ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Download (0)

Full text

(1)

P g. S ts . C os m e i D am ià , 2 - 174 10 S IL S - T el è fon 972 16 80 00 F a x 972 85 36 17

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió Núm.: 2018/11 Caràcter: ordinària

Data: 21 de maig de 2018 Horari: 19:30 a les 20:10 hores. Lloc: Sala de juntes

Assistents titulars:

Martí Nogué Selva Alcalde - president IDS-MES-IdSELVA Juan Andrés Arredondo Rodríguez tinent d’alcalde IDS-MES-IdSELVA

Mª José López Ruiz tinent d’alcalde IDS-MES-IdSELVA

Julio García Gonell tinent d’alcalde ERC-AM

Alberto Miralles Güell tinent d’alcalde ICV-EUiA-E

Juan Antonio González Blanco Secretari

Teresa Martorell Martí Interventora accidental

Ordre del dia i desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

S’acorda per unanimitat.

2.- Disposicions d’interès, correspondència. El Secretari dóna lectura de la correspondència.

3.- Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2018/407

Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia número 2018/407 referent a la avocació de competències en matèria de contractació.

4.- Concessió d’un ajut per la realització d’activitats de voluntariat del projecte Aprenem junts 2017/18 – Expdt. 2017/1122

Primer.- Atorgar la subvenció, amb càrrec a la següent partida de despeses del pressupost vigent de la corporació, i formalitzar-la al corresponent conveni, en el qual es detallen les obligacions i compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la, a:

ENTITAT PARTIDA Import

(2)

P g. S ts . C os m e i D am ià , 2 - 174 10 S IL S - T el è fon 972 16 80 00 F a x 972 85 36 17

5.- Adquisició destructora de paper per les dependències de l’Ajuntament Expdt. 2018/791 S’acorda per unanimitat.

Primer.- Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

Que es necessària l’adquisició d’una destructora de paper per situar a la segona planta de les oficines municipals, atès que les oficines de l’Ajuntament de Sils nomes disposa d’una màquina destructora de paper en la planta primera de les mateixes, no essent suficient i essent necessària una altre màquina en la planta segona on hi ha els despatxos de l’Alcalde, Regidors i Serveis Tècnics Municipals, així com l’arxiu, atès que el paper que es genera en aquesta planta també n’és necessària la seva destrucció a fi i efecte de salvaguardar les dades que contenen en aquest, protecció de dades, i reciclar el mateix, quedant acreditat que la contractació de l’adquisició d’una destructora de paper mitjançant un contracte de subministrament és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

Segon.- Contractar l’adquisició d’una destructora de paper per la segona planta de les oficines municipals, a COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D’OFICINA, S.L. per un import total de 689,70€uros (IVA inclòs).

6.- Contractació festa obertura piscina municipal Expdt. 2018/827 S’acorda per unanimitat.

Primer.- Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

El proper 16 de juny, en motiu de la jornada de portes obertes que es porta a terme per celebrar el començament de la temporada d’estiu a les piscines municipals, es vol organitzar una festa aquàtica amb diverses activitats i atraccions, que l’Ajuntament de Sils no disposa ni dels mitjans personals ni materials per realitzar la referida festa, essent necessari contractar els serveis d’una empresa especialitzada, quedant acreditat que la contractació d’una empresa especialitzada en festes aquàtiques mitjançant un contracte de serveis és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

Segon.- Contractar l’organització de la festa que es realitzarà el proper dia 16 de juny de 2018 en motiu de l’obertura de les piscines municipals, a DIVER SILS, S.L. per un import total de 605,00€uros (inclòs d’IVA).

7.- Adquisició de mobiliari pel gimnàs municipal (rellotge fitness) Expdt. 2018/894 S’acorda per unanimitat.

Primer.- Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

Que el gimnàs municipal de Sils disposa d’un seguit d’equipament esportiu per tal de realitzar diferents treballs gimnàstics, ja siguin de manteniment, pilates, G.A.C., crossfitt, tono i altres, segons programació trimestral, que per tal de donar un servei adequat a les necessitats dels usuaris del gimnàs cal l’adquisició d’un rellotge fitness de paret, per portar el control de temps dels diferents exercicis i activitats, quedant acreditat que la contractació de l’adquisició d’un rellotge de fitness pel gimnàs municipal mitjançant un contracte de subministrament és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

(3)

P g. S ts . C os m e i D am ià , 2 - 174 10 S IL S - T el è fon 972 16 80 00 F a x 972 85 36 17

Segon.- Contractar l’adquisició d’un rellotge fitness pel gimnàs municipal, a PITK, S.L. per un import total de 201,95€uros ( inclòs IVA).

8.- Contractació d’una sessió de contes en el marc de les activitats de la Supernit Expdt. 2018/875

S’acorda per unanimitat.

Primer.- Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

La Biblioteca de Sils, dins el marc de l’activitat que organitza el Club Super3 amb un seguit d’Administracions pel foment de la lectura, s’ha adherit a realitzar la Supernit, essent necessari per dinamitzar aquesta activitat, durant la realització de la mateixa, un animador cultural, que l’Ajuntament de Sils no té els mitjans ni personals ni tècnics per realitzar aquesta actuació, essent necessària la seva contractació externa, quedant acreditat que la contractació d’un animador cultural mitjançant un contracte de serveis és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

Segons.- Contractar a l’animador cultural per dinamitzar la Supernit que es realitzarà a la biblioteca municipal, a GRA DE SORRA, CONTE I TEATRE, S.C.P., per un import total de 181,50€uros (inclòs IVA).

9.- Contractació organització triatló infantil Expdt. 2018/904 S’acorda per unanimitat.

Primer.- Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

Que des de la Regidoria d’Esports uns del objectius es promocionar l’activitat esportiva entre el ciutadans, per aquest motiu i per tal de promocionar-lo entre els infants s’ha previst la

realització d’una “triatló infantil2 el proper 17 de juny, consistent en una sèrie de curses i una “ironkids” per a nens i nenes d’entre 6 i 16 anys, que l’Ajuntament de Sils no disposa dels mitjans materials ni personals, així com tampoc té la capacitat logística, per portar a terme l’organització d’aquesta sèrie de curses, essent necessari contractar una empresa externa especialitzada en aquest tipus d’activitats per la realització de les mateixes ,quedant acreditat que la contractació d’un empresa especialitzada en esdeveniments esportius mitjançant un contracte de serveis és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

Segon.- Contractar el servei d’organització de la triatló i altres curses infantils que es realitzaran el proper dia 17 de juny de 2018, al CLUB TRIATLÓ COSTA BARCELONA MARESME per un import total de 2.750,00€uros (exempts d’IVA).

(4)

P g. S ts . C os m e i D am ià , 2 - 174 10 S IL S - T el è fon 972 16 80 00 F a x 972 85 36 17

10.- Contractació del servei de publicitat i comunicació Expdt. 2018/895 S’acorda per unanimitat.

Primer.- Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

Es necessària la contractació d’un servei de publicitat i comunicació atesa la necessitat de donar a conèixer i publicitar les activitats i actes que es duen a terme al municipi, per la publicació dels edictes municipals que la normativa sectorial corresponent estableixi la seva publicació en un diari, ja sigui en paper, via web o per mitjà d’espots publicitaris, quedant acreditat que la contractació d’un servei de publicitat i comunicació mitjançant un contracte de serveis és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

Segon.- Contractar el servei de publicitat i comunicació, a HERMES COMUNICACIÓ, S.A. per un import total de 3.558,00€uros (inclòs IVA).

11.- Contractació servei extern redacció projecte executiu del Passeig Expdt. 2018/839 S’acorda per unanimitat.

Primer.- Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

És necessària la redacció del projecte executiu de l’adequació i arranjament del Passeig Sants Cosme i Damià, que va esdevenir de la participació ciutadana realitzada al respecte dins els terminis establerts per aquesta Corporació; els serveis tècnics municipals de l’Ajuntament degut al volum actual de feina d’aquests no els és possible redactar-lo en els terminis disposats per la Corporació i en conseqüència l’Ajuntament de Sils no disposa dels mitjans personals i tècnics, actualment per poder-lo redactar, quedant acreditat que la contractació d’un servei tècnic per la redacció del projecte executiu d’arranjament i adequació del Passeig Sants Cosme i Damià mitjançant un contracte de serveis és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament

Segon.- Contractar el servei tècnic per la redacció del projecte executiu d’arranjament i adequació del Passeig Sants Cosme i Damià, al ANGEL-M POMAR MARÍN per un import total de 14.520,00€uros (inclòs IVA).

12.- Concessió subvenció CLUB FUTBOL SILS – Expdt. 2018/592

Primer.- Atorgar la subvenció, amb càrrec a la següent partida de despeses del pressupost vigent de la corporació, i formalitzar-la al corresponent conveni, en el qual es detallen les obligacions i compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la, a:

ENTITAT

PARTIDA

Import

%

subv

Club Futbol Sils

2018 03 341

48000

24.418’-

€uros

(5)

P g. S ts . C os m e i D am ià , 2 - 174 10 S IL S - T el è fon 972 16 80 00 F a x 972 85 36 17

13.-Aportació econòmica per publicació llibre VETERANS DE SILS 2018 – Expdt. 2018/592

S’acorda per unanimitat.

Primer.- Atorgar la subvenció, amb càrrec a la següent partida de despeses del pressupost vigent de la corporació, i formalitzar-la al corresponent conveni, en el qual es detallen les obligacions i compromisos del concessionari per aplicar la subvenció i justificar-la, a:

ENTITAT PARTIDA Import % subv

Veterans de Sils – La Cuina a Sils 2018 16 338 48000 3.000’- €uros 75%

14.- Adhesió al procediment contractació centralitzada serveis de telecomunicacions Consorci Localret. Expdt. 2018/890

S’acorda per unanimitat.

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sils al procediment de contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que durà a terme el Consorci Localret, tot assumint el compromís de complir les obligacions que se’n derivin.

Segon.- Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de Sils, puguin obtenir de qualsevol operador de

telecomunicacions les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada informació.

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució d’aquest procediment de contractació.

La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord primer.

Tercer.- Establir que la despesa màxima anual que aquest ajuntament preveu destinar a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà d’un import de 31.200€uros, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen:

Adhesió Lot Import/any (€)

X 1 Veu i dades en ubicació fixa 13.200,00€

X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 18.000,00€

Total 31.200,00€

15.- Aprovació de Comptes i Factures – Expdt. 2018/619 S’acorda per unanimitat.

(6)

P g. S ts . C os m e i D am ià , 2 - 174 10 S IL S - T el è fon 972 16 80 00 F a x 972 85 36 17

16.- Concessió incentius nous emprenedors. Expdt. 2018/845 S’acorda per unanimitat.

Primer.- Estimar la petició formulada per N. V. G., per a la concessió d’incentius per a la promoció de l’ocupació a Sils.

Segon.- Concedir la quantitat de 700 €, en concepte d’ajuda al nous emprenedors, condicionada a que la durada de l’activitat haurà de ser com a mínim de 6 mesos i al compliment de l´establert a l’art. 6.3 de les Bases reguladores: “Tots els contractes s’hauran de donar d’alta a partir d’un mes des de la notificació de la concessió de l’ajut”.

17.- Aprovació certificació nº2 final d’obra Projecte Carril bici – Expdt. 2017/1362 S’acorda per unanimitat.

Primer.- Aprovar la certificació número 2 i final de l’obra Implantació d’un tram de carril bici i de millores en la mobilitat viaria al nucli urbà a favor de l’empresa SALVADOR SERRA, S.A. i que puja la quantitat de 18.910’02 €uros (IVA inclòs).

18.- Aprovació certificació nº3 obra Ampliacions, millores i renovacions a les xarxes municipals d’abastament d’aigua potable – Expdt. 2017/844

S’acorda per unanimitat

Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra Projecte d'ampliacions, millores i

renovacions a les xarxes municipals d'abastament d'aigua potable (nuclis: Urbà, Vallcanera i Les Comes a favor de l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U., corresponent a les obres executades durant el mes d’abril de 2018 amb un import total de 19.688’84 €uros (IVA inclòs).

19.- Aprovació certificació nº3 de l’obra Espai de lectura i zona polivalent de Sils – Expdt. 2017/845

S’acorda per unanimitat.

Primer.- Aprovar la certificació número 3 de l’obra "Projecte bàsic i executiu espai de lectura i zona polivalent a Sils" a l’empresa OSG SERVEIS GRUPS, S.L. per un import total de 43.017’62 €uros (IVA inclòs).

20.- Rectificació Plec de condicions alienació parcel·la sobrant. Exp. 2018/495 S’acorda per unanimitat.

Primer.- Rectificar el Plec de condicions per l’alienació de la parcel·la sobrant situada en zona de sòl no urbanitzable, entroncament camí veïnal V3 amb la Ctra. de Vallcanera d’aquesta localitat, clàusula tercera i quarta:

(7)

P g. S ts . C os m e i D am ià , 2 - 174 10 S IL S - T el è fon 972 16 80 00 F a x 972 85 36 17

21.- Aprovació conveni de col·laboració Consell Comarcal de la Selva, compra conjunta sistema detecció i lectura de matrícules de vehicles. Exp. 2017/1959

S’acorda per unanimitat.

Primer.- Aprovar el Conveni multilateral entre el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments de Blanes, Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva, Massanes, Sils i Vilobí d’Onyar per la compra conjunta de sistema de detecció i lectura de matrícula de vehicles.

22.- Aprovació projecte d’obres construcció nínxols al cementiri de Sils. Expdt. 2017/1457 S’acorda per unanimitat.

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres per la construcció de nínxols al cementiri de Sils.

23.- Aprovació projecte d’obres condicionament i remodelació de la Plaça de l’Euro. Expdt. 2018/1459

S’acorda per unanimitat.

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres pel condicionament i remodelació de la Plaça de l’Euro.

24.- Llicència d’obres, expedient 2018/651. S’acorda per unanimitat.

Primer.- Atorgar llicència d’obres, Exp. 2018 /43 a C. R. M., per la construcció de piscina, al carrer C/ PI 29, referència cadastral Urbana 7843501DG7374S 0001 TR.

25.- Llicència d’obres, expedient 2018/703 S’acorda per unanimitat.

Primer.- Atorgar llicència d’obres, Exp. 2018 /45 a M. M. J., per construcció de piscina, al carrer C/ ENRIC GRANADOS 6, referència cadastral Urbana 7834722DG7373S 0001 EP. Pressupost d’execució: 14.123,37 €.

Figure

Updating...

References