• No se han encontrado resultados

L’ABC de la comunicació a la comunitat educativa:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "L’ABC de la comunicació a la comunitat educativa: "

Copied!
6
0
0
Mostrar más ( página)

Texto completo

(1)

COMUNICACIÓ, EQUIPS I TREBALL EN XARXA

L’ABC de la comunicació a la comunitat educativa:

QUÈ-QUI-COM-QUAN

PID_00262648

Mercè Berengueras

Meritxell Balcells

(2)

L’ABC de la comunicació a la comunitat educativa: DOCENTS

QUÈ QUI COM QUAN

Instruccions, normes d’organització, calendari d’activitats…

Equip directiu Butlletí Setmanal

Aspectes de funcionament, logístics… Director Comunicació directa: reunions

organitzatives o correu corporatiu

Inici de curs

Reunions periòdiques de nivell, etapa, cicle...

Acollida dels nous docents al centre Equip directiu Caps de departament

Guia d’acollida i entrevista personal Inici de curs o quan arribi al centre

Seguiment acadèmic i personal dels alumnes Docents Equip directiu

Reunions de seguiment Trimestralment en les reunions d’avaluació

Mensualment en els seguiments

Acords i revisions pedagògiques Equips de cicle/seminari/àrea Reunions presencials Setmanalment (desitjable) o

mensualment Tractament d’aspectes pedagògics, metodològics

i organitzatius del centre, i assessorar o proposar a l’equip directiu

Equip directiu (a proposta, o no, del personal docent del centre i d’altres professionals adscrits)

Claustre o reunions de cicles o departaments

Inici i final de curs

Funcions administratives de decisió, proposta, assessorament, seguiment o control

Representació de tots els sectors de la comunitat educativa

Consell Escolar Mínim tres a l’any

Funció de discussió, debat, assessorament i presa de decisions

Equip directiu i altres membres del claustre, segons NOFC

Consell de direcció Setmanalment

Drets i deures dels treballadors docents i altre personal del centre

Reunió del personal que treballa al centre i representant sindicals

Reunions sindicals Quan escaigui

Estat d’opinió dels docents respecte a algun aspecte del centre que els afecta

Equip directiu Enquestes en línia o reunions d’equips Quan es vol conèixer el parer de l’equip docent

Material pedagògic i didàctic compartit pels docents i equip directiu

També expedients de l’alumnat concernit a cada un dels docents

Equip directiu Equip docent

Plataforma pedagògica electrònica Durant tot el curs

Comunicats de funcionament quotidians Equip directiu Correu electrònic Quan escaigui

(3)

L’ABC de la comunicació a la comunitat educativa: ALUMNES

QUÈ QUI COM QUAN

Seguiment grupal, cohesió grup… Tutor/a Tutories grupals Setmanalment

Seguiment individual de l’alumnat assignat Tutor/a Tutories individuals Quan escaigui

Propostes, suggeriments de classes i de centre Delegats de curs Reunions de delegats Trimestralment

Progrés en els resultats d’aprenentatge de l’alumnat Equip docent Tutor

Informes d’avaluació escrits Trimestralment

Recursos acadèmics, activitats... Equip docent

Tutor

Aula virtual/plataforma Habitualment

Organització, funcionament del centre, esdeveniments, notícies, compartir entre tothom tradicions, costums i festes

Equip directiu, alumnes, docents i altre personal assignat al centre

Publicació de notícies al web Festes i celebracions de centre

Celebracions anuals i altres de manera regular

(4)

L’ABC de la comunicació a la comunitat educativa: FAMÍLIES

QUÈ QUI COM QUAN

Informació del centre a famílies recentment incorporades Equip directiu Entrevista A l’arribada de les noves famílies

Informacions puntuals, incidents… Secretaria del centre Conversa telefònica A demanda

Notificacions, absències, incidents… Equip directiu/docents/famílies SMS Quan escaigui

Notificacions, absències, incidents… Tutors/famílies Correu, agenda, Clickedu, telèfon Quan escaigui

Temes de la dinàmica de les classes Progenitors delegats de classe Assemblea de delegats Periòdicament

Aportació de propostes de les diferents classes Progenitors delegats de cicle o etapa Reunió delegats coordinadors Periòdicament Activitats organitzades per l’AFA, i altres consideracions Delegats de l’AFA Reunions de pares/mares

Entrevistes amb l’equip directiu

Dues vegades a l’any o més

Comunicacions, informacions, propostes genèriques... Equip directiu Aula virtual/plataforma Regularment

Demanar l’opinió d’aspectes del centre Equip directiu Enquestes en línia Regularment

Suggeriments, queixes… Director Presencial o per escrit al registre

del centre

Quan escaigui

Lliurament de qualificacions de l’alumnat Tutors/docents Butlletí/informe Trimestral

Seguiment acadèmic dels alumnes Tutors/docents Entrevistes personals Mínim una anual per família

(depenent de l’edat de l’alumne)

Difusió de notícies i novetats del centre Equip directiu/comissió de docents Twitter/web Regularment

Difusió de notícies i novetats del centre Equip directiu/comissió alumnes i professors

Revista del centre Mensual, trimestral o anual

(5)

L’ABC de la comunicació a la comunitat educativa: ALUMNI

QUÈ QUI COM QUAN

Notícies, invitacions, informacions… Docents responsables de la comunicació Correspondència en línia Festes de l’escola, portes obertes, actes institucionals...

Debats de temes que ocupen i interessen els alumnes del centre

Docents responsables, antics alumnes i actuals, per exemple

Taules de debat Una vegada durant el curs, mínim

Intercanviar experiències Participar en activitats

Docents assignats, antics alumnes i actuals

Trobada anual Una vegada durant el curs

Aspectes o persones que els antics alumnes vulguin conèixer

Docents responsables i antics alumnes Visites a l’escola Sempre que els antics alumnes ho vulguin

Exposar algun coneixement científic, tècnic, social o cultural, o alguna experiència personal en els estudis, feina…

Docents assignats, antics alumnes i tutors d’aula

Participació a les aules Quan el tutor ho proposi i ells acceptin

Documentació administrativa requerida Director Aplicacions electròniques compartides Períodes assenyalats

Consultes, notificacions, informacions… Director, equip directiu…

Bidireccional

Correu, e-Valisa, via telefònica Quan escaigui

Trobades formatives, consultives o informatives Administració

Director/equip directiu

Reunions presencials Segons convocatòries

Informacions, consultes, dades… Serveis educatius i altres professionals vinculats al centre

Correu electrònic, via telefònica Periòdicament

Sessions de treball multidisciplinars Serveis educatius i altres professionals vinculats al centre

Reunions presencials als centres, o on es concreti

Regularment

(6)

L’ABC de la comunicació a la comunitat educativa: ENTORN

QUÈ QUI COM QUAN

Difusió del Projecte Educatiu del Centre (PEC) Equip directiu Web/revista centre Permanent

Presentació del PEC i dels trets característics del centre, així com del funcionament i de les activitats

Equip directiu i coordinadors Reunions inici de curs Portes obertes

Anual

Donar a conèixer determinades activitats esportives o culturals del centre

Equip directiu i coordinadors Festes del centre obertes a l’entorn Quan es presenti l’ocasió, celebració de festes del centre i festes tradicionals Difondre actuacions, activitats, premis, etc.

d’alumnes del centre

Equip directiu Twitter/web Quan escaigui

Participar en invitacions a debats, conferències vinculades...

Equip directiu Equip docent

Assistència presencial o virtual a debats, conferències…

Quan es facin

Representació del centre Director, o en qui delegui Assistència a actes Quan escaigui

Donar a conèixer l’opinió dels professionals del centre en relació amb temes d’educació

Equip directiu Equip docent

Articles en revistes o publicacions Quan escaigui

Fer visible el centre educatiu Director Presència en mitjans de comunicació

Participació en activitats de l’entorn

Quan es tingui oportunitat

Presentar bones pràctiques del centre i visibilitzar-ho Equip directiu Equip docent

Comunicacions en congressos i jornades educatives

Trobades entre centres organitzades pels CRP

Celebració de congressos i jornades educatives Bones pràctiques

Compartir experiències, mètodes i coneixement amb altres centres

Equip directiu/equip docent Intercanvi de visites a centres i de centres Sessions acordades

Conèixer els recursos de les institucions i donar-se a conèixer

Equip directiu/equip docent Intercanvi de visites a institucions i de les institucions

Visites programades

Donar a conèixer la disposició com a centre innovador Equip directiu/equip docent Participació en projectes Segons convocatòria Participar de manera concurrent amb altres centres

en propostes de concursos

Equip docent/alumnes Participació en concursos Segons convocatòria

Referencias

Documento similar

En este sentido, las rutinas se enmarcan en consideraciones como cuándo debe usarse la infografía para comunicar la información (Ivars-Nicolás, 2019), cuáles

Ha realizado estudios de postgrado en el Istituto di Discipline della Comunicazione de la Università di Bologna (Italia), y ha sido profesor visitante (Visiting

• Equip directiu: suport en la publicació d’ofertes en la plataforma informàti- ca, resolució de consultes, mediació de conflictes. • Supervisors: seguiment de

Si la comunicació interpersonal i social ha estat i és objecte d’estudi, a fi d’entendre el desenvolupament i manifestació dels fets comunicatius, i d’aquesta manera poder

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

En la presente tesis se analiza la influencia del acompañamiento familiar en el rendimiento académico de los alumnos del tercer grado de la Institución Educativa San

The themes that were mentioned more frequently in the interviews and focus groups were: Information content, Health Literacy (HL) around patients’ conditions and

L'objectiu central d'aquest treball, és la creació de dues aplicacions web, una que permeti als professionals dels recintes monitoritzar i realitzar el seguiment de

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

Pi, Ball de Bastons de l’Esbart Català de Dansaires, Drac de la Ciutat Vella, Víbria de Barcelona, Nan Cu-cut de la Plaça Nova, Gegants de Sant Roc de la Plaça Nova, Tarasca

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial Distancia a la primera vía de tráfico: 3 metros (15 m de ancho)..

dente: algunas decían que doña Leonor, "con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

Entre nosotros anda un escritor de cosas de filología, paisano de Costa, que no deja de tener ingenio y garbo; pero cuyas obras tienen de todo menos de ciencia, y aun

S’observa que de totes les comissions les que més criden l’atenció són acollida i cures, autoformació i acció. És interessant que 7 persones voldrien estar a la

The following conclusions are drawn: (i) the current regulatory guidance documents detailing the phase I and II ERA procedure should be updated and harmonised across Member States

Por primera vez desde 1980 también, los dos partidos de la izquierda abertzale suponen más de la mitad del voto de izquierda (54,5 por 100), incrementándose la fragmentación en

Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (Bélgica) — Validez del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por

(intuition pump, tomando prestada la expresión de Dennett), destinada a estimular nuestra imaginación, y que nos invita a extraer la conclusión de que ningún programa por sí mismo

Se llega así a una doctrina de la autonomía en el ejercicio de los derechos que es, en mi opinión, cuanto menos paradójica: el paternalismo sería siempre una discriminación cuando

nes de una misma comunidad político-religiosa y, cultural, con muy ligeras diferencias en su zona Central, la mediterránea.' Es cierto que en las regiones montañosas del

EINFLOE 2C - Educació infantil: Parvulari - Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda

- Un curso formativo para los técnicos de laboratorio de la UPV sobre la prevención de los residuos en los laboratorios, que se llevará a cabo los días 23, 24, 25, 26 y 27

Cancioneiro de Madrid. 1 Nunca espeiei de amor contentamiento. 5v) 2 Es en todo tan corta esta jornada. 6v) 3 Aquel camino larguo de mis daños. 8v) 5 El tiempo en toda cosa