DEPARTAMENT D ECONOMIA I CONEIXEMENT

112  Descargar (0)

Texto completo

(1)

dels tributs gestionats per l’Agència Tributària de Catalunya.

Durant els darrers anys, la Generalitat ha encetat un procés de modernització i

adap-tació a les noves tecnologies per a obtenir un major grau d’eficiència en la gestió dels

tributs propis i cedits. En aquest sentit, i per tal de facilitar a les persones contribuents

el compliment de les seves obligacions tributàries, s’han dut a terme les actuacions

necessàries per tal de fer possible l’ingrés dels deutes tributaris per mitjà de les entitats

col·laboradores (bancs i caixes d’estalvis) habilitades a aquest efecte.

Una vegada aconseguida aquesta fita, i per incrementar l’eficàcia dels serveis

administratius, els serveis de caixa de les delegacions territorials de l’Agència

Tri-butària de Catalunya i de les oficines liquidadores cessen en la seva activitat, per la

qual cosa els ingressos d’aquests deutes tributaris s’han de realitzar exclusivament

en les entitats col·laboradores esmentades.

Aquesta Ordre donarà la necessària cobertura jurídica als nous models

d’auto-liquidació, que ja no incorporen l’opció d’ingrés en aquests serveis de caixa. Així

mateix, s’ha portat a terme una revisió d’aquests models, alguns dels quals daten

de l’any 2003, per tal d’adequar-los al llenguatge no sexista, i, per altra banda, per

tal d’aconseguir una important simplificació normativa, reunint en una única

or-dre tota la regulació relativa als models d’autoliquidació dels tributs gestionats per

l’Agència Tributària de Catalunya.

Per tot això,

O

RDENO

:

C

APÍTOL

I

Models d’autoliquidació de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes

jurídics documentats

Article 1

Aprovació dels models d’autoliquidació 600, 610, 611, 615, 616, 620, 623, 627, 629

i 630

1. S’aproven els models d’autoliquidació números 600, 610, 611, 615, 616, 620,

623, 627, 629 i 630, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

documentats, els quals figuren en l’annex d’aquesta Ordre.

2. El model 600 consta de tres fulls, el primer full amb quatre exemplars (un per

a l’Administració, un per a la persona interessada, un per a l’entitat col·laboradora

i una carta de pagament), i el segon i el tercer fulls amb dos exemplars cada un (un

per a l’Administració i un per a la persona interessada).

3. El model 610 consta de cinc fulls, el primer full amb tres exemplars (un per a

l’Administració, un per a la persona interessada i un per a l’entitat col·laboradora),

i el segon, tercer, quart i cinquè fulls amb dos exemplars cada un (un per a

l’Admi-nistració i un per a la persona interessada).

4. El model 611 consta d’un full, amb dos exemplars (un per a l’Administració i

un per a la persona interessada).

5. El model 615 consta d’un full, amb tres exemplars (un per a l’Administració,

un per a la persona interessada i un per a l’entitat col·laboradora).

6. El model 616 consta d’un full, amb dos exemplars (un per a l’Administració

i un per a la persona interessada).

7. El model 620 consta d’un full, amb quatre exemplars (un per a

l’Administra-ció, un per a la persona interessada, un per a l’entitat col·laboradora i una carta de

pagament).

(2)

9. El model 627 consta d’un full, amb tres exemplars (un per a la persona

inte-ressada, un per a l’entitat col·laboradora i una carta de pagament).

10. El model 629 consta d’un full, amb tres exemplars (un per a la persona

inte-ressada, un per a l’entitat col·laboradora i una carta de pagament).

11. El model 630 consta d’un full, amb tres exemplars (un per a l’Administració,

un per a la persona interessada i un per a l’entitat col·laboradora).

Article 2

El model 600

1. El model 600 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació de les transmissions

patrimonials oneroses, les operacions societàries i els actes jurídics documentats,

que es trobin subjectes a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

documentats, sempre que no s’hagi aprovat un model d’imprès específic per

auto-liquidar l’acte o la operació de què es tracti.

2. L’ingrés que, si s’escau, es derivi de les autoliquidacions confeccionades

mitjançant el model 600 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades

a l’efecte.

3. La presentació de les autoliquidacions practicades amb el model 600 s’ha de

realitzar a la delegació territorial de l’Agència Tributària de Catalunya o a l’oficina

liquidadora competent. No obstant això, les autoliquidacions practicades mitjançant

el programa d’ajuda o altres sistemes automatitzats que l’Agència Tributària de

Catalunya posi a disposició d’associacions, organismes o col·lectius professionals

amb qui hagi signat convenis de col·laboració es podran presentar telemàticament

a través del sistema virtual de l’Agència Tributària de Catalunya, sempre que hagi

estat tramesa, amb caràcter previ, la declaració informativa de conformitat amb el

que estableix el Decret 648/2006, de 27 de desembre, i l’Ordre ECF/597/2006, de

28 de desembre, modificada per l’Ordre ECF/139/2009, de 17 de març, en relació

amb els fets imposables que es delimiten en aquestes.

4. També es podran presentar telemàticament a través del sistema virtual de

l’Agència Tributària de Catalunya les autoliquidacions practicades amb el model

600 mitjançant el programa d’ajuda o mitjançant qualsevol altra eina automatitzada

que l’Agència Tributària de Catalunya posi a disposició d’associacions, organismes

o col·lectius professionals amb qui hagi signat convenis de col·laboració, sempre

que hagi estat tramesa, amb caràcter previ, declaració informativa específica

eme-sa d’acord amb el conveni signat i hi hagi una habilitació expreseme-sa que autoritzi

aquesta presentació.

El contingut i característiques d’aquesta declaració informativa resum dels fets

imposables inclosos al document es determinarà a l’empara del conveni subscrit, així

com els documents que s’hagin d’adjuntar a la declaració informativa. Per resolució

del director o de la directora de l’Agència Tributària de Catalunya es determinarà

l’autorització de l’enviament pel col·lectiu amb conveni i el seu abast.

No obstant això, pel que fa als documents notarials no s’haurà de trametre la

decla-ració informativa resum dels fets imposables si ja consta tramesa prèviament conforme

a allò establert al Decret 648/2006, de 27 de desembre i a l’Ordre ECF/597/2006, de 28

de desembre, modificada per l’Ordre ECF/139/2009, de 17 de març. Si en el moment

de realitzar la presentació telemàtica de l’autoliquidació concorren la declaració

infor-mativa prevista en la norinfor-mativa esmentada i la prevista en el conveni, als efectes de

les corresponents validacions, es tindran en compte únicament les dades que consten

en la declaració esmentada en l’apartat 3 d’aquest article.

Article 3

El model 610

(3)

do-2. L’ingrés que, en el seu cas, es derivi de l’autoliquidació confeccionada mitjançant

el model 610 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades a l’efecte.

3. La presentació de l’autoliquidació practicada amb el model 610 s’ha de realitzar

a la delegació territorial de l’Agència Tributària de Catalunya competent.

Article 4

El model 611

1. El model 611 s’utilitza per declarar el resum anual de les autoliquidacions de

la modalitat de documents mercantils de l’impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats, derivada del pagament en metàl·lic de documents

negociats per entitats col·laboradores, que s’hagin meritat durant l’any anterior.

2. La presentació de la declaració s’ha de realitzar a la delegació territorial de

l’Agència Tributària de Catalunya competent, entre l’1 de gener i el 20 de febrer de

l’any immediatament posterior al que es declara.

Article 5

El model 615

1. El model 615 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació de la modalitat de

do-cuments mercantils de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

documentats, derivada del pagament en metàl·lic de documents que comportin acció

canviària o endossables a l’ordre, emesos pel comerç minorista.

2. L’ingrés que, si s’escau, es derivi de l’autoliquidació confeccionada mitjançant el

model 615 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte.

3. La presentació de l’autoliquidació practicada amb el model 615 s’ha de realitzar

a la delegació territorial de l’Agència Tributària de Catalunya competent.

Article 6

El model 616

1. El model 616 s’utilitza per declarar el resum anual de les autoliquidacions de

la modalitat de documents mercantils de l’impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats, derivada del pagament en metàl·lic de documents que

comportin acció canviària o endossables a l’ordre, emesos pel comerç minorista.

2. La presentació de la declaració s’ha de realitzar a la delegació territorial de

l’Agència Tributària de Catalunya competent, entre l’1 de gener i el 20 de febrer de

l’any immediatament posterior al que es declara.

Article 7

El model 620

1. El model 620 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació de l’impost sobre

trans-missions patrimonials i actes jurídics documentats derivada de la transmissió de

mitjans de transport usats.

2. L’ingrés que, si s’escau, es derivi de l’autoliquidació confeccionada mitjançant el

model 620 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte.

3. La presentació de les autoliquidacions practicades amb el model 620 s’ha de

realitzar a la delegació territorial de l’Agència Tributària de Catalunya o a l’oficina

liquidadora competent, llevat del supòsit de transmissions de vehicles subjectes i no

exemptes de l’impost, en què la presentació s’entén realitzada en el mateix moment

en que es realitza l’ingrés.

Article 8

El model 623

1. El model 623 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació de l’impost sobre

trans-missions patrimonials i actes jurídics documentats derivada de la transmissió de

(4)

cumentats derivada de la transmissió de vehicles, sempre que el subjecte passiu

adquireixi la totalitat del vehicle i l’autoliquidació no sigui complementària d’una

anterior o es presenti fora del termini establert a aquest efecte.

3. El funcionament del sistema d’autoliquidació remota de vehicles s’ha d’ajustar

a les condicions següents:

a) Les persones contribuents han d’accedir al sistema d’autoliquidació remota

a través de les aplicacions informàtiques de les entitats col·laboradores habilitades

a aquest efecte mitjançant Internet, punts d’autoservei o qualsevol altre sistema

autoritzat.

b) Per practicar l’autoliquidació, les persones usuàries han d’enviar les dades

requerides al Sistema de Gestió i Atenció Unificada d’Impostos. Aquest sistema

realitzarà una validació tant del contingut de la informació enviada com de la seva

coherència interna, i la contrastarà amb les dades existents a les bases de dades

tributàries. En el cas que es detectin errors, el sistema ha d’enviar un missatge amb

els errors detectats i el procediment no pot continuar fins que s’esmenin aquests

errors.

c) En cap cas el sistema d’autoliquidació remota de vehicles permet la

modifi-cació de les dades existents a les bases de dades tributàries del Sistema de Gestió

i Atenció Unificada d’Impostos.

d) Si la validació efectuada pel sistema és positiva i la transmissió està subjecta i

no exempta de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,

s’ha de realitzar el pagament per alguna de les vies habilitades a aquest efecte. Com

a conseqüència d’aquesta actuació, s’ha d’obtenir un document PDF que inclourà el

model 623, degudament emplenat amb les dades enviades per la persona usuària, i

la validació mecànica de l’ingrés o el codi NRC, imprès a l’apartat d’ingrés.

e) Si la validació efectuada pel sistema és positiva, però la transmissió està exempta

o no subjecta a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,

s’ha de realitzar la presentació de l’autoliquidació. Com a conseqüència d’aquesta

actuació, s’ha d’obtenir un document PDF que inclourà el model 623 degudament

emplenat amb les dades enviades per la persona usuària, i el segell de presentació

a l’Oficina Virtual de l’Agència Tributària de Catalunya, amb indicació del número

d’expedient assignat a l’autoliquidació i la data i l’hora de la presentació.

f) El pagament vàlid de l’autoliquidació generada pel sistema d’autoliquidació

remota de vehicles queda condicionat a l’obtenció de la validació mecànica o del

codi NRC emès per l’entitat col·laboradora. De la mateixa manera, la presentació

vàlida de l’autoliquidació generada per aquest sistema està condicionada a l’obtenció

del segell de presentació a l’Oficina Virtual de l’Agència Tributària de Catalunya.

g) L’Administració de la Generalitat de Catalunya no es responsabilitza en cap

cas del rebuig de l’ordre de pagament ni de la seva acceptació per part de l’entitat

col·laboradora.

Article 9

El model 627

1. El model 627 es pot utilitzar únicament per realitzar les autoliquidacions de

l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats derivades de la

transmissió de vehicles usats, sempre que concorrin les circumstàncies següents:

a) Que es transmeti un vehicle amb matrícula espanyola.

b) Que es transmeti a una única persona adquirent la totalitat del vehicle.

c) Que la transmissió estigui subjecta i no exempta de l’impost sobre

transmis-sions patrimonials i actes jurídics documentats.

d) Que l’autoliquidació que es practiqui no sigui complementària d’una anterior

o es presenti fora del termini establert a l’efecte.

(5)

3. La presentació del model 627 s’entén realitzada en el mateix moment de

l’ingrés.

Article 10

El model 629

1. El model 629 s’utilitza quan l’Administració, per mitjà dels serveis d’atenció

presencial a les persones contribuents, confecciona l’autoliquidació de l’impost sobre

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats derivada de la transmissió

de mitjans de transport usats.

2. Quan l’autoliquidació es refereix a un vehicle i en resulta una quota a ingressar,

l’ingrés s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte, i la

presentació del model 629 s’entén realitzada en el mateix moment de l’ingrés.

3. Quan l’autoliquidació es refereix a una embarcació o a una aeronau, i en

re-sulta una quota a ingressar, l’ingrés s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores

habilitades a aquest efecte, i la presentació del model 629 s’ha de portar a terme a la

delegació territorial de l’Agència Tributària de Catalunya o a l’oficina liquidadora

competent.

4. Quan l’autoliquidació es refereix a un vehicle, una embarcació o una aeronau

però no en resulta una quota a ingressar, la presentació del model 629 s’ha de portar

a terme a la delegació territorial de l’Agència Tributària de Catalunya o a l’oficina

liquidadora competent.

Article 11

El model 630

1. El model 630 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació de la modalitat de

do-cuments mercantils de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

documentats, derivada del pagament en metàl·lic de lletres de canvi.

2. L’ingrés que, si s’escau, es derivi de l’autoliquidació confeccionada mitjançant

el model 630 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades a l’efecte.

3. La presentació de l’autoliquidació practicada amb el model 630 s’ha de realitzar

a la delegació territorial de l’Agència Tributària de Catalunya competent.

C

APÍTOL

II

Models d’autoliquidació de l’impost sobre successions i donacions

Article 12

Aprovació dels models d’autoliquidació 650, 651, 652, 653 i 660

1. S’aproven els models d’autoliquidació números 650, 651, 652, 653 i 660, de

l’im-post sobre successions i donacions, els quals figuren en l’annex d’aquesta Ordre.

2. El model 650 consta de dos fulls, el primer full amb quatre exemplars (un per

a l’Administració, un per a la persona interessada, un per a l’entitat col·laboradora i

una carta de pagament), i el segon full amb dos exemplars (un per a l’Administració

i un per a la persona interessada).

3. El model 651 consta de tres fulls, el primer full amb quatre exemplars (un per

a l’Administració, un per a la persona interessada, un per a l’entitat col·laboradora

i una carta de pagament), i el segon i el tercer fulls amb dos exemplars cada un (un

per a l’Administració i un per a la persona interessada).

4. El model 652 consta d’un full, amb quatre exemplars (un per a

l’Administra-ció, un per a la persona interessada, un per a l’entitat col·laboradora i una carta de

pagament).

5. El model 653 consta de dos fulls, el primer full amb quatre exemplars (un per

a l’Administració, un per a la persona interessada, un per a l’entitat col·laboradora i

(6)

6. El model 660 consta de deu fulls, amb dos exemplars cadascun (un per a

l’Administració i un per a la persona interessada).

Article 13

Els models 650 i 660

1. Els models 650 i 660 s’utilitzen per realitzar l’autoliquidació i la declaració

de les adquisicions per causa de mort subjectes a l’impost sobre successions i

do-nacions. Els dos models són complementaris, per la qual cosa no es poden utilitzar

de manera separada.

2. L’ingrés que, si s’escau, es derivi de les autoliquidacions confeccionades

mitjançant el model 650 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades

a l’efecte.

3. La presentació de les autoliquidacions i les declaracions efectuades amb els

models 650 i 660 s’ha de realitzar de manera simultània, a la delegació territorial

de l’Agència Tributària de Catalunya o a l’oficina liquidadora competent.

Article 14

El model 651

1. El model 651 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació de les donacions i d’altres

negocis jurídics a títol gratuït i entre vius subjectes a l’impost sobre successions i

donacions.

2. L’ingrés que, si s’escau, es derivi de les autoliquidacions confeccionades

mitjançant el model 651 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades

a aquest efecte.

3. La presentació de les autoliquidacions efectuades amb el model 651 s’ha de

realitzar a la delegació territorial de l’Agència Tributària de Catalunya o a l’oficina

liquidadora competent.

Article 15

El model 652

1. El model 652 s’utilitza per:

a) Confeccionar l’autoliquidació parcial de la percepció de fins a quatre

as-segurances sobre la vida, quan aquesta adquisició està subjecta a l’impost sobre

successions i donacions en concepte d’adquisició per causa de mort.

b) Practicar l’autoliquidació total de l’impost sobre successions i donacions quan

l’adquisició per causa de mort es refereix únicament a fins a quatre assegurances

sobre la vida.

En el cas que concorrin més de quatre assegurances sobre la vida, les

autoliqui-dacions i declaracions s’han de realitzar mitjançant els models 650 i 660.

2. L’ingrés que, si s’escau, es derivi de les autoliquidacions confeccionades

mitjançant el model 652 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades

a aquest efecte.

3. La presentació de les autoliquidacions efectuades amb el model 652 s’ha de

realitzar a la delegació territorial de l’Agència Tributària de Catalunya o a l’oficina

liquidadora competent.

Article 16

El model 653

1. El model 653 s’utilitza per a realitzar l’autoliquidació de la consolidació del domini

per part de la persona nua propietària derivada de l’extinció d’un usdefruit constituït

per una successió, una donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït.

2. L’ingrés que, si s’escau, es derivi de les autoliquidacions confeccionades

mitjançant el model 653 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades

(7)

liquidadora competent.

C

APÍTOL

III

Models d’autoliquidació de la taxa iscal sobre el joc

Article 17

Aprovació dels models d’autoliquidació 040, 043, 044, 045 i 046

1. S’aproven els models d’autoliquidació números 040, 043, 044, 045 i 046, de la

taxa fiscal sobre el joc, els quals figuren en l’annex d’aquesta Ordre.

2. El model 040 consta d’un full, amb dos exemplars (un per a l’entitat

col-laboradora o l’Administració i un per a la persona interessada).

3. El model 043 consta d’un full, amb dos exemplars (un per a l’entitat

col-laboradora o l’Administració i un per a la persona interessada).

4. El model 044 consta d’un full, amb dos exemplars (un per a l’entitat

col-laboradora o l’Administració i un per a la persona interessada).

5. El model 045 consta d’un full, amb tres exemplars (un per a l’Administració,

un per a la persona interessada i un per a l’entitat col·laboradora).

6. El model 046 consta de dos fulls, el primer full amb dos exemplars (un per

a l’entitat col·laboradora o l’Administració i un per a la persona interessada), i el

segon full amb un exemplar (per a la persona interessada).

Article 18

El model 040

1. El model 040 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació de les rifes, tómboles i

combinacions aleatòries subjectes a la taxa fiscal sobre el joc.

2. L’ingrés que, si s’escau, es derivi de les autoliquidacions confeccionades

mitjançant el model 040 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades

a aquest efecte.

3. La presentació del model 040 s’entén realitzada en el mateix moment de

l’ingrés.

Article 19

El model 043

1. El model 043 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació del joc de la plena o bingo

subjecte a la taxa fiscal sobre el joc.

2. L’ingrés que, si s’escau, es derivi de les autoliquidacions confeccionades

mitjançant el model 043 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades

a aquest efecte.

3. La presentació del model 043 s’entén realitzada en el mateix moment de

l’ingrés.

Article 20

El model 044

1. El model 044 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació dels casinos de joc

sub-jectes a la taxa fiscal sobre el joc.

2. L’ingrés que, si s’escau, es derivi de les autoliquidacions confeccionades

mitjançant el model 044 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades

a aquest efecte.

3. La presentació del model 044 s’entén realitzada en el mateix moment de

l’ingrés.

(8)

1. El model 045 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació de les màquines recreatives

o d’atzar subjectes a la taxa fiscal sobre el joc.

2. L’ingrés que, si s’escau, derivi de les autoliquidacions confeccionades mitjançant

el model 045 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades a l’efecte.

3. La presentació del model 045 s’entén realitzada en el mateix moment de

l’ingrés.

Article 22

El model 046

1. El model 046 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació de les màquines recreatives

o d’atzar subjectes a la taxa fiscal sobre el joc mitjançant els serveis de tributació

telemàtica habilitats a l’Oficina Virtual de l’Agència Tributària de Catalunya, amb

l’abast i les condicions que es determinin en aquesta Oficina Virtual.

2. L’ingrés que, si s’escau, es derivi de les autoliquidacions confeccionades

mitjançant el model 046 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades

a l’efecte.

3. La presentació del model 046 s’entén realitzada en el mateix moment de

l’ingrés.

C

APÍTOL

IV

Model d’autoliquidació del gravamen de protecció civil

Article 23

Aprovació del model d’autoliquidació 900

1. S’aprova el model d’autoliquidació número 900, del gravamen de protecció

civil, que figura en l’annex d’aquesta Ordre.

2. El model 900 consta de tres fulls, el primer full amb quatre exemplars (un per

a l’Administració, un per a la persona interessada, un per a la Direcció General de

Protecció Civil i un per a l’entitat col·laboradora), i el segon i tercer fulls amb tres

exemplars cada un (un per a l’Administració, un per a la persona interessada i un

per a la Direcció General de Protecció Civil).

Article 24

El model 900

1. El model 900 s’utilitza per realitzar l’autoliquidació del gravamen de protecció

civil en relació amb tots els fets imposables subjectes a l’impost.

2. L’ingrés que, si s’escau, es derivi de les autoliquidacions confeccionades

mitjançant el model 900 s’ha de realitzar a les entitats col·laboradores habilitades

a aquest efecte.

3. La presentació de les autoliquidacions practicades amb el model 900 s’ha de

re-alitzar a la delegació territorial de l’Agència Tributària de Catalunya competent.

C

APÍTOL

V

Fixació de la quota de la taxa per la venda d’impresos

Article 25

Quota de la taxa per la venda d’impresos

D’acord amb el que estableix l’article 2.3-5 del Text refós de la Llei de taxes i preus

públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25

de juny, la quota de la taxa per la venda d’impresos dels models d’autoliquidació

aprovats en aquesta Ordre és la següent:

(9)

Model 650: 20 cèntims d’euro.

Model 651: 30 cèntims d’euro.

Model 652: 20 cèntims d’euro.

Model 653: 30 cèntims d’euro.

Model 660: 70 cèntims d’euro.

Model 045: 20 cèntims d’euro.

D

ISPOSICIÓ

TRANSITÒRIA

Els models d’autoliquidació vigents fins a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre es

poden continuar subministrant per part de l’Administració i utilitzant per part de

les persones contribuents fins que s’exhaureixin les seves existències.

D

ISPOSICIÓ

DEROGATÒRIA

Queden derogades les ordres següents:

a) L’Ordre ECF/314/2003, de 25 de juny, per la qual s’aproven els models

d’au-toliquidació 620, 627 i 629 de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes

jurídics documentats i es fixa la quota de la taxa que grava el subministrament del

model 620 en suport paper.

b) L’Ordre ECF/108/2004, de 2 d’abril, per la qual s’aproven els models 650, 651,

652, 653 i 660 de l’impost sobre successions i donacions, i es fixa la taxa que en

grava el subministrament en suport paper.

c) L’Ordre ECF/109/2005, de 18 de març, per la qual s’aproven els models 600,

610, 611, 615, 616 i 630, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

documentats, i es fixa la quota de la taxa que grava el subministrament del model

600 en suport paper.

d) L’Ordre ECF/151/2005, de 8 d’abril, per la qual s’aprova el model

d’autoliqui-dació 623 de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

i es modifica l’Ordre ECF/314/2003, de 25 de juny, per la qual s’aproven els models

d’autoliquidació 620, 627 i 629 de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes

jurídics documentats i es fixa la quota de la taxa que grava el subministrament del

model 620 en suport paper.

e) L’Ordre ECF/178/2010, d’11 de març, per la qual es modifica l’apartat 2.3 de

l’article 2 de l’Ordre ECF/109/2005, de 18 de març, modificat per l’Ordre ECF/50/2007,

de 23 de febrer, i s’afegeix un apartat 2.4 a l’article esmentat.

f) L’Ordre ECO/9/2011, de 13 de gener, per la qual s’aprova el model 900, del

gravamen de protecció civil.

g) L’Ordre ECO/118/2011, de 9 de juny, per la qual s’aproven els models

d’auto-liquidació 650, 652 i 653 de l’impost sobre successions i donacions.

h) L’Ordre ECO/187/2011, de 25 de juliol, per la qual s’aproven els models

d’au-toliquidació 040, 043, 044, 045 i 046 de la taxa fiscal sobre el joc.

D

ISPOSICIÓ

FINAL

Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 de desembre de 2011.

Barcelona, 30 de novembre de 2011

A

NDREU

M

AS

-C

OLELL

(10)

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Presentador/a

Resum de l’autoliquidació

Ingrés

Exemplar per a l’Administració

Espai reservat per a l’Administració

d de 20

,

ATC-600N-3

Subjecte passiu

(3) Via pública Número Esc. Pis Porta

Cognoms i nom o raó social

Telèfon Adreça electrònica

(4) Data de naixement

Data de naixement (2) NIF / CIF

Codi postal Municipi Província País

Percentatge

Total de persones subjectes

Transmitent

Total de persones transmitents

NIF / CIF Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta Codi postal Municipi

Província País Percentatge

(5) Data de la meritació No subjecte Exempt o subjecte bonificat Prescrit

/

/

Codi Codi Notari/ària o autoritat

Descripció de l’operació Lloc d’atorgament

Data del document

/

/

Número de protocol Notarial Privat

Judicial Administratiu

Signatura del subjecte passiu o presentador/a

Dades del document

Liquidació complementària

9 Total a ingressar 6 + 7+8

,

Codi de la tarifa Data de presentació Quota ingressada Núm. darrera autoliquidació / /

,

A B Delegació / Oficina liquidadora (1)

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

600

CPR: 9057623

El subjecte passiu o el/la presentador/a declara sota responsabilitat seva que, junt amb el document original, presenta una còpia simple que coincideix en tots els seus termes amb els de l'original.

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat. En efectiu Càrrec en compte

Codi compte client Import

Entitat Sucursal D C Número de compte

,

,

(11)

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Presentador/a

Resum de l’autoliquidació

Ingrés

Exemplar per a la persona interessada

Espai reservat per a l’Administració

d de 20

,

ATC-600N-3

Subjecte passiu

(3) Via pública Número Esc. Pis Porta

Cognoms i nom o raó social

Telèfon Adreça electrònica

(4) Data de naixement

Data de naixement (2) NIF / CIF

Codi postal Municipi Província País

Percentatge

Total de persones subjectes

Transmitent

Total de persones transmitents

NIF / CIF Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta Codi postal Municipi

Província País Percentatge

(5) Data de la meritació No subjecte Exempt o subjecte bonificat Prescrit

/

/

Codi Codi Notari/ària o autoritat

Descripció de l’operació Lloc d’atorgament

Data del document

/

/

Número de protocol Notarial Privat

Judicial Administratiu

Signatura del subjecte passiu o presentador/a

Dades del document

Liquidació complementària

9 Total a ingressar 6 + 7+8

,

Codi de la tarifa Data de presentació Quota ingressada Núm. darrera autoliquidació / /

,

A B Delegació / Oficina liquidadora (1)

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

600

CPR: 9057623

El subjecte passiu o el/la presentador/a declara sota responsabilitat seva que, junt amb el document original, presenta una còpia simple que coincideix en tots els seus termes amb els de l'original.

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat. En efectiu Càrrec en compte

Codi compte client Import

Entitat Sucursal D C Número de compte

,

,

(12)

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Presentador/a

Resum de l’autoliquidació

Ingrés

Exemplar per a l’entitat col·laboradora

Espai reservat per a l’Administració

d de 20

,

ATC-600N-3

Subjecte passiu

(3) Via pública Número Esc. Pis Porta

Cognoms i nom o raó social

Telèfon Adreça electrònica

(4) Data de naixement

Data de naixement (2) NIF / CIF

Codi postal Municipi Província País

Percentatge

Total de persones subjectes

Transmitent

Total de persones transmitents

NIF / CIF Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta Codi postal Municipi

Província País Percentatge

(5) Data de la meritació No subjecte Exempt o subjecte bonificat Prescrit

/

/

Codi Codi Notari/ària o autoritat

Descripció de l’operació Lloc d’atorgament

Data del document

/

/

Número de protocol Notarial Privat

Judicial Administratiu

Signatura del subjecte passiu o presentador/a

Dades del document

Liquidació complementària

9 Total a ingressar 6 + 7+8

,

Codi de la tarifa Data de presentació Quota ingressada Núm. darrera autoliquidació / /

,

A B Delegació / Oficina liquidadora (1)

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

600

CPR: 9057623

El subjecte passiu o el/la presentador/a declara sota responsabilitat seva que, junt amb el document original, presenta una còpia simple que coincideix en tots els seus termes amb els de l'original.

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat. En efectiu Càrrec en compte

Codi compte client Import

Entitat Sucursal D C Número de compte

,

,

(13)

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Presentador/a

Resum de l’autoliquidació

Ingrés

Carta de pagament

Espai reservat per a l’Administració

d de 20

,

ATC-600N-3

Subjecte passiu

(3) Via pública Número Esc. Pis Porta

Cognoms i nom o raó social

Telèfon Adreça electrònica

(4) Data de naixement

Data de naixement (2) NIF / CIF

Codi postal Municipi Província País

Percentatge

Total de persones subjectes

Transmitent

Total de persones transmitents

NIF / CIF Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta Codi postal Municipi

Província País Percentatge

(5) Data de la meritació No subjecte Exempt o subjecte bonificat Prescrit

/

/

Codi Codi Notari/ària o autoritat

Descripció de l’operació Lloc d’atorgament

Data del document

/

/

Número de protocol Notarial Privat

Judicial Administratiu

Signatura del subjecte passiu o presentador/a

Dades del document

Liquidació complementària

9 Total a ingressar 6 + 7+8

,

Codi de la tarifa Data de presentació Quota ingressada Núm. darrera autoliquidació / /

,

A B Delegació / Oficina liquidadora (1)

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

600

CPR: 9057623

El subjecte passiu o el/la presentador/a declara sota responsabilitat seva que, junt amb el document original, presenta una còpia simple que coincideix en tots els seus termes amb els de l'original.

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat. En efectiu Càrrec en compte

Codi compte client Import

Entitat Sucursal D C Número de compte

,

,

(14)

NIF

Cognoms i nom

600

ATC-600N-3

Exemplar per a l’Administració

Autoliquidació

Observacions

Via pública / Nom del paratge

Via pública / Nom del paratge Escala, pis / Parcel·la

Escala, pis / Parcel·la Número / Polígon Número / Polígon Tipus de bé Tipus de bé Codi postal Codi postal

Número de justificant

Descripció del bé Descripció del bé Referència cadastral Referència cadastral

Valor declarat de la part adquirida

Valor declarat de la part adquirida Valor total declarat del bé

Valor total declarat del bé

Superfície m2 Ha Superfície m2 Ha

,

,

,

,

4

,

Quota segons modalitat a) b) c) o d)

% 5

,

,

Bonificació de la quota 7

,

Interessos de demora 9 Total a ingressar 6 + 7+8

,

6 Quota resultant 4- -5 A

,

8

,

Recàrrec % Quota fixa

,

% Fins a al 403

,

%

,

al 404 % al

,

405

,

De fins a 401

,

Resta a € per cada 402

,

Total

,

Total

Tipus impositiu

a

Quota fixa

c

b

Escala acumulativa

d

Escala d’arrendaments i valors

,

,

,

Tipus impositiu 400 fins a De fins a De Codi de la tarifa 1 Base imposable 2

,

,

% Reducció 3

,

1-2 Base liquidable

,

Desglossament de la base imposable

(garanties hipotecàries i altres)

Costes

,

Principal

,

Altres

,

Interessos

,

B 1

Grandeses i títols nobiliaris

1

2

Municipi Província / País

Dades dels béns

%

(15)

NIF

Cognoms i nom

600

ATC-600N-3

Exemplar per a la persona interessada

Autoliquidació

Observacions

Via pública / Nom del paratge

Via pública / Nom del paratge Escala, pis / Parcel·la

Escala, pis / Parcel·la Número / Polígon Número / Polígon Tipus de bé Tipus de bé Codi postal Codi postal

Número de justificant

Descripció del bé Descripció del bé Referència cadastral Referència cadastral

Valor declarat de la part adquirida

Valor declarat de la part adquirida Valor total declarat del bé

Valor total declarat del bé

Superfície m2 Ha Superfície m2 Ha

,

,

,

,

4

,

Quota segons modalitat a) b) c) o d)

% 5

,

,

Bonificació de la quota 7

,

Interessos de demora 9 Total a ingressar 6 + 7+8

,

6 Quota resultant 4- -5 A

,

8

,

Recàrrec % Quota fixa

,

% Fins a al 403

,

%

,

al 404 % al

,

405

,

De fins a 401

,

Resta a € per cada 402

,

Total

,

Total

Tipus impositiu

a

Quota fixa

c

b

Escala acumulativa

d

Escala d’arrendaments i valors

,

,

,

Tipus impositiu 400 fins a De fins a De Codi de la tarifa 1 Base imposable 2

,

,

% Reducció 3

,

1-2 Base liquidable

,

Desglossament de la base imposable

(garanties hipotecàries i altres)

Costes

,

Principal

,

Altres

,

Interessos

,

B 1

Grandeses i títols nobiliaris

1

2

Municipi Província / País

Dades dels béns

%

(16)

NIF

Cognoms i nom

Número de justificant

600

ATC-600N-3

Exemplar per a l’Administració

Subjectes passius

(en el cas de disminució de capital, les persones sòcies)

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Data de naixement Data de naixement Data de naixement Data de naixement Data de naixement Data de naixement Data de naixement Data de naixement Data de naixement

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Transmitents

(en el cas de constitucions i ampliacions de capital, les persones subscriptores)

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(17)

NIF

Cognoms i nom

Número de justificant

600

ATC-600N-3

Exemplar per a la persona interessada

Subjectes passius

(en el cas de disminució de capital, les persones sòcies)

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Data de naixement Data de naixement Data de naixement Data de naixement Data de naixement Data de naixement Data de naixement Data de naixement Data de naixement

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Transmitents

(en el cas de constitucions i ampliacions de capital, les persones subscriptores)

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Percentatge NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(18)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Declarant

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Presentador/a

Ingrés

Signatura

Exemplar per a l’Administració

Espai reservat per a l’Administració

(4) Data de la meritació

/

d de 20

,

ATC-610N-3

1 Nombre total 2 Base imposable 3 Quota tributària

Documents A. Rebuts B. Pagarés C. Xecs D. Altres documents

Autoliquidació

Total a ingressar 4

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Les xifres globals per a cada tipus de document es desglossen, per delegacions territorials competents i per trams de base imposable, en els annexos A, B, C i D, que acompanyen aquest full.

Delegació (1)

610

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Pagament en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

CPR: 9057623

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat. En efectiu Càrrec en compte

Codi compte client Import

Entitat Sucursal D C Número de compte

,

,

(19)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Declarant

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Presentador/a

Ingrés

Signatura

Exemplar per a la persona interessada

Espai reservat per a l’Administració

(4) Data de la meritació

/

d de 20

,

ATC-610N-3

1 Nombre total 2 Base imposable 3 Quota tributària

Documents A. Rebuts B. Pagarés C. Xecs D. Altres documents

Autoliquidació

Total a ingressar 4

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Les xifres globals per a cada tipus de document es desglossen, per delegacions territorials competents i per trams de base imposable, en els annexos A, B, C i D, que acompanyen aquest full.

Delegació (1)

610

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Pagament en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

CPR: 9057623

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat. En efectiu Càrrec en compte

Codi compte client Import

Entitat Sucursal D C Número de compte

,

,

(20)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Declarant

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Presentador/a

Ingrés

Signatura

Exemplar per a l’entitat col·laboradora

Espai reservat per a l’Administració

(4) Data de la meritació

/

d de 20

,

ATC-610N-3

1 Nombre total 2 Base imposable 3 Quota tributària

Documents A. Rebuts B. Pagarés C. Xecs D. Altres documents

Autoliquidació

Total a ingressar 4

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Les xifres globals per a cada tipus de document es desglossen, per delegacions territorials competents i per trams de base imposable, en els annexos A, B, C i D, que acompanyen aquest full.

Delegació (1)

610

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Pagament en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

CPR: 9057623

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat. En efectiu Càrrec en compte

Codi compte client Import

Entitat Sucursal D C Número de compte

,

,

(21)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Declarant

Exemplar per a l’Administració

(4) Data de la meritació

/

ATC-610N-3

Autoliquidació

Relació de rebuts per delegacions de l'Agència Tributària de Catalunya Relació de rebuts per trams de base imposable

Import dels rebuts

Nombre de rebuts Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Barcelona

Import dels rebuts

Nombre de rebuts Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Girona

Import dels rebuts

Nombre de rebuts Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Lleida

Import dels rebuts

Nombre de rebuts Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Tarragona

Total per pàgina 1 Nombre de rebuts 2 Import dels rebuts 3 Quota tributària dels rebuts

Annex A - Rebuts

Delegació (1)

610

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Pagament en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

(22)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Declarant

Exemplar per a la persona interessada

(4) Data de la meritació

/

ATC-610N-3

Autoliquidació

Relació de rebuts per delegacions de l'Agència Tributària de Catalunya Relació de rebuts per trams de base imposable

Import dels rebuts

Nombre de rebuts Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Barcelona

Import dels rebuts

Nombre de rebuts Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Girona

Import dels rebuts

Nombre de rebuts Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Lleida

Import dels rebuts

Nombre de rebuts Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Tarragona

Total per pàgina 1 Nombre de rebuts 2 Import dels rebuts 3 Quota tributària dels rebuts

Annex A - Rebuts

Delegació (1)

610

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Pagament en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

(23)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Declarant

Exemplar per a l’Administració

(4) Data de la meritació

/

ATC-610N-3

Autoliquidació

Relació de pagarés per delegacions de l'Agència Tributària de Catalunya Relació de pagarés per trams de base imposable

Import dels pagarés

Nombre de pagarés Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Barcelona

Import dels pagarés

Nombre de pagarés Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Girona

Import dels pagarés

Nombre de pagarés Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Lleida

Import dels pagarés

Nombre de pagarés Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Tarragona

Total per pàgina 1 Nombre de pagarés 2 Import dels pagarés 3 Quota tributària dels pagarés

Annex B - Pagarés

Delegació (1)

610

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Pagament en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

(24)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Declarant

Exemplar per a la persona interessada

(4) Data de la meritació

/

ATC-610N-3

Autoliquidació

Relació de pagarés per delegacions de l'Agència Tributària de Catalunya Relació de pagarés per trams de base imposable

Import dels pagarés

Nombre de pagarés Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Barcelona

Import dels pagarés

Nombre de pagarés Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Girona

Import dels pagarés

Nombre de pagarés Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Lleida

Import dels pagarés

Nombre de pagarés Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Tarragona

Total per pàgina 1 Nombre de pagarés 2 Import dels pagarés 3 Quota tributària dels pagarés

Annex B - Pagarés

Delegació (1)

610

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Pagament en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

(25)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Declarant

Exemplar per a l’Administració

(4) Data de la meritació

/

ATC-610N-3

Autoliquidació

Relació de xecs per delegacions de l'Agència Tributària de Catalunya Relació de xecs per trams de base imposable

Import dels xecs

Nombre de xecs Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Barcelona

Import dels xecs

Nombre de xecs Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Girona

Import dels xecs

Nombre de xecs Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Lleida

Import dels xecs

Nombre de xecs Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Tarragona

Total per pàgina 1 Nombre de xecs 2 Import dels xecs 3 Quota tributària dels xecs

Annex C - Xecs

Delegació (1)

610

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Pagament en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

(26)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Declarant

Exemplar per a la persona interessada

(4) Data de la meritació

/

ATC-610N-3

Autoliquidació

Relació de xecs per delegacions de l'Agència Tributària de Catalunya Relació de xecs per trams de base imposable

Import dels xecs

Nombre de xecs Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Barcelona

Import dels xecs

Nombre de xecs Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Girona

Import dels xecs

Nombre de xecs Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Lleida

Import dels xecs

Nombre de xecs Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Tarragona

Total per pàgina 1 Nombre de xecs 2 Import dels xecs 3 Quota tributària dels xecs

Annex C - Xecs

Delegació (1)

610

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Pagament en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

(27)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Declarant

Exemplar per a l’Administració

(4) Data de la meritació

/

ATC-610N-3

Autoliquidació

Relació d'altres documents per delegacions de l'Agència Tributària de Catalunya Relació d'altres documents per trams de base imposable

Import dels documents

Nre. de documents Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Barcelona

Import dels documents

Nre. de documents Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Girona

Import dels documents

Nre. de documents Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Lleida

Import dels documents

Nre. de documents Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Tarragona

Total per pàgina 1 Nombre de documents 2 Import dels documents 3 Quota tributària dels documents

Annex D - Altres documents mercantils

Delegació (1)

610

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Pagament en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

(28)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Declarant

Exemplar per a la persona interessada

(4) Data de la meritació

/

ATC-610N-3

Autoliquidació

Relació d'altres documents per delegacions de l'Agència Tributària de Catalunya Relació d'altres documents per trams de base imposable

Import dels documents

Nre. de documents Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Barcelona

Import dels documents

Nre. de documents Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Girona

Import dels documents

Nre. de documents Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Lleida

Import dels documents

Nre. de documents Entre 0 i 6.010,12

Entre 6.010,13 i 96.161,94 Més de 96.161,94

Base imposable Quota mensual desglossada

Total per delegació Tarragona

Total per pàgina 1 Nombre de documents 2 Import dels documents 3 Quota tributària dels documents

Annex D - Altres documents mercantils

Delegació (1)

610

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Pagament en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

(29)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Declarant

Exemplar per a l’Administració

Espai reservat per a l’Administració

(4) Exercici

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Presentador/a

Signatura d de 20

,

ATC-61 1N-3

Resum de les dades declarades

Nombre total de registres declarats 1

Nombre total de documents 2

Import total anual dels documents 3

,

Quota total anual ingressada 4

,

Declaració complementària

Declaració substitutiva

Declaració complementària Declaració substitutiva

Número de justificant Número de justificant

Delegació (1)

611

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Declaració resum anual dels pagaments en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

(30)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Declarant

Exemplar per a la persona interessada

Espai reservat per a l’Administració

(4) Exercici

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Presentador/a

Signatura d de 20

,

ATC-61 1N-3

Resum de les dades declarades

Nombre total de registres declarats 1

Nombre total de documents 2

Import total anual dels documents 3

,

Quota total anual ingressada 4

,

Declaració complementària

Declaració substitutiva

Declaració complementària Declaració substitutiva

Número de justificant Número de justificant

Delegació (1)

611

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Declaració resum anual dels pagaments en metàl·lic de documents negociats per entitats col·laboradores

(31)

(2) NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

(3) Telèfon Adreça electrònica

Subjecte passiu

NIF / CIF

Cognoms i nom o raó social

Via pública Número Esc. Pis Porta

Codi postal Municipi Província País

Telèfon Adreça electrònica

Presentador/a

Ingrés

Signatura

Exemplar per a l’Administració

Espai reservat per a l’Administració

(4) Data de la meritació

/

d de 20

,

ATC-615N-3

1 Nombre total 2 Base imposable 3 Quota tributària

Documents A. Rebuts B. Pagarés C. Xecs D. Altres documents

Autoliquidació

Total a ingressar 4

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Delegació (1)

615

Impost sobre transmissions patrimonials

i actes jurídics documentats

Pagament en metàl·lic de documents que comportin acció canviària o endossables a l’ordre, emesos pel comerç minorista

CPR: 9057623

Ingrés efectuat en entitat col·laboradora, a favor del Tresor de la Generalitat, compte restringit de recaptació de tributs de la Generalitat. En efectiu Càrrec en compte

Codi compte client Import

Entitat Sucursal D C Número de compte

,

,

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :