• No se han encontrado resultados

TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00177

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00177"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

CODI

00177

NOM DE LA SÈRIE

Expedients d’autorització, acreditació i registre de centres, serveis i establiments sanitaris.

SUPORT

- Paper

ORGANISME PRODUCTOR

Conselleria de Sanitat / Direcció General d’Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient.

FUNCIÓ

Tramitar i registrar l’autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris, biobancs, certificacions tecnicosanitàries de vehicles destinats al transport sanitari i desfibril·ladors en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en l’obertura i la modificació d’aquests.

MARC LEGAL

DISPOSICIÓ PUBLICACIÓ

OFICIAL NÚMERO DATA DE PUBLICACIÓ

Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat. BOE 102 29/04/1986

El Decret 27/1987, de 30 de març, del Consell de la Generalitat, sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris. DEROGAT.

DOCV 567 14/04/1987

Ordre de 29 de març de 1988, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula l’autorització dels centres de reconeixement de conductors de la Comunitat Valenciana.

DEROGADA, excepte el referent a requisits.

DOCV 810 25/04/1988

Ordre de 10 d’abril de 1989, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regula el procediment d’autorització dels centres, serveis i establiments sanitaris. DEROGADA.

DOCV 1050 24/04/1989

Resolució de 18 de novembre de 1992, del conseller de Sanitat i Consum, per la qual es dicten normes sobre procediment d’autorització administrativa de centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana.

DEROGADA.

DOCV 1922 11/12/1992

Ordre de 22 d’abril de 1998, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el Registre Oficial de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de la Comunitat Valenciana.

DOCV 3270 23/06/1998

Decret 108/2000, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel DOCV 3801 26/07/2000

(2)

qual es regula l’autorització dels laboratoris clínics.

DEROGAT.

Ordre de 16 de maig de 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’estableixen els requisits i les condicions bàsiques d’autorització i funcionament per a consultes de professionals sanitaris.

DOCV 4013 04/06/2001

Ordre de 6 de maig de 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’estableixen els requisits i les condicions bàsiques d’autorització i funcionament per a consultes de professionals sanitaris.

DOCV 4013 04/06/2001

Ordre de 6 de maig de 2002, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s’estableixen les condicions i els requisits tècnics d’instal·lació i funcionament de les consultes i les clíniques dentals.

DOCV 4257 27/05/2005

Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Ordenació

Sanitària de la Comunitat Valenciana. DOCV 4440 14/02/2003

Decret 140/2003, de 25 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es prorroga el termini d’adaptació que estableix el Decret 108/2000, de 18 de juliol, pel qual es regula l’autorització dels laboratoris clínics. DEROGAT.

DOCV 4553 28/07/2003

Decret 176/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, sobre autorització sanitària i el Registre Autonòmic de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.

DEROGAT.

DOCV 4854 01/10/2004

Correcció d’errors del Decret 176/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, sobre autorització sanitària i el Registre Autonòmic de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris. DEROGAT.

DOCV 4876 04/11/2004

Ordre de 18 d’abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen els procediments d’autorització sanitària de centres i serveis sanitaris en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

DOCV 5038 29/06/2005

Ordre de 26 de febrer de 2008, del conseller de Sanitat, sobre autorització sanitària de centres sanitaris, de l’Agència Valenciana de Salut per a la pràctica d’activitats d’extracció i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules.

DOCV 5725 17/03/2008

Ordre de 22 d’abril de 2008, del conseller de Sanitat, per la qual es regula el procediment per a l’autorització de consultoris auxiliars de temporada per a l’atenció sanitària en zones turístiques de la Comunitat Valenciana.

DOCV 5758 08/05/2008

Resolució de 2 de desembre de 2010, del conseller de Sanitat, per la qual s’estableix el procediment extraordinari d’actualització de dades registrals dels centres sanitaris amb internament i centres sanitaris proveïdors d’assistència sanitària sense internament de la Comunitat Valenciana, del Registre Autonòmic de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, per a adequar-lo a l’ordenament jurídic i a l’administració electrònica.

DOCV 6439 17/01/2011

(3)

Decret 157/2014, de 3 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen les autoritzacions sanitàries i s’actualitzen, es creen i s’organitzen els registres d’ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat (DOCV núm. 7376, de 07/10/2014).

DOCV 7376 07/10/2014

Altres normes específiques per a l’autorització de cada tipus de centre o servei.

DOCUMENTS QUE FORMEN L’EXPEDIENT

DOCUMENTS OBSERVACIONS

PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA - Ofici o NRI de la unitat gestora al servei de recursos sanitaris (o equivalent) en què es comunica la Resolució d’autorització sanitària, excepte el que autoritza la unitat gestora.

- Resolució d’autorització sanitària.

- Certificat d’inscripció del centre en el Registre Autonòmic de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.

- Ofici de remissió del certificat a l’interessat.

- Acusament de recepció del certificat.

PROCEDIMENT ORDINARI

- Ofici remissió documentació des d’altres unitats, si escau.

- Sol·licitud d’autorització sanitària.

- Memòria descriptiva d’activitats del centre.

- Plantilla de personal.

- Llista d’equipament sanitari.

- Plans del centre, si escau.

- Certificat sobre els locals i les instal·lacions.

- Projecte tècnic, si escau.

- Comunicació article 42.4.

- Acusament de recepció article 42.4.

- Informe assistencial.

- Informe tècnic, si és necessari.

- Requeriment documentació, si escau.

- Acusament de recepció de requeriment documentació, si escau.

- Proposta de resolució d’instal·lació.

- Resolució d’instal·lació.

- Oficis de remissió de resolució d’instal·lació.

- Acusament de recepció de resolució d’instal·lació.

- Informe d’inspecció.

- Acta d’inspecció.

Aquest procediment es fa per a anotar en el registre autonòmic les resolucions d’autorització dels centres, serveis i establiments sanitaris.

Aquest procediment es fa per a l’autorització i el registre dels establiments sanitaris en què té competència la D. G. d’Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient.

(4)

- Proposta de resolució definitiva.

- Resolució definitiva.

- Oficis de remissió de resolució definitiva.

- Certificat d’inscripció.

- Acusament de recepció de certificat i resolució.

RÈGIM D’ACCÉS

TIPUS D’ACCÉS DISPOSICIÓ

Accés restringit

- Llei orgànica 1/1982, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (BOE núm. 115, 14/05/1982).

- Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol (BOE núm. 155, de 29/06/1985).

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992).

- Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià (DOCV núm. 3267, 18/06/1998).

- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999).

- Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat Valenciana, d’arxius (DOCV núm. 5029, de 16/06/2005).

- Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17 de 19/01/2008).

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

OBSERVACIONS

La documentació que té aquesta sèrie documental es refereix tant a persones físiques com a persones jurídiques, i conté, entre els diversos documents, informació personal. D’una altra banda, la vigència administrativa dels expedients d’aquesta sèrie documental depén del temps en què roman obert el centre o l’establiment sanitari, per això aquests expedients solen consultar-se ocasionalment.

Per tot això anterior, es considera que el seu règim d’accés és restringit parcialment. Per als expedients oberts, només els titulars d’aquests i els interessats directes en el procediment podran accedir al seu expedient. L’accés pot ser lliure per als expedients tancats i per als expedients que recullen, només, el procediment de la seua anotació en el Registre Autonòmic de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.

SÈRIES RELACIONADES

Expedients d’autorització i acreditació de centres, serveis i establiments sanitaris del Registre

Autonòmic de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris.

(5)

DICTAMEN

Conservació permanent.

RESOLUCIÓ

Resolució de 8 de juny de 2015, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les taules de valoració documental que han rebut el dictamen favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius [2015/5475].

Referencias

Documento similar

Proporcionar informació sobre l'activitat industrial en el territori de la Comunitat Valenciana que siga necessària per a l'exercici de les

Autoritzar i registrar la instal—lació i l'obertura de salons recreatius i de joc com a establiments autoritzats per a l’explotació i instal—lació de màquines recreatives

Registrar l’obertura de salons recreatius i de jocs com a establiments autoritzats exclusivament per a l’explotació i instal—lació de màquines recreatives de pur

Reial Decret d’11 de febrer de 1889, pel qual es prorroga el termini de Entrada en vigor del Codi Civil.. GACETA

Resolució de 5 d’abril de 2011, de la directora general de Comerç i Consum, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s’amplia el crèdit destinat

Es conservarà un expedient de cada una de les accions susceptibles de suport incloses en cada una de les convocatòries anuals, tramitades per la direcció

- Declaració responsable sobre ajudes d’estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables i ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant en

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a associacions empresarials i fórmules de comerç associat o integrat que tinguen el domicili social a la