1 2 3=1+2 =3/total. tabela 2 RAPORTI PËRMBLEDHËS I NUMRIT* TË KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA =4+5 =6/total

Texto completo

(1)

tabela 1

RAPORTI PËRMBLEDHËS I SHUMËS SË SHITJEVE TË ASETEVE

sipas aseteve tjera dhe tokave bujqësore

1

2

3=1+2

=3/total

Rajoni

Asetet tjera

Tokat

Gjithsej

Prishtina

213,518,770

36,579,453

250,098,223

38%

Peja

86,623,001

23,334,332

109,957,333

17%

Prizren

80,954,337

18,118,403

99,072,740

15%

Gjilan

139,504,075

12,987,693

152,491,768

23%

Mitrovica

40,495,892

8,107,514

48,603,406

7%

Gjithsej

€ 561,096,074

€ 99,127,395

€ 660,223,469

85%

15%

100%

=1/3

=2/3

tabela 2

RAPORTI PËRMBLEDHËS I NUMRIT* TË KONTRATAVE TË NËNSHKRUARA

4

5

6=4+5

=6/total

Asetet tjera

Tokat

Gjithsej

Prishtina

260

65

325

25%

Peja

213

81

294

23%

Prizren

160

64

224

17%

Gjilan

185

64

249

19%

Mitrovica

162

39

201

16%

980

313 1293

*në disa raste me një tender publik (një kontratë janë shitur pronat e më shumë se një ndërmarrjeje)

Aktmohim:

Ju lutem të keni parasysh që tabelat më poshtë u referohen shitjeve të aprovuara nga ana e Bordit të Drejtorëve të

AKM/AKP-së dhe bazohen në të dhënat nga kontratat e ratifikuara për ndërmarrjet e shitura përmes metodës së 1)

Spin-Off-it (Spin-Off i Rregullt, Spin-Off Special dhe Spin-Off me kushte) në Valët 1-59 të privatizimit; 2) Shitje të

Aseteve të Ndërmarrjeve në Likuidim dhe 3) Negociimit direkt. Dokumenti mund të përmbaj gabime drejtshkrimore

dhe të jetë i mangët apo jo i azhurnuar. AKP-ja rezervon të drejtën të përmirësoj çdo gabim, paqartësi apo mangësi

dhe të azhurnoj informatat në çdo kohë, pa paralajmërim. Gabimet e këtilla, mangësitë apo paqartësitë kanë dhe

mund të kenë ndodhur për shkak të rrethanave të çfarëdoshme të cilat kanë qenë apo jo nën kontrollin e Agjencisë

gjatë dhe pas periudhës së ish Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Ju lutem keni parasysh që këto të dhëna

paraqiten vetëm për arsye informimi dhe që në çdarëdo rasti apo mospërputhje, do të mbizotërojnë vendimet e

Bordit të Drejtorëve të nënshkruara në procesverbalet e mbledhjeve të Bordit sipas procedurave të brendshme dhe

ligjeve në fuqi.

(2)

tabela 3

RAPORTI PËRMBLEDHËS I SHUMËS SË SHITJEVE TË ASETEVE

sipas personit fizik apo juridik

7

8

9=7+8

=9/total

persona

persona

Rajoni

fizik

juridik

Gjithsej

Prishtina

89,220,612

160,877,610

250,098,223

38%

Peja

38,485,059

71,472,273

109,957,333

17%

Prizren

47,045,300

52,027,441

99,072,740

15%

Gjilan

70,607,764

81,884,004

152,491,768

23%

Mitrovica

22,850,637

25,752,769

48,603,406

7%

Gjithsej

€ 268,209,372

€ 392,014,097

€ 660,223,469

41%

59%

100%

=7/9

=8/9

tabela 4

RAPORTI PËRMBLEDHËS I NUMRIT Të ASETEVE TË SHITURA

sipas personit fizik apo juridik

10

11

12=10+11

=12/total

persona

persona

Rajoni

fizik

juridik

Gjithsej

Prishtina

220

105

325

25%

Peja

210

84

294

23%

Prizren

161

63

224

17%

Gjilan

182

67

249

19%

Mitrovica

155

46

201

16%

Gjithsej

928

365

1293

72%

28%

100%

(3)

Rajoni

Lloji i asetit

shuma

nr.

shitjeve

shuma

nr.

shitjeve

shuma

nr.

shitjeve

shuma

nr.

shitjeve

shuma

nr.

shitjeve

Gjithsej shuma e

shitjeve

Gjithsej

nr. shitjeve

asete të luajtshme

40,085

2

3,150

1

71,000

1

182,696

10

-

-

296,931

0.04%

14

1.1%

barnatore

1,238,894

5

211,560

1

-

-

-

-

-

-

1,450,454

0.22%

6

0.5%

depo

12,872,601

14

10,578,643

31

1,705,800

3

7,755,435

13

1,036,806

11

33,949,285

5.14%

72

5.6%

fabrikë

66,593,548

26

36,936,919

30

44,265,783

31

76,050,762

41

7,371,542

15

231,218,554

35.02%

143

11.1%

fermë

3,022,002

2

753,000

3

1,310,000

1

659,008

5

-

-

5,744,010

0.87%

11

0.9%

garazha

-

-

-

-

-

-

3,520

1

-

-

3,520

0.00%

1

0.1%

hotel

12,694,048

5

5,037,130

6

1,861,569

3

7,452,030

6

770,350

2

27,815,127

4.21%

22

1.7%

kioska

-

-

20,299

1

-

-

-

-

-

-

20,299

0.00%

1

0.1%

lokal

20,276,594

106

8,484,859

81

10,302,264

63

20,511,114

47

4,368,045

62

63,942,876

9.69%

359

27.8%

lokal dhe tokë

19,360,946

36

4,354,472

20

8,582,887

27

5,525,526

8

2,472,494

21

40,296,325

6.10%

112

8.7%

miniera

810,000

1

-

-

-

-

730,000

1

-

-

1,540,000

0.23%

2

0.2%

ndërtesë administrative

4,208,994

3

374,701

2

756,331

3

1,661,121

4

760,900

2

7,762,047

1.18%

14

1.1%

ndërtesë administrative

dhe tokë

33,923,189

27

11,886,414

26

7,927,520

14

12,366,033

31

18,896,780

23

84,999,936

12.87%

121

9.4%

pompë benzine

-

-

-

-

335,000

1

-

-

-

-

335,000

0.05%

1

0.1%

pylltari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00%

-

0.0%

qendër rehabilituese

-

-

6,100,000

1

-

-

-

-

-

-

6,100,000

0.92%

1

0.1%

shtëpi

-

-

-

-

37,650

1

-

-

-

-

37,650

0.01%

1

0.1%

tokë

13,884,972

15

481,943

4

216,000

1

2,623,219

10

2,000,788

13

19,206,922

2.91%

43

3.3%

tokë bujqësore

36,579,453

65

23,334,332

81

18,118,403

64

12,987,693

64

8,107,514

39

99,127,395

15.01%

313

24.2%

treg

-

-

1,187,110

2

-

-

-

-

-

-

1,187,110

0.18%

2

0.2%

zyre

2,063,759

6

212,800

4

615,671

4

369,111

2

2,818,187

13

6,079,528

0.92%

29

2.2%

zyre dhe tokë

22,529,138

12

-

-

2,966,863

7

3,614,500

6

-

-

29,110,501

4.41%

25

1.9%

GJITHSEJ

€ 250,098,223

325

€ 109,957,333

294

€ 99,072,740

224

€ 152,491,768

249

€ 48,603,406

201

€ 660,223,469

1,293

minierat MIM Golesh, XIM Strezovci

shtëpi: "Farmakos" -Kamp Shtepizat, qendra rekreative Llokvice, Prizren

Prishtina

Peja

Prizren

Gjilan

Mitrovica

(4)

sipas komunave*

renditja sipas alfabetit

Komuna

shuma e shitjeve

% sipas

Komunës

nr. i shitjeve

Deçan

4,128,012

0.6%

22

1.7%

Dragash

1,415,702

0.2%

11

0.9%

Ferizaj

66,497,998

10.1%

99

7.7%

Fushë Kosovë

14,107,309

2.1%

36

2.8%

Gjakovë

30,140,501

4.6%

71

5.5%

Gjilan

43,581,898

6.6%

80

6.2%

Gllogoc

41,086,609

6.2%

18

1.4%

Graçanicë

1,962,112

0.3%

11

0.9%

Hani i Elezit

40,545,555

6.1%

3

0.2%

Istog

19,430,236

2.9%

54

4.2%

Junik

1,543,518

0.2%

3

0.2%

Kaçanik

4,560,974

0.7%

23

1.8%

Kamenicë

6,103,792

0.9%

27

2.1%

Klinë

10,360,449

1.6%

53

4.1%

Kllokot

6,231,044

0.9%

5

0.4%

Leposaviq

485,767

0.1%

4

0.3%

Lipjan

10,672,953

1.6%

30

2.3%

Malishevë

3,289,888

0.5%

3

0.2%

Mamushë

-

-

Mitrovica e Jugut

12,614,784

1.9%

63

4.9%

Mitrovica e Veriut

1,023,138

0.2%

18

1.4%

Novobërdë

-

-

Obiliq

2,743,906

0.4%

16

1.2%

Partesh

112,222

0.0%

1

0.1%

Pejë

50,214,222

7.6%

111

8.6%

Podujevë

8,978,472

1.4%

39

3.0%

Prishtinë

153,694,322

23.3%

166

12.8%

Prizren

66,590,011

10.1%

114

8.8%

Rahovec

13,450,965

2.0%

40

3.1%

Ranillug

-

-

Shtërpcë

590,676

0.1%

5

0.4%

Shtime

2,807,976

0.4%

9

0.7%

Skenderaj

5,481,051

0.8%

47

3.6%

Suharekë

11,963,729

1.8%

41

3.2%

Viti

5,238,820

0.8%

28

2.2%

Vushtrri

18,564,359

2.8%

41

3.2%

Zubin Potok

-

-

Zveçan

10,500

0.0%

1

0.1%

GJITHSEJ

€ 660,223,469

1,293

* emrat zyrtar të komunave sipas ministrisë MAPL.

(5)

sipas vitit të nënshkrimit të kontratave

Viti

shuma e shitjeve

% sipas

vitit

nr. i shitjeve

2002

-

- AKM

2003

1,685,875

0.3%

4 AKM

2004

14,175,459

2.1%

13 AKM

2005

53,534,026

8.1%

69 AKM

2006

178,294,637

27.0%

150 AKM

2007

66,796,265

10.1%

147 AKM

2008

44,617,820

6.8%

82 AKM

2009

50,769,719

7.7%

154 AKP

2010

80,444,513

12.2%

104 AKP

2011

75,204,612

11.4%

127 AKP

2012

40,085,051

6.1%

163 AKP

2013

36,174,176

5.5%

140 AKP

2014

18,441,317

2.8%

140 AKP

2015

-

- AKP

GJITHSEJ

€ 660,223,469

1,293

shuma e shitjeve

nr. i shitjeve

AKM

2002-2008

359,104,081

54%

465

36%

AKP

2009 e më tej

301,119,388

46%

828

64%

Gjithsej

€ 660,223,469

1,293

5/53

(6)

sipas shtetit të blerësit

Shteti

shuma e shitjeve

%

nr. i shitjeve

Amerika

7,158,110

1.1%

4

Austria

2,732,000

0.4%

2

Belgjika

2,012,002

0.3%

1

Dubai

1,400,000

0.2%

1

Franca

630,000

0.1%

1

Gjermania

423,555

0.1%

3

Greqia

30,100,000

4.6%

1

Holanda

174,250

0.0%

2

Japonia

291,000

0.0%

1

Kosova

559,641,772

84.8%

1,260

Kroacia

810,000

0.1%

1

Maqedonia

14,298,999

2.2%

2

Shqipëria

6,320,255

1.0%

5

Sllovenia

1,010,000

0.2%

1

Turqia

1,400,000

0.2%

1

Zvicrra

31,821,526

4.8%

7

GJITHSEJ

€ 660,223,469

1,293

nga Kosova

559,641,772

85%

nga shtetet tjera

100,581,697

15%

nga Diaspora*

57,185,392

9% e shitjeve janë nga diaspora

Perfshihen në shënimet e mësipërme

tabela 9

RAPORTI I PJESËMARRJES SË BLERËSVE SIPAS NUMRIT TË BLERJEVE

nr. bleresve

nr. pronave te blera

numri i

pronave

928

1

928

111

2

222

28

3

84

8

4

32

1

5

5

1

6

6

1

7

7

1

9

9

1,079

Gjithsej

1,293

6/53

(7)

Nr. Nr. referent (protokolit) i kontratës Rajoni AKP PAK ID Emri i Ndërmarrjes së Re apo Asetit në Likuidim Kategoria e asetit objektit NëSE KA OBJEKT TE TOKA DHE DIHET SIPERFAQJA [m2] Sipërfaqja e tokës në metra katror Lokacioni (Fshati, Qyteti) Komuna Ndërmarrje e Re apo Aset në likuidim Cmimi i shitjes së tërë sipërfaqes (metra katror) Blerësi Përfaqësuesi i blerësit Shteti i blerësit Lloji i blerësit [fizik/juridi k] Data e kontratës Vala

1 1143/2008Gjilan GJI042 Lepenci fabrikë 3,465.00 400,022.00 Kaçanik Kaçanik Ndërmarrje e

Re 650,000.00 Qenan Idrizi Kosova Fizik 8-Mar-04 vala 1 2 Nuk kaGjilan GJI041 Kosovaplast (building and insulation materials)fabrikë 4,315.00 25,192.00 Hani i Elezit Hani i Elezit Ndërmarrje e

Re 1,555,555.00 Zybehar

Hasallari Kosova Fizik 8-Mar-04 vala 2 3 Nuk kaGjilan GJI043 ENG Beton (gravel and concrete) ndërtesë administrative

DHE tokë 1,570.00 9,572.00 Kamenicë Kamenicë

Ndërmarrje e

Re 425,235.00

N.P.Sh.T.T.Ardh meria

Lazim Krasniqi

- Drejtor Kosova Juridik 8-Mar-04 vala 2 4 94/2005Gjilan GJI012 Plantacioni Ferizaj L.L.C Tokë bujqësore 2,450,395.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 361,250.00 NTTSH "Luri" Kosova Juridik 15-Sep-04 Vala 03 5 71/2005Gjilan GJI012 Plantacioni Agrobusiness Shtime L.L.Cndërtesë administrative

DHE tokë 782.00 2,785,049.00 Shtime Shtime

Ndërmarrje e

Re 515,515.00 "Antika" Shpk

Mehmet

Ahmetaj Kosova Juridik 23-Feb-05 vala 3 6 73/2005Gjilan GJI012 Plantacioni Refrigeration Plantndërtesë administrative

DHE tokë 3,600.00 6,000.00 Ferizaj Ferizaj

Ndërmarrje e

Re 210,000.00 Basri Sopa Kosova Fizik 23-Feb-05 vala 3 7 88/2005Gjilan GJI042 Silcapor (blocks producer) fabrikë 12,842.00 145,592.00 Kaçanik Kaçanik Ndërmarrje e

Re 1,800,000.00 NP "Unio Commerce"

Zelqif Berisha -

Drejtor Kosova Juridik 16-Mar-05 vala 2 8 99/2005Gjilan GJI062 Imkos L.L.C ndërtesë administrative

DHE tokë 2,459.00 7,781.00 Kamenicë Kamenicë

Ndërmarrje e

Re 207,000.00 NPN "Euro elementi"

Selim

Skoverqani Kosova Juridik 11-May-05 vala 4 9 102/2005Gjilan GJI110 Tefik Canga depo 6,750.00 70,912.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 2,161,000.00 NPT "Elkos" Ramiz Kelmendi -Drejtor

Kosova Juridik 11-May-05 vala 4 10 317/2006Gjilan GJI095 Kllokot Agriculture Land Tokë bujqësore 228,000.00 Kllokot Kllokot Ndërmarrje e

Re 453,295.00 Mejdi Zymberi Kosova Fizik 13-Jul-05 Vala 05 11 369/2006Gjilan GJI004 Agr.Land and Orchard Livoq I poshtemTokë bujqësore 970,209.00 Livoq I Ulet,

Gjilan Gjilan

Ndërmarrje e

Re 360,050.00 Afrim Salihu Kosova Fizik 21-Sep-05 Vala 07 12 191/2005Gjilan GJI035 Agromorava Ramjan Tokë bujqësore 3,155,778.00 Ramjan, Viti Viti Ndërmarrje e

Re 353,535.00 Arben Kadriu Kosova Fizik 24-Nov-05 Vala 5 13 192/2005Gjilan GJI084 Teuta -Gjilan zyre 276.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 70,250.00 Fatmir Hoxha Kosova Fizik 24-Nov-05 vala 5 14 164/2005Gjilan GJI060 Celiku Metal Construction fabrikë 8,816.00 53,148.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 625,376.00 NTSH "Royal"

Shaip Berisha -

drejtor Kosova Juridik 24-Nov-05 vala 5 15 161/2005Gjilan GJI035 Agromorava Motel hotel 1,046.00 3,971.00 Viti Viti Ndërmarrje e

Re 215,500.00 NTP "Palma" Adem Shahini Kosova Juridik 24-Nov-05 vala 5 16 203/2005Gjilan GJI095 Mineral Water Plant fabrikë 3,640.00 36,017.00 Kllokot Kllokot Ndërmarrje e

Re 1,805,550.00

"Ganirosha" shpk

Fatmir

Reshani Kosova Juridik 24-Nov-05 vala 5 17 250/2005Gjilan GJI057 Eurometal Warehouse depo 479.00 78,103.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 880,000.00 Rasim Hoxha Kosova Fizik 27-Dec-05 vala 6 18 278/2006Gjilan GJI006 Stacioni Bujqesor Livoq tokë 7,801.00 71,293.00 Livoq I Ulet,

Gjilan Gjilan

Ndërmarrje e

Re 130,500.00 Kemajl Maliqi Kosova Fizik 8-Feb-06 Vala 06 19 290/2006Gjilan GJI057 Eurometal fabrikë 14,545.00 41,697.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 711,400.00 Elsam Shpk

Sami Musliu -

pronar Kosova juridik 8-Feb-06 vala 6 20 266/2006Gjilan GJI006 Stacioni Bujq.Admin.Gjil. ndërtesë administrative

DHE tokë 1,650.00 8,273.00 Gjilan Gjilan

Ndërmarrje e

Re 472,285.00 Mejdi Zymberi Kosova Fizik 8-Feb-06 vala 6 21 299/2006Gjilan GJI006 Stacioni Bujqesor reprocenterdepo 5,198.00 80,633.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 302,350.00 NTP "Soni" Zef Pjetri Kosova Juridik 20-Feb-06 vala 6 22 314/2006Gjilan GJI065 Vinex Screws and Bolts fabrikë 9,697.00 49,653.00 Viti Viti Ndërmarrje e

Re 730,000.00 NT "ENG-office" Mejdi Rexhepi Kosova Juridik 20-Feb-06 vala 7 23 321/2006Gjilan GJI060 Celiku Rollers fabrikë 3,481.00 6,241.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 555,555.00 Sherafedin

Kastrati Kosova Fizik 2-Mar-06 vala 7 24 326/2006Gjilan GJI085 Integj Spining and machine-Wowen Carpetsfabrikë 52,030.00 15,585.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 1,010,000.00 Ibrahim Krivaça Kosova Fizik 2-Mar-06 vala 7 25 330/2006Gjilan GJI072 Semafori Driving Scholl ndërtesë administrative 628.00 15,682.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 452,000.00 Sefer Muhadini Kosova Fizik 6-Mar-06 vala 7 26 338/2006Gjilan GJI070 Ferizaj Car and Truck Service L.L.Cndërtesë administrative

DHE tokë 15,663.00 42,255.00 Ferizaj Ferizaj

Ndërmarrje e Re 1,300,000.01 "Ganirosha" Shpk Fatmir Reshani -Drejtor

(8)

SIPERFAQJA [m2]

27 334/2006Gjilan GJI098 28 Nentori Warehouse &Administration Buildingzyre DHE tokë 2,099.00 9,015.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 652,000.00 Luan Korqa Kosova Fizik 6-Mar-06 vala 8 28 372/2006Gjilan GJI098 28 Nentori Shooping Mall lokal DHE tokë 4,331.00 5,448.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 3,170,000.00 Fatmir Hoxha Kosova Fizik 23-Mar-06 vala 8 29 375/2006Gjilan GJI109 Kosovatrans-Kamenica ndërtesë administrative

DHE tokë 1,857.00 7,955.00 Kamenicë Kamenicë

Ndërmarrje e

Re 111,111.00 Bastri Keqmezi Kosova Fizik 23-Mar-06 vala 8 30 383/2006Gjilan GJI089 Hotel Luboteni hotel 2,340.00 1,059.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 1,635,000.00 Lulzim Abazi Kosova Fizik 10-Apr-06 vala 9 31 1674/2010Gjilan GJI004 Agricultural Land Gumnishte& PoneshTokë bujqësore 2,160,261.00 Ponesh, Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 211,000.00 Ibrahim Selmani Kosova Fizik 27-Apr-06 Vala 07 32 435/2006Gjilan GJI110 Tefik Çanga Furniture fabrikë 49,927.00 116,069.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 2,100,008.00 Zylfi Shehu Kosova Fizik 22-May-06 vala 9 33 454/2006Gjilan GJI070 Autoremont M.Rexhepi ndërtesë administrative

DHE tokë 6,243.00 10,211.00 Ferizaj Ferizaj

Ndërmarrje e

Re 710,100.00 Shaip Ahmeti Kosova Fizik 19-Jun-06 vala 10 34 457/2006Gjilan GJI119 Barnatorja Popullore Ferizajndërtesë administrative

DHE tokë 240.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj

Ndërmarrje e

Re 613,479.00 DPT Artoni Ahmet Ejupi Kosova Juridik 19-Jun-06 vala 10 35 460/2006Gjilan GJI055 Tools&Apparatus fabrikë 11,754.00 21,493.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 1,355,555.00 Ferat Neziri Kosova Fizik 19-Jun-06 vala 10 36 463/2006Gjilan GJI151 Veterinary Station Centre Ferizajndërtesë administrative

DHE tokë 210.00 1,605.00 Ferizaj Ferizaj

Ndërmarrje e

Re 240,001.00 Mexhid

Haxhimusa Kosova Fizik 19-Jun-06 vala 10 37 509/2006Gjilan GJI004 Agrocultural land &Orchard KravaricaTokë bujqësore 2,202,606.00 Kravaricë, Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 269,250.00 Armend

Malazogu Kosova Fizik 20-Jun-06 Vala 11 38 699/2007Gjilan GJI028 Toka Bujqësore Koretin Sh.P.K.Tokë bujqësore 958,408.00 Koretin,

Kamenicë Kamenicë

Ndërmarrje e

Re 45,555.00 Shkelzen

Mehmeti Kosova Fizik 21-Jun-06 Vala 15 39 469/2006Gjilan GJI098 28 Nentori Old Department store ndërtesë administrative 693.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 656,000.00 Rifat Sylejmani Kosova Fizik 26-Jun-06 vala 12 40 478/2006Gjilan GJI002 Sunflower Oil Factory fabrikë 17,715.00 94,729.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 460,000.00 Alcon Shpk Ilir Pushka Kosova Juridik 26-Jun-06 vala 8B/11 41 490/2006Gjilan GJI090 Hotel Kristal hotel 986.00 3,447.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 1,716,700.00 Mustaf Shala Kosova Fizik 3-Jul-06 vala 11 42 495/2006Gjilan GJI053 IMK Shtime Warehouse depo 6,190.00 194,393.00 Shtime Shtime Ndërmarrje e

Re 630,000.00 NTP "Orient" Qamil Hetemi Kosova Juridik 4-Jul-06 vala 9 43 498/2006Gjilan GJI167 Kaolini fabrikë 452.00 1,563,266.00 Kamenicë Kamenicë Ndërmarrje e

Re 109,136.00 NTP Arditi Florim Fazliu Kosova juridik 4-Jul-06 vala 10 44 516/2006Gjilan GJI107 Kosovatrans Gjilan Offices, Maintenance Premises and Buseszyre DHE tokë 3,266.00 29,890.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 865,000.00 Musah Bunjaku Kosova Fizik 20-Jul-06 vala 12 45 545/2006Gjilan GJI106 Kosovatrans Ferizaj Offices, Maintenance Premises and Buseszyre DHE tokë 3,266.00 19,627.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 1,221,000.00 GILDA SRI

Antonio

Bornacci Kosova Juridik 11-Aug-06 vala 12 46 552/2006Gjilan GJI045 Karaqeva fabrikë 34,390.00 83,713.00 Karaqeva Kamenicë Ndërmarrje e

Re 888,888.88 Rexhep Asllani Kosova Fizik 14-Aug-06 vala 10 47 550/2006Gjilan GJI003 IDGJ Tabacco fabrikë 41,156.00 49,577.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 1,400,000.00 Dubai International Holding

Martin

Charteris Dubai Juridik 14-Aug-06 vala 10 48 526/2006Gjilan GJI074 Barnatorja Popullore Gjilan IIlokal 400.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 712,000.00 Blerim

Shurdhani Kosova Fizik 15-Aug-06 vala 12 49 906/2007Gjilan GJI009 Agricultural Land Tankosiq Tokë bujqësore 1,240,000.00 Tankosiq, Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 566,630.00 Elez Sallahu Kosova Fizik 4-Oct-06 Vala 18 50 593/2006Gjilan GJI099 Anamorava Business Premises zyre 639.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 298,861.00 Banush Idrizi Kosova Fizik 31-Oct-06 vala 14 51 605/2006Gjilan GJI054 Metalografika fabrikë 692.00 2,911.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 131,999.00 Enver Llazi Kosova Fizik 6-Nov-06 vala 13 52 602/2006Gjilan GJI034 Koperativa Bujqesore e Vitisndërtesë administrative

DHE tokë 422.00 7,954.00 Viti Viti

Ndërmarrje e

Re 217,000.00 Xhevat Haziri Kosova Fizik 6-Nov-06 vala 14 53 Nuk kaGjilan GJI158 Land Tokë bujqësore 5,244.00 63,579.00 Nekodim &

Doganaj, Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 24,500.00 Shaban Viça Kosova Fizik 9-Nov-06 AKM 54 111/2006Gjilan GJI087 PIONIR factory premises (formerly used for clothing manufacture) located at Crep - Kamenicë / Kamenicafabrikë 5,512.00 26,550.00 Crep Kamenicë Aset në likuidim 316,666.00 Shaban Pajaziti Kosova Fizik 21-Nov-06 valet e

(9)

SIPERFAQJA [m2]

55 Nuk kaGjilan GJI158 LUBOTEN factory premises (formerly used for brick manufacture) located at Nekodim village, Ferizaj/Urosevac.fabrikë 4,231.00 34,978.00 Nekodime Ferizaj Aset në likuidim 415,000.00 Shaban Vica Kosova Fizik 21-Nov-06 valet e ish-AKM 56 672/2006Gjilan GJI149 Stacioni I Vetenaris Viti ndërtesë administrative

DHE tokë 340.00 2,199.00 Viti Viti

Ndërmarrje e

Re 91,265.00 NPTSH Bariu Besim Shefkiu Kosova Juridik 18-Dec-06 vala 15 57 690/2006Gjilan GJI097 Tregtia Shtime Shops in Prishtine and Lipjanlokal 522.00 Nuk ka Lipjan Prishtinë Ndërmarrje e

Re 246,000.00 Enver Salihu Kosova Fizik 27-Dec-06 vala 15 58 687/2006Gjilan GJI077 Auto Shkolla Drita ndërtesë administrative

DHE tokë 551.00 1,430.00 Gjilan Gjilan

Ndërmarrje e

Re 352,100.00 Sabri Bunjaku Kosova Fizik 27-Dec-06 vala 16 59 1141/2008Gjilan GJI004 Administrative Buildin and OrchardTokë bujqësore 28,019.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 1,155,000.00 "Kosova

Komerc" Sh.P.K. Kosova Juridik 24-Jan-07 Vala 20 60 702/2007Gjilan GJI097 Tregtia Shtime Shopping Malllokal DHE tokë 1,905.00 1,059.00 Shtime Shtime Ndërmarrje e

Re 401,000.00 NTP Eli -AB Bastri Sopa Kosova Juridik 2-Feb-07 vala 15 61 733/2007Gjilan GJI101 Qendresa shopping Mall lokal DHE tokë 922.00 5,276.00 Kamenicë Kamenicë Ndërmarrje e

Re 430,000.00 Selamet Morina Kosova Fizik 23-Mar-07 vala 17 62 732/2007Gjilan GJI156 Universiteti i puntorve Ferizajlokal 400.00 645.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 805,750.00 "Bibaj" Shpk Ekrem Hyseni Kosova Juridik 23-Mar-07 vala 17 63 738/2007Gjilan GJI097 Tregtia Shops Lamela A&Clokal 313.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 261,000.00 Naim Emerllahu Kosova Fizik 26-Mar-07 vala 16 64 741/2007 Gjilan GJI156 Kinemaja e qytetit Ferizaj ndërtesë administrative 559.00 717.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 432,000.00 Naim Emerllahu Kosova Fizik 26-Mar-07 vala 17 65 744/2007Gjilan GJI100 Qarkullimi Administration and Yard complexndërtesë administrative

DHE tokë 1,157.00 13,106.00 Gjilan Gjilan

Ndërmarrje e

Re 501,000.00 NTP "Promet" Agron Morina Kosova Juridik 27-Mar-07 vala 17 66 780/2007Gjilan GJI099 Anamorava Warehouse depo 985.00 12,020.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 303,000.00 Fadil Dubova Kosova Fizik 4-Apr-07 vala 17 67 112/2007Gjilan GJI036 Two Concrete Mixer Lorries - (Lot No 2)asete të luajtshme Nuk ka Nuk ka Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 13,550.00 Avni Rushiti Kosova Fizik 13-Apr-07 valet e

ish-AKM 68 115/2007Gjilan GJI036 Assorted Engineering and Woodworking Equipment - (Lot No 5)asete të luajtshme Nuk ka Nuk ka Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 14,666.00 Muhamet

Haxhimusa Kosova Fizik 13-Apr-07 valet e

ish-AKM 69 116/2007Gjilan GJI036 Two Electric Generators - (Lot No 6)asete të luajtshme Nuk ka Nuk ka Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 795.00 Avni Rushiti Kosova Fizik 13-Apr-07 valet e

ish-AKM 70 118/2007Gjilan GJI036 Assorted Timber and Scrap Metal (Lot No 8) asete të luajtshme Nuk ka Nuk ka Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 355.00 Ram Bakiu Kosova Fizik 13-Apr-07 valet e

ish-AKM 71 119/2007Gjilan GJI036 Three Mixer Lorries, one loader and one digger (all in poor condition) - (Lot No. 10)asete të luajtshme Nuk ka Nuk ka Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 3,699.00 Avni Rushiti Kosova Fizik 13-Apr-07 valet e

ish-AKM 72 113/2007Gjilan GJI036 One Scania Lorry (1982) and two delivery Vans (1987 and 1993) - (Lot No 3)asete të luajtshme Nuk ka Nuk ka Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 1,625.00 Kenan Begunca Kosova Fizik 13-Apr-07 valet e

ish-AKM 73 114/2007Gjilan GJI036 Three cars – Opel Omega (no keys) and two VW Golf (1987/88) (Lot No 4)asete të luajtshme Nuk ka Nuk ka Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 936.00 Kenan Begunca Kosova Fizik 13-Apr-07 valet e

ish-AKM 74 117/2007Gjilan GJI036 Construction trestlework, tools, scaffolding, fittings, and materials (Lot No 7)asete të luajtshme Nuk ka Nuk ka Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 1,070.00 Fadil Krasniqi Kosova Fizik 13-Apr-07 valet e

ish-AKM 75 791/2007Gjilan GJI096 17 Nentori Warehouse Ferizajdepo 2,245.00 26,164.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 757,427.00 Rasim Reshani Kosova Fizik 17-Apr-07 vala 18 76 806/2007Gjilan GJI108 Fertrans ndërtesë administrative

DHE tokë 512.00 10,555.00 Ferizaj Ferizaj

Ndërmarrje e

Re 300,011.00 Minir Isrefi Kosova Fizik 30-Apr-07 vala 17 77 809/2007Gjilan GJI098 28 Nentori Shops and Officeslokal 1,408.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 1,151,000.00 Kemail Maliqi Kosova Fizik 30-Apr-07 vala 18 78 830/2007Gjilan GJI067 Bentokos ndërtesë administrative

DHE tokë 207.00 36,356.00 Vrbovc Viti

Ndërmarrje e

Re 310,000.00 Kadri Ibrahimi Kosova Fizik 15-May-07 vala 18 79 833/2007Gjilan GJI096 17 Nentori offices and shopping centrelokal 1,942.00 2,961.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 1,666,666.00 Mermer Commerc 1 ShPK

Mehmet

Ismaili Kosova Juridik 16-May-07 vala 18 80 839/2007Gjilan GJI096 17 Nentori Shops lokal 320.00 314.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 401,000.00 Rakip Imeri Kosova Fizik 18-May-07 vala 16 81 894/2007Gjilan GJI096 17 Nentori Central Center shops Ferizajlokal 412.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 1,030,000.00 Xhevat Gashi Kosova Fizik 21-Jun-07 vala 18 82 891/2007Gjilan GJI096 17 Nentori Shops Gjilan Streetlokal 224.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

(10)

SIPERFAQJA [m2]

83 1435/2009Gjilan GJI035 Agricultural Land in Nec LLCTokë bujqësore 408,436.00 Sllatinë, Viti Viti Ndërmarrje e

Re 106,122.00 Amir Ymeri Kosova Fizik 18-Jul-07 Vala 26 84 1393/2009Gjilan GJI035 Agricultural Land Pozharan-Stub LLCTokë bujqësore 234,263.00 Pozhoran, Viti Viti Ndërmarrje e

Re 51,500.00 Habib Arifi Kosova Fizik 18-Jul-07 Vala 26 85 1516/2009Gjilan GJI035 Agricultural Land Beli Dub LLCTokë bujqësore 619,178.00 Sllatinë, Viti Viti Ndërmarrje e

Re 156,555.00 NPTSH "Graniti" Kosova Juridik 18-Jul-07 Vala 26 86 1463/2009Gjilan GJI011 Land Bibaj LLC Tokë bujqësore 1,377,424.00 Bibaj, Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 499,345.00 Lutfi Hyseni Kosova Fizik 20-Jul-07 Vala 25 87 1507/2009Gjilan GJI011 Land Talinovci LLC Tokë bujqësore 663,451.00 Talinoc I

Muhaxhereve, Ferizaj

Ferizaj Ndërmarrje e

Re 335,009.00 Fatmir Hamdiu Kosova Fizik 20-Jul-07 Vala 25 88 937/2007Gjilan GJI029 Bujku ndërtesë administrative

DHE tokë 1,056.00 10,297.00 Rogoçicë Kamenicë

Ndërmarrje e

Re 450,000.00 Muharrem

Kryeziu Kosova Fizik 23-Jul-07 vala 19 89 933/2007Gjilan GJI104 Morava e Epërme/Pearls of Vitilokal 654.00 91.00 Viti Viti Ndërmarrje e

Re 228,750.00 Xhavit Islami Kosova Fizik 23-Jul-07 vala 19 90 931/2007Gjilan GJI007 Farmer Harvest L.L.C. Tokë bujqësore 1,395.00 7,330.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 422,000.00 Shkelzen

Selmani Kosova Fizik 23-Jul-07 vala 20 91 946/2007Gjilan GJI097 Tregtia Ferizaj Shops lokal 334.00 495.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 460,700.00 "Bibaj" Shpk Ekrem Hyseni Kosova Juridik 25-Jul-07 vala 18 92 950/2007Gjilan GJI154 Kinemaja Gjilan ndërtesë administrative

DHE tokë 696.00 840.00 Gjilan Gjilan

Ndërmarrje e

Re 274,500.00 Fatmir Bucalija Kosova Fizik 14-Aug-07 vala 19 93 127/2007Gjilan GJI036 Workers Restaurant (Basement) – 300 m2 (Lot No 11)asete të luajtshme 300.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 121,150.00 NTP 7 Yjet Bahri Salihu Kosova Juridik 24-Aug-07 valet e

ish-AKM 94 1009/2007Gjilan GJI148 Vetenery Station Kamenicndërtesë administrative

DHE tokë 171.00 1,778.00 Viti Viti

Ndërmarrje e

Re 39,083.00 Armend

Berlajolli Kosova Fizik 28-Sep-07 vala 18 95 1027/2007Gjilan GJI098 28 Nentori Shops Complex Dlokal 160.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 325,555.00 Nexhmedin Isufi Kosova Fizik 19-Oct-07 vala 21 96 1030/2007Gjilan GJI098 28 Nentori Shops Complex Clokal 215.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 285,000.00 Nexhmedin Isufi Kosova Fizik 19-Oct-07 vala 21 97 Nuk po duketGjilan GJI036 Admin and Handcraft Base (Land and Immovable Property) - (Lot No 1)fabrikë 1,415.00 3,248.00 Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 1,555,555.00 Nazmi Vica Kosova Fizik 25-Oct-07 valet e

ish-AKM 98 1045/2007Gjilan GJI096 17 Nentori Shops Vllezerit Gervallalokal 408.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 477,777.00 Shefket Sedolli Kosova Fizik 30-Oct-07 vala 21 99 1061/2007Gjilan GJI074 Barnatorja Popullore I lokal 120.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 452,000.00

DPZT “Euro –

Optika” Naim Krasniqi Kosova Juridik 15-Nov-07 vala 22 100 1051/2007Gjilan GJI053 IMK Enterprice for Producing Steel Weldedfabrikë 53,746.00 49,290.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 3,657,000.00 Arian Hasani Kosova Fizik 20-Nov-07 vala 19 101 1498/2009Gjilan GJI011 Land Prelez LLC Tokë bujqësore 272,175.00 Bablak, Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 180,000.00 Tasim Krasniqi Kosova Fizik 12-Dec-07 Vala 29 102 1129/2008Gjilan GJI037 Morava e Binqes Administrationndërtesë administrative

DHE tokë 3,669.00 20,678.00 Gjilan Gjilan

Ndërmarrje e

Re 1,222,222.00 Tali shpk Florim Zuka Kosova Juridik 8-May-08 vala 23 103 1132/2008Gjilan GJI096 17 Nentori shops Dëshmoret e kombitlokal 311.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 942,346.00 Lulzim Gashi Kosova Fizik 9-May-08 vala 21 104 1135/2008Gjilan GJI096 17 Nentori central Square shopslokal 345.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 1,256,250.00 Nazmi Sadiku Kosova Fizik 9-May-08 vala 22 105 1149/2008Gjilan GJI098 28 Nentori shops complex Blokal 98.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 488,779.00 Rexhep Mehmeti Kosova Fizik 15-May-08 vala 21 106 1146/2008Gjilan GJI007 Domestic Products lokal DHE tokë 1,897.00 3,435.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 107,750.00 Hivzi Demiri Kosova Fizik 15-May-08 vala 23 107 1193/2008Gjilan GJI098 28 Nentori Shops Complex A lokal 153.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 361,555.00 DPH "Laila"

Dritero

Huruglica Kosova Juridik 21-May-08 vala 21 108 1206/2008Gjilan GJI097 Tregtia Admin. Base ndërtesë administrative

DHE tokë 202.00 2,276.00 Ferizaj Ferizaj

Ndërmarrje e

Re 188,750.00 Ekrem Selmani Kosova Fizik 26-May-08 vala 24 109 1202/2008Gjilan GJI005 Kualiteti International fabrikë 7,689.00 18,318.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 1,810,000.00 Fan Shpk

Agim

Deshishku Kosova Juridik 26-May-08 vala 25 110 1209/2008Gjilan GJI096 17 Nentori Town Centre Shopslokal 345.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

(11)

SIPERFAQJA [m2]

111 131/2008Gjilan GJI036 Concrete Base (1.5 ha of land) - (Lot No. 9)fabrikë 1,654.00 15,014.00 Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 405,250.00 NPN Unioni Avni Rushiti dhe Xhevat Rushiti

Kosova juridik 3-Jun-08valet e ish-AKM 112 1324/2008Gjilan GJI044 Tullara fabrikë 5,063.00 136,256.00 Kamenicë Kamenicë Ndërmarrje e

Re 160,189.00

NPSH "Vellezerit Borovci" Shpk

Mustafe

Borovci Kosova Juridik 4-Jun-08 vala 22 113 1257/2008Gjilan GJI004 Agro-Industrial Complex B fermë 5,241.00 27,361.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 111,222.00 Milaim Halili Kosova Fizik 6-Jun-08 vala 25 114 1272/2008Gjilan GJI096 Retail Barracks lokal 180.00 300.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 140,000.00 Norton

Lamaxhema Kosova Fizik 10-Jun-08 vala 24 115 1285/2008Gjilan GJI004 Agro-Industrial Complex C fermë 5,302.00 25,962.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 157,120.00 NTP Aulona Zaide

Ramadani Kosova Juridik 24-Jun-08 vala 25 116 1295/2008Gjilan GJI004 Agro-Industrial Complex D fermë 5,308.00 31,129.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 238,444.00 Abaz Luta Kosova Fizik 24-Jun-08 vala 25 117 1549/2009Gjilan GJI011 Land Komogllava LLC Tokë bujqësore 535,896.00 Komogllave,

Fshati vjeter & Varosh, Ferizaj

Ferizaj Ndërmarrje e

Re 701,000.00 Xhelal Ahmeti Kosova Fizik 3-Dec-08 Vala 32 118 1585/2009Gjilan GJI011 Land Varosh LLC Tokë bujqësore 460,294.00 Nekodim &

Varosh, Ferizaj Ferizaj

Ndërmarrje e

Re 1,104,000.00 Hysni Ramadani Kosova Fizik 3-Dec-08 Vala 32 119 1629/2010Gjilan GJI035 Agricultural Land in Nec 2 LLCTokë bujqësore 467,659.00 Sllatinë, Viti Viti Ndërmarrje e

Re 107,000.00 Fahri Qosa Kosova Fizik 3-Dec-08 Vala 30 120 1077/2007Gjilan GJI066 XIM Strezoc Magnesite Mineminiera 9,389.00 1,144,141.00 Strezoc Kamenicë Ndërmarrje e

Re 730,000.00 "Iming" doo Rustem Zogaj Kosova Juridik 13-Dec-08 vala 22 121 1471/2009Gjilan GJI011 Land Elezaj LLC Tokë bujqësore 382,102.00 Elezaj, Kaçanik Kaçanik Ndërmarrje e

Re 444,567.00 Dashnim Nebihu Kosova Fizik 17-Dec-08 Vala 33 122 1374/2009Gjilan GJI045 Karaqeva Old Factory for Tilesfabrikë 22,230.00 70,045.00 Karaqeva Kamenicë Ndërmarrje e

Re 605,689.00 NTT Bajra

Commerce Murtez Bajra Kosova juridik 16-Apr-09 vala 27 123 1381/2009Gjilan GJI037 Moravamont fabrikë 8,076.00 64,242.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 627,000.00 Tali shpk Florim Zuka Kosova Juridik 25-Apr-09 vala 20 124 1598/2009Gjilan GJI096 White House Apartments ndërtesë administrative 622.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 121,121.00 NTSH Kema

Muhabi

Berisha Kosova Juridik 4-May-09 vala 24 125 1390/2009Gjilan GJI104 Morava e Eperme Shopping Mall Vitilokal DHE tokë 2,500.00 1,956.00 Viti Viti Ndërmarrje e

Re 669,999.00 Bekir Hoxha Kosova Fizik 5-May-09 vala 27 126 1405/2009Gjilan GJI035 Warehouse Pozharan ndërtesë administrative

DHE tokë 540.00 18,283.00 Pozharan Viti

Ndërmarrje e

Re 50,150.00 Rexhep Beqiri Kosova Fizik 18-May-09 vala 26 127 1420/2009Gjilan GJI035 Agromorava Electrical Mill fabrikë 4,599.00 12,178.00 Kabash Viti Ndërmarrje e

Re 301,000.00 Adrian Zeqiri Kosova Fizik 5-Jun-09 vala 27 128 1417/2009Gjilan GJI096 17 Nentori Shop Lipjan lokal 236.00 Nuk ka Lipjan Ferizaj Ndërmarrje e

Re 72,199.00 Halil Bislimi Kosova Fizik 5-Jun-09 vala 28 129 1423/2009Gjilan GJI083 Letnica Viti properties lokal 449.00 3,702.00 Viti Viti Ndërmarrje e

Re 266,666.00 NQM" Migros"

Ismajlhaki Zuka dhe Isuf Zuka

Kosova Juridik 11-Jun-09 vala 28 130 164/2009Gjilan GJI060 Land property (approx. 2,600 m²) with a temporary building, Buna Road, Gjilanlokal DHE tokë 350.00 2,626.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 630,000.00 Agim Deshishku Kosova Fizik 15-Jun-09valet e

ish-AKM 131 165/2009Gjilan GJI060 Celiku Shop (approx. 245 m²) with a land plot of about 195 m², Buna Road, Gjilanlokal 245.00 440.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 212,000.00 Mejdi Isufi Kosova Fizik 15-Jun-09valet e

ish-AKM 132 166/2009Gjilan GJI089 Restaurant "Fitorja" (200 m2), Ferizaj/Uroševaclokal Nuk ka 200.00 Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 303,303.00 NTP Promobi Vehbi Avdyli Kosova Juridik 15-Jun-09valet e

ish-AKM 133 1426/2009Gjilan GJI011 Pasuria Bujqesore Warehousedepo 1,337.00 4,762.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 503,835.00 Kemajl Berisha Kosova Fizik 19-Jun-09 vala 26 134 1438/2009Gjilan GJI082 Grafikos fabrikë 1,461.00 3,510.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 452,777.00 Elfete Aliu Kosova Fizik 24-Jun-09 vala 30 135 170/2009Gjilan GJI025 Administration Office, yard and buildings, Mulla Idrizi Street, Gjilan/Gnjilane (7301 sq m)zyre DHE tokë 1,162.00 7,311.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 109,500.00 Beqir Shaqiri Kosova Fizik 25-Jun-09valet e

ish-AKM 136 171/2009Gjilan GJI025 Warehouse (538 sq m), George Washington Street, Gjilan/Gnjilanezyre DHE tokë 387.00 538.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 27,000.00 Ramiz Hajdari Kosova Fizik 25-Jun-09valet e

ish-AKM 137 169/2009Gjilan GJI085 Shop in Gjilan/Gnjilane (77 m2), Bulevardi i pavaresise, Gjilan/Gnjilanelokal 77.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Aset në likuidim 356,000.00 NTP Moda tex Fatos Selmani Kosova Juridik 25-Jun-09valet e

ish-AKM 138 174/2009Gjilan GJI085 Old Spinning & Tufting Carpets Factory (Parcel 4945/10), Gjilan/Gnjilanefabrikë 10,877.00 16,661.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 797,000.00 Xhelal Selimi Kosova Fizik 26-Jun-09valet e

(12)

SIPERFAQJA [m2]

139 192/2009Gjilan GJI085 Curtain Factory “RASHELL” – (Parcel 4945/4), Gjilan/Gnjilanefabrikë 4,008.00 17,270.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 390,000.00 Europlast - P

Shpk Fadil Sadiku Kosova Juridik 26-Jun-09 valet e

ish-AKM 140 176/2009Gjilan GJI085 Central Heating & Service Unit (Parcel 4945/9), Gjilan/Gnjilanefabrikë 4,881.00 24,614.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 470,000.00 Jaffa shampion

shpk

Faton

Sylejmani Kosova Juridik 26-Jun-09 valet e

ish-AKM 141 177/2009Gjilan GJI085 Knitwear Factory & Administrative Building (Parcel 4945/6), Gjilan/Gnjilanefabrikë 7,533.00 17,670.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 1,290,000.00 Elvis Goga Kosova Fizik 30-Jun-09valet e

ish-AKM 142 178/2009Gjilan GJI085 Prefabricated Metal Construction Components, Gjilanasete të luajtshme Nuk ka Nuk ka Gjilan Gjilan Aset në likuidim 24,850.00 Ismet Haziri Kosova Fizik 8-Jul-09valet e

ish-AKM 143 181/2009Gjilan GJI085 Warehouse (Parcel 1511) in Shillovë/Šilovo depo 1,600.00 5,804.00 Shillovë Gjilan Aset në likuidim 120,080.00 Zlatka

Milenkovic Kosova Fizik 24-Jul-09 valet e

ish-AKM 144 182/2009Gjilan GJI089 Land Parcel (478 m2) with a temporary building within, Ferizaj/Uroševacndërtesë administrative

DHE tokë Nuk ka 478.00 Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 95,000.00 Enver Ilazi Kosova Fizik 24-Jul-09 valet e

ish-AKM 145 197/2009Gjilan GJI085 Curtain Factory “GIVAL” (Parcel 4945/2), Gjilan/Gnjilane fabrikë 52,030.00 15,585.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 1,680,000.00 Jaffa shampion

shpk

Faton

Sylejmani Kosova Juridik 10-Aug-09 valet e

ish-AKM 146 1604/2009Gjilan GJI028 NewCo Land in Kopërnice LLCTokë bujqësore 766,370.00 Kopernice;

Moçare & Kolloleç, Kamenicë Ndërmarrje e Re 122,222.00 "Bejta Commerce" Sh.A.

Kosova Juridik 9-Sep-09 Vala 38 147 1504/2009Gjilan GJI091 Hotel Mineral hotel 700.00 1,665.00 Kamenicë Kamenicë Ndërmarrje e

Re 173,330.00 Emin Cakolli Kosova Fizik 30-Sep-09 vala 27 148 1501/2009Gjilan GJI097 Tregtia Shops lokal 261.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 411,999.00 Valon Eshrefi Kosova Fizik 30-Sep-09 vala 31 149 707/2012Gjilan GJI010 Admin Base (Land and Immovable Property) in Talinoc/Talinovac village,ndërtesë administrative

DHE tokë 1,780.00 10,494.00 Talinovc Ferizaj Aset në likuidim 102,000.00 Miljaim Ibrahimi Kosova Fizik 1-Oct-09 valet e

ish-AKM 150 195/2009Gjilan GJI098 Shop (73 m2), Bulevar i Pavarsisë, Gjilan/Gnjilanelokal 73.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Aset në likuidim 266,666.00 Zahir Nuredini Kosova Fizik 1-Oct-09 valet e

ish-AKM 151 196/2009Gjilan GJI098 Shop (82 m2), Bulevar i Pavarsisë, Gjilan/Gnjilanelokal 82.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Aset në likuidim 333,333.00 Zahir Nuredini Kosova Fizik 1-Oct-09 valet e

ish-AKM 152 197/2009Gjilan GJI098 Two temporary constructions/ garages (37m2) in Gjilangarazha 37.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Aset në likuidim 3,520.00 Ruhan Islami Kosova Fizik 1-Oct-09 valet e

ish-AKM 153 1513/2009Gjilan GJI035 Agromorava Goat Farm fermë 1,300.00 8,590.00 Letnicë Viti Ndërmarrje e

Re 41,111.00 NPTSH Graniti Mentor

Berisha Kosova Juridik 6-Oct-09 vala 27 154 1555/2009Gjilan GJI096 17 Nentori Commerc Land & Buildingdepo 200.00 16,248.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 873,333.00 Tafe Tafa Kosova Fizik 6-Nov-09 vala 35 155 1582/2009Gjilan GJI083 Letnica textile Factory depo 3,374.00 32,723.00 Viti Viti Ndërmarrje e

Re 185,000.00 Arben Ebibi

Skenderbe Ebibi - perfaqesues

Kosova Fizik 7-Dec-09 vala 28 156 1598/2009Gjilan GJI096 17 Nentori White House Shopslokal 224.00 Nuk ka Viti Viti Ndërmarrje e

Re 49,555.00 NTSH Kema

Muhabi

Berisha Kosova juridik 22-Dec-09 vala 36 157 1601/2009Gjilan GJI028 Sheep Farm Hubovc fermë 5,600.00 91,575.00 Hubovc Kamenicë Ndërmarrje e

Re 111,111.00 Bejta Commerce Sha Basri Kqiku/Ruzhdi Gagica

Kosova Juridik 22-Dec-09 vala 38 158 201/2010Gjilan GJI003 Residential development land (approx. 6,900 m²) in Gjilantokë - 6,946.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 142,300.00 Milaim Kasumi Kosova Fizik 11-Jan-10valet e

ish-AKM 159 1617/2010Gjilan GJI096 17 Nentori West End Shopslokal 420.00 58.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 1,633,333.00 Bujar Shabani Kosova Fizik 25-Jan-10 vala 36 160 202/2010Gjilan GJI098 Shop (174 m2), Abdullah Tahiri Street, Gjilan/Gnjilanelokal 174.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Aset në likuidim 139,200.00 Saqip Shala Kosova Fizik 10-Feb-10valet e

ish-AKM 161 203/2010Gjilan GJI098 Warehouse located on a site of approx. 5,800 m2 in Gjilanzyre DHE tokë 1,765.00 6,016.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 740,000.00 Ndertimi Shpk Selami

Shkodra Kosova Juridik 24-Feb-10 valet e

ish-AKM 162 1661/2010Gjilan GJI096 17 Nentori Shops Woodrow Wilson Street lokal 394.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 1,458,888.00 Bujar Shabani Kosova Fizik 2-Mar-10 vala 37 163 1674/2010Gjilan GJI004 Agroland and Forest in PoneshTokë bujqësore 212,220.00 Ponesh, Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 55,555.00 "Bejta Commerce" Sh.A.

Basri Kqiku Kosova Juridik 19-Mar-10 vala 40 164 1683/2010Gjilan GJI066 XIM Strezoci Transport Basendërtesë administrative

DHE tokë 554.00 5,794.00 Strezoc Kamenicë

Ndërmarrje e

Re 286,560.00 Agron Ajvazi Kosova Fizik 24-Mar-10 vala 39 165 205/2010Gjilan GJI151 Vet Station Building (approx. 300 m²) with a land plot of about 2,000 m², Recakut Road, Ferizajndërtesë administrative

DHE tokë 300.00 2,000.00 Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 202,000.00

NP Televizioni Festina

Besnik

Berisha Kosova Juridik 25-Mar-10 valet e

ish-AKM 166 735/2007Gjilan GJI101 Qendresa Shops in Village lokal 150.00 372.00 Hogosht Kamenicë Ndërmarrje e

Re 43,650.00 Shaban

(13)

SIPERFAQJA [m2]

167 1704/2010Gjilan GJI095 Banja e Kllokotit Health Spahotel 5,500.00 59,966.00 Kllokot Kllokot Ndërmarrje e

Re 3,601,000.00 Euro Abi Sh.p.k. Kadrush

Rexhepi Kosova Juridik 13-Apr-10 vala 41 168 1707/2010Gjilan GJI005 Kualiteti Shops lokal 171.00 318.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 266,520.00 Albert Gega Kosova Fizik 20-Apr-10 vala 41 169 1716/2010Gjilan GJI042 Sharr Salloniti fabrikë 17,247.60 83,901.00 Hani i Elezit Hani i Elezit Ndërmarrje e

Re 8,890,000.00 Bajramaliu Sh.p.k Xhevdet Bajramaliu / Authorised

Kosova Juridik 29-Apr-10 vala 40 170 1850/2011Gjilan GJI011 Pasuria Bujqesore Toka në RahovicëTokë bujqësore 576,402.00 Rahovicë, Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 222,500.00 Mustafe Havolli Kosova Fizik 12-May-10 Vala 43 171 1798/2010Gjilan GJI004 Industrial Complex A Tokë bujqësore 8,762.00 53,252.00 Malishevë, Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 419,999.00

"Leka Company"

Sh.A. Kosova Juridik 7-Jul-10 Vala 44 172 1741/2010Gjilan GJI001 Minex fabrikë 8,548.00 30,279.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 103,000.00 Nexhat Hasani Kosova Fizik 12-Jul-10 vala 25 173 210/2010Gjilan GJI085 Shop with Basement, Ferizajlokal 157.00 Nuk ka Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 106,010.00 Fatmir Hamdiu Kosova Fizik 16-Jul-10 1 174 1746/2010Gjilan GJI037 Morava e Binces Gurrethyesi ndërtesë administrative

DHE tokë 8,076.00 64,242.00 Gjilan Gjilan

Ndërmarrje e Re 2,345,678.00 Bejta Commerce Sha Basri Kqiku/Ruzhdi Gagica

Kosova Juridik 6-Aug-10 vala 43 175 211/2010Gjilan GJI085 Parking Area, Gjilan tokë - 1,220.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 301,065.00 Zeqirja Mustafa Kosova Fizik 20-Aug-10 1 176 218/2010Gjilan GJI085 Shitorja B, Gjilan lokal 34.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Aset në likuidim 15,200.00 Agim Aliu Kosova Fizik 3-Sep-10 2 177 1898/2011Gjilan GJI011 Pasuria Bujqesore Toka në KosinëTokë bujqësore 263,140.00 Kosinë, Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 156,300.00 Bajram Nuha Kosova Fizik 3-Nov-10 Vala 46 178 1909/2011Gjilan GJI011 Pasuria Bujqesore Toka në MirashëTokë bujqësore 164,856.00 Mirashë, Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 65,700.00 Alban Bajraktari Kosova Fizik 3-Nov-10 Vala 46 179 227/2010Gjilan GJI082 Grafikos Shitorja, Kamenicelokal 28.00 Nuk ka Kamenicë Kamenicë Aset në likuidim 17,000.00 Afrim Sijarina Kosova Fizik 30-Nov-10 2 180 1775/2010Gjilan GJI105 Sharr Tregtia Kaçanik Complex A lokal 171.00 171.00 Kaçanik Kaçanik Ndërmarrje e

Re 57,575.00 Alajdin Daci Alajdin Daci Kosova Fizik 30-Nov-10 vala 44 181 1793/2010Gjilan GJI042 SharrCem fabrikë 57,363.00 232,812.00 Hani i Elezit Hani i Elezit Ndërmarrje e

Re 30,100,000.00 Sharr Beteiligungs GMBH Emmanuil Mitsou Managing

Greqia Juridik 9-Dec-10 Negociim direkt 182 239/2010Gjilan GJI085 Shitorja A, Gjilan lokal 109.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Aset në likuidim 99,999.00 Pajazit Muja Kosova Fizik 13-Dec-10 2 183 249/2011Gjilan GJI098 Shitorja A "28 Nentori"Lagja Kamnik Gjilanlokal 190.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Aset në likuidim 34,000.00 Valdrin Hoxha Kosova Fizik 9-Mar-11 4 184 250/2011Gjilan GJI098 Shitorja B "28 Nentori"Lagja Kamnik Gjilanlokal 161.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Aset në likuidim 28,000.00 Valdrin Hoxha Kosova Fizik 9-Mar-11 4 185 1953/2011Gjilan GJI022 Shurdhani Tokë bujqësore 300.00 10,922.00 Shurdhan, Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 65,100.00 Azem Rexhepi Kosova Fizik 13-Apr-11 Vala 49 186 1834/2011Gjilan GJI037 Morava e Binces Shitoret lokal 266.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 51,750.00 Musah Pajaziti Musah Pajaziti Kosova Fizik 18-Apr-11 vala 45 187 1844/2011Gjilan GJI150 Stacioni I Veterinarisë Kacanikndërtesë administrative

DHE tokë 350.00 2,282.00 Kaçanik Kaçanik

Ndërmarrje e

Re 101,000.00 Zekir Callaki Zekir Callaki Kosova Fizik 18-Apr-11 vala 46 188 296/2011Gjilan GJI026 Ramadan Agushi Tokë Bujqësore në Kaçanik i Vjetër (LOT G)Tokë bujqësore 35,779.00 Kaçanik I vjetër Kaçanik Aset në likuidim 121,000.00 Nazim Dema Kosova Fizik 20-Jul-11 SHAL 8 189 2085/2012Gjilan GJI011 Pasuria Bujqesore Toka në PapazTokë bujqësore 173,638.00 Papaz, Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 98,895.00 Afrim Lipovica Kosova Fizik 17-Aug-11 Vala 51 190 634/2012Gjilan GJI035 Agricultural Land in Begrac 2 LLCTokë bujqësore 116,796.00 Bagracë, Kaçanik Kaçanik Ndërmarrje e

Re 101,111.00 Imer Luzha Kosova Fizik 17-Aug-11 Vala 51 191 306/2012Gjilan GJI026 "Ramadan Agushi" Tokë Bujqësore në Kaçanik i Vjetër (Lot B) , Tokë bujqësore 45,148.00 Kaçanik I vjetër Kaçanik Aset në likuidim 81,877.00 Rrahman Brati Kosova Fizik 21-Sep-11 SHAL 9 192 304/2012Gjilan GJI026 Ramadan Agushi Tokë Bujqësore në Kaçanik i Vjetër (Lot E) , Tokë bujqësore 14,493.00 Kaçanik I vjetër Kaçanik Aset në likuidim 6,111.00 Nazmi Krasniqi Kosova Fizik 21-Sep-11 SHAL 9 193 303/12Gjilan GJI026 Ramadan Agushi Tokë Bujqësore në Kaçanik i Vjetër (Lot D)Tokë bujqësore 12,825.00 Kaçanik I vjetër Kaçanik Aset në likuidim 136,750.00 Burim Behluli Kosova Fizik 21-Sep-11 SHAL 9 194 519/2012Gjilan GJI026 Ramadan Agushi Tokë Bujqësore Nikoc 1Tokë bujqësore 481,793.00 Nikoc, Kaçanik Kaçanik Aset në likuidim 62,222.00 Armend

(14)

SIPERFAQJA [m2]

195 473/2012Gjilan GJI026 Ramadan Agushi Tokë Bujqësore Nikoc 2Tokë bujqësore 242,490.00 Nikoc, Kaçanik Kaçanik Aset në likuidim 30,099.00 Hajdin Bela Kosova Fizik 21-Sep-11 SHAL 9 196 286/2011Gjilan GJI100 Qarkullimi Shitorja ne qender, Gjilanlokal 90.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Aset në likuidim 553,500.00 Amir Latifi Kosova Fizik 11-Oct-11 7 197 291/2011Gjilan GJI085 Integj Iliria 5 toka ne Lagja Kamnik, Gjilantokë - 4,148.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 770,770.00 NPT Gllareva Bujar Morina Kosova Juridik 26-Oct-11 7 198 298/2011Gjilan GJI100 "Qarkullimi" Shitorja në Popovicë Gjilanlokal 195.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Aset në likuidim 101,001.00 Zahir Nuredini Kosova Fizik 22-Dec-11 8 199 1996/2011Gjilan GJI011 Depo nen Talinovcë LLC tokë 3,110.00 36,446.00 Talinovc I

Muhaxhereve Ferizaj

Ndërmarrje e

Re 401,000.00 Blerim Mustafa Kosova Fizik 22-Dec-11 Vala 51 200 305/2012Gjilan GJI095 NSH: Banja e Kllokotit parcela 709/3- shitje përmes negocimit direkttokë - 7,647.00 Kllokot Kllokot Aset në likuidim 340,000.00 Dardan

Novosella Kosova Fizik 11-Jan-12 8 201 2066/2012Gjilan GJI058 IBG Topanicë SHPK fabrikë 22,225.00 75,231.00 Topanicë Kamenicë Ndërmarrje e

Re 373,001.00 Zijadin Ismajli Zijadin Ismajli Kosova Fizik 30-Jan-12 vala 51 202 331/2012Gjilan GJI089 NSH "Drita", Drita shitorja në Shtimelokal DHE tokë 120.00 225.00 Shtime Shtime Aset në likuidim 39,000.00 Asllan Bilalli Kosova Fizik 3-Apr-12 9 203 2090/2012Gjilan GJI059 Jugoterm International LLCfabrikë 17,082.00 52,581.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 1,112,100.00

“Eng Office”

SHPK Mejdi Rexhepi Kosova Juridik 18-Apr-12 vala 15 204 2095/2012Gjilan GJI058 IBG Industria Baterive Gjilanfabrikë 22,225.00 75,231.00 Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 3,255,513.00 Ekrem Shaini Ekrem Shaini Kosova Fizik 18-May-12 vala 52 205 463/2012Gjilan GJI105 Sharr Depoja e Materialit Ndërtimor Shpkdepo Nuk ka 4,000.00 Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Re 345,555.00 Agim Ademi Agim Ademi Kosova Fizik 25-Jul-12 vala 54 206 511/2012Gjilan GJI003 NSh Industria e Duhanit Gjilan Toka "Bregu i Djegur" Gjilantokë - 3,363.00 Gjilan Gjilan Aset në likuidim 136,920.00 Jeton Hasani Kosova Fizik 3-Sep-12 14 207 707/2012Gjilan GJI010 Tokë Bujqësore Talinoc i JerliveTokë bujqësore 22,420.00 Talinoc I jerlive,

Ferizaj Ferizaj Aset në likuidim 131,999.00 Gazmend Qorri Kosova Fizik 13-Sep-12 SHAL 15 208 706/2012Gjilan GJI026 "Ramadan Agushi" Tokë Bujqësore në Begracë (Lot F) , GjilanTokë bujqësore 27,614.00 Begracë, Kaçanik Kaçanik Aset në likuidim 13,959.00 Xhafer Mehmeti Kosova Fizik 13-Sep-12 SHAL 15 209 635/2012Gjilan GJI043 Eng Beton Toka te Dheu i Bardhëtokë - 8,160.00 Domorovc Kamenicë Aset në likuidim 105,555.00 Raif Morina Kosova Fizik 8-Oct-12 15 210 651/2012Gjilan GJI169 Reparti I Bicikletave Babush SHPKndërtesë administrative

DHE tokë 1,300.00 13,705.00 Ferizaj Ferizaj

Ndërmarrje e

Re 333,999.00 N.P.SH. "GMI" Faton

Bajraktari Kosova Juridik 15-Oct-12 vala 55 211 947/2013Gjilan GJI026 Ramadan Agushi Tokë Bujqësore Nikoc 3Tokë bujqësore 197,908.00 Nikoc, Kaçanik Kaçanik Aset në likuidim 5,040.00 Selman Sopa Kosova Fizik 17-Oct-12 SHAL 17 212 1077/2013Gjilan GJI026 Ramadan Agushi Tokë Bujqësore në Kaçanik i Vjetër (Lot C) , Tokë bujqësore 16,803.00 Kaçanik I vjetër Kaçanik Aset në likuidim 34,000.00 Ismail Selimi Kosova Fizik 17-Oct-12 SHAL 17 213 1056/2013Gjilan GJI026 Ramadan Agushi Toka ne KorbliqTokë bujqësore 181,364.00 Korbliq, Kaçanik Kaçanik Aset në likuidim 7,220.00 Hajdin

Leskovica Kosova Fizik 5-Dec-12 SHAL 18 214 1070/2013Gjilan GJI058 Ndërmarrja e Re RE IBG SHITORJA SH.P.K.lokal 39.00 Nuk ka Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 133,030.00 Ahmet Demiri Ahmet Demiri Kosova Fizik 7-Jun-13 vala 56 215 Gjilan GJI066 XIM Strezoci Toka ne Topanicetokë 12,933.00 Topanicë Kamenicë Aset në likuidim 5,100.00 "Borovci" SHPK Mustafë

Borovci Kosova Juridik 7-Jun-13 13 216 1086/2013Gjilan GJI085 Ndërtesa e INTEGJ-it në Pozhorandepo 600.00 2,350.00 Pozhoran Viti Aset në likuidim 162,155.00 Alban

Dragobuzhda Kosova Fizik 14-Jun-13 18 217 513/2012Gjilan GJI024 Tokë Bujqësore Nasalë ShpkTokë bujqësore 42,389.00 Nasalë, Gjilan Gjilan Ndërmarrje e

Re 32,190.00 "Calabria" ShPK Kosova Juridik 30-Jun-13 Vala 55 218 1120/2013Gjilan GJI072 Ndërtesa e NSh Semafori në Shtërpcendërtesë administrative

DHE tokë 385.00 997.00 Shtërpcë Shtërpcë Aset në likuidim 45,990.00 Avni Osmani Kosova Fizik 1-Jul-13 16 219 296/2011Gjilan GJI026 Ramadan Agushi Toka ne Kacanik te vjeter Tokë bujqësore 19,314.00 Kacanik I vjeter Kaçanik Aset në likuidim 77,000.00 Avdullah Spahija Kosova Fizik 3-Jul-13 SHAL 20 220 4270/2013Gjilan GJI026 "Ramadan Agushi" Tokë Bujqësore në Kaçanik i Vjetër (Lot H) , GjilanTokë bujqësore 2,822.00 Kacanik I vjeter Kaçanik Aset në likuidim 8,000.00 Avdullah Spahia Kosova Fizik 3-Jul-13 SHAL 20 221 1208/2013Gjilan GJI053 Villa e NSh IMK ne Brezovicehotel 176.00 1,417.00 Brezovicë Shtërpcë Aset në likuidim 110,500.00 Bekim Jahiri Kosova Fizik 5-Jul-13 16 222 7524/13Gjilan GJI011 Pasuria Bujqesore Toka ne MuhovcTokë bujqësore 119,695.00 Muhovc , Ferizaj Ferizaj Ndërmarrje e

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :