESCI

7. Metodologia

La metodologia es basa en l'ús actiu de l'alemany en un entorn dinàmic. Es recorrerà al ús d'interaccions

simulades, activitats amb dinàmica de grups, casos, material multimèdia i un altre material autèntic i especialitzat. Molts elements de treball autònom es duran a terme per mitjà de la plataforma Moodle.

Presencial (a l’aula):

- Explicacions teòriques i pràctiques del professor.

- Comprensió lectora: converses i textos curts, amb activitats prèvies i posteriors de comprensió i extensió.

- Comprensió oral: audicions de diàlegs senzills (cd i DVD) amb activitats prèvies i posteriors de comprensió i extensió.

- Expressió oral: diàlegs entre estudiants i professor-estudiant, jocs de rol. - Expressió escrita: exercicis del llibre de classe i del dossier.

- Treballs en grup, projectes i presentacions.

Dirigit (fora de l’aula):

- Cerca d'informació en Internet o en documents varis seguint les pautes establertes pel professor. - Exercicis escrits (llibre de classe, dossier i/o Moodle).

- Exercicis de reforç (Moodle).

- Expressió escrita: redaccions o petits treballs de recerca per a la pràctica del vocabulari i de les estructures estudiades en classe.

Autònom (fora de l’aula):

- Exercicis en línia autocorrectius (Moodle). - Lectures i les seves corresponents activitats.

- Estudi personal: per a una assimilació de la matèria més eficaç se li demanarà a l'alumne un repàs sistemàtic del contingut de la sessió anterior i constància en la realització dels deures.

(6)

8. Programació d’activitats

1) Distribució d'hores entre teoria i pràctiques (segons el nombre de crèdits del pla d'estudis): • 2h de magistralitat i 1h de seminari (a partir de la 2ª setmana de classe)

2) Programació d'activitats en el pla d'estudis

• Dins de l'aula: Classes magistrals, Seminaris, Tutories presencials, presentacions grupals, etc. • Fos de l'aula: Treball en grup, treball individual (projectes, exercicis, lectura, preparació de presentacions...), Estudi personal.

 Trimestre 1

Setmana Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat Activitat fora del aula Agrupació/tipus d’activitat

Setmana 1 • Presentació del curs (programa i material)

Unitat 1: Guten Tag!

• Presentar-se i presentar a algú • Demanar/Donar informació personal • Llenguatge de l'aula

• Alfabet (lletrejar)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 2 • Els nombres de 0 a 20 • Països i idiomes • Forma interrogativa

• Verbs i pronoms personals (I)

• Organització presentacions Setmana 10

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• Activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 3 Unitat 2: Freunde, Kollegen und

ich

• Parlar sobre entreteniments • Quedar amb amics

• L'article (der, die, dónes) • Verbs i pronoms personals (II)

• Redacció 1:

Presentar-se per escrit

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 4 • Els dies de la Setmana, els mesos

• Parlar sobre treball, horaris i professions

• El plural dels substantius • Els verbs haben i sein

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 5 • Parlar sobre les estacions

• Crear un perfil en internet • Repasso de la unitat

• Redacció 2:

Presentar a un amic/ una amiga o a un personatge conegut

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

(7)

Setmana 6 Avaluació parcial Unitat 3: In der Stadt

• Llocs i edificis d'una ciutat • L'article definit i indefinit

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 7 • Demanar / donar informació sobre

llocs

• Mitjans de transport • Preguntar pel

camí

• L'article negatiu kein(i) • L'imperatiu amb Sie

• Redacció 3:

Meine Stadt

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 8 Unitat 4: Guten Appetit!

• Parlar sobre el menjar • Planificar una compra • Les posicions en una frase afirmativa

• L'acusatiu

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 9 • Diàlegs en el comprat/supermercat

• Practicar comprensió escrita • Verbs amb acusatiu

• Treball sobre la Lectura 1

(trimestral)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 10 • Presentacions en grup

• Repasso del trimestre • Exercicis del dossier de classe (IUPF) • activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana

examens finals Examen trimestral

 Trimestre 2

Setmana Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat

Setmana 1 Unitat 5: Tag für Tag

• Dir i entendre l'hora • Parlar sobre la família

• Preposicions del temps am, um, von…bis

• L'article possessiu mein, dein, …

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 2 • Parlar sobre cites

• Disculpar-se per arribar tard • Converses telefòniques • Verbs modals en una frase

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

(8)

afirmativa

• Verbs modals müssen, können, wollen

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 3 Unitat 6: Zeit mit Freunden

• Planejar una festa

• Entendre i escriure invitacions • Verbs separables

• La preposició für

• Redacció 4:

Mein Tag /Meine Woche

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 4 • Demanar i pagar en el restaurant

• Trobar informació important en textos

• Entendre anuncis de ràdio • Pronoms personals en acusatiu • El pretèrit dels verbs haben i sein

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 5

• Repàs de les unitats 5 i 6

• Avaluació parcial

• • Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 6 • Unitat 7: Kontakte

• Concretar cites

• Entendre i donar instruccions • Entendre i respondre a cartes • Preposicions amb datiu

• L'article en datiu

• Redacció 5:

Escriure una carta oficial

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 7 • Parlar sobre l'aprenentatge d'idiomes • Entendre situacions

• Trobar informació determinada en textos

• L'articulo possessiu en acusatiu

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral Setmana 8 Unitat 8: Meine Wohnung

• Mobles

• Entendre anuncis de pisos • L'adjectiu amb sein (+sehr/zu)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana 9 • Planejar moblar un pis • Respondre a una invitació

• Parlar sobre preferències i gustos • Coloreixis

• Descriure un pis

• Preposicions amb acusatiu i datiu

•Redacció 6:

Meine Wohnung / Mein Haus

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 10 • Presentacions en grup

• Repasso del trimestre

• • Treball sobre la Lectura 2

(trimestral)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

(9)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal Setmana exàmens finals Examen trimestral  Trimestre 3

Setmana Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat

Setmana 1 Unitat 9: Alles Arbeit?

• Parlar sobre un dia laboral • Parlar sobre el passat (I)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal

Setmana 2 • Parlar sobre el passat (II) • Entendre un anunci de treball Expressar l'opinió sobre treballs diferents

• Verbs regulars i irregulars en el passat “Perfekt”

• Conjuncions und, oder, aber

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal • Lectura trimestral 3 Setmana 3 • Parlar per telèfon

Unitat 10: Kleidung und Mode

• La roba

• Conjuncions Welcher? Welches? Welche? / dieser, donessis, donés

Redacció 7: Mein Traumberuf

• Estudi personal • Exercicis del dossier de classe (IUPF) • activitats autocorrectives i propostes Moodle

Setmana 4 • Comprar roba per internet • Diàlegs en la tenda de roba • Orientar-se en un centre comercial

• Verbs separables i inseparables en el passat “Perfekt”

• Pronoms personals en datiu

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i

propostes Moodle

• Estudi personal Lectura de textos de comprensió

Setmana 5 • Tendes de Berlin

• Repàs de les unitats 9 i 10 • Exercicis del dossier de classe (IUPF) • activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal

Setmana 6 • Avaluació parcial

Unitat 11: Gesund und munter

Redacció 8:

Eine interessante Geschichte

(10)

• Parlar sobre el cos • L'imperatiu classe (IUPF) • activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal

Setmana 7 • Entendre un exercici esportiu • Entendre recomanacions • Diàlegs a l'hospital

• Els verbs sollen, müssen, dürfen

• activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal • Lectura trimestral

Setmana 8 • Entendre recomanacions per a la salut

Unitat 12: Ab in donin Urlaub

• Parlar de les vacances • El temps

• Escriure una postal • El pronom man

• Pronoms interrogatius: Wer? Wen? Wem? Was?

• Treball sobre la Lectura 3

(trimestral)

• Exercicis del dossier de classe (IUPF) • activitats autocorrectives i propostes Moodle • Estudi personal

Setmana 9 • Entendre textos sobre vacances • Parlar sobre problemes en un hotel

• Parlar sobre destinacions de viatge

• Adverbis temporals:

zuerst, dann,später, zoom Schluss

• Redacció 9:

Eine Reise

• Exercicis del dossier de classe (IUPF)

• activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal Setmana 10 • Presentacions en grup

• Repasso del trimestre • Exercicis del dossier de classe (IUPF) • activitats autocorrectives i propostes Moodle

• Estudi personal

Setmana

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :