DEMOGRAFIA, BIOESTADÍSTICA I EPIDEMIOLOGIA GRAU EN INFERMERIA - EUIM UNIVERSITAT POMPEU FABRA Curs

14  Descargar (0)

Texto completo

(1)

DEMOGRAFIA, BIOESTADÍSTICA I EPIDEMIOLOGIA GRAU EN INFERMERIA - EUIM

UNIVERSITAT POMPEU FABRA Curs 2014-2015

DADES DESCRIPTIVES DE L’ASSIGNATURA

Curs acadèmic: 2014-15

Nom de l’assignatura: Demografia, Bioestadística i Epidemiologia Tipus d’assignatura: Obligatòria

Durada: Assignatura trimestral

Ubicació temporal: 1r trimestre de 2on curs

Nombre de crèdits: 6 ECTS (150 hores de dedicació)

Calendari: 29/09/2013 - 14/11/2013

Coordinació: Judith Garcia-Aymerich Professors: Xavier Duran Jordà

Joan Forns

Judith Garcia-Aymerich María López-Ruiz

(2)

PROFESSORAT

Judith Garcia-Aymerich, Investigadora del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL). Professora Associada de la Universitat Pompeu Fabra.

 93 214 73 50;  jgarcia@creal.cat

Joan Forns, Investigador postdoctoral del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL).

 93 214 73 11;  jforns@creal.cat

Xavier Duran Jordà, Investigador postdoctoral del Centre d‘investigació en Salut Laboral (CiSAL).

Universitat Pompeu Fabra.

 93 316 08 72;  xavier.duran@upf.edu

María López Ruiz, Investigadora predoctoral del Centre d’investigació en Salut Laboral (CiSAL).

 93 316 08 72;  maria.lopez@upf.edu

Per concertar dies de tutoria cal contactar amb el professor/a corresponent per telèfon o correu electrònic.

PRESENTACIÓ

La demografia, bioestadística i epidemiologia són disciplines essencials per a entendre i estudiar la salut de la població, la distribució de les malalties i els seus determinants. L’objectiu de l’assignatura és presentar de manera integrada els conceptes bàsics d’aquestes disciplines per tal que l’alumne disposi de les eines i els coneixements per interpretar, críticament, l’estat de salut de les poblacions i informació sobre factors de risc, tractament, freqüència i evolució de les malalties alhora que oferir les bases para poder realitzar una investigació de salut pública.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE

Els objectius d’aprenentatge són els següents:

- Definir els conceptes demogràfics bàsics: mortalitat, natalitat, migracions i envelliment.

- Descriure les fonts de dades demogràfiques.

- Calcular i interpretar els indicadors demogràfics habituals.

- Identificar les característiques d’una comunitat

- Identificar les mesures de freqüència dels problemes de salut - Identificar els dissenys d’estudis epidemiològics.

- Mostres i poblacions. Tècniques de mostreig

- Reconèixer i interpretar adequadament el llenguatge estadístic.

- Conèixer i utilitzar les tècniques estadístiques més freqüents aplicades a estudis poblacionals

(3)

COMPETÈNCIES

GENERALS

G1. Capacitat per a l’anàlisi i la síntesi G7. Destreses elementals d’informàtica G20. Destreses d’investigació

PROFESSIONALS

P6. Basar les intervencions de la infermeria en l’evidència científica i en els mitjans disponibles.

P14. Establir mecanismes d’avaluació, considerant els aspectes científicotècnics i els de qualitat.

P16. Conèixer els sistemes d’informació sanitària.

ESPECÍFIQUES

E26. Aplicar els mètodes i procediments necessaris per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat.

E27. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes de salut.

METODOLOGIA

Tipus

d’activitat Metodologia Durada %

Sessions plenàries

Classes magistrals, classes dirigides al debat i aclariment de continguts, classes de discussió de lectures.

42 hores 28%

Seminaris

Treballs en grup per a l’estudi de casos.

Treball de situacions fent servir l’aprenentatge basat en problemes.

Preparació i exposició de situacions simulades.

Activitats d’aprenentatge cooperatiu.

18 hores 12%

Treball individual o en grup fora de classe

Lectures de textos recomanats, articles, guies, etc.

Preparació dels temes per al treball en grup i per a la seva exposició oral.

Preparació dels exercicis individuals.

Estudi dels continguts treballats en la matèria.

Preparació de l’avaluació

90 hores 60%

Total 150 hores 100%

(4)

AVALUACIÓ

L’avaluació serà individual, continuada i obligatòria. Es farà servir un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003. La nota final es calcularà d’acord amb la següent taula:

Percentatge de la nota final

Prova escrita 45%

Exercicis 45%

Participació a classe i als seminaris (implicació, nivell de

coneixements aportats i qualitat de les exposicions) 10%

Per superar l’assignatura cal complir TOTS els següents:

(i) lliurar tots els exercicis (ii) tenir aprovada la prova final (iii) tenir aprovats els exercicis

La prova final combinarà respostes múltiples amb preguntes curtes.

Els exercicis:

(i) es faran en grups de 3 a 5 estudiants

(ii) seran puntuats segons la correcció dels conceptes, l’ortografia i gramàtica, l’organització, la claretat i la brevetat.

(iii) Tots els membres d’un grup tindran la mateixa puntuació en el treball en grup.

(iv) No s’avaluaran els treballs copiats entre grups.

(v) Es dividirà entre dos la puntuació dels treballs presentats fora de termini.

Des del curs 2012-2013, només hi ha una convocatòria a l’any. No obstant això, durant el juliol es farà una recuperació de l’examen en cas d’haver-lo suspès. Es guardaran les notes dels treballs.

Llistat d’exercicis i contribució a la nota final:

Codi Descripció Format Data límit lliurament

% Total exercicis BIO1 1) Estudi del pes en néixer, 2) Temps de supervivència Email* 20/10/2014 10%

BIO2 Distribució Normal: estudi de la tensió arterial sistòlica Email* 23/10/2014 10%

BIO3 Síndrome del túnel carpià en un hipermercat Email* 30/10/2014 10%

DEM1 Piràmide de població Email* 10/11/2014 10%

DEM2 Estimació de l’esperança de vida Email* 10/11/2014 10%

EPI1 Disseny – exercici a classe Paper 2/10/2014 10%

EPI2 Mesures d’associació entre tabac i càncer de pulmó Paper 10/10/2014 10%

EPI3 “Els dubtes del Dr Pascual” – exercici a classe Pòster 7/11/2014 10%

EPI4 Treball sobre un article científic Presentació

diapositives 4/12/2013 20%

* Enviar els exercicis en format word per correu electrònic al professorat corresponent.

(5)

CONTINGUTS I CALENDARI

Dia Hora Classe Prof.

dilluns, 29 set 12:00 - 14:00 Presentació de l'assignatura. Introducció a l’epidemiologia. JF dijous, 2 oct 12:00 - 14:00 Mostres i poblacions. Tipus de dissenys epidemiològics JF divendres, 3 oct 12:00 - 14:00 Mesures en epidemiologia. Mesures de freqüència i d'associació JF dilluns, 6 oct 12:00 - 14:00 Validesa, precisió, biaixos i confusió JF

dijous, 9 oct 12:00 - 14:00 Mesures d'impacte JGA

divendres, 10 oct 12:00 - 14:00 Correcció exercicis epidemiologia. Lliurament EPI4 JF/JGA dilluns, 13 oct 12:00 - 14:00 Bioestadística. Estadística descriptiva XD/ML dijous, 16 oct 12:00 - 14:00 Probabilitat. Distribucions de probabilitat. Distribució Normal XD/ML divendres, 17 oct 12:00 - 14:00 Inferència estadística: intervals de confiança i valors p XD/ML dilluns, 20 oct 12:00 - 14:00 Inferència estadística: relacions entre dues variables (I) XD/ML dijous, 23 oct 12:00 - 14:00 Inferència estadística: relacions entre dues variables (II) XD/ML divendres, 24 oct 12:00 - 14:00 Demografia i salut. Demografia estàtica. Fonts de dades XD/ML

dilluns, 27 oct 12:00 - 14:00 Demografia dinàmica XD/ML

dijous, 30 oct 12:00 - 14:00 Estadística bàsica amb Excel* XD/ML divendres, 31 oct 12:00 - 14:00 La distribució de malalties al món. Transició demogràfica i epidemiològica JGA

dilluns, 3 nov 12:00 - 14:00 Pràctica informàtica: esperança de vida, piràmides de població* XD/ML dijous, 6 nov 12:00 - 14:00 Freqüència i distribució de les malalties i els seus determinants JGA

divendres, 7 nov 12:00 - 14:00 Causalitat JGA

dilluns, 10 nov 12:00 - 14:00 Investigació d'epidèmies JF

dijous, 13 nov 12:00 - 14:00 Interpretació d’articles científics JF/JGA

divendres, 14 nov 12:00 - 14:00 Cloenda / Repàs examen tots

* Aula d’informàtica.

Dia Hora Grup Seminari Prof.

dimarts, 7 oct 10:10 - 12:00 Grup B

1 - La boira de Londres JGA

dijous, 9 oct 10:10 - 12:00 Grup A dimarts, 14 oct 10:10 - 12:00 Grup B

2 - Ampliació estadística descriptiva XD/ML dijous, 16 oct 10:10 - 12:00 Grup A

dimarts, 21 oct 10:10 - 12:00 Grup B

3 - Intervals de confiança i valors p XD/ML dijous, 23 oct 10:10 - 12:00 Grup A

dilluns, 27 oct 8:00 - 9:50 Grup B

4 - Fal·làcies estadístiques XD/ML

dimecres, 29 oct 8:00 - 9:50 Grup A

dijous, 30 oct 10:10 - 12:00 Grup B 5 - Velocitat 80 km/h. Paper dels científics, els polítics i els mitjans

de comunicació JF

divendres, 31 oct 8:00 - 9:50 Grup A

dilluns, 3 nov 8:00 - 9:50 Grup B 6 - Demografia XD/ML

dimecres, 5 nov 8:00 - 9:50 Grup A dijous, 6 nov 8:00 - 9:50 Grup B

7 - Proves diagnòstiques, sensibilitat i especificitat JF divendres, 7 nov 8:00 - 9:50 Grup A

dilluns, 10 nov 8:00 - 9:50 Grup B

8 - El joc de la causalitat JGA

dimecres, 12 nov 8:00 - 9:50 Grup A dijous, 13 nov 10:10 - 12:00 Grup B

9 - La grip aviar: epidèmia o histèria col·lectiva? JF divendres, 14 nov 8:00 - 9:50 Grup A

(6)

REFERÈNCIES

A més dels següents llibres de consulta, caldrà que els alumnes llegeixin els capítols de llibre o articles que s’aniran indicant durant el curs.

- Rebagliato M, Ruiz I, Arranz M. Metodología de la investigación en epidemiología. Madrid:

Ediciones Díaz de Santos; 1996.

- Hulley SB, Cummings SR, eds. Diseño de la investigación clínica. Un enfoque epidemiológico.

Barcelona: DOYMA; 1993.

- Martínez Navarro F, Anto JM,Castellanos PL, Gili M, Marsé P, Navarro V (Editores). Salud Pública. Madrid: McGraw Hill/Interamericana, 1998.

- Piedrola Gil. Medicina preventiva y salúd pública. Masson, 2001.

- Hernández Aguado I, Gil de Miguel A, Delgado Rodríguez M, Bolumar Montrull F. Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud.

Editorial Médica Panamericana, 2005.

- MartínezGonzález MA, SánchezVillegas, Faulín Fajardos FJ. Bioestadística amigable. 2ª Edición. Ediciones Díaz de Santos, 2006.

- Campbell MJ, Machin D, Walters S. Medical Statistics: A Textbook for the Health Sciences, 4th Edition. John Wiley & Sons, 2007.

- Katz MH. Study design and statistical analisys. A practical guide to clinicians. Cambridge University Press, 2006.

(7)

PROGRAMA D’ACTIVITATS I EXERCICIS Bioestadística. Estadística descriptiva

Objectiu: Descriure la interrelació entre la demografia, epidemiologia i bioestadística. Definir el concepte de variable i tipus de variables. Escollir, calcular i interpretar mesures per a descriure un conjunt de dades.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció

Introducció: Bioestadística Classe magistral

Estadística descriptiva Classe magistral

Fora de classe:

Contingut Descripció Gadner M. El engañoso <<término medio>>. ¡Aja!

Paradojas que hacen pensar. Biblioteca desafíos matemáticos. RBA. 2007.

Lectura prèvia a les sessions

Jarrín I, Hernández-Aguado I. Introducción a los métodos estadísticos. Estadística descriptiva. Probabilidad. En:

Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud. Hernández-Aguado I, et al. Editorial Panamericana. 2005

Lectura prèvia a les sessions

Capítulo 1. Uses and abuses of medical statistics. En:

Campbell MJ, Machin D, Walters S. Medical Statistics: A Textbook for the Health Sciences, 4th Edition. John Wiley

& Sons, 2007.

Lectura prèvia a les sessions Llegir apartat 1.2 Why use statistics? (pàgina 3).

Introducción: Bioestadística (transparències del professorat)

Lectura prèvia a les sessions Estadística descriptiva (transparències del professorat) Lectura prèvia a les sessions Exercici: 1) Estudi del pes en néixer, 2) Temps de

supervivència (BIO1)

Exercici per lliurar segons calendari.

(8)

Probabilitat. Distribucions de probabilitat. Distribució Normal

Objectiu: Descriure el concepte de probabilitat. Descriure el concepte de variable aleatòria i distribució de probabilitat. Descriure i utilitzar la distribució Normal.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció Probabilitat. Distribucions de probabilitat. Distribució

Normal.

Classe magistral Exercici: Distribució Normal: estudi del pes en néixer. Classe pràctica Fora de classe:

Contingut Descripció Segú JL, Cobo E, Tobías A. Estadística y Medicina. Notas

de metodología y estadística. Jano.

Lectura prèvia a les sessions Capítol 5. Distributions. En: Campbell MJ, Machin D,

Walters S. Medical Statistics: A Textbook for the Health Sciences, 4th Edition. John Wiley & Sons, 2007.

Lectura (recomanada) prèvia a les sessions

Llegir apartat 5.5 The Normal distribution (pàgines 69-72.

No llegir pàgina 73).

Probabilidad. Distribuciones de probabilidad. Distribución Normal (transparències del professorat)

Lectura prèvia a les sessions Exercici: Distribució Normal: estudi de la tensió arterial

sistòlica (BIO2)

Exercici per lliurar segons calendari

(9)

Inferència estadística: Intervals de confiança i valor p

Objectiu: Descriure l’ús i utilitat del valor p i els intervals de confiança per a contrastar hipòtesis científiques en salut pública.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe :

Contingut Descripció Inferència estadística: intervals de confiança i valor p Classe magistral

Exercicis: 1) Associació entre l’exposició a amiant i el càncer de pulmó, 2) Relació entre l’edat i els nivells de plom en sang

Classe pràctica

Fora de classe:

Contingut Descripció Capítol 10. La validez y la precisión en los estudios

epidemiológicos. El error sistemático y el error aleatorio. En:

Martínez Navarro F, Anto JM, Castellanos PL, Gili M, Marsé P, Navarro V. (Editores). Salud Pública. Madrid: McGraw Hill/Interamericana, 1998.

Lectura parcial prèvia a les sessions

Llegir apartats de

“Introducción” i de “Error aleatorio y precisión”

(pàgines 165-174).

Pedromingo A. Qué es un estadístico y qué es un parámetro. Jano 14 Julio7 Septiembre 1995. VOL. XLIX Nº1433

Lectura prèvia a les sessions

Inferencia estadística: intervalos de confianza y valor p (transparències del professorat).

Lectura prèvia a les sessions

Inferència estadística: relacions entre dues variables

Objectiu: Descriure l’elecció i utilitat de les proves estadístiques. Descriure les proves de ji- quadrat de Pearson, prova de t de student per a dades independents i dades aparellades, anàlisi de la variança i correlació de Pearson. Calcular mesures de relació/associació, calcular intervals de confiança i contrastar hipòtesis estadístiques en salut pública.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe :

Contingut Descripció Inferència estadística: relacions entre dues variables Classe magistral

Fora de classe:

Contingut Descripció

(10)

Demografia i Salut. Demografia estàtica. Piràmides de població

Objectiu: Descriure la importància de la demografia en salut pública, així com la seva interrelació amb l’epidemiologia i la bioestadística. Concepte de demografia estàtica. Piràmides de població.

Construcció d’una piràmide de població.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció

Demografia i Salut Classe magistral

Exercici: Piràmide de població (DEM1) Classe pràctica (aula d’informàtica) Fora de classe:

Contingut Descripció Jiménez R, Carrasco P, Tapias MA. Demografía y Salud

En: Manual de epidemiología y salud pública para licenciaturas y diplomaturas en ciencias de la salud.

Hernández-Aguado I, et al. Editorial Panamericana. 2005

Lectura prèvia a les sessions de classe

Demografia y Salut (transparències del professorat) Lectura prèvia a les sessions de classe

Exercici. Piràmide de població (DEM1) Exercici amb una part a realitzar a classe amb EPIDAT i una altra per lliurar segons calendari.

Fonts de dades. Demografia dinàmica. Esperança de vida

Objectiu: Descriure el cens, el padró i el registre civil. Concepte de demografia dinàmica. Natalitat i fecunditat. Mortalitat. Moviments migratoris.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció

Fonts de dades Classe magistral

Demografia dinàmica Classe magistral

Exercici: Estimació de l’esperança de vida (DEM2) Classe pràctica (aula d’informàtica) Fora de classe:

Contingut Descripció Fuentes de datos (transparències del professorat) Lectura prèvia a les sessions

de classe

Demografía dinámica (transparències del professorat) Lectura prèvia a les sessions de classe

Exercici. Estimació de l’esperança de vida (DEM2) Exercici amb una part a

(11)

Introducció a l’epidemiologia

Objectiu: Conèixer el significat i els usos de l’epidemiologia. Identificar les característiques d’una comunitat. Practicar la interpretació de figures i gràfics.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció Definició de l’epidemiologia, dels seus elements i de les

seves aplicacions. Presentació d’estudis epidemiològics reals.

Classe magistral

Discussió i interpretació de gràfics. Classe magistral amb discussió

Fora de classe:

Contingut Descripció Garcia-Aymerich J, Soriano JB. Capítulo 44: Apectos

Epidemiológicos en Neumología. En: Casán P, García Río F, Gea J. Fisiología y Biología respiratorias. ERGON.

Madrid: pp 689-701.

Lectura obligatòria posterior a la classe.

Introducció a l’epidemiologia (diapositives dels professors)

Lectura prèvia a les sessions de classe

Tipus de dissenys epidemiològics

Objectius: Mostres i poblacions; tècniques de mostreig. Conèixer els principals dissenys epidemiològics (transversal, casos i controls, i estudis de cohorts) i les seves aplicacions.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció Tipus de dissenys epidemiològics Classe magistral

Fora de classe:

Contingut Descripció Garcia-Aymerich J, Soriano JB. Capítulo 44: Apectos

Epidemiológicos en Neumología. En: Casán P, García Río F, Gea J. Fisiología y Biología respiratorias. ERGON.

Madrid: pp 689-701.

Lectura obligatòria posterior a la classe.

Tipus de dissenys epidemiològics (diapositives dels professors)

Lectura prèvia a les sessions de classe

(12)

Mesures en epidemiologia. Mesures de freqüència, d’associació i d’impacte.

Objectius: Distingir els conceptes de “raons”, “proporcions” i “taxes”. Conèixer les principals mesures en epidemiologia: incidència, prevalença, raó d’odds i raó de riscos. Introduir la rellevància de les mesures d’impacte (risc atribuïble i excés de risc).

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció Mesures en epidemiologia. Mesures de freqüència,

d’associació i d’impacte

Classe magistral Exercici: Mesures d’associació entre tabac i càncer de

pulmó

Discussió dels resultats a classe

Fora de classe:

Contingut Descripció Garcia-Aymerich J, Soriano JB. Capítulo 44: Apectos

Epidemiológicos en Neumología. En: Casán P, García Río F, Gea J. Fisiología y Biología respiratorias. ERGON.

Madrid: pp 689-701.

Lectura obligatòria posterior a la classe.

Mesures en epidemiologia. Mesures de freqüència, d’associació i d’impacte (diapositives dels professors)

Lectura prèvia a les sessions de classe

Exercici: Mesures d’associació entre tabac i càncer de pulmó

Exercici per realitzar a casa, amb lliurament i correcció a classe

Validesa i precisió, biaixos, confusió

Objectiu: Conèixer els conceptes de validesa i precisió. Identificar biaixos i les seves possibles causes en els estudis epidemiològics.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció Validesa i precisió; biaixos, confusió Seminari

Exercici: Mesures d’associació entre tabac i càncer de pulmó

Discussió dels resultats a classe

Fora de classe:

Contingut Descripció Validesa i precisió; biaixos, confusió (diapositives dels

professors)

Lectura prèvia a les sessions de classe

Exercici: Mesures d’associació entre tabac i càncer de pulmó

Exercici per realitzar a casa, amb lliurament i correcció a classe

(13)

Transició demogràfica i epidemiològica. Freqüència i distribució de les malalties i els seus determinants

Objectius: Conèixer els conceptes i determinants socials i econòmics de la transició demogràfica i epidemiològica. Conèixer la distribució actual de malalties al món, els seus determinants i les projeccions de futur.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció Transició demogràfica i epidemiològica. Freqüència i

distribució de les malalties i els seus determinants

Classe magistral Exercici: La futura distribució de malalties al món Exercici per a realitzar i

discutir a classe Fora de classe:

Contingut Descripció Murray CJ, Lopez AD. Global mortality, disability, and the

contribution of risk factors: Global Burden of Disease Study. Lancet 1997;349:1436-42.

Lectura obligatòria prèvia a la classe.

Transició demogràfica i epidemiològica. Freqüència i distribució de les malalties i els seus determinants (diapositives dels professors)

Lectura prèvia a les sessions de classe

Causalitat

Objectius: Conèixer diferents models per entendre la causalitat. Promoure l’actitud crítica enfront els textos i discursos que contenen conceptes causals.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció

Causalitat Classe magistral

Exercici: “Els dubtes del Dr Pascual” Elaboració i lliurament de l’exercici (puntuable) a classe.

Fora de classe:

Contingut Descripció Investigació d’epidèmies (diapositives dels professors) Lectura prèvia a les sessions

de classe

(14)

Investigació d’epidèmies

Objectius: Conèixer els conceptes bàsics de les epidèmies i els principis d’actuació.

Pla d’activitats i exercicis de les sessions:

A classe:

Contingut Descripció

Investigació d’epidèmies Classe magistral

Fora de classe:

Contingut Descripció Investigació d’epidèmies (diapositives dels professors) Lectura prèvia a les sessions

de classe

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :