CONTINGUTS I CRITERIS D AVALUACIÓ

Texto completo

(1)

RESOLUCIÓ

EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

4T ESO

INSTITUT PUIG CARGOL

SANT ANTONI DE CALONGE

(2)

1.- Electrònica

Continguts

- Components dels circuits electrònics: resistències, condensadors, díodes i transistors.

- Associació de resistències. Tipus de resistències. Resistències variables.

- Funcionament d’un condensador. Tipus de condensadors. Càrrega i descàrrega d’un condensador.

- Funcionament del transistor. Usos dels transistors com a interruptors i com a amplificadors.

- Semiconductors i díodes. Díodes LED.

- Construcció de circuits impresos.

- Simuladors de circuits.

- Anàlisi del paper que realitzen en els circuits elèctrics i electrònics resistències de diferents tipus.

- Ús del polímetre.

- Soldadura de components electrònics en una placa.

- Construcció de circuits impresos utilitzant el soldador i una placa.

- Muntatge de circuits electrònics senzills.

- Disseny de circuits elèctrics i electrònics amb el programari apropiat.

- Respecte envers les normes de seguretat quan s’utilitza el soldador.

- Interès per aprofitar els avantatges dels simuladors de circuits.

- Cura quan es manipulen components electrònics, procurant no fer malbé els components d’un circuit en

connectar-los en unes condicions que un component determinat no pot suportar (voltatge massa alt, per exemple).

- Reconeixement de la importància cabdal dels sistemes electrònics en la nostra societat.

- Interès per descobrir les aplicacions pràctiques de l’electrònica.

- Curiositat per elaborar circuits electrònics i aplicar-los a una finalitat concreta.

- Valoració de l’evolució que ha experimentat l’electrònica des dels seus inicis i l’expansió que li permet

crear dispositius nous i millors dia rere dia.

Criteris d’avaluació

- Explicar el funcionament d’un circuit electrònic, distingint-ne els components.

- Descriure amb claredat el fenomen de càrrega i descàrrega d’un condensador.

- Dissenyar circuits de control senzills mitjançant relés.

- Comprendre el transistor i el seu funcionament, i analitzar l’evolució dels circuits amb transistors.

- Muntar circuits amb motors, condensadors i relés.

- Muntar circuits amb transistors i díodes.

2.- Electrònica digital

Continguts

- L’àlgebra de Boole. Operacions booleanes.

- Plantejament digital de problemes tecnològics. Traducció de problemes tecnològics al llenguatge de la

lògica digital. Primera forma canònica.

- Implementació de funcions lògiques.

- Programes de control (drivers) o adaptadors (buffers).

- Els circuits integrats. Característiques i evolució. Exemples de circuits integrats que es fan servir sovint.

(3)

3

- Les portes lògiques als circuits integrats.

- Utilització de les portes lògiques als circuits.

- Identificació de l’estat (0 o 1) dels elements que formen part d’un circuit elèctric.

- Interpretació i construcció de taules de veritat.

- Obtenció de la primera forma canònica a partir d’una taula de veritat.

- Generació d’una funció lògica a partir de portes lògiques.

- Disseny de mecanismes i circuits que incloguin portes lògiques.

- Identificació de sensors d’un sistema amb variables booleanes.

- Identificació d’actuadors d’un sistema amb una funció lògica.

- Utilització de programari de simulació, com ara Crocodile Technology 3D, per analitzar i dissenyar

cir-cuits.

- Reconeixement de la importància cabdal de l’electrònica per a la societat actual i comprensió de la

se-va influència en el desenvolupament de les Tecnologia de la informació i de la comunicació. - Actitud d’ordre i precisió quan es treballa al taller.

- Valoració de les aportacions de la informàtica en el camp del disseny de circuits electrònics.

Criteris d’avaluació

- Descriure el funcionament de circuits electrònics en què s’introdueixen portes lògiques.

- Identificar la porta lògica necessària per desenvolupar una funció en un circuit.

- Elaborar taules de veritat identificant sensors amb variables booleanes i actuadors amb funcions.

- Obtenir la primera forma canònica a partir d’una taula de veritat.

- Explicar la importància dels drivers o els buffers en un circuit.

- Descriure el procés de fabricació de circuits integrats.

- Explicar l’evolució dels circuits integrats i la seva influència en tots els àmbits de la societat.

- Dissenyar circuits amb portes lògiques que compleixin una funció determinada. Explicar la utilitat de la

lògica digital quan es produeixen situacions complexes. Contràriament, en les situacions més senzilles és més interessant utilitzar els circuits elèctrics «convencionals».

3.- Tecnologia de la comunicació

Continguts

- Els sistemes de comunicacions.

- Les comunicacions amb fils: el telègraf i el telèfon.

- Les comunicacions sense fils: la ràdio i la televisió.

- Els sistemes de localització per satèl·lit: el GPS.

- Els discos DVD i els fitxers MP3.

- El futur de les comunicacions a la llar.

- Descripció de com es duen a terme les comunicacions als sistemes de telefonia i de ràdio o televisió.

- Sintonització d’emissores de ràdio en un receptor.

- Ús del telèfon mòbil.

- Elaboració de fitxers MP3 a partir d’altres fitxers musicals en una altre format.

- Localització d’elements en un mapa.

- Valoració de la utilitat de la tecnologia per assolir una comunicació més eficient entre les persones.

- Respecte per la feina dels artistes i altres treballadors que ens permeten gaudir de la música, les pel·lícules, etc.

(4)

- Respecte i valoració de les opinions dels altres i el dret a la intimitat de les persones, particularment als mitjans i els sistemes de comunicació.

Criteris d’avaluació

- Descriure esquemàticament els sistemes de telefonia sense fils, ràdio i televisió, i explicar-ne el seu funcionament.

- Interpretar esquemes en què aparegui la manera de transmetre la comunicació en sistemes de

telefo-nia, ràdio o televisió.

- Explicar com es transmet la informació en els sistemes sense fils.

- Descriure com es produeix la comunicació per ràdio, televisió i telèfon.

- Explicar la diferència entre els diferents receptors de telèfons que es fan servir avui dia: fixos, sense fils

i mòbils.

- Assenyalar els avantatges i els inconvenients dels diferents mitjans de comunicació actuals.

4.- Control i robòtica

Continguts

- L’origen dels robots.

- Els automatismes.

- Els sistemes de control. Tipus de sistemes de control: de llaç obert i de llaç tancat.

- Elements d’un sistema de control de llaç tancat.

- Els robots. Components d’un robot. El moviment dels robots.

- Disseny i construcció de robots no programables. Electrònica i mecànica.

- Components que incorporen robots senzills: motors, transistors, sensors i díodes.

- Anàlisi del funcionament d’un sistema de control de llaç obert i d’un de llaç tancat.

- Disseny i construcció de circuits elèctrics i circuits electrònics.

- Disseny i construcció de diferents robots no programables, incorporant-hi sensors i motors.

- Identificació dels components necessaris per construir robots que desenvolupin una funció

determina-da, com ara perseguir la llum, o bé que no caiguin de la taula o que no topin contra la paret.

- Interès per conèixer les aplicacions dels robots a la indústria.

- Valoració dels avantatges i els inconvenients de la introducció dels robots a la indústria.

- Inclinació pel rigor a l’hora de desenvolupar els projectes.

- Reconeixement de les aportacions de tots els membres del grup quan es treballa en equip.

Criteris d’avaluació

- Descriure com funciona un sistema de control de llaç tancat.

- Elaborar esquemes que mostrin el funcionament d’un sistema de control automàtic i saber explicar-ne

la funció.

- Explicar el funcionament bàsic dels elements que conformen l’electrònica d’un robot.

- Comprendre com funcionen els principals tipus de sensors.

- De llum. • De temperatura. • De contacte.

- Conèixer les tècniques bàsiques emprades per construir robots no programables.

- Analitzar circuits electrònics que descriuen el funcionament d’un robot no programable.

- Dissenyar i construir un robot senzill que incorpori diversos sensors.

- Modificar el disseny d’un robot amb l’objectiu de canviar la seva resposta enfront d’uns estímuls

(5)

5

- Saber diferenciar els components d’un robot i descriure’n les principals característiques, diferenciant la

funció de cada element.

- Valorar adequadament les implicacions socials de la utilització de tota mena de robots a la indústria.

5.- Control per ordinador

Continguts

- Control per ordinador.

- Controladors i interfícies de control.

- Dispositius d’entrada-sortida de control.

- Tipus de controladors.

- Codificació de programes en BASIC.

- Codificació de programes en MSWLogo.

- Interfícies de control i programació.

- Diagrames de flux.

- Ús de la targeta controladora.

- Interpretació i elaboració de diagrames de flux.

- Disseny de programes per controlar les entrades i les sortides digitals d’una targeta controladora.

- Ús d’una targeta controladora per regular el funcionament de circuits elèctrics amb l’ajuda d’un

ordina-dor.

- Interpretació de programes senzills escrits en MSWLogo.

- Elaboració de programes senzills en llenguatge LOGO i el seu ús per al control de sistemes.

- Elaboració de programes senzills en llenguatge BASIC.

- Disseny i construcció d’una casa intel·ligent amb diversos tipus de sensors:

- Llum.

- Temperatura.

- Gust per l’ordre i la pulcritud en l’elaboració de dibuixos i esquemes.

- Valoració positiva de l’impacte que pot suposar a la vida quotidiana, sobretot a la llar, l’adopció d’automatismes i el control remot per ordinador.

- Valoració del treball complet i planificat que exigeix el muntatge de sistemes de control.

- Interès per abordar problemes que, a priori, poden semblar difícils de solucionar.

- Interès per abordar treballs en grup.

Criteris d’avaluació

- Distingir els principals elements d’entrada i sortida d’un sistema de control.

- Descriure les característiques d’un controlador, parant atenció a les sortides i les entrades, tant

analò-giques com digitals.

- Fer servir la targeta controladora per examinar el funcionament d’un sistema a través de l’ordinador.

- Elaborar procediments senzills de control en llenguatge LOGO.

- Elaborar diagrames de flux.

- Elaborar programes que controlin les entrades i les sortides d’una targeta controladora.

(6)

6.- Pneumàtica i hidràulica

Continguts

- Fonaments de la pneumàtica. Circuits pneumàtics.

- Magnituds útils en pneumàtica.

- Elements que componen un circuit pneumàtic. Simbologia.

- Estructura general dels sistemes pneumàtics.

- Fonaments de la hidràulica. Circuits hidràulics.

- Principi de Pascal.

- Llei de continuïtat.

- Elements que componen un circuit hidràulic. Simbologia.

- Estructura general dels sistemes hidràulics.

- Diagrames d’estat.

- Identificació dels elements que configuren un circuit pneumàtic.

- Descripció de la funció que compleix cadascun dels components d’un circuit pneumàtic o hidràulic.

- Interpretació de símbols i esquemes de circuits pneumàtics.

- Elaboració de simulacions sobre pneumàtica i hidràulica fent servir el programari adequat.

- Disseny d’un circuit pneumàtic amb l’objectiu d’obrir i tancar una porta gran.

- Gust per l’ordre i la pulcritud en l’elaboració de dibuixos i esquemes.

- Interès per conèixer el funcionament dels sistemes pneumàtics i hidràulics i les seves aplicacions.

- Valoració de la importància dels sistemes pneumàtics i hidràulics a la nostra societat.

Criteris d’avaluació

- Descriure l’estructura d’un sistema pneumàtic.

- Descriure l’estructura d’un sistema hidràulic.

- Explicar la funció de tots els elements que constitueixen un circuit pneumàtic.

- Explicar la funció de tots els elements que constitueixen un circuit hidràulic.

- Elaborar i interpretar circuits pneumàtics i hidràulics utilitzant simbologia adequada.

- Utilitzar programari de simulació de pneumàtica i hidràulica per elaborar circuits senzills amb

compres-sors, cilindres, vàlvules, etc.

7.- Instal·lacions

Continguts

- Electricitat a casa.

- Fase, neutre i terra. Quadre de protecció.

- Interruptor de control de potència (ICP).

- Interruptor general automàtic (IGA).

- Diferencial i interruptor automàtic (IA).

- Xarxa de distribució de l’aigua: potabilitzadores i depuradores.

- Elements propis de les diferents xarxes: electricitat, aigua i gas.

- Gasoducte, bombona i GLP.

(7)

7

- Arquitectura bioclimàtica.

- Actuació en cas d’una emergència elèctrica.

- Pautes mínimes de seguretat en el maneig d’aparells elèctrics i d’instal·lacions de gas.

- Elements bàsics de les instal·lacions d’una llar.

- Diagnòstics senzills de la qualitat de les instal·lacions d’una llar.

- Respecte davant la complexitat de les xarxes de distribució i l’enorme esforç en infraestructures que requereix l’escomesa dels diferents serveis a les nostres llars.

- Actitud crítica davant les possibles fonts de malbaratament energètic que hi ha a les llars, i consciència

de la importància de retallar el consum mitjançant l’eliminació d’aquestes pèrdues. - Interès per l’anàlisi i la reparació de petites avaries a la llar.

- Interès per conèixer els avantatges de l’arquitectura bioclimàtica i la seva importància de cara a afrontar

els problemes mediambientals que amenacen el nostre planeta en l’actualitat.

Criteris d’avaluació

- Enumerar els principals elements de les instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, calefacció i

comunicaci-ons.

- Descriure les funcions dels principals elements de les instal·lacions d’aigua, gas, electricitat, calefacció i

comunicacions.

- Descriure l’estructura i els elements principals de les xarxes de distribució de l’aigua i l’electricitat.

- Conèixer les principals normes de seguretat en l’ús dels aparells elèctrics i de gas.

- Conèixer les regles de conservació energètica calorífica en una llar.

- Enumerar els avantatges de l’arquitectura bioclimàtica.

8.- Història de la Tecnologia

Continguts

- Fites tècniques a la història de l’ésser humà. Els períodes de la història des del punt de vista tecnològic.

- La prehistòria. El descobriment del foc. Cronologia de la ciència i la tècnica en aquest període.

- L’edat antiga. L’aprofitament de la roda. Cronologia de la ciència i la tècnica en aquest període.

- L’edat mitjana. La impremta. Cronologia de la ciència i la tècnica en aquest període.

- Els segles xx i xxi. L’ordinador personal i Internet. Cronologia de la ciència i la tècnica en aquest

perío-de.

- L’impacte social de la tecnologia: la Revolució Industrial i la revolució electrònica.

- Cronologia dels invents «moderns»: de la màquina de vapor al DVD.

- Interpretació dels esquemes, les taules i les línies cronològiques que mostren l’aparició de nous

objec-tes o invencions.

- Anàlisi i comparació d’objectes antics amb els mateixos objectes evolucionats en el temps.

- Actitud crítica davant l’impacte social i mediambiental a causa de l’activitat industrial de l’ésser humà.

- Associació de la idea que una evolució tècnica equilibrada de l’ésser humà amb l’entorn millora les

se-ves condicions de vida.

Criteris d’avaluació

- Relacionar l’evolució de la tecnologia amb la història de la humanitat.

- Identificar els principals avenços tècnics que s’han produït al llarg de la història.

- Explicar quines han estat les conseqüències socials i econòmiques derivades de l’aparició d’alguns

in-vents clau: la màquina de vapor, l’ordinador personal, l’automòbil o Internet, per exemple.

- Explicar quins són els problemes mediambientals derivats de l’activitat tecnològica. Classificar-los tenint

en compte:

(8)

- Problemes nacionals.

- Problemes locals.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :