Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any II Número 11 Octubre de 1999

Texto completo

(1)BUTLLETÍ Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I. SUMARI 1. DISPOSICIONS GENERALS 1.1. Claustre: representants de l’estudiantat a les diferents comissions de la Universitat. 0’7% per la solidaritat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1.2. Consell Social: acords de la sessió núm. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1.3. Junta de Govern: creació del Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT). . . .3. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ 2.1. Personal docent i investigador funcionari: nomenament de professorat. Comissió de serveis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2.2. Personal docent i investigador contractat: convocatòria de places de professorat. . . .5. 3. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES Convocatòries de places de PAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 3.1. Règim pressupostari: aprovació de la proposta de finançament de les inversions aprovades per a la Universitat Jaume I en l’avançament del II Pla d’Inversions. Aprovació de la distribució entre departaments de la partida pressupostària per a la compra de llibres assignada a les titulacions de: Turisme, Enginyeria Tècnica Industrial (Esp. Mecànica), Enginyeria Tècnica Agrícola (Esp. Jardineria i Hortofructicultura) i Publicitat i Relacions Públiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. 4. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORAT 4.1. Nomenaments: coordinador/a d’Estades en Pràctiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4.2. Cessaments: coordinador/a d’Estades en Pràctiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 5. EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA Declaració en pro de la cultura de la PAU com a suport a la proposta de la UNESCO . .00. Any II • Número 11 • Octubre de 1999.

(2) 2. BUTLLETÍ UJI • Any II • Núm. 11 • Octubre de 1999.

(3) BUTLLETÍ UJI • Any II • Núm. 11 • Octubre de 1999. 3. 1. DISPOSICIONS GENERALS 1.1. Claustre ACORD de la sessió núm. 12 del Claustre de la Universitat de 19 d’octubre de 1999, pel qual resulten elegits com a representants de l’estudiantat a les diferents comissions de la Universitat: Comissió d’Estudis i Professorat • Carlos Ruiz Benlloch • Vanesa del Campo Suller. - S’acorda per unanimitat quedar assabentat de l’informe sobre el Pla de Finançament Ordinari i del seu sistema d’informació. - S’acorda crear una comissió integrada pel president del Consell Social, els vicerectors de Gestió Econòmica i Infraestructures i d’Investigació i Planificació, el gerent de la FUE i l’arquitecte cap de l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes o les respectives persones en qui deleguen, per tal que formulen les condicions del futur concurs de projectes que, si escau, es convoque per a la construcció de l’edifici abans assenyalat.. Comissió Deontològica • Eduard Soliva Renau 1.3. Junta de Govern Comissió de Política Lingüística • Sònia Sanz i Alegre Comissió d’Afers Econòmics i Informàtics i Infraestructura • Jordi Paraire Andreu • Ana Jimeno Sales Comissió del Centre de Documentació • Ana Delfi Martín Moreno • Raquel García Ebri Comissió per a elaborar la Normativa Electoral i el Reglament del Claustre • Sol Ulazia Calderón • Lluís Beltrán Mateu • Borja Casado Garrido • Jordi Usó Martínez. ACORD de la sessió núm. 12 del Claustre de la Universitat de 19 d’octubre de 1999, pel qual es recomana als òrgans de govern corresponents que en els programes d’assignatures que ho permeten s’incloguen uns continguts d’almenys un 0,7% del mateix programa relacionat amb la solidaritat, la cooperació i el desenvolupament.. 1.2. Consell Social PLE DEL CONSELL SOCIAL SESSIÓ NÚM. 10 14-10-99 Acords: - S’aprova per unanimitat la proposta de l’Administració: Programa de Finançament per a les Universitats Valencianes. - S’acorda per unanimitat quedar assabentat de l’informe sobre dades de preinscripció de matrícula. - S’acorda per unanimitat quedar assabentat de l’informe sobre l’organització dels estudis: model educatiu (línies bàsiques i ordenació acadèmica) d’aquesta universitat.. ACORD de la sessió núm. 13 de la Junta de Govern de 28 d’octubre de 1999, pel qual s’aprova la proposta de creació del Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT). Al document presentat es van fer les següents modificacions: en el punt Objectius, l’objectiu 1 passa a ser l’objectiu 5; en el punt Estructura organitzativa i funcional, el Comitè de Direcció s’amplia en: pot ser el vicerector de Docència i Estudiants o el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, i amb un expert de l’àrea d’Empresa/Comunicació. Es crea un Consell Assessor on hi haurà representants les empreses d’usuaris, membres de la comunitat universitària i representació d’associacions. Es faculta el vicerector de Coordinació, Comunicació i Política Lingüística a donar-li la redacció última. Document de creació del CENTRE D’EDUCACIÓ I NOVES TECNOLOGIES (CENT) de la Universitat Jaume I INTRODUCCIÓ Aquest document descriu la missió, els objectius i l’estructura organitzativa i funcional del Centre d’Educació i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I. MISSIÓ El Centre d’Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I es constitueix com una entitat que, depenent del Vicerectorat de Coordinació, Comunicació i Política Lingüística, del d’Investigació i Planificació, i del de Docència i Estudiants, té com a missió pròpia la investigació i el desenvolupament, la formació, la difusió i la innovació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) a l’àmbit educatiu. Per a desenvolupar aquesta tasca, el CENT realitzarà activitats diverses com ara: projectes d’investigació, cursos de formació, disseny i desenvolupament de productes multimèdia i serveis, etc. El CENT col·laborarà amb institucions públiques i privades, mitjançant els convenis pertinents, en la consecució de les seues finalitats. Entre els objectius prioritaris del CENT fi-.

(4) BUTLLETÍ UJI • Any II • Núm. 11 • Octubre de 1999. 4 gura potenciar l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per a millorar la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge a la Universitat Jaume I. La creació del CENT s’inclou dins del Projecte d’Aprofundiment en l’Aplicació de Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), aprovat per la Junta de Govern amb data 29 de gener de 1998 i de diverses recomanacions del document Las tecnologías de la información y las comunicaciones en las universidades españolas de la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles (CRUE). OBJECTIUS 1. Contribuir a la formació del personal docent i investigador i d’administració i serveis de l’UJI en l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (NTIC) que requerisquen necessàriament de tal equipament, en coordinació amb altres instàncies de l’UJI. 2. Dissenyar, desenvolupar i avaluar processos i productes d’ensenyament/aprenentatge suportats per les NTIC. 3. Col·laborar amb experiències docents innovadores que servisquen de suport a la docència de les diferents titulacions de la Universitat Jaume I. 4. Col·laborar amb iniciatives relacionades amb la introducció de les NTIC a altres nivells i modalitats educatives mitjançant accions com ara formació presencial i a distància del professorat, assessorament, suport tècnic, disseny de materials i serveis, publicacions, etc. 5. Disposar a l’UJI d’un equipament avançat de NTIC que complemente la seua infraestructura. 6. Atendre les demandes de col·laboració amb empreses i/o entitats públiques per experimentar procediments educatius/formatius mitjançant l’ús de tecnologies avançades de la informació i la comunicació. 7. Difondre l’ús de les NTIC entre els docents dels diferents nivells educatius a través d’activitats de tota mena, especialment a través d’Internet. 8. Acollir activitats professionals com ara seminaris, congressos, jornades, etc., relacionats amb les NTIC i l’educació. 9. Actuar com a infraestructura de suport en matèria de NTIC per a tota la comunitat universitària dins de la disponibilitat del Centre. 10. Col·laborar amb altres unitats o serveis de l’UJI, en par-. ticular amb el Servei de Comunicació i Publicacions, en la realització de productes i accions relacionats amb les TIC per a la comunitat universitària. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I FUNCIONAL: El CENT dependrà orgànicament d’un Comitè de Direcció integrat per tres vicerectors amb competències en les matèries relacionades amb el CENT (comunicació, informàtica i docència), de tres experts en aquestes mateixes àrees i d’un director del Centre entre el PDI de la Universitat, tots ells nomenats pel rector. En l’actualitat, la composició del Comitè de Direcció és: • Vicerector de Coordinació, Comunicació i Política Lingüística, • Vicerector d’Investigació i Planificació, • Vicerector de Docència i Estudiants, qui podrà ser substituït pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, • Un expert de les àrees de coneixement d’Educació, • Un expert de les àrees de coneixement d’Informàtica • Un expert de les àrees de coneixement d’empresa i comunicació • Director del CENT El Comitè de Direcció estudiarà i aprovarà la proposta de programació anual del CENT i avaluarà el seu pla d’actuació i pressupostari presentat pel director del Centre, així com establirà el nivell de col·laboració amb les especialistes i usuaris implicats, tant interns com externs a l’UJI. El CENT comptarà amb un Consell Assessor on estaran representats les empreses d’usuaris, membres de la comunitat universitària i representació d’associacions pertinents. El finançament del CENT serà a càrrec de la Universitat Jaume I, encara que podrà realitzar acords amb altres entitats privades i públiques les quals, per mutu interès, contribuïsquen al compliment dels objectius del Centre. La Universitat Jaume I proporcionarà la infraestructura inicial, els serveis bàsics i el personal tècnic i administratiu necessari per al funcionament del CENT. Aquest personal es podrà completar amb les beques o contractes que puguen sorgir de projectes d’investigació i convenis de col·laboració amb altres institucions públiques i privades. El CENT utilitzarà les infraestructures existents a la Universitat per a acomplir els seus objectius.. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ 2.1. Personal docent i investigador funcionari RESOLUCIÓ del Rectorat de 16 de setembre de 1999, per la qual es nomena Fco. Javier Marco Castillo professor titular d’universitat en l’àrea de Matemàtica Aplicada, adscrita al Departament de Matemàtiques.. la qual es nomena Pablo Aibar Ausina professor titular d’universitat en l’àrea de Llenguatges i Sistemes Informàtics, adscrita a la Unitat Predepartamental d’Informàtica. Publicat en el BOE de 15 d’octubre de 1999. Publicat en el BOE de 15 d’octubre de 1999. RESOLUCIÓ del Rectorat de 16 de setembre de 1999, per. RESOLUCIÓ del Rectorat de 16 de setembre de 1999, per la qual es nomena Marina Puyuelo Cazorla professora titular d’universitat en l’àrea d’Expressió Gràfica.

(5) BUTLLETÍ UJI • Any II • Núm. 11 • Octubre de 1999. 5. Arquitectònica, adscrita a la Unitat Predepartamental de Tecnologia.. vació de Comissió de Serveis del professor Francisco Baila Herrera, per al curs 1999/2000.. Publicat en el BOE de 15 d’octubre de 1999 2.2. Personal docent i investigador contractat RESOLUCIÓ del Rectorat d’1 d’octubre de 1999, per la qual es nomena Catalinda Vidales Rodríguez professora titular d’universitat en l’àrea de Dret Penal, adscrita al Departament de Dret Públic. Publicat en el BOE de 27 d’octubre de 1999. ACORD de la sessió núm. 13 de la Junta de Govern de 28 d’octubre de 1999, pel qual s’aprova la sol·licitud de renoPlaces. Categoria (*). Codi núm.. Àrea de coneixement. 3. AST1 6H. 5913. Organització d’Empreses. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE PLACES DE PROFESSORAT (NÚM. 5-99/2000) RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 1999, del vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca concurs públic de mèrits per a cobrir places de professorat associat mitjançant el procediment abreujat per a resoldre necessitats de PDI amb caràcter urgent, per incidències d’inici de curs. Departament. Administració d’Empreses i Màrqueting. Perfil Docència genèrica de l’àrea d’Organització d’Empreses. Disponibilitat horària de matí i vesprada.. (*) AST1 6H: Professor Associat tipus 1, 6 hores AST1 3H: Professor Associat tipus 1, 3 hores. Requisits(**) Les condicions que han de posseir els aspirants són les establertes en la legislació vigent: Llei de Reforma Universitària (BOE d’1 de setembre de 1983), Reial Decret 898/85, de 30 d’abril (BOE de 19 de juny de 1985), modificat per el Reial Decret 1200/86, de 13 de juny, BOE de 25 de juny de 1986), Reial Decret 1086/89, de 28 d’agost (BOE de 9 de setembre). Presentació de sol·licituds Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I (horari: de dilluns a divendres des de les 9h fins les 14h i des de les 17h fins les 19h ) o en qualsevol de les formes establertes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 (BOE de 27 de novembre de 1992), de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, redactat d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE de 14 de gener). El model d’instància-currículum està disponible al Registre General així com en: <http://sic.uji.es/serveis/rec-hum/conv-pdi/inst.html> Cal adjuntar a la sol·licitud fotocòpies dels mèrits al·legats amb els certificats corresponents i, si escau, exemplar de les publicacions. Només es considerarà la documentació que siga presentada dins del termini de presentació de sol·licituds.. Les persones que opten a més d’una plaça hauran de presentar una sol·licitud independent per a cada una d’aquestes, acompanyada en cada cas de la documentació complementària. Termini de presentació de sol·licituds Des del 28 d’octubre fins al 9 de novembre de 1999. Resolució del concurs: El concurs de les places relacionades anteriorment es resoldrà durant el mes de novembre de 1999. La llista de candidatures s’exposarà als taulers d’anuncis del Rectorat. Contra aquesta resolució es podrà interposar reclamació en el termini que oportunament s’indicarà. (**) Notes: L’avaluació de la docència universitària negativa (inferior a 3 punts sobre 5 a la Universitat Jaume I o puntuació equivalent en altres universitats) serà motiu d’exclusió de l’aspirant. Es constituirà una borsa de treball per a l’àrea de coneixement amb vigència temporal del curs acadèmic amb els candidats que abasten una puntuació mínima establerta segons el criteri de la comissió de contractació. El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Vicent Climent Jordà. Castelló de la Plana, 28 d’octubre de 1999.

(6) BUTLLETÍ UJI • Any II • Núm. 11 • Octubre de 1999. 6. 3. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES RESOLUCIÓ de 5 d’octubre de 1999, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública d’una plaça de tècnic superior d’investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei. DOGV 11-10-99.. RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 1999, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública d’una plaça de tècnic superior d’investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei. DOGV 20-10-99. RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 1999, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria per a la selecció d’un tècnic superior d’investigació vinculat al projecte subscrit amb la Comissió Europea ESPRIT 26736 TQM- Tile, realitzada per Resolució de 30 de juliol de 1999 [1999/X9150]. DOGV 28-10-99. RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 1999, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’un tècnic superior d’investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei. DOGV 29-10-99. 3.1. Règim pressupostari ACORD de la sessió extraordinària núm. 12 de la Junta de Govern de 14 d’octubre de 1999, pel qual s’aprova la proposta de finançament de les inversions aprovades per a la Universitat Jaume I en l’avançament del II Pla d’Inversions.. MEMÒRIA DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES. Al mes de juliol de 1997, la GENERALITAT VALENCIANA i cada una de les universitats públiques ubicades a la Comunitat Valenciana, van firmar un important conveni de col·laboració pel qual s’instrumenta el finançament necessari per a la construcció i/o ampliació dels diferents campus uni-. versitaris, en el marc del denominat PLA D’INVERSIONS 1995-2000. El nucli bàsic del sistema establert preveia que cada una de les universitats realitzaria una EMISSIÓ D’OBLIGACIONS als mercats financers (amb venciment únic de capital als 20 anys) i/o la concertació d’un PRÉSTEC A LLARG TERMINI amb el Banc Europeu d’Inversions, amb un venciment semblant a l’anterior. De forma simultània a la captació de fons derivats de l’endeutament anterior, va quedar establert en el conveni al qual es fa referència en el paràgraf primer, que la GENERALITAT VALENCIANA assumia el compromís irrevocable de transferir a les universitats els fons necessaris per atendre la totalitat dels distints venciments d’interès i de devolució de capital. En conseqüència amb allò que s’ha exposat, el cost de les operacions realitzades per cada universitat, des de la primera captació dels fons fins al moment últim de devolució total dels préstecs, és de ZERO pessetes. Per donar compliment a la LRU, en allò que fa referència a l’endeutament de les universitats públiques, les operacions descrites anteriorment van haver de ser autoritzades pels òrgans de govern de cada universitat, així com per la Generalitat Valenciana.. PROPOSTA DE FINANÇAMENT DEL SEGON PLA D’INVERSIONS L’endeutament realitzat per la Universitat Jaume I al qual s’ha fet referència cobreix les inversions que cal realitzar en el denominat Primer Pla d’Inversions. Addicionalment, de manera simultània a l’execució dels projectes anteriors, les cinc universitats estan negociant amb la Generalitat Valenciana l’import dels fons necessaris per a emprendre l’anomenat Segon Pla d’Inversions que, a data d’avui, encara no està acabat de quantificar. Tanmateix, per a no paralitzar la realització de determinades infraestructures que es consideren d’interès prioritari, les universitats han aconseguit de la Generalitat l’autorització per a començar a executar inversions, a compte d’aqueix segon pla, per un import que, en el cas de la Jaume I, ascendeix a 3.300 milions de pessetes. L’Institut Valencià de Finances, com a entitat pública dependent de la Generalitat Valenciana, i al qual s’encomana la gestió d’aquestes operacions, ha considerat convenient que el finançament dels esmentats 3.300 milions de pessetes que correspon a la Universitat Jaume I, siga realitzat mitjançant una ampliació de la línia de préstec concertada amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI), en els mateixos termes previstos en la primera remesa, és a dir, que la Generalitat es compromet a sufragar tots els desemborsaments que calga realitzar en cada venciment, tant d’interès com d’amortització de capital. En conseqüència, pertoca realitzar la preceptiva aprovació formal, pels òrgans competents de la Universitat, de la nova operació d’endeutament descrita en el paràgraf anterior (mitjançant nous préstecs amb el BEI), per 3.300 milions de pes-.

(7) BUTLLETÍ UJI • Any II • Núm. 11 • Octubre de 1999 setes, tenint en compte que tot el cost derivat d’aquest endeutament serà suportat per la Generalitat. La Direcció General d’Ensenyaments Universitaris i Investigació ha sol·licitat a les cinc universitats de la Comunitat Valenciana que l’anterior tràmit d’aprovació de l’operació siga realitzat pels òrgans de govern competents de cada universitat amb la màxima celeritat, fixant com a límit el pròxim dia 15 d’octubre. Aqueixa Direcció General ens comunica que tota la documentació proforma de l’operació de préstec serà tramesa a les universitats per l’Institut Valencià de Finances, el pròxim dia 11 d’octubre, motiu pel qual no és possible adjuntar-la en la convocatòria que s’acompanya. No obstant això, després de rebre la documentació citada, estarà a disposició dels mem-. 7 bres de qualsevol dels òrgans que intervenen en la seua tramitació (Comissió d’Assumptes Econòmics i Informàtics, Junta de Govern i Consell Social), a la Secretaria General de la Universitat.. ACORD de la sessió núm. 13 de la Junta de Govern de 28 d’octubre de 1999, pel qual s’aprova la distribució entre departaments de la partida pressupostària per a la compra de llibres assignada a les titulacions de: Turisme, Enginyeria Tècnica Industrial (Esp. Mecànica), Enginyeria Tècnica Agrícola (Esp. Jardineria i Hortofructicultura) i Publicitat i Relacions Públiques.. 4. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORAT 4.1. Nomenaments. 4.2. Cessaments. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’octubre de 1999, per la qual es nomena M. Amparo Alcina Caudet com a coordinadora d’Estades en Pràctiques en la titulació de Traducció i Interpretació.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 14 d’octubre de 1999, per la qual es disposa el cessament de M. Luisa Burguera Nadal com a coordinadora d’Estades en Pràctiques en la titulació de Traducció i Interpretació.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 19 d’octubre de 1999, per la qual es nomena Miguel Galbis Silvestre com a coordinador d’Estades en Pràctiques en la titulació d’Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.. RESOLUCIÓ del Rectorat de 19 d’octubre de 1999, per la qual es disposa el cessament de Ricardo Caro Úbeda com a coordinador d’Estades en Pràctiques en la titulació d’Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.. 5. EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA ACORD de la sessió núm. 13 de la Junta de Govern de 28 d’octubre de 1999, pel qual s’aprova una declaració en pro de la cultura de la pau com a suport a la proposta de la UNESCO..

(8)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...