arr. Matilde bella (2002) SATB

Texto completo

(1)

& & V ? ## ## ## ## 42 42 42 42 Soprano Contralto Tenor Bajo p Ó Ó Ó .œ œ œ œ La, la ra la Ó Ó Ó .œ œ œ œ la, la ra la p p ‰ œ jœ Uh uh ‰ œ jœ Uh uh Ó .œ œ œ œ la, la ra la p ˙ uh, ˙ uh, ‰ œ jœ Uh uh .œ œ œ œ la, la ra la ‰ jœ œ œ uh uh uh ‰ jœ œ œ uh uh uh ˙ uh, .œ œ œ œ la, la ra la & & V ? ## ## ## ## ˙ uh, ˙ uh, ‰ jœ œ œ# uh uh uh .œ œ œ œ la, la ra la ‰ œ jœ uh uh ‰ œ jœ uh uh ˙ uh, .œ œ œ œ la, la ra la ˙ uh, ˙ uh, ‰ œ uh uh .œ œ œ œ la, la ra la ‰ jœ œb œ uh uh uh ‰ jœ œn œ uh uh uh œ œ œ œ uh, uh uh uh œ œ œ œ la la la la ˙ uh. ˙ uh. ˙ uh. .œ œ œ œ la, la ra la F ‰. r œ œ œ Ma til de Ó Ó Jœ Œ. la. & & V ? ## ## ## ## F F F rœ ..œ be lla, ‰. rœ œ œ La ra la, ‰. rœ œ œ La ra la, œ ‰ jœ La, la Œ œ œ œ cán di da ‰. rœœ œ la ra la, ‰. rœœ œ la ra la, œ ‰ jœ la, la ˙ flor, ‰. rœœ œ la ra la, ‰. rœœ œ la ra la, œ ‰ jœ la, la Œ œ œ œ de las pra ‰. rœ œ œ la ra la, ‰. rœ œ œ la ra la, œ ‰ jœ la, la œ .œ œ œ œ

de ras, de las pra

‰. rœœ œ la ra la, ‰. rœœ œ la ra la, œ ‰ jœ la, la MATILDE BELLA Habanera

Arm. Sonia Megías López 2002

(2)

& & V ? ## ## ## ## œ .œ 3 œ œ œ de ras tú la me ‰. rœœ œ# la ra la, ‰. rœœ œ la ra la, œ ‰ jœ la, la ˙ jor; jœ ≈ rœœ œ la, tú la me ‰. Rœ œ œ tú la me Jœ œ jœ la, la la ‰. r œ œ œ to das las jœ Œ. jor. Jœ Œ. jor. Jœ Œ. la. rœ ..œ flo res ‰. rœ œ œ La ra la, ‰. rœ œ œ La ra la, .œ œ œ La, la ra ‰. rœ œ œ

del mes dea

‰. rœ œ œ la ra la ‰. Rœ œ œn la ra la œn œ la la & & V ? ## ## ## ## ˙ bril .œ œ œ œ

la, del mes dea

.œ œ œ œ

la, del mes de

la, la ‰. rœœ œ ca en mar jœ ‰ œ œb bril, ah ah jœ ‰ œ bril, ah, jœ ‰ œ la, la œ œ œ œ œ

chi tas, ca en mar

œ œ ah, ah jœ œ jœ ca en mar .œ œ œ œ la, la la la œ .œ œ œ œ

chi tas al ver te

œ œ ah, ah jœ œ jœ chi tas a .œ œ œ œ la, la ra la ˙ ti. ˙ ah. ˙ ti. Jœ ≈ rœ œ œ la, al ver te & & V ? ## ## ## ## p p p Ó ‰. r œ œ œ Ma til de Ó Jœ ≈ rœœ œ ti. Ma til de p ‰ jœ œ œ Ma til de rœ ..œ be lla, .œ œ œ œ La, la ra la Rœ ..œ be lla, œ œ be lla, Œ œ œ œ cán di da .œ œ œ œ la, la ra la Œ œ œ œ cán di da ‰ jœ œ œ cán di da ˙ flor, .œ œ œ œ la, la ra la ˙ flor, ˙ flor, Œ œ œ œ de las pra .œ œ œ œ la, la ra la, Jœ Œ. & & V ? ## ## ## ## œ œ ah ah œ .œ œ œ œ

de ras, de las pra

‰ jœ œ œ# de las pra .œ œ œ œ la, la ra la ˙ ah œ .œ 3 œ œ œ de ras tú la me œ œ de ras .œ œ œ œ la, la ra la .œ œ œ œ ah, tú la me ˙ jor; ‰. Rœ œ œ tú la me .œ œ œ œ la, tú la me F F jœ ≈ r œ œ œ

jor, to das las

‰. r œ œ œ to das las jœ Œ. jor; Jœ Œ. jor; F F œ œ œ flo res rœ ..œ flo res ‰ Jœ œ œ to das las .œ œ œ œ la, la ra la

(3)

& & V ? ## ## ## ## œn œ œ œ del mes de ‰. rœ œ œ del mes de œ œ œn flo res .œ œ œ œ la, la ra la .œ œ œ œ

bril, del mes de

˙

bril

Jœ œ Jœ

del mes de

.œ œ œ œ

la, del mes de

jœ Œ. bril, ‰. rœ œ œ ca en mar Jœ Œ. bril, jœ ‰ œ œb bril, ah ah .œ œ œ œ la, la ra la œ œ œ œ œ

chi tas, ca en mar

.œ œ œ œ la, la ra la jœ œ la, la la œ œ œ œ la, al ver te œ .œ œ œ œ

chi tas al ver te

Jœ ‰ œ œ œ la, al ver te .œ œ œ la, la la & & V ? ## ## ## ## .. .. .. .. ˙ ti. ˙ ti. ˙ ti. .œ œ œ œ la, al ver te p ‰. r œ œ œ œ Por Dios, no me jœ Œ. jœ Œ. Jœ Œ. ti. p p p .œ œ œ mi res, .œ œ œ œ No me mi res, jœ œ jœ La la, la œ œ No me ‰. rœœ œ œ Ma til de do œ œ œ œ mi res, mi res, jœ œ Jœ la, la œ œ mi res, .œ œ œ ra da, .œ œ œ œ no me mi res, Jœ œ jœ la, la œ œ no me & & V ? ## ## ## ## ‰. r œ œ œ œ me ro bas la œ œ œ œ mi res, mi res, œ œ œ œ la la la, œ œ mi res, .œ œ œ cal ma jœ œ jœ ro bas cal .œ œ œ œ no me mi res, œ œ pier do Œ œ œ œ# y la ra jœ œ jœ# ma ra œ œ œ œ mi res, pier do œ œ la ra ˙ zón. jœ œ jœ zón, ra .œ œ œ œ cal ma y ra .œ œ œ œ zón, ra zón, ra F jœ Œ. jœ Œ. zón. jœ ≈ rœ œ œ œ

zón. Por que de tus

Jœ Œ. zón. F F F n œ œ œDe tus o jos,.œ jœœ jœ La la, la .œ œ œ o jos œ œ Por que & & V ? ## ## ## ## œ œ œ œ o jos, o jos jœ œ jœ la, la Œ œ œ œ sa len dos œn œ de tus .œ œ œ œ

sa len fle chas,

jœ œ jœ la, la .œ œ œ fle chas œ œ o jos, œb œ œ fle chas jœ ‰ œ œb la, van de ‰. rœb œ œ que van de œ œ fle chas jœ œ jœ de re chas œ œ œ œ re chas, van de œ œ œ œ œ

re chas, que van de

jœ œ de re chas jœ œ jœ al co ra œ œ œ œ œ re chas al co ra œ .œ œ œ œ re chas al co ra jœ œ jœ al co ra

(4)

& & V ? ## ## ## ## .. .. .. .. ˙ zón. .œ œ œ œ zón, al co ra ˙ zón. .œ œ œ œ zón, al co ra 1 jœ ≈ r œ œ œ œ Por Dios, no me jœ Œ. zón. jœ Œ. Jœ Œ. zón. p 2 jœ ≈ r œ œ œ B.C. jœ Œ. zón. (con nu) jœ Œ. Jœ Œ. zón. p p p rœ ..œ ‰. rœœ œ B.C. ‰. rœœ œ B.C. (con nu) œ ‰ jœ (con nu)B.C. (con nu) Œ œ œ œ ‰. rœœ œ ‰. rœœ œ œ ‰ jœ ˙ ‰. rœœ œ ‰. rœœ œ œ ‰ jœ & & V ? ## ## ## ## Œ œ œ œ ‰. rœœ œ ‰. rœœ œ œ ‰ jœ œ .œ œ œ œ ‰. rœœ œ ‰. r œ œ œ œ ‰ jœ œ .œ 3 œ œ œ ‰. rœœ œ# ‰. r œ œ œ œ ‰ jœ ˙ jœ≈ rœœ œ ‰. rœœ œ Jœ œ jœ F F ‰. r œ œ œ To das las jœŒ. jœŒ. Jœ Œ. F F rœ ..œ flo res ‰. rœœ œ La ra la, ‰. rœ œ œ La ra la, .œ œ œ La, la ra ‰. rœ œ œ del mes de ‰. rœ œ œ la ra la ‰. Rœ œ œn la ra la œn œ la la & & V ? ## ## ## ## ˙ bril .œ œ œ œ

la, del mes de

.œ œ œ œ

la, del mes de

la, lara ‰. rœ œ œ ca en mar jœ ‰ œ œb bril, ah ah jœ ‰ œ bril, ah, jœ ‰ œ la, la œ œ œ œ œ

chi tas, ca en marmar

œ œ ah, ah jœ œ jœ ca en mar .œ œ œ œ la, la la la œ .œ œ œ œ

chi tas al ver te

œ œ ah, ah jœ œ jœ chi tas a .œ œ œ œ la, la ra la ˙ ti. ˙ ah. ˙ ti. Jœ ≈ rœ œ œ la, al ver te f f Ó Œ œ Al Œ œ Al Jœ Œ. ti. & & V ? ## ## ## ## f f Œ œ Al ˙ ver ˙ ver Œ œ Al œ œ ver te ˙ te ˙ te œ œ ver te ˙ ti. ˙ ti, ˙ ti, .œ œ œ œ ti, la ra la ˙ .œ œ œ œ al ver te .œ œ œ œ al ver te .œ œ œ œ la, al ver te Jœ Œ. jœ Œ. ti. jœ Œ. ti. Jœ Œ. ti.

(5)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :