Texto completo

(1)

2016

2016

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOS

SAN MARCOS

Universidad del

Universidad del Pe

Perú,

rú,

Decana de América

Decana de América

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUÍMICA

(Creada el ! de

(Creada el ! de Oc"#$re de %!&'

Oc"#$re de %!&'

ASIGNA

ASIGNATURA: Farmcognosia TURA: Farmcognosia II D

DOOCCEENNTTEE:: DDrra. a. AArriillmmi i ggoorrrriittii G

Grruuppoo:: MMeessa a NN  !! Integrantes:

Integrantes:

Aguilar "#pe$% &amile Mari'el Aguilar "#pe$% &amile Mari'el Maucaille Ro(as %Ma'el E)it* Maucaille Ro(as %Ma'el E)it* Muna+co Orti$ %,a-ier Nicolas Muna+co Orti$ %,a-ier Nicolas

 Sanc*e$ )e la Cru$ % a*ir A)ol/oSanc*e$ )e la Cru$ % a*ir A)ol/o

CON)ROL DE IDEN)IDAD, CALIDAD Y

CON)ROL DE IDEN)IDAD, CALIDAD Y

ME)ODOS *ENERALES DE E+)RACCION DE

ME)ODOS *ENERALES DE E+)RACCION DE

EAP ARMACIA Y

EAP ARMACIA Y

-IO.UIMICA

(2)

RESUMEN

El c/n"r/l de iden"idad de la 0#an1$ana es #na e"a2a m#3 im2/r"an"e 2ara la iden"i4caci5n de la 2lan"a "an"/ as6 2ara evi"ar 7alsi4caci/nes , asi c/m/ el c/n"r/l de la calidad de la dr/0a 8#e es"e en 52"imas c/ndici/nes 3 2#eda "ener #na $#ena acci5n "era2é#"ica , 2ara

ell/ se reali9an ensa3/s de

m/r7/l50ic/s 2ara la iden"i4caci5n de

la 2lan"a , /r0an/lé2"ic/s 3

4sic/8#6mic/s l/s c#ales n/s 2/dr1n dar res#l"ad/s 8#e c/rr/$/ren s#s

c/m2/nen"es ac"iv/s de la

0#an1$ana, as6 c/m/ "am$ién ele0ir el adec#ad/ mé"/d/ de e:"racci5n 2ara la se2araci5n de las 7racci/nes medicinales ac"ivas del "e;id/ ve0e"al #"ili9and/ s/lven"es selec"iv/s en

2r/cedimien"/s de e:"racci5n<

MATERIALES Y MÉTODOS: Para el red#cci5n del "ama=/ de 2ar"6c#la en #n m/lin/ de r/dill/s den"ad/s las >/;as secas de 0#an1$ana n/s di/ #n res#l"ad/ de dr/0a en 2/lv/ de &&,' 0 las c#ales a 2ar"ir de es"/ se >icier/n l/s dis"in"/s ensa3/s ,

c/men9and/ 2/r l/s ensa3/s

4sic/8#6mic/s , el 2rimer/ el de c/l/raci5n 2/r medi/ de #na s/l#ci5n de cl/r#r/ 7érric/ 3 e >idr5:id/ de

2/"asi/ la c#al rec/n/cer6a

COMPUES)OS ENOLICOS la c#al di/ ne0a"iv/ n/ variand/ s# c/l/r en #n verde en el ensa3/ de ?#/rescencia a la dr/0a en 2/lv/ c/n"enid/ en #n "#$/ de ensa3/ se a0re05 1cid/ s#l7úric/ dil#id/ 3 se llev5 a

?#/rescencia #v la c#al di/

ne0a"iv/ , 3 en la micr/s#$limaci/n en #na ca2s#la de 2/rcelana @m0 de dr/0a en 2/lv/ se llev5 a calen"ar la

c#al c/ns"i"#3en"es 8#6mic/s

71cilmen"e s#$lima$les de$ier/n ser 2erci$id/s < L/ c#al n/ 7#e as6 a es"a 2r#e$a "am$ién res#l"/ ne0a"iva< En el mé"/d/ e:"rac"iv/ se reali9ar/n d/s mé"/d/s el de di0es"i5n 3 el de maceraci5n en el 8#e se 2esar/n ,@0 3  0 de dr/0a en 2/lv/ res2ec"ivamen"e 2ara cada mé"/d/B en la di0es"i5n ,@ 0 de dr/0a en 2/lv/ se a0re05  ml de s/l#ci5n e"an/l a0#a (% la c#al se c#$ri5 en l#na de rel/; 3 se calen"5 en $a=/ de mar6a 2/r ' min#"/s 3 el #l"im/ se >i9/ #na maceraci5n alc/>5lica de 0 de dr/0a en 2/lv/ en %' ml de alc/>/l<

INTRODUCCIÓN

Objetivos:

• C/n"r/lar la iden"idad 3 calidad

de las dr/0as ve0e"ales<

• C/n/cer l/s mé"/d/s 0enerales

de e:"racci5n a2licad/s a las dr/0as ve0e"ales<

 Annona muricata L< es #na 2lan"a

2er"enecien"e al 0éner/ Ann/na, a la

7amilia Ann/naceae, a la /rden

Ma0n/liales 3 se enc#en"ra en la

Divisi5n Ma0n/li/2>3"a (% se le

c/n/ce en América c/n l/s n/m$res 2/2#lares de 0#an1$ana / 0ravi/la 3 s#rs/2 en idi/ma in0lés< S#s

sin5nim/s s/n  A. bonplandiana

F#n">,  A. cearensis Barb< R/dr<,  A. macrocarpa GercHlé, A. muricata var<

(3)

borinquensis  M/rales 3 Guanabanus muricatus M< *5me9< (

 Annona muricata L< es /ri0inaria de

las 9/nas "r/2icales c1lidas de

América del S#r 3 del N/r"e< ('

Ac"#almen"e se enc#en"ra dis"ri$#id/ en re0i/nes "r/2icales de 7rica Occiden"al 3 el S#r es"e de Asia, a al"i"#des 2/r de$a;/ de % m s/$re el nivel del mar c/n "em2era"#ras en"re @ 3JKC, >#medad rela"iva en"re  3 J, c/n #na 2reci2i"aci5n an#al s#2eri/r a l/s

%@ mm (%

El 1r$/l es 2e8#e=/ 3 de 7/lla;e c/m2ac"/< Las >/;as d#ras, de c/l/r verde /sc#r/, $rillan"e en el lad/ s#2eri/r 3 amarillen"/ en el in7eri/r, /$l/n0as a /vadas, miden de @ a %@ cm de lar0/ 2/r  a  cm de anc>/<

 )a$la %< Descri2ci5n "a:/n5mica

Se >an re2/r"ad/ d/scien"/s d/ce

c/m2#es"/s $i/ac"iv/s 8#e se

enc#en"ran en A<muricata. L/s

c/m2#es"/s 2red/minan"es s/n

ace"/0eninas se0#id/ de alcal/ides, 7en/les 3 /"r/s c/m2#es"/s< Las >/;as 3 las semillas s/n l/s 2rinci2ales 5r0an/s de las 2lan"as es"#diadas, 2r/$a$lemen"e 2/r8#e

s/n l/s m1s #"ili9ad/s

"radici/nalmen"e<(%

Las >/;as se em2lean 2ara "ra"ar la cis"i"is, dia$e"es, d/l/res de ca$e9a e ins/mni/< P/r /"ra 2ar"e, se cree 8#e la adminis"raci5n in"erna de la dec/cci5n de la >/;a 8#e 2resen"an

e7ec"/s an"ire#m1"ic/s 3

ne#r1l0ic/s, mien"ras 8#e las >/;as c/cidas se #"ili9an 2/r v6a "52ica 2ara el "ra"amien"/ de a$sces/s 3 el re#ma"ism/< Se cree 8#e las semillas

"ri"#radas "ener ac"ividades

an"i>elm6n"icas c/n"ra 0#san/s 3 2ar1si"/s e:"ern/s e in"ern/s< En el 7rica "r/2ical, la 2lan"a se #"ili9a

c/m/ #n a0en"e as"rin0en"e,

insec"icidas 3 2la0#icidas 3 2ara "ra"ar la "/s, el d/l/r 3 las en7ermedades de la 2iel< En la India, la 7r#"a 3 la ?/r se em2lean c/m/ remedi/s c/n"ra el ca"arr/, mien"ras 8#e la ra69c/r"e9a 3 las >/;as se cree 8#e "ienen ac"ividades an"i?/06s"icas 3 an"i>elm6n"icas< En América del S#r 3 7rica "r/2ical, en"re ell/s Ni0eria,

>/;as de A. muricata  se des2lie0an

c/m/ #n e"n/medicina c/n"ra l/s "#m/res 3 el c1ncer< Adem1s, el an"i

in?ama"/ri/, >i2/0l#cémic/,

sedan"e, rela;an"e del músc#l/ lis/,

>i2/"ens/r 3 e7ec"/s

(4)

1.1.M!to"o o#$%&o'!(ti)o Iden"i4caci5n de carac"er6s"icas /r0an/lé2"ic/ / descri2"iv/DO$serva ci5n direc"a de la m#es"ra Ol/r C/l/r Sa$/r 1.2.M!to"o *%)#os)+(i)o o *o#,o'+$i)os Carac"er6s"icas macr/sc52icas / m/r7/l50icasDO$ser vaci5n direc"a de la m#es"ra En el cas/ de n#es"ra m#es"ra ve0e"al s/l/ 7#er/n >/;as< 1.-.M!to"o *i)#os)+(i)o Carac"er6s"icas micr/sc52icas a "ravés de c/r"es >is"/l50ic/sDSe 2/dr1n /$servar elemen"/s cel#lares <Se >i9/ 2ara la m#es"ra c/r"e 2aradermal

2.1.Co'o#%)i+&

 )/mar @ 0/"as de e:"rac"/ N  0/"as de s/l#ci5n de reac"iv/ ( eCl' FO

Se "/mar1 n/"a del c/l/r 8#e se 7/rme

2.2.'/o#es)e&)i%

Se c/l/ca @m0 de la m#es"ra 2r/$lema

Se le a=adir1 %A 0/"as de 1cid/ s#l7úric/ dil#id/

O$servar a la l#9 UV

2.-.Mi)#os/b'i*%)i+&

Se c/l/ca @m0 de la m#es"ra 2r/$lema en #na c12s#la 3 calen"ar s#avemen"e

Reci$ir el s#$limad/ en l1mina de vidri/

Si >a3 2resencia de s#$limad/ se /$servar1 #na masa $lanca<

-.1.Re%)tivo Mo'is) :Re)o&o)i*ie&to "e %)%#es Se le a=adi5 al e:"rac"/ @ 0/"as del reac"iv/

L#e0/ 1cid/ s#l7úric/

Si en la m#es"ra 2r/$lema a2arece #n anill/ vi/le"a 8#e se2ara al 1cid/ s#l7úric/, de$a;/ del anill/, de la s/l#ci5n ac#/sa en cas/ 2/si"iv/<

-.2.Re%)tivo

e'i&$:Re)o&o)i*ie&to "e %)%#es #e"/)to#es

Se le a=adi5 al e:"rac"/ @ 0/"as del reac"iv/

A0re0and/ #n alde>6d/ 3 calen"and/ s#avemen"e, el c/l/r a9#l desa2arece 3 a2arece #n 2reci2i"ad/ r/;/ de 5:id/ c#2r/s/ (C#O<

-.-. eC'- :Re)o&o)i*ie&to "e Co*(/estos ,e&+'i)os

Se le a=adi5 al e:"rac"/ @ 0/"as del reac"iv/

La 7/rmaci5n de #na c/l/raci5n r/;a, a9#l, verde, / 2úr2#ra indica la 2resencia de 7en/les

a"ri$#3en a las >/;as, c/r"e9as 3

ra6ces de A. muricata<

Adem1s de l/s #s/s e"n/medicinales, l/s 7r#"/s se em2lean am2liamen"e 2ara la 2re2araci5n de $e$idas, d#lces, >elad/s, $a"id/s 3 ;ara$es< ('

MATERIAL Y MÉTODO

M%te#i%'

P/lv/ de dr/0a c/lec"ada Dr/0a en"era

Ma"eriales de vidri/ ("#$/s de ensa3/, 2i2e"a, $eaHer 

E3/i(os Micr/sc/2i/ Es"#7as Re%)tivos Reac"iv/s de 2reci2i"aci5n

M!to"o

%< ENSAYOS -O)NICOS < ENSAYOS ISICO.UMICOS '< )AMIQAE I)O.UMICO

(5)

-.4. 5e'%ti&%:Re)o&o)i*ie&to "e T%&i&os

Se le a=adi5 al e:"rac"/ @ 0/"as del reac"iv/

Se 2r/d#ce #na 2reci2i"aci5n

-.. Re%)tivo

S0i&o"%:Re)o&o)i*ie&to "e 7%vo&oi"es t8(i)os

M0NCl

Cam$i/ de c/l/raci5n de r/sa a r/;a reacci5n 2/si"iva

-.6.Re%)tivos:D#%$e&"o#9

M%;e#:Re)o&o)i*e&to "e %')%'oi"es

Se le a=adi5 al e:"rac"/ @ 0/"as del reac"iv/

Dra0end/r Preci2i"ad/ ladrill/

Ma3erLa ma3/r6a de l/s alcal/ides reacci/nan dand/ #n 2reci2i"ad/ $lanc/ / amarill/ clar/, am/r7/ / cris"alin/<

4.1.Di$esti+&

 Pesar <@ 0 de >/;as m/lidas de *#an1$ana en #n vas/ de 2reci2i"ad/ de @ml

 A0re0ar  ml de alc/>/l  a0#a (%

 C#$rir 3 s/me"er a -a=/ Mar6a 2/r ' min<  En7riar,4l"rar 3 c/m2le"ar el v/l#men a % ml

4.2. M%)e#%)i+&

 Pesar  0 de >/;as m/lidas de *#an1$ana  De2/si"ar en #n envase am$ar c/n "a2a 3

macerar en %' m l de e"an/l  A 0i"ar @ min cada d6a POR  DAS  il"rar 3 llevar a cs2 %ml

&< MW)ODOS DE E+)RACCIXN

RESULTADOS

M/est#% se)% "e oj%s "e $/%&<b%&%

M#es"ra seca de >/;as de 0#an1$ana

M/est#% e& (o'vo "e oj%s "e

$/%&<b%&% 44- $ "e "#o$% e&

(o'vo *o'i"% e& *o'i&o "e #o"i''os

"e&t%"os Vis"a al micr/sc/2i/ e c/r"e "ransversal de la >/;a de 0#an1$ana O$s< Es"/mas 3 2el/s<

2$ "e "#o$% e& (o'vo (%#% '% e=t#%))i+& >Di$esti+&? l#/rescencia #v Re)o&o)i*ie&to "e %&to)i%&i&%s  0 2ara la maceraci5n en %' ml de alc/>/l

(6)

Maceraci5n de 0 de dr/0a en 2/lv/ de >/;as de 0#an1$ana en %' ml de alc/>/l<

DISCUSIÓN

D#ran"e la 2resen"e 2r1c"ica se reali9ar/n 2r/ces/s de iden"i4caci5n, m/lienda 3 e:"racci5n a las >/;as de

 Annona muricata (0#an1$ana< Una

de las c/m2licaci/nes 2resen"es d#ran"e es"a e:2eriencia 7#e la de m/lienda, de$id/ a 8#e las >/;as aún des2#és de >a$er sid/ secadas en es"#7a a & KC 2resen"a$an #na cier"a 2las"icidad 8#e im2ed6a #na m/lienda r12ida en el m/lin/ man#al< Es"/ es en /casi/nes c/mún de$id/ a 8#e l/s ma"eriales ve0e"ales s/n 4$r/s/s 3 s/2/r"an am2lias de7/rmaci/nes an"es de 2r/d#cirse la 7rac"#ra necesaria 2ara

el 2r/ces/ de m/lienda< (& La

s/l#ci5n a es"e 2r/$lema, en"/nces de$i5 >a$er sid/ #n "iem2/ de secad/ adici/nal de la dr/0a< P/r /"r/ lad/, en el 2r/ces/ de m/lienda de la dr/0a, en es"e cas/ las >/;as de 0#an1$ana s/n "ri"#radas 2ara da=ar la 2ared cel#lar de las cél#las ve0e"ales de n#es"ra dr/0a 3 as6  7acili"ar el in0res/ del s/lven"e al in"eri/r de la cél#laB sin em$ar0/,

"am$ién e:is"ir1n cél#las n/

da=adas, en es"e cas/ la 2ared cel#lar de es"as cél#las 8#e es"1 c/n7/rmada 2/r cel#l/sa "ienen la

ca2acidad de li0ar m/léc#las de l68#id/ l/ 8#e da l#0ar a 8#e es"a es"r#c"#ra cel#l5sica se es2/n;e ca#sand/ as6 8#e se 2r/d#9can es2aci/s in"ermicelares 8#e 2ermi"en el 2as/ del l68#id/ e:"rac"iv/ >as"a el in"eri/r de la cél#la, l#e0/ se 2r/d#ce #na di7#si5n 8#e ca#sa 8#e l/s me"a$/li"/s sec#ndari/s 2asen al s/lven"e >as"a 8#e se lle0a al

e8#ili$ri/ de c/ncen"raci/nes< (@ Las

>/;as de 0#an1$ana "ienen #n #s/ 2/2#lar c/m/ "ran8#ili9an"e #sand/

2ara ell/ in7#si5n de las >/;as< (

D#ran"e la 2r1c"ica se reali9ar/n d/s mé"/d/s de e:"racci5n di0es"i5n 3

maceraci5n, am$as em2leand/

s/l#ci/nes >idr/alc/>/licas< El

e:"rac"/ e"an5lic/ dem#es"ra

"am$ién "ener 2r/2iedades

>i2/0licemian"es< ( P/r /"r/ lad/, en

l/s ensa3/s 2ara la de"erminaci5n de alcal/ides, se de"ermin5 8#e la 2lan"a carec6a de ell/sB n/ /$s"an"e, es"#di/s dem#es"ran 8#e es"a 2lan"a c/n"iene alcal/ides 8#e le dan 2r/2iedades "ran8#ili9an"es, (  es"/

2#ede ser de$id/ a 8#e en el es"#di/ se "ra$a;5 c/n #n mé"/d/ de e:"racci5n dis"in"/ c/ncen"rand/ l/s me"a$/li"/s e:"ra6d/s, 2ara "al cas/ el e:"rac"/ de las >/;as se 2re2ar5 2/r maceraci5n de @ 0 de ma"erial ve0e"al sec/ 3 m/lid/ c/n e"an/l al & des2#és de calen"ar a @ KC, de;and/ en re2/s/ d#ran"e & >/ras< P/s"eri/rmen"e el e:"rac"/ se 4l"r5 3 se c/ncen"r5 en r/"ava2/r a 2resi5n red#cida >as"a se8#edad "/"al 3 2/r úl"im/ se li/4li95< (

(7)

CONCLUSIONES

 La c/rrec"a iden"i4caci5n de las

dr/0as ve0e"ales es #n 2r/ces/

im2/r"an"e 3 de"erminan"e

d#ran"e la inves"i0aci5n de #na es2ecie ve0e"al 3a 8#e es"a 2ermi"e 8#e el inves"i0ad/r "en0a la cer"e9a de 8#e >ar1 #na

inves"i0aci5n a la es2ecie

adec#ada 3 evi"ar1 la div#l0aci5n de da"/s errad/s< EL c/n"r/l de calidad se reali9a c/n & 2r#e$as 8#e se $asan en 2ar1me"r/s

4sic/8#6mic/s 0enerales "ales

c/m/ el 2/rcen"a;e de >#medad 3 de elemen"/s e:"ra=/s, as6 c/m/ la de"erminaci5n del 6ndice de >inc>amien"/, 6ndice de re7racci5n 3 2/der r/"a"/ri/<

 L/s mé"/d/s de e:"racci5n

reali9ad/s en la 2r1c"ica 7#er/n l/s

de 2erc/laci5n, maceraci5n,

di0es"i5n, dec/cci5n e in7#si5n<

L/s mé"/d/s de e:"racci5n

a2licad/s  Annona muricata 7#er/n

l/s de di0es"i5n 3 maceraci5n,

am$/s #sand/ me9clas

>idr/alc/>/licas<

REERENCIAS

@I@LIO5RICAS

1. Coria-Téllez A, Montalvo-Gónzalez E, Yahia E, Obledo-Vázqez E. !evie"# Annona $ri%ata# A %o$&rehen'ive revie" on it' traditional $edi%inal 'e', &h(to%he$i%al', &har$a%olo)i%al a%tivitie', $e%hani'$' o*

a%tion and to+i%it(. Arabian ornal O* Che$i'tr( 'erial on the nternet/. 0213, an 124, %ited A&ril 12, 213/5 Available *ro$# 6%ien%e7ire%t. . Morón ., Morón 7, 8odar'e M. Valora%ión de la

eviden%ia %ient9*i%a &ara re%o$endar Annona $ri%ata :. 0)anábana4 %o$o trata$iento o &reven%ión del %án%er. !ev Cbana ;lant Med nternet/. 212 6e& %itado 213 Abr 12/ 5 1<0 = 4# 13>-1?1. 7i'&onible en# htt&#@@'%ielo.'ld.%@'%ielo.&h&

'%ri&tB'%iartte+tD&idB612?-F>3212222=2222>Dln)Be'

=. Mo)hada$to'i 6, adaeina'ab M, 8iHzad 6, Mohan G, Ali I, Jadir I. Annona $ri%ata 0Annona%eae4# A !evie" o* t' Traditional K'e', 'olated A%eto)enin' and Liolo)i%al A%tivitie'. nternational ornal O* Mole%lar 6%ien%e' 'erial on the nternet/. 021<, l(4, %ited A&ril 12, 213/5 130F4# 1<3<-1<3<?. Available *ro$# A%ade$i% 6ear%h Co$&lete

. Villaato . Te%nolo)9a *ar$a%éti%a# A'&e%to' bá'i%o' de lo' 'i'te$a' *ar$a%éti%o' ( o&era%ione' bá'i%a'# ;lveriza%ión. Editorial '9nte'i'. Madrid. Vol$en 1. 221. =3<-=F1 <. árez , !a$o' 8, Gtiérrez ;, et al.

O&era%ione' ( &ro%e'o'# E+tra%%ión. K8M6M 7AA. 21<# &. 3-33

3. Oviedo O, Gar%9a M, 7iaz C. E+tra%to ( *ra%%ión al%aloidal de Annona $ri%ata %on a%tividad de ti&o an'iol9ti%a en ratone'. !ev. Colo$b. Cien%. N9$. ar$. 22>5 =?014# &. 12<-12.

< Arro(o , Mart9nez , !on%ero' G. E*e%to hi&o)li%e$iante %oad(vante del e+tra%to etanóli%o de hoa' de Annona $ri%ata : 0)anábana4, en &a%iente' %on diabete' ti&o 

(8)

bao trata$iento de )liben%la$ida. An. a%. $ed. 22> 'e&tie$bre5 F20=4# &. 13=-13F

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...