Transformació dels serveis de l entorn de treball

Texto completo

(1)

Transformació dels serveis de l’entorn de treball

Renovació de l’àmbit administratiu

Centres educatius

Abril 2018

(2)

La transformació TIC als centres

El model TIC de la Generalitat vol garantir un entorn de serveis TIC als centres de forma integral, (connectivitat, xarxa i equipaments) amb una millora del servei i de la seguretat, i respectant

l’autonomia de centre.

La transformació dels serveis TIC als centres docents comporta les actuacions següents:

• Millora de la

connectivitat a Internet

. Més del 99 % dels centres ja disposen d’una connectivitat d’amplada de banda de 100 MB, amb tecnologia de fibra òptica.

• Adequació de l’electrònica de la xarxa local interna de comunicacions a un

servei de Wi-Fi d’alta densitat,

que permet la connexió simultània dels equipaments necessaris per a les activitats d’aprenentatge. Un 30 % dels centres i serveis educatius ja disposen d’aquesta tecnologia.

• Desplegament del

servei d’impressió transversal

de la Generalitat. Més del 99 % dels centres ja disposen d’aquest servei en funcionament.

Adequació dels serveis de l’entorn de treball

(administratiu i pedagògic)

a la particularitat dels centres.

(3)

Objectius de la transformació TIC als centres

• Millorar les competències digitals dels alumnes i dels professors, adequant els equipaments de l’àmbit docent –Gestió educativa– a les necessitats del Pla TAC del centre.

• Avançar en el desplegament de l’Administració electrònica, adequant els equipaments del lloc de treball administratiu –Gestió del centre – als estàndards dels treballadors de la Generalitat.

Els dos objectius principals de la transformació de l’entorn de treball als centres docents incideixen en àmbits d’actuació diferenciats: àmbit Educatiu o àmbit Administratiu

Àmbit educatiu

Àmbit administratiu

(4)

Projecte de renovació

L AN tr a n s fo rma d a ?

Existeix Pla TAC validat?

Transformació Àmbit administratiu +

Àmbit educatiu

Renovació

de l’àmbit administratiu

No

No

Renovació del servidor del centre

en espera Pla TAC

(5)

Projecte de Renovació

5

Només àmbit administratiu (Gestió del centre)

Renovació dels equipaments de la direcció del centre, personal PAS i de sales de professors..

No inclou el personal no contractat per la Generalitat.

Centres que no tenen LAN transformada

Administració electrònica Millora del servei:

• Evitar l'obsolescència amb equipament nou.

• Millora de la seguretat amb antivirus i sistemes operatius actualitzats.

• Disposar d’inventari actualitzat per millorar el servei.

• Alineació amb la resta de serveis transformats.

(6)

Projecte de renovació

6 Equips renovats

• Maqueta estàndard:

o SO: Windows 8.1, Linkat 16.04, Dual W/L.

o Nou sistema antivirus: Kaspersky.

• Instal·lació de programari limitada al de gestió específica del centre.

Gestió d’incidències i peticions

• Comunicació al SAU: mitjançant el Portal, per correu o telefònica.

• Resolució per tècnic/a presencial.

Observacions

No es pot alterar la configuració de la maqueta estàndard.

Es recomana moure el programari educatiu a l’equipament d’aula.

Si algun programari de gestió específica del centre és incompatible amb la maqueta, s’ha de mantenir un dels equips existents amb aquest programari.

Els equips existents es poden reutilitzar a les aules a decisió del centre. Si no es reutilitzen i són de dotació del

Departament es retiraran.

L’equipament nou s’etiquetarà (codi Departament- SACE) per identificar-lo correctament en cas de peticions i/o incidències.

Les impressores del centre no estan dins d’aquest servei: el centre podrà connectar-les sota la seva responsabilitat.

Àmbit administratiu - Servei

No cal esperar el servei preventiu per resoldre incidències o peticions.

(7)

Projecte de Renovació

7

Àmbit administratiu - Aplicacions i programari

Instal·lació i lliure accés a aplicacions/programari de gestió sota responsabilitat del centre.

Llista de programari de la maqueta homologada en els equipaments:

Windows 8.1

7zip Silverlight

Adobe Flash Player NPAPI VLC media player

Adobe Reader Audacity

Adobe Shockwawe Player Avisens

<<Bginfo Dia

Certificats FreeMind

Citrix Reciver Ganttproject

DNIe Google Earth

Filezilla Guia Office

Gimp Infrarecoder

Google Chrome Inkscape

Java K-lite code pack

LibreOffice Kompozer

LibreOffice Help Pack Konica Drivers Mozilla firefox Mozilla Thunderbird

MSLync Office 2010

PDFcreator Paquet Català Office

Safesing QuickTime

SapGui RC Català

Kaspersky (antivirus)

Linkat 16.04

7-Zip

Adobe Acrobat Reader DC - Català Adobe Flash Player ActiveX Adobe Flash Player NPAPI

Audacity FileZilla Client Google Chrome

Inkscape Java 8 Update Java 8 Update (64-bit)

JClic (offline) K-Lite Codec Pack Basic

KompoZer LibreOffice Microsoft Silverlight

Mozilla Firefox Mozilla Thunderbird

PDFCreator VLC media player Kaspersky (antivirus)

(8)

Projecte de renovació

8

500 centres (50 per cadascun dels serveis territorials), inicialment escoles sense pla TAC.

Calendari d’inici: mitjans de maig.

S’inicia amb una comunicació de la direcció del ST als centres implicats:

Àmbit administratiu - 1a fase

Verificació del volum d’usuaris/perfils

Canvi de PC/Portàtil per perfils comandament

Tipus de maqueta

Programari propi i amb llicència del centre

L’equip de projecte envia la fitxa TIC per correu electrònic 3 setmanes abans del desplegament i la direcció del centre té una setmana per emplenar-la i retornar-la.

Provisió d’equipament, migració de dades

Desplegament dels serveis

Actualització d’inventari

Documentació de tancament de projecte

L’equip tècnic avisa una setmana abans i envia un recordatori el dia abans de la visita.

Recollida d’informació Fitxa TIC Renovació de l’equipament

(9)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :