PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Download (0)

Full text

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PER LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS DE PINTURA

VIÀRIA I MATERIAL AUXILIAR PER LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA

HORITZONTAL AL MUNICIPI DE CAMBRILS

(2)

2

1.- OBJECTE

El contracte té per objecte el subministrament de la pintura i material necessaris per dur a terme, per part de la brigada de senyalització horitzontal, la implantació, el manteniment i la conservació de la senyalització viària horitzontal, dels carrers del municipi de Cambrils.

2.- PRODUCTES A SUBMINISTRAR I CARACTERISTIQUES TÈCNIQUES QUE HAN DE COMPLIR.

Llistat de material

Llistat del material necessari per portar a terme la senyalització horitzontal, per un període d’un any, amb el preu de licitació unitari (sense IVA):

Unitats Descripció material Quantitat

Litres Pintura doble component blanca de llarga durada i antilliscant per aplicar amb espàtula o calaix resador

400 Litres Pintura per senyalització viària acrílica blanca especial

ciutat per aplicar a pistola o corró

9.000 Litres Pintura per senyalització viària acrílica groga especial

ciutat per aplicar a pistola o corró

200 Unitats Rotllo 45 metres de cinta de carrosseria de 36mm. ample 1.800 Litres De dissolvent de toulè pur per a pintura viària 75

Especificacions del material

- Les instruccions, normes i recomanacions que hauran de complir els fabricants, els distribuïdors i els materials són:

• Reglament General de Circulació (RD 1428/2003); Capítol IV Aplicació dels senyals, secció 5 de les marques viàries, art. 166 a 172. Annex 1, secció 6 senyalització horitzontal i marques viàries.

• Reial Decret Legislatiu 339/1990 de la Llei sobre Trànsit , circulació de vehicles i seguretat viària

• Dossier tècnic de seguretat viària núm. 23 sobre marques viàries urbanes del SCT.

• Article 700 de les prescripcions tècniques generals per obres de carreteres i ponts (PG-3/75).

• Norma de carreteres 8.2-IC de marques viàries

• Norma UNE 135200 dels criteris para la selecció de materials per senyalització horitzontal i les condicions tècniques.

• Norma UNE EN 1436 del comportament de les marques viàries aplicades sobre el paviment des de punt de vista de la visibilitat, el color, la resistència i la resistència la lliscament.

• Norma UNE EN 1423, de materials per la senyalització viària horitzontal. Materials de postbarrejat. Microesferes de vidre, afegits antilliscants i barreja d’ambdós.

• Norma UNE EN 13197, de materials per la senyalització viària. Simuladors de desgast.

- La pintura a subministrar serà en acabat mat, tant en color blanc com en color groc, així com en qualsevol altre color que s’hagi d’abastir en un futur.

(3)

El temps de secat de la pintura a l’aire no podrà ser superior a 60 minuts, en condicions atmosfèriques adients.

Control de qualitat del material subministrat

En el moment del lliurament de cada subministrament, s’haurà de complir l’establert a la normativa especificada en el present plec.

Criteris d’acceptació i rebuig

Qualsevol deficiència detectada en el moment del lliurament de la comanda a criteri de l’Ajuntament de Cambrils, haurà de ser corregida per l’adjudicatari, que quedarà obligat a seguir les indicacions del receptor que determini l’Ajuntament.

Especificacions tècniques i distintius de qualitat

El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats en el present plec, s’haurà d’acreditar per mitja dels corresponents certificats de conformitat a dites normes.

El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest plec podrà ser atorgat pels organismes espanyols (públics o privats) autoritzats per a realitzar tasques de certificació en l’àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre (així com el Reial Decret 338/2010 de 19 de març, de modificació de l’anterior) del Reglament per la Infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial. L’abast de la certificació en aquest cas, estarà limitat als materials per als quals dits organismes posseeixin la corresponent acreditació.

Procediment dels subministraments

Els subministraments es duran a terme sota les següents condicions:

• Es duran a terme diverses comandes parcials de material, en funció de les necessitats de la brigada de senyalització viària. El material se facturarà a mida que es vagi subministrant.

• El contractista haurà de nomenar una persona de contacte responsable dels subministraments. Caldrà facilitar una adreça electrònica i telèfons de la persona responsable.

• Els subministraments es realitzaran sobre comanda que es formalitzarà per document que es passarà per e-mail a l’adreça de correu electrònic de la persona responsable. A la comanda s’especificarà la relació de materials a subministrar i s’especificarà el termini de lliurament.

• El subministrament de la comanda es farà en el termini màxim de set dies des de la data de l’encàrrec.

• Els materials objecte de subministrament s’hauran d’entregar al magatzem de la brigada de senyalització viària a l’av. Mil·lenari cruïlla amb Jaume Ferran de Cambrils.

• Tots els preus especificats en el quadre de preus, inclouran els subministrament dels elements i el seu transport fins al lloc indicat per l’administració.

• L’empresa adjudicatària haurà d’assessorar i formar al personal de la brigada de senyalització horitzontal sobre la correcta aplicació dels materials subministrats, en cas

(4)

4

• Els subministraments es comprovaran a la recepció de cada comanda. Si és correcte, un responsable de l’ajuntament signarà el document de comanda amb la data de la recepció del material.

3.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Les empreses que concorren a la licitació hauran de presentar els documents següents en la forma, termini i lloc que s’indiquin al plec de clàusules administratives particulars:

†

Catàlegs, fotografies i mostres dels bens o productes oferts.

†

1 Pot d’un mínim de 15 litres de mostra de pintura per senyalització viària acrílica blanca especial ciutat per aplicar a pistola o corró; aquest producte s’utilitzarà per realitzar les proves que l’Ajuntament estimi oportunes; aquest material no es retornarà.

†

Descripció de les característiques tècniques.

†

Acreditació d’un sistema de gestió mediambiental en el procés de fabricació.

†

Proposta de formació del personal municipal.

†

Certificat acreditatiu de l’acompliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en aquest plec.

4.- TERMINI DE GARANTIA

D’acord amb el que disposa el vigent PG-3/75 la garantia mínima de les marques viàries per a la pintura de doble component serà de dos anys.

S’estableix, igualment, un període de garantia de dos anys per a la resta de material.

Per a tots els tipus de pintura, la diferència entre la data de fabricació del material i la data d’entrega d’aquest no serà superior a dos mesos.

5.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SERGURETAT I SALUT LABORAL

El contractista està obligat al compliment de tota la legislació general i sectorial aplicable al servei contractat en matèria de seguretat i salut laboral respecte dels treballadors adscrits a la contracta.

En el supòsit de concurrència de treballadors del contractista amb altres treballadors en un centre de treball municipal, l’Ajuntament vetllarà pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de els empreses que presten serveis corresponents a la pròpia activitat en els termes establerts per RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

6.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE

(5)

7.- PREU DE LICITACIÓ.

El preu de licitació del total del material descrit a l’apartat 2 serà de 24.793,39 euros anuals (IVA no inclòs).

El preu final del contracte serà el dels productes efectivament subministrats.

8.- DURADA DEL CONTRACTE.

El contracte tindrà una duració d’un any, amb possibilitat de realitzar una pròrroga d’un any més.

9.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES.

El tribunal de valoració qualificarà les ofertes d’acord amb la següent taula:

Millor oferta econòmica Fins a 60 punts Per lliurament de les comandes parcials en termini inferior a 7 dies :

- Termini de temps inferior a 3 dies: 5 punts - Termini de temps inferior a 5 dies: 3 punts

Fins a 5 punts

Millor rendiment òptim de la pintura per senyalització viària acrílica blanca especial ciutat per aplicar a pistola o corró, en m2/litre, en les mateixes condicions (capa 30 micras):

- Producte amb rendiment igual o superior a 18 m2/litre: 20 punts - Producte amb rendiment entre 15 i 18 m2/litre: 10 punts

- Producte amb rendiment inferior a 15 m2/litre: 0 punts

Fins a 20 punts

Acreditació de propietats antilliscants i altres normes ISO o UNE complementàries a les exigides:

- Propietats antilliscants: 10 punts

- Altres normes ISO o UNES complementàries: 1 punt per cadascuna, fins al màxim de 5 punts

Fins a 15 punts

Cambrils, 01 de febrer de 2016 El sergent sotscap de la Policia Local,

Manuel Muñoz Castillo

CPISR-1

Manuel Muñoz

Castillo

Firmado digitalmente por CPISR-1 Manuel Muñoz Castillo

Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Ajuntament de Cambrils, ou=Ajuntament de Cambrils, ou=Serveis Públics de Certificació CPISR-1, ou=Vegeu https://www.catcert.cat/verCPISR-1 (c)03, sn=Muñoz Castillo, givenName=Manuel, serialNumber=39865395R, cn=CPISR-1 Manuel Muñoz Castillo

Figure

Updating...

References