Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA

Download (0)

Full text

(1)

Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L’ASSIGNATURA

Dades generals de l’assignatura

Nom de l’assignatura: Anatomia funcional i embriologia de l’aparell locomotor Codi: 361439

Curs acadèmic: 2009-2010 Impartició: semestral

Coordinació: Marc Canals (Clínic) Víctor Gotzens (Bellvitge)

Departaments: Obstetrícia-Ginecologia, Pediatria, Radiologia i Anatomia, Patologia Terapèutica i Experimental

Crèdits ECTS: 12 Semestre: segon Tipus: formació bàsica

Professorat

Marc Canals, Víctor Gotzens, Begoña Torres, Josep M. Potau, Manel LLusà, Maria Isabel Miguel, Josep M. de Anta i altres

Objectius d’aprenentatge de l’assignatura PREREQUISITS

1.Tenir coneixements bàsics de ciències de la vida assolits durant el batxillerat 2. TENIR CONEIXEMENTS BÀSICS D’HISTOLOGIA GENERAL

OBJECTIUS GENERALS:

Conèixer els fonaments anatòmics de l’estructura i la funció dels components que formen el sistema locomotor en les seves diferents parts (cap, coll, tronc, extremitat superior i extremitat inferior). L’alumne ha de conèixer les bases per a l’roentació espaial que s’empren en l’estudi de l’anatomia humana (plans i eixos). L’alumne haurà de conèixer la nomenclatura anatòmica del elements ossis, articulars i musculars, la seva orientació topogràfica i les relacions que aquests presenten entre ells. Tanmateix l’alumne ha de conèixer l’origen i la distribució dels elements que formen el sistema nerviós perifèric i la forma en la que aquests donen innervació motora al sistema locomotor. L’alumne ha de conèixer la constitució i trajecte dels nervis sensitius perifèrics i els territoris superficials d’innervació sensitiva. L’alumnes ha de conèixer la distribució anatómica dels elements vasculars relacionats amb el sistema locomotor. L’alumne ha de conèixer les bases funcionals de les diferents parts del sistema locomotor i llur projecció en superfície.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

(2)

Competéncies tècniques:

Habilitat descriptiva i d’identificació:

L’alumne haurà de saber identificar tots els elements que formen el Sistema Locomotor i conèixer llur denominació segons la Nòmina Anatòmica a partir de peces de dissecció, seccions anatòmiques, esquemes i tècniques d’imatge (radiografia, RM i TC).

Extermitat superior

a. Ossos de la cintura escapular i extremitat superior b. Articulacions de la cintura escapular

c. Músculs de la cintura escapular d. Cavitat axil·lar

e. Articulacions del colze i radiocubital distal f. Músculs del braç

g. Articulacions de la mà h. Músculs de l'avantbraç i. Beines carpianes i digitals j. Músculs de la mà

k. Vasos i fàscies de l'extremitat superior l. Nervis de l'extremitat superior

Cap, coll i tronc

a. Ossos del crani

b. Fosses, forats i cavitats del crani

c. Columna vertebral en les seves diferents porcions d. Ossos del tòrax

e. Articulacions del cap f. Músculs del cap g. Articulacions del coll h. Músculs del coll i. Vasos i nervis del coll j. Articulacions del tronc k. Músculs del tronc l. Conducte inguinal m. Vasos i nervis del tronc

n. Articulacions i lligaments de la pelvis

Extremitat inferior a. Pelvis òssia

b. Ossos de l’extremitat inferior c. Articulació del maluc

d. Músculs de la cintura pèlvica e. Articulació del genoll

f. Músculs de la cuixa

g. Articulacions de la cama i el peu h. Músculs de la cama

i. Músculs del peu

j. Vasos de l’extremitat inferior k. Nervis de l’extremitat inferior

Habilitats de maneig i instrumentals:

Conèixer el sistema d’orientació espaial emprat en l’estudi de l’anatomia Saber manipular peces anatòmiques de dissecció

Saber orientar tridimensionalment les peces anatòmiques

Saber palpar i inspeccionar des de la superfície les estructures accessibles del sistema

(3)

locomotor

Saber orientar i identificar les tècniques de visualització emprades en l’estudi del sistema locomotor (radiografia, ressonància magnètica i tomografia computeritzada).

Saber integrar els components del sistema locomotor en el cos humà vist de forma global

Habilitats per resoldre problemes:

Davant d’una peça anatòmica de dissecció, davant d’un esquema i davant d’una i imatge diagnòstica radiològica l’alumne ha de saber orientar-la, identificar-la i descriure les estructures anatòmiqes pertanyents al Sistema Locomotor que es localitzin en ella.

L’alumne ha de conèixer les funcions dels diferents grups articulars i musculars i correlacionar les limitacions que en elles es es puguin produir com a conseqüència de lesions dels seus elements.

L’alumne ha de saber relacionar les limitacions funcionals del sistema locomotor que es produeixen com a conseqüència de les lesions dels diferents nervis perifèrics.

L’alumne ha de saber relacionar els dèficits sensitius superficials que es produeixen com a conseqüència de les lesions dels nervis perifèrics.

Competències acadèmiques:

Coneixements:

Conèixer la nomenclatura emprada a la Nòmina Anatòmica. Conèixer tots els components del sistema locomotor i les interrelacions que aquests presenten entre ells. Conèixer les referències per a l’orientació tridimensional emprades en l’estudi de l’anatomia humana.

Identificar en peces de dissecció les estructures que formen part del sistema locomotor.

Conèixer la funcionalitat mecànica del sistema locomotor. Identificar en l’ésser viu les projeccions superficials de les principals estructures que formen el sistema locomotor.

Identificar en imatges obtingudes amb les principals tècniques de visualització in vivo (radiografia, ressonància magnètica i tomografia computeritzada) les estructures del sistema locomotor.

Competències en relació a l’aprenentatge d’actituds, valors i normes de comportament:

Tenir una actitud de respecte vers la anatomia humana. Aprendre la capacitat de l’abstracció tridimensional i orientació estereoespaial aplicades a l’estudi de l’anatomia humana. Saber integrar els coneixements anatòmics assolits en l’aplicació pràctica futura de la medicina.

Blocs temàtics de l’assignatura

L’assignatura es fonamenta en la realització de classes magistrals i pràctiques que es realitzen amb material humà. Les classes magistrals presenten els temes continguts en cada bloc d’una forma lògica i ordenada per tal que els alumnes puguin comprendre’ls. Les pràctiques estan sincronitzades amb les classes magistrals i pretenen il·lustrar i demostrar sobre material ossi, de dissecció i radiològic allò explicat en les classses magistrals.

Blocs temàtics

- Generalitats d’anatomia humana + Anatomia de la cintura escapular i extremitat superior

- Anatomia del cap, coll, tronc i pelvis

- Anatomia de la cintura pèlvica i extremitat inferior Classes magistrals (1 hora de durada):

1- Presentació de l'assignatura 2- Anatomia general

3- Embriologia de l'aparell locomotor

(4)

4- Funcions dels ossos, tipus d'ossos, morfologia externa dels ossos 5- Morfologia interna dels ossos, creixement dels ossos llargs, cartílag 6- Funció articular, tipus d'articulacions

7- Articulacions sinovials

8- Funció muscular, components musculars 9- Tipus de músculs, annexes musculars 10- Angioneurologia general

11- Articulació esternoclavicular, articulació acromioclavicular 12- Articulació glenohumeral

13- Músculs anteriors i interns de la cintura escapular 14- Músculs posteriors i externs de la cintura escapular

15- Cavitat axil.lar, artèria axil.lar, vena axil.lar, limfàtics de l'aixella 16- Plexe braquial

17. Articulació del colze

18- Articulació radiocubital distal, fisiologia articular del colze 19- Músculs anteriors del braç

20- Músculs posteriors del braç 21- Articulació del canell

22- Articulacions de la mà

23- Músculs anteriors superficials de l'avantbraç

24- Músculs anteriors profunds de l'avantbraç, músculs externs de l'avantbraç 25- Músculs posteriors superficials de l'avantbraç

26- Músculs posteriors profunds de l'avantbraç 27- Beines carpianes i digitals

28- Músculs del palmell de la mà 29- Músculs tenars, músculs hipotenars 30- Artèries de l'extremitat superior

31- Venes de l'extremitat superior, limfàtics de l'extremitat superior 32- Fàscies de l'extremitat superior

33- Nervi musculocutani, nervi medià

34- Nervi cubital, nervi cutani medial del braç, nervi cutani medial de l'avantbraç 35- Nervi axil.lar, nervi radial

36- Articulacions del crani

37- Articulació temporomandibular 38- Músculs masticadors

39- Músculs facials

40 - Introducció a l’estudi del coll. Articulacions de la columna vertebral 41 - Complex articular occipitoatloaxial

42 - Músculs del coll (grup anterolateral, escalens) 43 - Músculs del coll (hioïdals)

44 - Músculs del coll (músculs prevertebrals). Tall del coll 45 - Nervis del coll. Plexe cervical

46 - Vasos del coll

47 - Generalitats del tronc. Articulacions del tòrax 48 - Músculs dorsals del tronc

49 - Músculs del tòrax 50 - Múscul Diafragma

51 - Músculs anteriors de l’abdomen 52 - Músculs laterals de l’abdomen

53 - Aponeurosis dels músculs laterals de l’abdomen. Plecs umbilicals 54 - Fàscia transversalis i els seus reforços

55 - Conducte inguinal

56 - Músculs posteriors de l’abdomen 57 - Vasos i nervis del tronc

58 - Articulacions i lligaments de la pelvis 59 - Articulació del maluc

60 - Músculs posteriors del maluc

(5)

61 - Músculs medials del maluc 62 - Genoll

63 - Genoll

64 - Músculs anteriors de la cuixa i conducte adductor 65 - Triangle femoral. Músculs posterios cuixa

66 - Secció de la cuixa. Articulació talocrural 67 - Articulacions del peu

68 - Músculs anteriors i peroneals de la cama i llurs retinacles

69 - Músculs posteriors de la cama i llurs retinacles. Tall transversal de la cama 70 - Músculs del peu

71 - Fàscies i compartiments del peu. Tall del peu.

72 - Artèries de l’extremitat inferior (artèries ilíaques, femoral, tibial i peroneal)

73 - Artèries plantars, arcs plantars, venes superficials de l’extremitat inferior. Limfàtics de l’extremitat inferior

74 - Plexe lumbosacre. Trajectes i branques dels nervis del plexe lumbar.

75 - Trajectes i branques dels nervis del plexe sacre

PRÀCTIQUES (Cada pràctica té una durada de 2,5 hores).

PRÀCTICA 1A: Osteologia: Generalitats d’osteologia. Estern, vèrtebra tipus i 1ª costella.

PRÀCTICA 1B: Osteologia: Clavícula, escàpula i húmer.

PRÀCTICA 2A: Dissecció: Generalitats de dissecció: artrologia, miologia, vasos i nervis.

PRÀCTICA 2B: Osteologia: Cúbit, radi i mà.

PRÀCTICA 3A: Radiologia: Generalitats de RX, TC i RM.

PRÀCTICA 3B: Dissecció: Músculs i articulacions de la cintura escapular.

PRÀCTICA 4A: Osteologia i radiologia: Columna vertebral, costelles i hioide.

PRÀCTICA 4B: Dissecció: Cavitat axil·lar. Músculs del braç. Articulació del colze. Fossa del colze.

PRÀCTICA 5A: Dissecció: Músculs ventrals de l’avantbraç. Articulació del canell. Articulacions de la mà. Canals del pols i túnel carpià.

PRÀCTICA 5B: Dissecció: Músculs laterals i dorsals de l’avantbraç. Corredors dorsals del carp.

Tabaquera anatòmica. Músculs de la mà.

PRÀCTICA 6A: Dissecció: Plexe braquial. Trajectes nerviosos del membre superior.

PRÀCTICA 6B: Dissecció: Trajectes vasculars del membre superior.

PRÀCTICA 7A: Anatomia seccional del membre superior.

PRÀCTICA 7B: Radiologia del membre superior. RM i TC del membre superior

PRÀCTICA 8A: Anatomia superficial i palpatòria de la cintura escapular i extremitat superior.

PRÀCTICA 8B: Ostelogia: Coxal, pelvis, fèmur i ròtula PRÀCTICA 9A: Osteologia: Tíbia, peroné i peu.

PRÀCTICA 9B: Osteologia crani: Frontal, Esfenoide, Occipital, Parietal, Temporal.

PRÀCTICA 10A: Dissecció: Músculs mastegadors i facials. Regió cervical. Músculs dorsals del tronc

PRÀCTICA 10B: Osteologia crani: Etmoide, Maxil·lar, Mandíbula, Palatí, Nasal, Vómer, Cornet inferior, Zigomàtic, Llagrimal.

PRÀCTICA 11A: Dissecció: Diafragma. Paret toràcica. Paret abdominal. Conducte inguinal.

PRÀCTICA 11B: Osteologia crani: Fosses del crani (fossa nasal, fossa orbitària, fossa temporal, fossa infratemporal, fossa pterigopalatina).

(6)

PRÀCTICA 12A: Osteologia crani: Base cranial i forats. Radiologia del crani

PRÀCTICA 12B: Dissecció: Articulacions de la pelvis. Articulació del maluc. Regió glútia. Regió femoral. Fossa poplítia.

PRÀCTICA 13A: Dissecció: Articulació del genoll. Articulació del turmell. Músculs de la cama.

Articulacions del peu. Músculs del peu.

PRÀCTICA 13B: Dissecció: Plexe lumbosacre. Trajectes nerviosos del membre inferior.

PRÀCTICA 14A: Dissecció: Trajectes vasculars del membre inferior.

PRÀCTICA 14B: Dissecció: Anatomia seccional del membre inferior.

PRÀCTICA 15A: Radiologia del membre inferior. RM i TC del membre inferior.

PRÀTICA 15B: Anatomia superficial i palpatòria de la cintura pèlvica i extremitat inferior.

Fonts d’informació bàsiques de l’assignatura

BIBLIOGRAFIA

Bouchet A, Cuilleret J. Anatomie topographique. Le membre supérieur 1er partie: epaule, bras et coude. Lyon: SIMEP editions. 1969.

Bouchet A, Cuilleret J. Anatomie topographique. Le membre supérieur 2e partie: avant-bras, poignet et main. Lyon: SIMEP editions. 1969.

Diccionario terminológico de ciencias médicas. 9ª. ed. Barcelona: Salvat Editores, S.A. 1966.

Drake RL, Vogl W. Mitchell AW. Gray. Anatomía para estudiantes. Madrid: Elsevier. 2005.

FCAT (Federative Comité on Anatomical Terminology). Terminología Anatómica. Stuttgart: Thieme.

1998.

Feneis H. Nomenclatura anatómica ilustrada. 4ª. ed. Barcelona: Masson. 2000.

Frick H, Leonhardt H, Starck D. Manual de anatomía humana. I. Extremidades y tronco. Barcelona:

Ediciones Omega. 1981.

Frick H, Leonhardt H, Starck D. Manual de anatomía humana. II. Cabeza, cuello, vísceras y sistema nervioso. Barcelona: Ediciones Omega. 1981.

Kahle W. Atlas de Anatomía para estudiantes y médicos. Tomo III: Sistema nervioso y órganos de los sentidos. Barcelona: Ediciones Omega. 1995.

Kapandji IA. Cuadernos de fisiología articular. Cuaderno I: Miembro superior. 2ª. ed. Barcelona:

Toray-Masson. 1974.

Latarget M, Ruíz Liard A. Anatomía humana. Volumen I. 2ª. ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. 1988.

Latarget M, Ruíz Liard A. Anatomía humana. Volumen II. 2ª. ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. 1988.

Leonhard H. Atlas de Anatomía para estudiantes y médicos. Tomo II: Órganos internos. Barcelona:

Ediciones Omega. 1977.

Llusá M, Merí À, Ruano D. Manual y atlas fotográfico de anatomía del aparato locomotor. Madrid:

Editorial Médica Panamericana. 2004.

MacKinnon PCB, Morris JF. Oxford. Anatomía funcional. Volumen I: Sistema musculoesquelético.

(7)

Madrid: Editorial Médica Panamericana. 1993.

Moore KL. Anatomía con orientación clínica. 2ª. ed. Barcelona: Editorial Médica Panamericana.

1986.

Netter FH. Atlas de anatomía humana. 3ª. ed. Barcelona: Masson. 2003.

Orts Llorca F. Anatomía Humana. Tomo I: Aparato locomotor, tronco, cabeza y cuello. 1981. 5ª.

ed. Barcelona: Editorial Científico-Médica. 1981.

Orts Llorca F. Anatomía Humana. Tomo II: Sistema nervioso central y órganos de los sentidos y sistema neurovegetativo. 5ª. ed. Barcelona: Editorial Científico-Médica. 1977.

Orts Llorca F. Anatomía Humana. Tomo III: Corazón, vasos, sistema nervioso periférico y vísceras.

4ª. ed. Barcelona: Editorial Científico-Médica. 1972.

Platzer W. Atlas de Anatomía para estudiantes y médicos. Tomo I: Aparato locomotor. Barcelona:

Ediciones Omega. 1987.

Rohen JW, Yokochi C. Atlas fotográfico de anatomía humana. 2ª. ed. Barcelona: Ediciones Doyma. 1989.

Rouvière H, Delmas A. Anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional. Tomo II: Tronco.

10ª. ed. Barcelona: Masson. 1999.

Rouvière H, Delmas A. Anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional. Tomo I: Cabeza y cuello. 10ª. ed. Barcelona: Masson. 1999.

Rouvière H, Delmas A. Anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional. Tomo III: Miembros y sistema nervioso. 10ª. ed. Barcelona: Masson. 1999.

Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. Texto y atlas de anatomía. Tomo 1: Anatomía general y aparato locomotor. Editorial Médica Panamericana. 2005.

Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus. Texto y atlas de anatomía. Tomo 3: Cabeza y Neuroanatomía. Editorial Médica Panamericana. 2007.

Snell RS. Anatomía clínica para estudiantes de medicina. 6ª. ed. México D.F.: McGraw-Hill Interamericana. 2000.

Sobotta. Atlas de anatomía humana. Staubesand J, ed. Volumen 1: Cabeza, cuello, miembro superior y piel. 19ª. ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 1990.

Sobotta. Atlas de anatomía humana. Staubesand J, ed. Volumen 2: Tórax, abdomen y miembro inferior. 19ª. ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 1990.

Testut L, Latarget A. Tratado de anatomía humana. Tomo primero: osteología, artrología y miología. Barcelona: Salvat Editores. 1977.

Testut L, Latarget A. Tratado de anatomía humana. Tomo segundo: angiología y sistema nervioso central. Barcelona: Salvat Editores. 1974.

Testut L, Latarget A. Tratado de anatomía humana. Tomo tercero: meninges, sistema nervioso periférico, órganos de los sentidos, aparato de la respiración y de la fonación y glándulas de secreción interna. Barcelona: Salvat Editores. 1974.

Torres B, Gimeno, F. La voz. Bases anatómicas. Barcelona: Editorial Médica JIMS. 1999.

(8)

Torres B. Anatomía interactiva del sistema locomotor. Vol. 1: Generalidades y miembro superior.

Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona. 2006.

Figure

Updating...

References

Related subjects :