ACTIVITATS D ESTIU DE CIÈNCIES SOCIALS. QUART D ESO.

Texto completo

(1)

Departament d’Humanitats

ACTIVITATS D’ ESTIU DE

CIÈNCIES SOCIALS.

QUART D’ESO.

Caiguda del Mur de Berlín, 1989

NOM:

(2)

Í N

D

E

X

Tema 1: El segle XVIII 3

Tema 2: La Revolució Industrial 8

Tema 3: Les revolucions dels segles XVIII i XIX. 11

Tema 4: La construució de l’estat liberal espanyol i els orígens del catalanisme 15 Tema 5: L’era de l’imperialisme i la segona Revolució Industrial 19 Tema 6: Primera Guerra Mundial i Revolució Russa (1914-1939) 22 Tema 7: Crisi de la Restauració Segona República i Guerra Civil a Espanya (1898-1939) 25 Tema 8: El període d’entreguerres i la Segona Guerra Mundial 27

(3)

TE

M A 1: EL X V III. 1.- Defineix els següents conceptes:

 Absolutisme :

 Antic Règim :

 Il·lustració :

 Crisi de subsistència :

 Constitució :

 Putting out system :

 Domestic system :

(4)

2.- Digues el que sàpigues dels següents personatges  Montesquieu :  Diderot :  Rousseau :  Felip V :  Voltaire :  Campomanes:  Quesnay :  Bossuet :

3.- A partir de l’esquema següent, explica com era la societat de l’Antic Règim . Fes especial esment a:

a.- Explicar què eren els estaments

(5)

4.- Explica què va ser la Il·lustració, a quin país es va desenvolupar principalment, quines característiques tenia i cita’n almenys tres pensadors destacats

5.- Explica quines van ser les causes ( nacionals, internacionals, econòmiques…) de la Guerra de Successió espanyola.

(6)

6.- Explica quines van ser les conseqüències ( nacionals, internacionals, econòmiques…) de la Guerra de Successió espanyola.

7.- Completa les següents frases:

Abans de ser independents, els EUA eren una tretze colònies que pertanyien a .

La era una teoria econòmica que defensava que la riquesa d’un país depenia bàsicament de la seva producció agrícola.

El va ser un intent d’alguns monarques europeus de fer compatible el principi d’autoritat indiscutible de l’absolutisme amb les idees de progrés i modernitat de la Il·lustració. El seu lema era “Tot per al poble, però sense el poble”.

La Guerra de Successió s’acabà amb el Tractat (1713) en el qual la monarquia espanyola perdia les seves possessions europees i cedia a Gran Bretanya Menorca i Gibraltar. El (1716) fou imposat per Felip V després de vèncer en la Guerra de Successió i establia, entre altres, la imposició de l’absolutisme a tots els territoris de la monarquia hispànica i la imposició del castellà com a llengua oficial.

(7)

TE

M A 2 : LA REVOLUCIÓ I N D UST R IAL. 1 - Completa aquesta taula sobre la Primera Revolució Industrial:

Factors 1. L’augment de la demanda:

 Creixement demogràfic  …..

2. La revolució agrícola:  Encerclament dels camps  ….

 …..

Localització geogràfica 1. A ………. afavorida per:  …..

 …..  …..

 Pensament Liberal. Canvis tecnològics 1. Sectors:

 ……: Filadora mecànica, ………….., ……….., …………..

 Siderúrgic, ……….., …………..  Noves formes d’energia: ……… 

La Revolució del transport 1. Els principals canvis van ser:

 Maritims I fluvials amb els ………. de……….

 Terrestre amb el ……….. 2. Va provocar:

 L’augment del comerç.  ……

 …… Els efectes de la

industrialització

1. Creixement de la població per:  ……..

 …….

La societat de classes 1. La nova societat es va dividir en classes:  ………...

 ………  Mitjana.  ……….

Els inicis del moviment obrer 1. Socialisme Utòpic: ………… 2. Socialisme científic: ………. 3. L’Anarquisme: ………...

(8)

2.- Defineix els següents conceptes:

Sistema Norfolk:

Lliurecanvisme:

Ludisme:

Màquina de vapor:

(9)

3.- Explica la importància dels personatges següents: James Watt: Edmund Cartwright: Jon Kay: Robert Fulton: George Stephenson: Mikhail Bakunin:

(10)

TE

M A 3 : LES RE V O LU C I O NS DELS SEGLES X VIII I XIX. 1.- Defineix els següents conceptes:

Estats Generals: Sobirania: Nacional: Jacobins: Santa Aliança: Sufragi Universal: Sufragi censatari:

(11)

2.- Digues el que sàpigues dels següents personatges Lluís XVI Robespierre Sieyès: Metternich: Taleyrand: Napoleó: George Washington:

(12)

4.- Ordena cronològicament les següents etapes de la Revolució Francesa

Monarquia constitucional República burgesa República democràtica Monarquia Absoluta

Consolat i Imperi napoleònic

5.- A partir de la lectura del text de la pàgina següent, respon:

a) Classificació: b) Tema:

c) Amb què vol acabar? Per què?

d) Quines causes van portar a l’inici de la Revolució Francesa?

(13)

6.- Explica què va ser la presa de la Bastilla i quan es va produir.

7.- Relaciona els següents fets amb el procés d’unificació que els correspon

Annexió dels Estats Pontificis

Guerra dels Ducats Unificació italiana Annexió del Regne de les Dues Sicílies Unificació

alemanya Guerra Austroprussiana Guerra Francoprussiana

8.- Digueu quin país va liderar la unificació alemanya i quin país va liderar la unificació italiana

(14)

TE

M A 4: LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESTAT LIBERAL ESPANYOL I ELS ORÍGENS DEL CATALANISME.

1- Indica la data d’aquestes etapes i esdeveniments i orden’ls cronològicament:

Sexxenni Democràtic:

Primer certamen del Jocs Florals:

Desamortització de Mendizabal:.

Aprovació de les Bases de Manresa:

Década Ominosa:

Aprovació de la Constitució de Cadis:

Trienni Liberal:

Guerra de la Independència:

2- Situa les etapes i els fets històrics de l’etapa anterior sobre la línia del temps:

______________________________________________________________________________________________

3- Explica el significat dels conceptes següents:

(15)

Carlisme:

Catalanisme:

Federalisme:

Proteccionisme:

Explica les difeències entre els termes:

Cristins_Carlins:

(16)

Amortitzar – Desamortitzar:

Centralitzar – Descentralitzar:

República – Monarquia:

Sufragi censatari –Sufragi Universal:

4- Forma de govern:

Quina mforma de govern establia la Constitució de 1812?

Ferran VII va acceptar els principis constitucionals? Argumenta i desenvolupa la resposta:

(17)
(18)

TE

M A 5 : L ’ERA DE L’IMPERIALISME I LA SEGONA REVOLUCIÓ INDÚSTRIAL. 1.- Defineix els següents conceptes:

Conferència de Berlín Metròpoli Colònia Protectorat: Domini: Colònia d’explotació:

Mandat i territori fideïcomissat:

2.- Defineix els conceptes següents:

(19)

Producció en cadena:

Taylorisme:

Monopoli:

3- Situa en el mapa d’Àfrica les següents possessions colonials europees i pinta cada imperi amb un color diferent:

IMPERI BRITÀNIC: Egipte, Sudan, Somàlia Britànica, Rhodèsia, Colònia del Cap (Sud-Àfrica), Nigèria i Kenya.

IMPERI FRANCÈS: Marroc, Algèria, Àfrica Occidental Francesa, Àfrica Equatorial Francesa, Madagascar.

IMPERI ITALIÀ: Líbia, Somàlia Italiana

IMPERI PORTUGUÈS: Moçambic, Angola i Guinea Portuguesa

IMPERI ESPANYOL: Sàhara Espanyol (Riu de l’Or), Guinea Espanyola, Nord de Marroc, Fernando Poo, Rio Muni, Sidi Ifni.

IMPERI ALEMANY: Sud-Àfrica Occidental, Camerún, Tanganyika IMPERI BELGA: Congo Belga.

(20)
(21)

TEMA 6: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL I LA REVOLUCIÓ RUSSA 1.- Defineix els següents conceptes:

Pau Armada

Pla Schlieffen:

Pau de Brest-Litovsk

Societat de Nacions:

2.- Relaciona els països amb la seva aliança corresponent

Gran Bretanya

Rússia Triple Aliança Prússia Triple Entesa França

Imperi Austrohongarès Itàlia

3.- Completa les següents frases:

Les causes principals de la Primera Guerra Mundial van ser tres: , i .

El fet que provocà l’esclat de la Primera Guerra Mundial fou l’assassinat de a Sarajevo el 28 de juny de 1914.

(22)

4- Explia el significat dels conceptes i expressions següents: Bolxevic: Comunisme de guerra: Exèrcit Roig: Gulag: Kolkhoz: Komitern: Kulak: Soviet:

(23)

Sovkhoz:

Weltpolitik:

5.- Explica per què Rússia va sortir de la Primera Guerra Mundial i per què hi van entrar els EUA

6.- Digues què va ser el Tractat de Versalles i exposa els seus punts fonamentals. Per què es diu que va ser humiliant per Alemanya?

7.- Llegeix el text següents i respon les preguntes:

“El pas del poder als soviets significa avui, a la pràctica, la insurrecció armada: renunciar a la insurrecció armada equivaldria a renunciar a la consigna més important del bolxevisme: “Tot el poder per als soviets”, i a tot internacionalisme proletari i revolucionari en general. (…) Aplicat a Rússia i a l'octubre del 1917, això vol dir (..) cercar i aïllar Sant Petersburg, apoderar-se de la ciutat mitjançant un atac combinat de la flota, els obrers i les tropes.

Carta de Lenin al Comitè Central (8 d’octubre de 1917)  Què són els soviets? Quan i on es van formar?

 A quin episodi de la Revolució russa fa referència el text? Per què Lenin va fer aquesta crida? Quins van ser els primers decrets dels bolxevics després d’ocupar el poder?

(24)

 Qui va ser Lenin? Qui va lluitar per succeir-lo en el poder?

8.- Explica com es va orientar la política de Stalin per assegurar:

– El creixement econòmic:

– El control social:

(25)

TE

M A 7 : LA C R ISI D E LA RES T A UR A CI Ó , I LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA. 1.- Digues el que sàpigues dels següents personatges:

Antonio Cànovas del Castillo:

Francesc Cambó:

Enric Prat de la Riba:

Antonio Maura:

Miguel Primo de Rivera:

José Canalejas:

(26)

. Respon les preguntes següents sobre la Restauració:

– En què va consistir la Restauració?

– Quins partits polítics existien?

– Quins eren els principis ideològics en què coincidien?

- Com s’alternaven en el poder?

3. Diferencia les frases vertaderes (V) i falses (F) sobre la Segona República:

Es va promoure l’educació pública i laica.

Només va durar un any i va tenir quatre presidents.

El seu govern només va estar en mans de forces d’esquerra.

L’Església catòlica va exercir molta influència en tota la República. Es va proclamar després d’un llarg període de crisi social i econòmica. Els enfrontaments entre les esquerres i les dretes eren continus.

Va promulgar una Constitució que per primera vegada establia el sufragi universal femení. 4. L a F o r m a d e g o v e r n : - I n d i c a l a d i f e r è n c i a m é s i m p o r t a n t e n t r e e l D i r e c t o r i m i l i t a r i e l D i r e c t o r i c i v i l : Q u è v a s e r l a M a n c o m u n i t a t d e C a t a l u n y a ? . Q u è p r e t e n i s l ’ a s s e m b l e a d e p a r l a m e n t a r i s d e 1 9 1 7 ?

(27)

TEMA 8: EL PERÍODE D’ENTREGUERRES I LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1919-1945)

1.- Digues el que sàpigues dels següents personatges:

Roosevelt: Winston Churchill: Charles de Gaulle: Mussolini: Hitler:

3. Explica el significat dels conceptes següents:

Autarquia:

Feixisme:

(28)

New Deal:

Nit dels ganivets llargs:

Pla Dawes:

Política d’apaivagament:

Règim de Vichy:

Solució final:

Tàctica de la terra cremada:

Totalitarisme:

4- Enumera les causes i les conseqüències de la caiguda de la Borsa de New York el 1929

· Causes:

(29)

5.- Explica les causes de la Segona Guerra Mundial

6- Completa la taula següent:

LA ITÀLIA FEIXISTA:

La crisi de la postguerra

Les bases socials del feixisme

La ideologia del feixisme

La presa del poder

(30)

L’ALEMANYA NAZI:

L’arribada al poder

L’eliminació del pluralisme

L’estat totalitari

La política econòmica

La política exterior

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :