ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2005

34  Descargar (0)

Texto completo

(1)

ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2005

1. APROVACIÓ ACTA

S’aproven les actes de la Junta de Govern local següents: Sessió ordinària del dia 12 de desembre de 2005 i sessió extraordinària i urgent del dia 22 de desembre de 2005.

2. DONAR COMPTE DECRET

En aquests darrers dies s’han produït greus catàstrofes naturals: a Pakistan on el terratrèmol ha destruït poblacions senceres, perdent les pertinences dels seus habitants.

Vista la proposta de la Mesa de Solidaritat i Cooperació del dia 17 d’octubre de 2005, i d’acord amb l’establert en l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, modificada per la llei 11/1999, de 21 d’abril,

RESOLC:

Primer.- Aprovar una aportació de 2.000,00 € segons el desglossament següent:

Intermon Oxfam 5520 3270 4890004 Emergència: Terratrèmol

de Pakistan 2.000,00 €

Segon.- Donar compte a la junta de Govern Local i al Ple de la Corporació en la propera sessió que es faci.

3. RATIFICACIÓ RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 2753/05

En data 21 de novembre de 2005 es va rebre escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, on es notificava resolució de 14 de novembre de 2005 a través de la qual s’admetia a tràmit el recurs contenciós administratiu núm. 483/2005-D, promogut per MAG-3, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A., contra la inactivitat de l’Ajuntament en relació a la reclamació de la certificació final d’obres i l’abonament de 84.533,73 € de les obres d’urbanització a l’avinguda Pau Casals d’aquesta població,

En compliment del termini concedit pel Jutjat a l’esmentada notificació, l’Alcaldia va haver de resoldre la compareixença i el nomenament de lletrats per a la defensa de l’Ajuntament, en conseqüència, d’acord amb allò que disposa la legislació vigent d’aplicació i la mateixa resolució, es proposa a la Junta de Govern Local l’acord següent:

Únic. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 2753/05 de data 22.11.2005, que resol, en la seva part dispositiva, el que es transcriu, literalment, a continuació:

(2)

“Primer. Comparèixer en l’esmentat recurs, mitjançant la tramesa de còpia íntegra i autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona.

Segon. Designar a l’efecte i per a la defensa de l’Ajuntament els lletrats Sr. Joaquim Masramón Fontanals i Sra. María Jesús Bosch Bolivar i per a la representació la Sra.

Laura Espada Losada.

Tercer. Notificar la present resolució a la representació i defensa de l’Ajuntament i als interessats en el procediment.

Quart. Sotmetre aquesta resolució a la ratificació de la Junta de Govern Local en la propera sessió que tingui lloc, atès que els actes de gestió i d’execució de la contractació objecte de recurs van ser delegats en aquest òrgan per acord plenari en sessió de data 30.01.2003.

Cinquè. Donar compte al Ple a la propera sessió ordinària que es convoqui.”

4. ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES ANY 2005

A la vista de les Bases particulars per a l’atorgament de subvencions per a l’activitat i promoció esportiva local, aprovades per la Junta de Govern Local del dia 31 de març de 2005, les sol·licituds de subvenció presentades per les entitats esportives del municipi Club de Futbol Sant Quirze i Club Handbol Sant Quirze.

D’acord amb els informes del servei d’esports de data 26 de setembre de 2005, en que es posa de manifest la valoració positiva de les esmentades sol·licituds, per tractar-se d’entitats que participen amb la regidoria en la programació de serveis i activitats esportives que complimenten els treballs d’aquesta, conformant raons esportives i socials.

Considerant que existeix un romanent de crèdit en l’import destinat a les Bases particulars per a l’atorgament de subvencions a entitats esportives.

Atesos els informes de fiscalització de la intervenció municipal.

S’adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar l’atorgament de subvenció per a l’activitat i promoció esportiva local per a l’any 2005, a les entitats i pels imports que a continuació es relacionen:

Entitat Subvenció atorgada

Futbol Club Sant Quirze 2.350,00

Club Handbol Sant Quirze 3.150,00

Sant Quirze Bàsquet Club 250,00 Unión Deportiva Les Fonts 250,00 Club Excursionista Sant Quirze 250,00 Club Ciclista Sant Quirze 118,80

(3)

Club Petanca Sant Quirze 250,00 Club Tennis Taula Sant Quirze 600,00

Segon.- Aprovar els documents comptables de compromís de despesa, a les entitats i imports que es relacionen al punt primer, amb càrrec a la partida 5700.4520.489.00.00 del vigent pressupost per a l’exercici 2005.

Tercer.- Aprovar les obligacions de despesa següents:

Entitat Subvenció atorgada

Futbol Club Sant Quirze 2.350,00

Club Handbol Sant Quirze 3.150,00

Sant Quirze Bàsquet Club 250,00 Unión Deportiva Les Fonts 250,00 Club Excursionista Sant Quirze 250,00 Club Ciclista Sant Quirze 118,80 Club Petanca Sant Quirze 250,00 Club Tennis Taula Sant Quirze 600,00

Quart.- Anul·lar el document d’autorització per import de 3.000,00 euros, amb abonament a la partida 5700.4520.489.00.00, de subvencions esportives.

Cinquè.- Notificar el present acord als interessats

5. CONVENI ESPECÍFIC PROJECTE “RESTAURACIÓ CASA CULTURA ADELAIDA DEL MÀRMOL-ANTILLA (CUBA) I ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ

En data 12 de desembre de 2005, s’ha rebut comunicació del Servei de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, de l’aprovació dins del marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, del conveni específic de col·laboració per al desenvolupament de les polítiques locals de cooperació al desenvolupament.

Dins del contingut del conveni, existeix el compromís per part de la Diputació d’efectuar una aportació econòmica de 20.000,00 euros, pel finançament del projecte per al qual es va sol·licitar, “Restauració Casa Cultura “Adelaida del Màrmol – Antilla (Cuba)”, la qual l’Ajuntament haurà de fer efectiva a l’entitat Ateneu del Món, impulsor d’aquest projecte.

L’Ajuntament de Sant Quirze, per acord de la Junta de Govern Local de 20 de juny de 2005, va col·laborar en aquest projecte amb subvenció a l’esmentada ONG gestora, per import de 13.000,00 euros, dels quals 3.000,00 € són destinats a la rehabilitació i 10.000,00 € a la compra de material vari.

(4)

A la vista de l’informe favorable del servei de Solidaritat i Cooperació de data XX de desembre de 2005, així com l’informe de fiscalització i compromís d’ingrés realitzat per la intervenció municipal.

S’adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar el Conveni específic de col·laboració per al desenvolupament de les polítiques locals de cooperació al desenvolupament, a subscriure entre la Diputació de Barcelona i aquest Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, per al projecte “Restauració Casa Cultura “Adelaida del Màrmol – Antilla (Cuba)”

Segon.- Acceptar la subvenció continguda en l’esmentat conveni per a l’execució del projecte esmentat, per import de 20.000,00 euros.

Tercer.- Aprovar el reconeixement del dret (DR) pel concepte descrit al punt primer, per import de 20.000,00 €, que s’abonarà al concepte 462 del pressupost d’ingressos per a l’exercici 2005.

Quart.- Aprovar el document comptable d’autorització, compromís i obligació de despesa, en concepte d’aportació al projecte “Restauració Casa Cultura “Adelaida del Màrmol – Antilla (Cuba)”, per import de 20.000,00 euros, a l’ONG Ateneu del Món, amb NIF:

G59733717.

Cinquè.- Facultar a l’alcalde president per a la signatura del conveni.

Sisè.- Notificar el present acord als interessats.

6. CALENDARI LABORAL AJUNTAMENT 2006

D’acord amb l’Ordre TRI/234/2005, d’11 de maig, per la qual es preveu el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2006. (DOGC núm. 4394), i ateses les dues festes d’àmbit local establertes per aquesta Corporació.

Ateses les diferents previsions que en matèria de calendari laboral es venen observant des del 1 de gener de 2000, i d’acord amb el que preveu l’Acord de Condicions de Treball del Personal Funcionari i el Conveni del Personal Laboral d’aquesta corporació sobre aquesta matèria.

Vista la qüestió plantejada per la representació dels treballadors en data 5 de desembre de 2005, en relació a la proposta presentada de calendari laboral de 2006, i d’acord amb les atribucions que confereix el decret 214/1990, de 30 de juliol en matèria de personal i en virtut de les atribucions que m’han estat delegades per Decret d’Alcaldia núm. 618/05, de 4 d’abril.

S’adopta el següent acord:

(5)

Primer.- Desestimar l’esmena presentada per la representació del personal en referència al calendari laboral per a l’any 2006.

Segon.- Aprovar el calendari laboral general de l’Ajuntament per a l’any 2006 i les instruccions d’aplicació que figuren com a documents adjunts.

Tercer.- Els diferents serveis de l’Ajuntament que per les particularitats en la prestació del servei requereixin d’una altra ordenació i distribució del temps de treball del personal, adaptaran els seus calendaris per tal que, respectant els temps de descans mínims, es distribueixin els dies laborables dins l’any natural de forma que es computin a 31/12/06 1.543 hores de treball.

Aquests calendaris hauran de ser confeccionats i comunicats al servei de Recursos Humans com a màxim el proper dia 31 de març.

Quart.- La planificació i programació dels períodes de Setmana Santa, Nadal i vacances a realitzar per el personal, s’haurà de comunicar al servei de Recursos Humans com a màxim el dia 15/03/06.

Cinquè.- Publicar el calendari laboral als taulers de les diferents dependències municipals.

Sisè.- Comunicar el present acord a les diferents àrees de l’Ajuntament i a la representació del personal per el seu coneixement i efectes.

7. RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA 2A QUOTA PROVISIONAL URBANITZACIÓ CASTELLTORT

Vist el recurs de reposició d’Ana Laguarda Durán i Mª Eraso Sala Nueva, contra la segona quota provisional urbanística de pagament a compte de la liquidació definitiva pel projecte de reparcel·lació de l’àmbit del Pla Parcial Castelltort.

Atès que les interessades van presentar al·legacions contra el Projecte de Reparcel·lació aprovat per acord de la Comissió de Govern de 28 de novembre de 2003, que van ésser desestimades en el seu dia; i que actualment són objecte de recurs contencions administratiu núm. 101/2004, pel que no procedeix manifestar-se contra les qüestions al·legades ja que es van resoldre i són objecte de l’esmentat recurs contenciós administratiu.

Atès per altre part que malgrat el temps transcorregut no s’ha tingut noticia que l’òrgan judicial hagi acordat la suspensió de l’acord adoptat per la Comissió de Govern de data 28 de novembre de 2003, acord que contenia l’aprovació del Projecte de Reparcel·lació i les quotes d’urbanització, i que per tant l’acord ha esdevingut executiu.

(6)

Atès que l’acord de la Junta de Govern Local de 7 d’octubre de 2004 que iniciava el procediment de cobrament de les quotes d’urbanització i girava la primera quota provisional va ser impugnat en reposició per les recurrents i actualment es troba en via jurisdiccional; i que les notificacions de les quotes provisionals com a pagaments a compte de la liquidació definitiva no poden considerar-se actes resolutoris sinó de tràmit de l’acte definitiu – liquidació definitiva de les quotes de urbanització - o simples actes confirmatoris de la liquidació provisional aprovada en el seu dia i impugnada en el recurs núm. 101/2004, l’acte recorregut ara no seria impugnable i per tant no s’hauria d’admetre a tràmit el recurs.

S’adopta el següent acord:

Declarar la inadmissió del recurs de reposició interposat per Ana Laguarda Durán i Mª Eraso Salanueva, contra la segona quota de urbanització provisional com a pagament a compte de la liquidació definitiva del Projecte de Reparcel·lació del Pla Parcial Castelltort.

8. LLICÈNCIES D’OBRES 8.1. Exp. núm. 92/05

Concedir llicència d’obres majors a Promociones la Seva Hida, SL, per a la construcció de 2 edificis plurifamiliars entre mitgeres de 23 habitatges, 26 places d’aparcament i 10 trasters, al carrer Baix Riera núm. 23-25 (escala A) i carrer Baix riera núm. 27-33 (escala B). Condicionada a:

- S’ha presentat el projecte d’activitat de l’aparcament (exp.40/05) que ha de tramitar-se conjuntament a la concessió de la llicència d’obres. En el projecte d’activitats que s’ha presentat l’amplada de la plataforma d’accés que té una amplada mínima de 3.00 m.

S’han acotat les places d’aparcament justificant que les dimensions inferiors a 2.20 x4.50 m. són inferiors al 25 % de les previstes. Les alçades lliures sota les conduccions de ventilació no seran inferiors a 2.20 m. d’alçada, tant a les places d’aparcament com a les zones de pas. S’ha justificat gràficament que els radis de gir del passadís principal i de l’accés a l’aparcament de la via pública són igual o superiors a 6 m. Caldrà en el projecte d’activitats presentat l’informe favorable de l’enginyer municipal. Tota aquesta documentació haurà de quedar dibuixada en el projecte d’execució que s’ha de presentar abans de l’inici de les obres. La llicència quedarà condicionada a la tramitació de l’expedient d’activitats que s’ha de concedir prèvia o simultàniament a la llicència d’obres d’acord amb l’article 77 del Reglament d’obres i serveis.

- D’acord amb el R.D1955/2000 de 1 de desembre pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, quan es tracte de subministres en sòl urbà amb la condició de solar, i la potència sol·licitada per un local, edifici o agrupació d’aquests sigui superior a 100 kW, el sol·licitant haurà de reservar un local, per al seu posterior ús per l’empresa subministradora, per la ubicació d’un centre de transformació, amb fàcil accés de la via pública i destinat exclusivament a la finalitat prevista. S’haurà de justificar en el projecte d’execució la reserva d’aquest espai o bé incorporar un certificat de la companyia justificant la innecessarietat de la reserva d’espai pel Centre de Transformació.

(7)

- Cal presentar el nomenament i l’IAE del contractista abans de l’inici de les obres

- Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes amb la memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres.

- S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.

- Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de vorera del carrer Baix Riera, en el tram on està situada la parcel·la, i el condicionament del tram d’espai públic de 10 m. d’amplada que limita amb la Riera, amb un dipòsit bancari d’un import de 3.534,60 €. Caldrà preveure les instal·lacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’Enginyer municipal.

- S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

- S’ha presentat el projecte d’activitat de l’aparcament (exp.40/05) que ha de tramitar-se conjuntament a la concessió de la llicència d’obres. En el projecte d’activitats que s’ha presentat l’amplada de la plataforma d’accés que té una amplada mínima de 3.00 m.

S’han acotat les places d’aparcament justificant que les dimensions inferiors a 2.20 x4.50 m. són inferiors al 25 % de les previstes. Les alçades lliures sota les conduccions de ventilació no seran inferiors a 2.20 m. d’alçada, tant a les places d’aparcament com a les zones de pas. S’ha justificat gràficament que els radis de gir del passadís principal i de l’accés a l’aparcament de la via pública són igual o superiors a 6 m. Caldrà en el projecte d’activitats presentat l’informe favorable de l’enginyer municipal. Tota aquesta documentació haurà de quedar dibuixada en el projecte d’execució que s’ha de presentar abans de l’inici de les obres. La llicència quedarà condicionada a la tramitació de l’expedient d’activitats que s’ha de concedir prèvia o simultàniament a la llicència d’obres d’acord amb l’article 77 del Reglament d’obres i serveis.

- D’acord amb el R.D1955/2000 de 1 de desembre pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, quan es tracte de subministres en sòl urbà amb la condició de solar, i la potència sol·licitada per un local, edifici o agrupació d’aquests sigui superior a 100 kW, el sol·licitant haurà de reservar un local, per al seu posterior ús per l’empresa subministradora, per la ubicació d’un centre de transformació, amb

(8)

fàcil accés de la via pública i destinat exclusivament a la finalitat prevista. S’haurà de justificar en el projecte d’execució la reserva d’aquest espai o bé incorporar un certificat de la companyia justificant la innecessarietat de la reserva d’espai pel Centre de Transformació.

- Cal presentar el nomenament i l’IAE del contractista abans de l’inici de les obres.

- Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes amb la memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres.

- S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.

- Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de vorera del carrer Baix Riera, en el tram on està situada la parcel·la, i el condicionament del tram d’espai públic de 10 m. d’amplada que limita amb la Riera, amb un dipòsit bancari d’un import de 3.534,60 €. Caldrà preveure les instal·lacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal.

- S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536157 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 13.076,01 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536156 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 34.869,36 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536158 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 8.2. Exp. núm. 143/05

Concedir llicència d’obres majors a Mireia Iglesias Puigjané i José Salvatierra Marinetto, per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar al carrer Josep Ribas núm. 33. Condicionada a:

- La proposta presentada està inclosa en l’Estudi de Detall aprovat inicialment per la Comissió de Govern de l’Ajuntament el dia 31-07-01 i definitivament pel ple de l’Ajuntament el dia 27-09-01.

(9)

L’Estudi de Detall presentat i aprovat té la voluntat de limitar i acotar les intervencions sobre les illes durant les diferents fases en què es vagi desenvolupant la construcció dels habitatges objecte de l’estudi, aquestes hauran de mantenir els paràmetres i la unitarietat de l’Estudi de Detall.

- El projecte i la documentació presentada té com a objecte efectuar una proposta d’ampliació de l’alçada reguladora en 1,80 m. creant una planta sotacoberta que computarà a efectes d’edificabilitat, aquesta proposta s’ajusta la normativa urbanística de la zona, s’ha presentat el plànol de l’estat actual i la nova proposta de les façanes al carrer de Josep Ribas i a l’interior de la parcel·la justificant el compliment de l’ordenació volumètrica presentada en l’estudi de detall aprovat pel conjunt de les cases unifamiliars adossades.

- El projecte executiu de l’ampliació haurà de mantenir la inclinació de la coberta actual.

La coberta s’acabarà amb la mateixa teula existent, i els tancaments mantindran la textura i el color dels originals. Les obertures de les finestres de la planta golfes seguiran ell modulatge del conjunt existent i les façanes tindran els mateixos acabats que les existents en el conjunt de la filera de cases.

- Cal presentar el nomenament i l’IAE del contractista abans de l’inici de les obres.

- S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536197 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 407,85 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536196 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 1.087,60 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536198 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 8.3. Exp. núm. 211/05

Concedir llicència d’obres majors a Promocions Immobiliàries Casals 58 SL, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 12 habitatges, 2 locals i 14 places aparcament a l’Av. Pau Casals núm. 56-58-60 i carrer Barcelona núm. 37-39-41.

Condicionada a:

- S’ha presentat el projecte d’activitat de l’aparcament (exp. 74/05), que ha de tramitar- se prèvia o conjuntament amb la llicència d’obres. En el projecte d’activitats presentat

(10)

l’amplada de la rampa d’accés haurà de tenir una amplada com a mínim de 3.00 m., amb una pendent màxima del 20 % en tots els punts i del 4 % en els darrers 4m.

immediats a la sortida. S’hauran d’acotar les places d’aparcament justificant que les dimensions inferiors a 2.20 x4.50 m. són inferiors al 25 % de les previstes. Les alçades lliures sota les conduccions de ventilació, que hauran de quedar dibuixades en el projecte d’execució, no seran inferiors a 2.20 m. d’alçada, tant a les places d’aparcament com a les zones de pas de la rampa d’accés. L’accés als trasters s’efectua a través de places d’aparcament, cal fer l’advertiment a l’interessat perquè prevegi la vinculació d’aquests trasters, com entitat, a les respectives places, per tal de no generar servituds de pas. S’haurà de justificar gràficament que els radis de gir del passadís principal i de l’accés a l’aparcament de la via pública són igual o superiors a 6 m. Tota aquesta documentació haurà de quedar dibuixada en el projecte d’execució abans de l’inici de les obres.

- Cal presentar el nomenament i l’IAE del contractista abans de l’inici de les obres.

- S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.

- Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització dels trams de vorera dels carrers Barcelona i avinguda Pau Casals, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 2.345 €. Caldrà preveure les instal·lacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la.

S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal.

- S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536151 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 12.733,51 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536150 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 33.956,03 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536152 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 8.4. Exp. núm. 232/05

Concedir llicència d’obres majors a Promocions Villa Quirze, SL, per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 6 habitatges. Condicionada:

(11)

- Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de vorera del carrer Pompeu Fabra, en el tram on està situada la parcel·la, amb un dipòsit bancari per un import de 1.032,00 €. Caldrà soterrar les canalitzacions necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal.

- S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

- S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536160 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 2.242,56 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536159 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 5.980,17 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536161 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 8.5. Exp. núm. 250/05

Concedir llicència d’obres majors a Valeria Ventas e Inversiones, SL, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pompeu Fabra, cantonada carrer Sant Cugat.

Condicionada a:

- Cal presentar el nomenament i l’IAE del contractista abans de l’inici de les obres.

- Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes amb la memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres.

- S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.

- Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de vorera del carrers Pompeu Fabra i Sant Cugat, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un aval bancari d’un import de 1867,00 €. Caldrà preveure les instal·lacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana dels trams de vorera on està situada la parcel·la.

(12)

S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal.

- S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer (Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536154 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 2.619,90 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536153 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 6.986,40 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536155 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 8.6. Exp. núm. 251/05

Concedir llicència d’obres majors a Construcciones Lahoz, SL, per a l’ampliació del complex parroquial de Sant Quirze i Santa Julita, al carrer Mossèn Francisco Rosales, s/n.

Condicionada a:

- El projecte d’execució de l’ampliació haurà de desenvolupar la urbanització de l’espai comú enjardinat de davant el Porxo 1 de la planta soterrani i la comunicació entre la zona d’accés als despatxos parroquials (Porxo 2) i el carrer Mossèn Francisco Rosales. També s’haurà de definir com es realitzarà la connexió entre el paviment d’aquest espai exterior de la parcel·la privada, però d’accés públic, amb el paviment de la zona de la Plaça de l’Ajuntament previst amb llamborda ceràmica vermella encintada amb franges de pedra natural.

El projecte d’execució haurà de definir també constructivament el tipus de pèrgola que connectarà els dos temples mitjançant un espai cobert exterior. En l’alçat del plànol 15 presentat es dibuixa un tancament d’aquest espai de comunicació que s’hauria d’eliminar en el projecte d’execució.

La coberta ondulada que neix a la cota de la plaça, haurà de solucionar en el projecte d’execució la seva entrega amb l’espai de zona verda de gespa del projecte d’urbanització de la Plaça que limita amb l’avinguda Pau Casals.

- Caldrà condicionar la llicència a garantir l’execució de la urbanització dels espais privats d’ús públic, en el tram on està situada la parcel·la, i no inclosos en el projecte d’urbanització aprovat, amb un dipòsit bancari per un import de 14.782 €.

- Presentar plànol de situació de les escomeses de les instal·lacions. Grafia la connexió amb la xarxa pública de clavegueram i el sistema de desguàs que s’utilitzarà a la

(13)

planta soterrani. Dibuixar el sistema previst de recollida d’aigües de la pavimentació de l’espai exterior de la parcel·la privada, però d’accés públic situat a la cota +105,05.

- S’ha de presentar el projecte d’activitat de l’ampliació del complex, que ha de tramitar- se prèvia o conjuntament amb la llicència d’obres. Caldrà en el projecte d’activitats presentat l’informe favorable de l’enginyer municipal.

- La llicència quedarà condicionada als informes favorables i a la tramitació de l’expedient d’activitats que s’ha de concedir prèvia o simultàniament a la llicència d’obres d’acord amb l’article 77 del Reglament d’obres i serveis.

- Cal presentar el nomenament i l’IAE del contractista abans de l’inici de les obres

- Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes amb la memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres.

- S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.

- S’haurà de preveure en l’estudi de seguretat i en el pla de seguretat corresponent les tanques de protecció de l’obra, separant clarament l’espai de treball d’aquest actuació de la de les obres del projecte d’urbanització de la plaça, s’hauran de preveure els passos previstos per vianants pel carrer Mossèn Francisco Rosales i Pau Casals i la senyalització necessària per vehicles. Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució, observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536163 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 11.780,03 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536162 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 31.413,40 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536164 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 8.7. Exp. núm. 147/05

Concedir llicència d’obres majors a Construcciones Lauri 2001, SL, per a la construcció de 6 habitatges unifamiliars adossats a la parcel·la 3-I-4, carrer del Clar de Lluna de l’àmbit de El Castellet. Condicionada a:

- S’ha presentat el projecte d’activitats que s’ha de tramitar conjuntament amb la llicència d’obres ( exp. 75/05). En el projecte d’activitats presentat i també en el d’execució hi haurà de figurar la secció longitudinal de les rampes d’accés al pàrking incloent els 4m. previstos a l’accés a la via publica amb un pendent que no sigui

(14)

superior al 4%. Els trams corbs de la rampa hauran de mantenir una amplària mínima de 3,50 m. Caldrà justificar que es respecta el radi mínim de gir de 6 m. corresponent a l’eix del carril de circulació i que admet el pas d’un vehicle 1,80 m. x 4,30 m. S’haurà de justificar gràficament que els radis de gir del passadís principal i de l’accés a l’aparcament de la via pública són igual o superiors a 6 m. S’ha de definir el sentit de circulació previst en els passadissos. En el projecte caldrà justificar les compartimentacions que exigeix la NBE-CPI/96 entre l’ús d’aparcament i l’ús d’habitatge. S’hauran d’acotar les places d’aparcament justificant que les dimensions inferiors a 2.20 x4.50 m. són inferiors al 25 % de les previstes. Les alçades lliures sota les conduccions de ventilació no seran inferiors a 2.20 m. d’alçada, tant a les places d’aparcament com a les zones de pas de la rampa d’accés. Tota aquesta documentació independentment de què figuri en el projecte d’activitats haurà de quedar dibuixada en el projecte d’execució.

La llicència quedarà condicionada als informes favorables i a la tramitació de l’expedient d’activitats que s’ha de concedir prèvia o simultàniament a la llicència d’obres d’acord amb l’article 77 del Reglament d’obres i serveis.

- Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes amb la memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres. S’ha presentat en el projecte bàsic una proposta d’enjardinament de l’espai lliure privat, que s’haurà de completar en el projecte d’execució incorporant arbrat a la zona d’espai lliure privat que limita amb les parcel·les 3.I.3 i 3.I.5, les característiques d’aquest arbrat condicionaran les propostes d’enjardiannet a presentar en les llicencies d’obres corresponents als límits entre aquestes parcel·les. Com a referència es pot computar un total d’arbres que resultin en els espais no ocupats per l’edificació i els accessos que siguin aproximadament d’un exemplar per cada 50 m2.

- Condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de vorera del carrer del Clar de Lluna, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit d’un import de 3.137 €. Caldrà preveure les canalitzacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal.

- D’acord amb el projecte d’urbanització aprovat definitivament i les prescripcions imposades en els acords d’aprovació definitiva, resten pendents d’executar les obres corresponents als projectes tècnics necessaris per complimentar la totalitat de les obres previstes en els continguts dels informes tècnics de l’aprovació del projecte d’urbanització:

− S’han de realitzar les obres corresponents als projectes d’execució dels sistemes d’espais lliures públics a què fa referència la proposta d’enjardinament grafiada en el plànol 21 del projecte d’urbanització aprovat.

(15)

− D’acord amb els informes previs a l’aprovació del projecte d’urbanització s’han d’executar les obres corresponents al projecte de solució paisatgístico-urbanística de la riera paral·lela al passeig de Can Barra que resolgui la transició entre la nova urbanització del Castellet i Sant Quirze Parc de forma suau mitjançant un parc de ribera que respecti la riera i que permeti fer les funcions d’eix vertebrador del territori.

En qualsevol cas i d’acord amb la legislació vigent no es permetrà l’ocupació dels habitatges fins que no estigui completament acabada l’obra urbanitzadora.

S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer. (Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536182 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 11.645,55 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536181 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 31.054,80 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536183 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 8.8. Exp. núm. 309/05

Concedir llicència d’obres majors a Anna Tuà Santos, per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Mallerenga, parcel·la a.1.9-10. Condicionada a:

- Les obres d’urbanització estan en fase d’execució, es podrà atorgar la llicència condicionada a l’execució simultània o successiva de la urbanització, en qualsevol cas, d’acord amb la legislació vigent, no es permetrà l’ocupació dels edificis fins que no estigui completament acabada l’obra urbanitzadora.

- Condicions de manteniment de l’arbrat. Art. 26 del Pla Parcial.

L’arbrat existent es mantindrà i conservarà arreu, excepte en els espais que hagi d’ocupar l’edificació i els accessos. En la resta d’espais lliures privats es completarà la vegetació de manera que el còmput total d’arbres que resulti en els espais no ocupats per l’edificació i els accessos sigui d’un exemplar per cada 50 m2. Els arbres es podran plantar agrupats i seran de les espècies pròpies de la serralada litoral. S’ha de presentar en el projecte d’execució una proposta de projecte d’enjardinament justificant aquest compliment de la normativa.

- S’ha de presentar el projecte en suport informàtic.

(16)

- Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes amb la memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres.

- Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització dels trams del carrer Mallerenga, en el tram on està situada la parcel·la, amb el dipòsit bancari d’un import de 2.343 €. L’obra que s’executarà haurà de resoldre els problemes de desnivell que es produeixin entre la cota definitiva dels carrers un cop acabada l’obra urbanitzadora i la tanca de la parcel·la, construint els corresponents murs de tancament i contenció de l’interior de la parcel·la d’acord amb l’article 129 i 139 del PGO., i els articles 24 i 25 del Pla Parcial aprovat. Caldrà presentar el projecte d’execució d’acord amb les cotes definitives del recorregut peatonal que comunica els desnivells existents al carrer Mallarengrues en el tram que limita aquesta zona amb el parc públic. S’ha de justificar en el projecte d’execució el compliment de l’article 23 del Pla Parcial aprovat, s’ha de tenir en compte que l’accés principal de l’habitatge es planteja en aquest accés peatonal i per tant el projecte d’execució haurà de plantejar l’accés del vehicle a la parcel·la des de la part alta del carrer Mallerenga.

Caldrà preveure les instal·lacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal.

- S’ha de presentar el plànol de situació de les escomeses de les instal·lacions, d’acord amb les previsions del projecte d’urbanització aprovat, dibuixar la connexió amb la xarxa pública de clavegueram i dibuixar el sistema previst de recollida d’aigües de la parcel·la.

- S’ha de presentar amb el projecte d’execució la justificació del compliment del Decret 259/2003 de 21 d’octubre sobre nivell d’habitabilitat dels habitatges. S’ha de presentar la fitxa justificativa de l’acompliment dels nivells d’habitabilitat objectiva visada pel Col·legi d’Arquitectes justificant el compliment del nivell d’habitabilitat objectiva dels habitatges de nova edificació que es defineix a l’apartat 2 de l’annex1 d’aquest Decret.

- Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució, observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

En el cas d’envair la calçada del carrer s’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles. Si les obres s’inicien mentre s’estiguin executant les obres d’urbanització dels sector, la direcció de l’obra haurà de coordinar les feines d’execució de les obres amb els tècnics i l’empresa adjudicatària de les obres d’urbanització i el Pla de Seguretat de l’obra haurà de recollir totes aquestes indicacions.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

(17)

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536176 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 795,00 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536175 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 2.120,00 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536177 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 8.9. Exp. núm. 321/05

Concedir llicència d’obres majors a Rosa Olivé Cristany, per reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat al passeig Ferrocarril, núm. 4. Condicionada a:

- El projecte planteja la construcció d’un altre edifici independent de l’existent i ho justifica aplicant el compliment dels paràmetres urbanístics de la zona 3b-2 que admet l’aparionament de dos habitatges, establint-se la superfície i façana mínima de parcel·la en vegada i mitja les corresponents a la zona. En aquest cas les condicions de la parcel·la, amb el nou topogràfic aportat amb el projecte de la llicència, permet l’aplicació d’aquest criteri complint el paràmetre de 1.5 vegades la superfície mínima de parcel·la. Tenint en compte que la parcel·la té accés també des dels dos carrers, Magnòlies a l’oest i Passeig del Ferrocarril a l’est, amb un total de longitud d’accés a parcel·la de 20.44 + 20.47 m. respectivament, es pot admetre el compliment de 1.5 vegades la façana mínima per parcel·la amb habitatges aprarionats.

- El projecte fa constar el volum disconforme de l’actual edifici existent i justifica el compliment dels paràmetres d’ocupació i edificabilitat de l’edificació existent i la proposta de nou habitatge aparionat .

La llicencia s’atorga fen constar aquest volum disconforme i es condicionarà a què en el cas de què es volés esgotar la edificabilitat total de la parcel·la s’hauria d’enderrocar aquest volum.

- En els plànols de projecte es dibuixa una construcció auxiliar tocant a la façana del carrer Magnòlies, fent constar que aquesta construcció existent de 20.90 m2 s’haurà d’enderrocar a l’inici de les obres.

- Cal presentar l’assumeix de l’aparellador, visat pel corresponent col·legi professional oficial.

- Cal aportar el programa de control de qualitat. (Decret 375/1988 d’1 de desembre i ordres de 25 01.89, 13.09.89 i 16.04.92 on es desplega aquest decret).

- Cal aportar el projecte d’execució visat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes amb la memòria descriptiva i constructiva, l’estat d’amidaments, el plec de condicions tècniques i facultatives, el pressupost, i la justificació i càlcul de l’estructura i les instal·lacions i els corresponents plànols abans de l’inici de les obres.

- Cal aportar la previsió de passos i canalitzacions de les instal·lacions de telecomunicacions que marca el Decret 172/1999 de 27 de juny (quan siguin menys de 20 unitats privatives). Cal tenir present que abans de l’emissió del certificat final

(18)

d’obra s’haurà d’haver redactat, visat i presentat el projecte d’infraestructures comunes de telecomunicacions. Una vegada finalitzats els treballs d’execució del projecte, caldrà lliurar davant la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat, un butlletí signat per l’instal·lador habilitat i, si la infraestructura integra elements actius en la xarxa de distribució o dóna servei a més de 20 unitats privatives, un certificat elaborat per un enginyer o enginyer tècnic de telecomunicacions, per tal d’acreditar que la instal·lació s’ajusta al projecte.

- Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució, observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

En el cas d’envair la calçada del carrer s’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer. Si les obres s’inicien mentre s’estiguin executant les obres d’urbanització dels sector el Pla de Seguretat de l’obra haurà de recollir aquestes indicacions, i coordinar les feines d’execució de les obres amb els tècnics i l’empresa adjudicatària de les obres d’urbanització.

- Caldrà condicionar la llicència a garantir la reposició de la urbanització del tram de vorera del carrer Magnòlies, en el tram on està situada la parcel·la, amb un dipòsit bancari d’un import de 1.104 €. Caldrà preveure les instal·lacions soterrades necessàries per al pas de xarxes de telefonia, enllumenat i electricitat que afectin a la façana del tram de vorera on està situada la parcel·la. S’hauran de gestionar els permisos i sol·licituds necessaris per preveure aquestes canalitzacions amb les respectives companyies i d’acord amb l’enginyer municipal.

- S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat.

- Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536185 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 1.800,00 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536184 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 4.800,00 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536186 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros

(19)

8.10. Exp. núm. 392/05

Concedir llicència d’obres majors a Ter Montaña, SA, per a la construcció d’una piscina al carrer Pla de l’Estany, núm. 46. Condicionada:

- No alterar el nivell de terres actuals de la parcel·la.

- El recinte de la depuradora ha de ser enterrat.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536191 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 68,25 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536190 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 182,00 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536192 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 8.11. Exp. núm. 393/05

Concedir llicència d’obres majors a Ter Montaña, SA, per a la construcció d’una piscina al carrer Pla de l’Estany, núm. 44. Condicionada a:

- No alterar el nivell de terres actuals de la parcel·la.

- El recinte de la depuradora ha de ser enterrat.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536194 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 68,25 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536193 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 182,00 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536195 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 8.12. Exp. núm. 394/05

Concedir llicència d’obres majors a Ter Montaña, SA, per a la construcció d’una piscina al carrer Pla de l’Estany, núm. 36. Condicionada a:

- No alterar el nivell de terres actuals de la parcel·la.

- El recinte de la depuradora ha de ser enterrat.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536188 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 68,25 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536187 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 182,00 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536189 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros

(20)

8.13. Exp. núm. 330/05

Concedir llicència d’obres majors a Montserrat Constantí Domínguez, per a la construcció d’una piscina al carrer Les Guilleries, núm. 1. Condicionada a:

- No alterar el nivell de terres actuals de la parcel·la.

- El recinte de la depuradora ha de ser enterrat.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536205 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 111,36 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536204 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 296,96 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536206 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 8.14. Exp. núm. 384/05

Concedir llicència d’obres majors a Anova, SA, per a la construcció d’una piscina al carrer Extremadura, núm. 25. Condicionada a:

- No alterar el nivell de terres actuals de la parcel·la.

- El recinte de la depuradora ha de ser enterrat.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536215 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 68,25 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536214 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 182,00 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536216 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 8.15. Exp. núm. 391/05

Concedir llicència d’obres majors a Ter Montaña, SA, per a la construcció d’una piscina al carrer Pla de l’Estany, núm. 50. Condicionada a:

- No alterar el nivell de terres actuals de la parcel·la.

- El recinte de la depuradora ha de ser enterrat.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536202 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 68,25 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536201 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 182,00 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536203 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros

(21)

8.16. Exp. núm. 395/05

Concedir llicència d’obres majors a Fedom, Edinfe, Villoldo, C.B, per a l’ampliació d’un edifici industrial a la Ronda dels Maiols, núm. 17-21, cantonada carrer de la Vila Romana núm. 2-6. Condicionada a:

- El projecte presentat justifica el compliment de la normativa contra incendis referint-se al compliment de tot l’edifici i no únicament de l’ampliació, fent constar que es recollirà en el projecte d’activitats. La justificació del compliment de la seguretat contra incendis en establiments industrials en funció de la ubicació i la relació amb l’entorn de la nau, el càlcul de la densitat de la càrrega de foc ponderada i corregida, per poder decidir les instal·lacions de protecció necessàries en funció del possible ús més desfavorable s’han d’incorporar també en el projecte d’execució de les obres. S’ha de presentar el projecte d’activitat de l’activitat que ha de tramitar-se prèvia o conjuntament amb la llicència d’obres. Caldrà informe favorable de l’enginyer municipal.

- Cal presentar el nomenament i l’IAE del contractista abans de l’inici de les obres.

- Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució, observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

En el cas d’envair la calçada del carrer s’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

- S’haurà de tramitar el corresponent permís d’ocupació de via pública per col·locar la tanca de protecció de l’obra, indicant els passos previstos per vianants i la senyalització necessària per vehicles, en el cas d’envair la calçada del carrer.

(Aquestes indicacions hauran de quedar recollides en el Pla de Seguretat ). Durant la realització de les obres, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació les tanques i altres elements de precaució; observar les normes establertes sobre càrrega i descàrrega, neteja, obertura i tapament de rases; retirar les deixalles i els materials de la via pública i complir les altres disposicions de policia aplicables.

- S’haurà de presentar el projecte en suport informàtic.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536211 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 5.676,47 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536210 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 15.137,24 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536212 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros

(22)

8.17. Exp. núm. 397/05

Concedir llicència d’obres majors a Oscar Garcia López, per a la construcció d’una piscina al Passatge Can Pallas, núm. 2. Condicionada a:

- No alterar el nivell de terres actuals de la parcel·la.

- El recinte de la depuradora ha de ser enterrat.

La present llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers.

Aprovar la liquidació provisional núm. 200536208 amb el següent desglossament:

Per taxa llicència d’obres... ... 68,25 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536207 amb el següent desglossament:

Per Impost sobre construcció instal·lació i obres... 182,00 Euros Aprovar la liquidació provisional núm. 200536209 amb el següent desglossament:

Per placa d’obres... 10,22 Euros 9. MODIFICACIÓ PROJECTE D’OBRES

Exp. núm. 01/05

Vist l’expedient de llicència d’obres majors (exp. 300/00) promogut pel Sr. Jesús Sabater Gimenez, en representació de “URVASU, SL”, per a la construcció de 158 habitatges unifamiliars entre mitgeres, emplaçats a l’Illa A del Pla Parcial Vall Suau-Can Feliu, d’aquest municipi.

Atès que, mitjançant Acord de la Comissió de Govern Local de data 2 d’abril de 2002, va ser concedida la llicència d’obres sol·licitada, per a la construcció de 158 habitatges, subjecte al compliment de determinades condicions especials i, en data 10 de febrer de 2005, la Junta de Govern Local va concedir una pròrroga de la llicència d’obres per a la construcció d’aquests 158 habitatges.

Atès l’informe favorable de l’arquitecte municipal, de data 16 de desembre de 2005, del qual es desprèn que el projecte i la documentació presentada corresponen a la modificació del projecte bàsic i d’execució dels 158 habitatges inicialment aprovat.

Inicialment a l’Illa A del Pla Parcial Vall Suau-Can Feliu es va tramitar un Estudi de Detall, que un cop aportades les prescripcions demanades en l’aprovació inicial i passat el període d’exposició pública, el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària va aprovar-lo definitivament, en data 29 de març de 2001.

Posteriorment, es va tramitar una modificació puntual d’aquest Estudi de Detall, que es va aprovar definitivament pel Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 21 de juny de 2004, i on es reajustava l’ordenació de 3 grups de fileres de cases situades a l’extrem oest del pla i amb façana al carrer G en el límit de l’àmbit de l’illa A, de tal manera que comportava la supressió de dues unitats d’habitatges i es proposava la possibilitat d’incorporar un cos volat a partir de la primera planta. Per tant, des del punt de vista comparatiu el projecte passava de 158 habitatges a 156, i l’edificabilitat total de l’illa passava de 27.525,12 m2 a 27.524,84 m2 i l’ocupació de 11.705,90 m2 a 11.838,90n m2.

(23)

Aprovada aquesta modificació puntual de l’Estudi de Detall, es tramita aquesta modificació de la llicència d’obres per tal d’adaptar el projecte d’execució inicialment aprovat als paràmetres edificatoris previstos a la modificació de l’Estudi de Detall, reduint el número d’habitatges de 158 a 156 i variant els grups d’illes amb façana al carrer G. La documentació presentada a part de modificar puntualment la llicència a les illes objecte d’aquesta variació, proposa també una modificació global de tot el projecte edificatori, canviant a la resta d’illes el tipus de fonamentació i l’estructura dels blocs d’acord amb els nous plànols d’estructura aportats, que s’han hagut d’ajustar als geotècnics complementaris que s’han realitzat degut al canvis en el subsòl que s’ha anat detectant en el transcurs de les obres.

Atès que tant la modificació dels paràmetres edificatoris dels tres grups d’illes, com les modificacions realitzades en els plànols d’execució dels fonaments i estructura s’adeqüen als paràmetres del planejament i a la normativa tècnica d’aplicació.

Atès que l’aval corresponent al cost de la urbanització en aquesta fase de l’illa A, esta inclòs en la garantia acreditada per la promotora URVASU SL corresponent a la garantia constituïda en el seu moment per la totalitat de les obres d’urbanització incloses en el Pla Parcial Vall Suau - Can Feliu.

Atès que els canvis introduïts en el projecte d’execució presentat no suposen cap variació en el pressupost d’execució material inicialment aprovat.

Atès l’article 85 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya; l’article els articles 53.1.r) i 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; l’article 45 del RD 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals; l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, modificat per la Llei 11/99, de 21 d’abril; i el Decret de l’Alcaldia 1387/03 de 20 de juny, i altres vigents de pertinent aplicació, s’adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar les modificacions de la llicència d’obres, promoguda pel Sr. Jesús Sabater Gimenez, en representació de “URVASU, SL”, i atorgada per la Comissió de Govern, en data 2 d’abril de 2002 (exp.300/00), per a la construcció de 158 habitatges unifamiliars entre mitgeres, emplaçats a l’Illa A del Pla Parcial Vall Suau-Can Feliu, d’aquest municipi.

Segon.- Notificar el present acord als interessats.

10. SUBVENCIÓ MUNICIPAL A L’ADF

Atès l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 13.12.05, en el qual justifica la despesa prevista per l’ADF de Sant Quirze del Vallès per a la realització de tasques de prevenció d’incendis forestals, vigilància forestal i campanyes de protecció ambiental.

Atès l’interès públic que representa l’ADF, donat que desenvolupa tasques concretes i específiques que li encomana la Llei forestal catalana.

(24)

Atès el document comptable annex en fase d’autorització, disposició i obligació de despesa que recull l’import de la subvenció, fiscalitzat per l’Interventor en data 21.12.2005.

Vistos els preceptes legals vigents i d’altres de pertinent aplicació.

S’adopta el següent acord:

Primer.- Atorgar una subvenció a l’ADF de Sant Quirze del Vallès per un import de 5.912,97 €, per a la realització de tasques de prevenció d’incendis forestals, vigilància forestal i campanyes de protecció ambiental.

Segon.- Aprovar el document comptable annex d’autorització, disposició i obligació de despesa, corresponent a l’import de 5.912,97 €, a càrrec de la partida pressupostària 231- 5331-4890200.

Tercer.- Notificar la present resolució al Servei d’Economia i finances.

11. SUBVENCIÓ MUNICIPAL PER INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA SOLAR

Atès l’informe del tècnic municipal de Medi Ambient de data 9.09.05, del qual es desprèn que realitzada la inspecció, s’ha comprovat que les característiques tècniques s’ajusten als requisits d’atorgament de subvencions municipals per energia solar tèrmica aprovats pel ple de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de data 17/05/98.

Atès que es tracta un edifici l’ús del qual està destinat com a residència per a la gent gran i fa preveure un gran consum d’energia tèrmica per a aigua calenta, amb el qual l’aplicació d’energia solar és indispensable.

Atès l’interès públic que representa la despesa compleix el que estableix l’article 22.2.c de la Llei 38/2003 de Subvencions, ja que es tracta d’una subvenció directa l’interès públic de la qual es justifica per l’incentiu de l’ús de fons energètiques renovables front a les d’origen fòssil

Atès el document comptable annex en fase d’autorització, disposició i obligació de despesa que recull l’import de la subvenció, ha estat fiscalitzat per l’interventor en data 16.12.2005

Vistos els preceptes legals vigents i d’altres de pertinent aplicació.

S’adopta el següent acord:

Primer.- Atorgar una subvenció a Llar d’Avis Sant Quirze, per a instal·lació d’energia solar per un import de 3.000 €.

(25)

Segon.- Aprovar el document comptable d’autorització, disposició i obligació a Llar d’Avis St. Quirze, per subvenció per a instal·lació d’energia solar amb càrrec a la partida del pressupost vigent 2310.5331.7800000, per import de 3.000,- € ( Tres mil euros ).

12. DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRES DE REHABILIATACIÓ DE LA CASA DELS SENYORS DEL CONJUNT DE CAN BARRA

Vista la sol·licitud formulada per l’empresa Obres i Contractes Penta, SA, en la que demana li sigui retornada la fiança dipositada per garantir el contracte administratiu per a les obres de Rehabilitació de la Casa dels Senyors del conjunt de Can Barra, per import de 18.644,00 €

Atès que amb data 23 de novembre de 2004, va tenir efecte l’acte de recepció de les esmentades obres.

Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal .

Vistos els preceptes legals vigents i d’altres de pertinent aplicació, s’adopta el següent acord:

Primer.- Retornar a l’empresa Obres i Contractes Penta, SA, la fiança dipositada per import de 18.644,00 €, per tal de garantir el contracte administratiu per a les obres de Rehabilitació de la Casa dels Senyors del conjunt de Can Barra.

Segon.- Notificar a l’interessat l’anterior acord.

13. DEVOLUCIÓ FIANÇA OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA VILA Atès la petició formulada per l’empresa Emcofa, SA, en la que demana li sigui retornada la fiança dipositada per garantir el contracte administratiu per a les obres d’urbanització de la Plaça de la Vila, per import de 7.894,16 €.

Atès que amb data 22 de febrer de 2000, va tenir efecte l’acte de recepció de les esmentades obres.

Atès l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal 16 de novembre de 2005.

Vistos els preceptes legals vigents i d’altres de pertinent aplicació, s’adopta el següent acord:

Primer.- Retornar a l’empresa Emcofa, SA, la fiança dipositada per import de 7.894,16 €, per tal de garantir el contracte administratiu per a les obres d’urbanització de la Plaça de la Vila.

Segon.- Notificar a l’interessat l’anterior acord.

14. APROVACIÓ VUITENA FACTURA DIRECCIÓ OBRES URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DE CASTELLTORT

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :