AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L ESPANYOL Ribera d Ebre EXTRACTE D ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L ESPANYOL 16/2018

Texto completo

(1)

1

EXTRACTE D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE L’ESPANYOL 16/2018

Nº DE SESSIÓ 16

Caràcter Extraordinària

Data de celebració 23/07/18 Dilluns Hora de començament 20:30 h Hora d’acabament 21:00 h

Lloc de celebració Saló de sessions de l’Ajuntament Plaça de la Pau núm. 4 ASSISTENTS

Alcalde Joan Juncà Cubells

1er Tinent Alcalde Sergi Borràs Jornet 2òn Tinent Alcalde Oscar Mas Montagut Secretaria-Interventora Mª Amparo Climent Mestre

Ordre del dia

1. Comunicacions urbanístiques 2. Conformitat i aprovació factures

3. Contracte menor obres treballs instal·lació xarxa de gas carrer de la Costa

Desenvolupament de la Sessió

1. Comunicacions urbanístiques

La Junta de Govern queda assabentada de les següents comunicacions urbanístiques

Persona que fa la

comunicació

AST

Nº Expedient 23/ 2018 ENTRADA 481

Immoble de l’obra ERA Nº **

Obres que es comuniquen RASCAR TERRA DE 18 m2 PINTAR D’IMPERMEABILITZANT

Data de comunicació 05/07/2018

Informe de l’Aparellador 10/07/2018

Valoració 3.825,80

Observacions Cap

(2)

2

Persona que fa la

comunicació

AGB

Nº Expedient 24/ 2018 ENTRADA 482

Immoble de l’obra MAJOR Nº **

Obres que es comuniquen REBOSSAMENT DE PARETS, CANVI DE PORTES I FER UN BANY

Data de comunicació 06/07/2018

Informe de l’Aparellador 10/07/2018

Valoració 4.646,88

Observacions Les obres de condicionament de bany es preveuen en la part posterior de

l’edifici que segons el planejament vigent es troba en l’espai grafiat com a no edificable. No obstant es tracta d’un edifici consolidat per antiguitat en situació de volum disconforme. Per tant, és d’aplicació el que s’estableix en l’article 108 de la Llei d’Urbanisme.

Quota impost construccions instal·lacions i obres 2% del cost sense impostos 92,94

Persona que fa la

comunicació

MMAE

Nº Expedient 25/ 2018 ENTRADA 483

Immoble de l’obra BAIX Nº **

Obres que es comuniquen ARRANJAMENT DE LA FAÇANA PRINCIPAL EDIFICI ENTRE

MITGERES C/ CERVANTES** D’ACORD MEMORIA VALORADA MONSERRAT FORCADES MARGALEF Nº COL·LEGIADA 01231

Data de comunicació 06/07/2018

Informe de l’Aparellador 10/07/2018

Valoració 1512,75

Observacions Condicionants als efectes de cromatisme de façana

Segons fitxa de la Torre de l’Espanyol de les NPUMSP vigents Tons Opció compatible justificadament

Rogencs, grisencs, terres, blancs, pastels Intensitats

(3)

3

Opció dominant Mitges

Opció compatible justificadament Clares Opció incompatible Fosques Textures Opció dominant Mates Opcions incompatibles Satinats i brillants

Quota impost construccions instal·lacions i obres 2% del cost sense impostos 30,25

2. Conformitat de factures

La Junta de Govern, en relació a la relació de factures que s’adjunta, per unanimitat acorda el següent: 1. Adjudicar els contractes menors d’obres, serveis i subministrament que es descriuen en la relació.

2. Que totes les obligacions que inclouen la relació de despeses incloses en la present relació, es consideren necessàries haver-les executat o prestat o adquirit els béns, dintre d’aquest exercici i amb dotació

pressupostària del pressupost de 2018.

3. En els objectes del contracte de la relació de factures, No s’ha alterat en cap cas el objecte del contracte per aconseguir un fraccionament prohibit en la Llei de Contractes. Les factures corresponents a un sols proveïdor, corresponen a objectes de contracte diferenciats en cada cas tal i com figura en la relació.

4. Els proveïdors inclosos en la relació no han subscrit, fins a la data, contractes menors que de forma individual o conjuntament per el mateix objecte del contracte, superin els límits de 40.000,00 euros en els contractes d’obres, i 15.000,00 en els de serveis i subministrament.

5. Conformar i aprovar la relació de factures que corresponen a les adjudicacions dels diversos contractes menors de la relació.

6. Els contractes de serveis adjudicats es justifiquen perquè l’Ajuntament no pot prestar aquests serveis de forma directa.

7. Publicar en el perfil del contractant de forma trimestral la relació de contractes adjudicats, tenint en compte en la publicació el compliment de la Llei de Protecció de Dades.

Factura D. Factura Nom tercer Descripció Imp. Pdnt. Ord. (Eur)

Imp. BOP (Eur)

584 24/4/2017 serveis JCP TOBOGAN + CAMP DE FUTBOL 290,4 290,4

591 30/6/2018 obres ANIME SCP Arranjament Cami

Diumenges-Subve PENTA CAMINS 17

(4)

4

607 5/7/2018 serveis FULTON

SERVICIOS INTEGRALES SA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GARANTIA TOTAL DE LAS

450,99 450,99

609 28/6/2018 serveis SOM ENERGIA

SCCL. col.legi públic 21.05 a 20.06 219,62 219,62 615 11/7/2018 subministrament BEEP INFORMATICA MW1004 - LECTOR DNI ELECTRONIC 107,8 107,8

616 15/7/2018 subministrament RG PUERTA DE ALUMINIO PINTADA 25X35 ALLEN "GRIFO" 399,3 399,3 618 10/7/2018 subministrament COMERCIAL SERRA TUBO DE PEGA PVC DE 125 GRS. 263,87 263,87

619 15/7/2018 subministrament RG PUERTA DE ALUMINIO PINTADA 25X35 ALLEN "GRIFO"

598,95 598,95

622 2/7/2018 obres ANIME SCP Claveguera (part de dalt) 5.447,42 5.447,42

624 27/6/2018 serveis OFIGRÀFIC SERVEIS PER L'OFICINA SL ( OFIFRÀFIC) K8564503906 Modelo: AFICIO3025-COPIADORA RICOH MOD 3,42 3,42

626 15/7/2018 subministrament RG BRIDA EXTERIOR L196 A3,6 MM NG 21,47 21,47 632 30/6/2018 sense SOCIETAT ESTATAL CORREUS I TELEGRAFS

Carta(I) certificada 0 - 50 gr SUIZA 25,94 25,94

634 14/7/2018 subministrament COMERCIAL LLAURADO, S.A

ZAPATO PANTER GRAFITO 47,11 47,11

636 2/7/2018 obres ANIME SCP Arrencar arbres Finca "Sort" 1.669,80 1.669,80

637 16/7/2018 subministrament DISENY I PUBLICITAT ÒPTIM GR SL

Impressió 400 tiquets Tastafruit 48,4 48,4

639 16/7/2018 subministrament COOPERATIVA AGRICOLA I CAIXA AGRARIA

Fruita Tastafruit 131,04 131,04

640 10/7/2018 subministrament PLANA BIKE SL Gels promoció Transrabosenca 195 195

641 6/7/2018 serveis INSTAL.LACIONS

BILBE SL

PISCINA i SOCIETAT 329,12 329,12

642 5/7/2018 sense CMMA DESPLAÇAMENT TARRAGONA i

TORTOSA

68 74

643 16/7/2018 subministrament DINÀMIC ESPRESSO EXPERIENCE

CAFES PER LA CAFETERIA DE LA SALA APLENS

99,31 99,31

644 16/7/2018 serveis COLL-VINENT

QUIROGA SERGI

MANTENIMENT SEO xarxes socials 17 juny a 16 julio

1.073,88 1.139,82 645 14/7/2018 subministrament SEGRI-OCI SA ( FUNATIC BOTIGA KIOSC ) compra DVD PELICULES 23,4 23,4 646 22/3/2018 serveis TRANSPORTS PÚBLICS DEL PRIORAT I DOMÈNECH SL JOCS ESPORTIUS 252 252

647 3/5/2018 serveis INSTITUT UNIV. DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA S.A SORTIDA DIPÒSIT DE CAPÇALERA 99,22 99,22

648 15/3/2018 serveis INSTITUT UNIV. DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA S.A

FONT PLAÇA DE LA PAU 75,02 75,02

649 18/7/2018 serveis POCH MONTOY,

JOAN RAMON

LLOGUER EQUIP DE SO i LLUM 1.028,50 1.028,50

650 16/7/2018 subministrament GSM TIRES DE PI PER LES PAPERERES

31,04 31,04

651 16/7/2018 subministrament PUNT VERD S.C.P

RAM FLORS SR. RAFEL BORRÀS 120 120

(5)

5

63744,28

63924,22

3. ADJUDICACIÓ URGENT DE CONTRACTE MENOR OBRES INSTAL.LACIÓ GAS AL

CARRER DE LA COSTA.

(...)

La Junta de Govern per unanimitat acorda :

1. Classificar aquest servei com un contracte menor de OBRES i declarar urgent l’adjudicació per estar a punt de finalitzar les obres de pavimentació i serveis del carrer de la Costa . 2. Codi de classificació annex 45,2145210000Excepto:– 452133164522000045231000

45232000

1. La motivació d’aquesta adjudicació d’obres menor està fonamentada en considerar que el gas s’està subministrant a la població mitjançant una empresa subministradora homologada. Que en aquells carrers que l’Ajuntament ha d’actuar per pavimentar-los i canviar els serveis, es considera necessari instal·lar també la xarxa de gas per a tots els veïns que en aquests moments o en el futur puguin sol·licitar aquest servei sense necessitat que tornar a obrir els carrers que ara es finalitzaran.

2. Existeix dotació pressupostaria en el pressupost de 2018.

3. Manifestar que no s’està variant l’objecte del contracte per tal d’utilitzar aquesta forma de contractació quan en realitat seria qualsevol altra la adient.

4. Adjudicar el contracte menor d’obres instal·lació xarxa de gas homologada al carrer de la Costa a l’empresa CONTREGISA 3 G SA del Polígon Tosses del carrer Berlin parc nº 6 de 43870 Amposta (Tarragona)

5. Import del pressupost d’adjudicació és de 12.780,13 iva inclòs .

6. El termini execució serà màxim de 15 dies des de la celebració comprovació del replanteig. 7. No s’estableix garantia definitiva.

8. El contractista, fins la data, no ha subscrit més contractes menors pel mateix objecte que superin el límit fixat per la contractació menor que en obres són els 40.000,00 euros 9. L’empresa ja ha acreditat estar al corrent de les seves obligacions amb la S.Social i les

obligacions tributàries i que no es troba incursa en cap de les prohibicions per a contractar que estableixen els articles 65 i 71 de la Llei 9/ 2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic.

10. La direcció Técnica dels treballs serà a càrrec dels tècnics de la Diputació, departament enginyeria.

11. L’empresa adjudicatària haurà d’acreditar que la instal·lació de la xarxa de gas ha estat homologada per la companyia subministradora.

(6)

6

I no havent més assumptes a tractar el President va aixecar la sessió a l’hora indicada a

la capçalera.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :