CARACTERÍSTIQUES DELS PUNTS D AIGUA PER A INCENDIS FORESTALS

17  Download (0)

Full text

(1)

0 6 0 9 -IN 1

CARACTERÍSTIQUES DELS PUNTS

D’AIGUA PER

A INCENDIS

FORESTALS

Punts d’aigua de formigó

Punts d’aigua de lona impermeable

Ajuts a la Gestió

Forestal Sostenible 20

20

(2)

1 0 6 0 9 -IN 1

CARACTERÍSTIQUES DELS PUNTS D’AIGUA DE FORMIGÓ

PER

A INCENDIS FORESTALS

Els punts d’aigua de formigó de nova construcció tindran una capacitat mínima de 200 metres cúbics, amb una alçada interior entre els 2,5 i els 3,5 metres i han de ser accessibles a helicòpters i mitjans terrestres.

Els punts que es construeixin semi-soterrats tindran una alçada mínima exterior de 2 metres construïda sobre rasant.

1. Criteris d’ubicació

Tal i com estan definits els punts d’aigua de la xarxa bàsica han de situar-se lluny d’obstacles a l’arribada dels vehicles, tant camions o cotxes com helicòpters. El terreny sobre el que es situen els punts d’aigua ha de ser sensiblement pla i a més a més:

- Fora de la zona de servitud de vies de comunicació (carreteres, ferrocarril, ...).

- A més de 100 metres de les línies d’alta tensió, aerogeneradors i habitatges, i a més de 50 metres d’altres obstacles com a línies elèctriques, telefòniques, talussos.

- En un radi de 20 m de qualsevol punt del dipòsit, no hi haurà obstacles de major alçada que el dipòsit.

- En un radi de 30 m en direcció als vents dominants, no hi haurà obstacles que sobrepassin 4 metres per sobre del límit superior del dipòsit.

- Han de disposar d’auto abastiment, o tenir planificat un sistema d’abastiment factible. - A més de 2,5 km en línia recta d’altres punts o basses d’aigua amb finalitat de prevenció

d’incendis, que siguin funcionals i accessibles per a helicòpters.

Excepcionalment, per raons justificades, el punt d’aigua podrà no complir algun d’aquests requisits, amb informe tècnic justificatiu.

2. Materials de construcció i garantia

El material de construcció serà el formigó, amb un termini de garantia per part del constructor no inferior als 10 anys.

(3)

0

9

-IN

1

3. Criteris d’auto abastament

Els punts d’aigua de la xarxa bàsica han d’auto abastir-se. - Proveir-los amb una canonada des d’una font

- Canalitzar les aigües de pluja fins al dipòsit. Abans d’entrar a la bassa cal fer una petita bassa de decantació o un arenador de grava per eliminar la part de sediments que porta en suspensió.

- Connectar-los a la xarxa urbana d’aigües

- Connectar-lo a una font d’aigua (pou, bassa,...) mitjançant bombeig

Excepcionalment es poden realitzar punts d’aigua sense sistemes d’alimentació sempre i quan no existeixin alternatives a la seva alimentació. En aquest cas, s’haurà de justificar la impossibilitat d’alimentació així com el sistema previst d’emplenament inicial i de manteniment del mateix. Els punts d’aigua han de garantir un nivell mínim del 80% de la seva capacitat durant tot l’any. La canonada d’abastament no pot comportar un risc pels mitjans aeris, pel que ha d’estar integrada en la pròpia paret del punt d’aigua o ben subjecta a la paret exterior sense sobrevolar a l’interior, i allunyada de la zona de sortida preferent dels mitjans aeris.

.

4. Criteris d’accés per mitjans terrestres

Els mitjans terrestres d’extinció, com les bombes rurals pesades (BRP) carreguen en hidrants que estaran alimentats pels punts d’aigua. La canonada de sortida del punt d’aigua cap a l’hidrant té habitualment un diàmetre de 110 mm i està situada uns 20 cm per sobre del fons de la bassa per evitar la sortida de sediments, garantint un cabal de 1000 litres/minut. Aquesta sortida es pot realitzar mitjançant un acoblament a la sortida de fons per la neteja i buidatge del punt d’aigua, o independentment a la mateixa.

(4)

3 0 6 0 9 -IN 1

La canonada que alimenta l’hidrant o punt de carrega de mitjans terrestres ha de ser de polietilè i ha de disposar d’una vàlvula de “palometa” a la sortida del dipòsit per poder tancar el pas d’aigua entre el punt i l’hidrant i poder buidar la canonada a l’hivern (zones amb risc de glaçades) o altres operacions de manteniment.

En determinades situacions prèvia justificació, és possible ometre l’hidrant (no la sortida de fons pel buidatge) quan es pugui justificar que hi ha alternativa operativa al mateix, com podria ser hidrants de la xarxa d’abastament d’aigua del municipi, que contemplin les característiques anteriors.

Camí d’accés a l’hidrant o punt de càrrega:

El camí d’accés per vehicles BRP al punt d’aigua de la xarxa bàsica s’han de complir almenys amb les característiques d’accés secundari que defineix el Pla INFOCAT:

o Una amplada del ferm superior a 3 metres, amb sobre amples cada 100 o 150 metres o Una alçada de caixa lliure d’obstacles de 4 metres

o Un punt per girar completament els vehicles amb diàmetre d’almenys 20 metres prop del punt de càrrega

Excepcionalment, per raons justificades, el camí d’accés podrà no complir algun d’aquests requisits.

Espai de maniobra de càrrega:

On es trobi la connexió de càrrega s’ha de disposar d’un espai suficient per a què, estant un camió estacionat, un segon hi pugui maniobrar sense dificultat. En aquest espai hi ha de cabre una circumferència inscrita de 10 metres de radi o una cruïlla de camins tipus T.

Punt de càrrega per mitjans terrestres:

El punt de càrrega per mitjans terrestres ha d’estar localitzat a més de 25 metres del punt d’aigua per tal que es puguin fer càrregues terrestres simultànies amb els mitjans aeris.

5. Localització i tipologia de l’hidrant

Com a norma general, l’hidrant s’haurà de situar amb un desnivell major als 10 metres des del punt d’aigua. En cas que no sigui possible, haurà de ser degudament justificat.

La localització de l’hidrant ha de complir els criteris d’accés per als mitjans terrestres. En funció de la pressió que doni l’hidrant tenim dos tipus de connexions:

o Si la pressió que pot donar l’hidrant és superior als 100 KPa els vehicles carregaran aigua per gravetat s’han d’instal·lar 2 ràcords BCN 70 i vàlvula de quadradet, a l’interior d’una arqueta. La cota superior de l’arqueta s’ha de situar 5 cm per sobre de la cota del terreny, i amb un mínim de 10 cm de formigonat a l’entorn envoltant. L’entorn ha de tenir drenatge natural cap a l’exterior, per evitar l’aterrament de l’arqueta.

(5)

0

9

-IN

1

2 ràcords BCN 70 i vàlvula de quadradet

o Si la pressió que pot donar l’hidrant és inferior als 100 KPa (aproximadament 10 metres de desnivell) els vehicles carregaran aigua per aspiració i s’han d’instal·lar ràcords STORZ 110. Les connexions STORZ s’han de situar en posició vertical i a una alçada que permeti l’obertura tant de la vàlvula com de la connexió. La porta d’accés ha de tenir unes mides mínimes de 75 cm d’amplada i 100 cm d’alçada. La vàlvula ha de ser de papallona o de comporta, i l’aixeta de volant o quadradet.

L’aixeta ha de permetre el seu accionament amb la mànega instal·lada, no poden haver una separació major de 5 cm entre la porta i l’hidrant Storz.

o També es pot col·locar un hidrant de columna seca amb almenys sortida Storz. 6. Zona de protecció als punts de càrrega dels mitjans terrestres

Per definir la superfície a tractar al voltant del punt de càrrega es poden adoptar com a dimensions mínimes de les zones de protecció les indicades a la taula adjunta.

Dimensions de la zona de protecció als punts de càrrega dels mitjans terrestres

Pendent % Pastura Matollar o plantació

jove molt densa Arbrat amb sotabosc

0-20

25 m 50 m 25 m

20-40 35 m

A l’interior de la zona de protecció dels punts de càrrega dels mitjans terrestres la vegetació ha d’estar tractada, amb una restricció del sotabosc important i una aclarida de l’arbrat fins al 35% del recobriment. Les condicions tècniques en les àrees de baixa càrrega com aquestes queden establertes per l’annex 2 del Decret 123/2005.

7. Criteris d’accés per mitjans aeris

La zona d’accés vindrà definida per la trajectòria d’entrada i sortida al punt d’aigua. Per definir aquesta trajectòria cal tenir en compte el pendent, el vent dominant i la presència d’obstacles com línies elèctriques, línies de comunicacions, aerogeneradors i edificacions. Sempre que sigui possible, cal evitar que aquesta trajectòria coincideixi amb la direcció de sortida i posta del sol durant els mesos d’estiu.

(6)

5 0 6 0 9 -IN 1

o Els 100 metres que envolten el punt han de tenir un pendent d’entrada i sortida inferior al 12.5% lliure d’obstacles. És a dir, als 25 metres de distància del punt l’obstacle màxim no pot superar els 3 metres d’alçada i als 100 metres de distància no superarà els 12,5 metres.

8. Criteris de senyalització

Els punts d’aigua han de ser visibles des de l’helicòpter, per això cal pintar un arlequinat vermell i blanc en els 40 cm superiors del punt d’aigua. Les franges tindran una longitud entre 1,5 i 2 metres. Per a facilitar l’arribada dels mitjans terrestres als punts de càrrega poden instal·lar-se en les cruïlles dels camins d’accés senyals intuïtius i comprensibles. Es proposa una senyalització vertical metàl·lica, de tipus informatiu amb placa principal quadrada blava i una placa complementària informativa de color blanc amb fletxa de direcció i / o distància.

La ubicació de l’hidrant ha d’estar senyalitzat mitjançant una senyal vertical situat a menys d’1 metres de l’hidrant, o be una placa de senyalització homologada.

Cartells informatius i d’avís a la població sobre els punts d’aigua

Els punts d’aigua han d’incloure una senyalització informativa d’almenys 60 cm d’alt i 100 cm d’ample en el mateix punt d’aigua, sobre la porta d’entrada dins del tancat si existís i en el camí d’accés, on s’indicarà que és un punt d’aigua per incendis i que resta prohibit banyar-s’hi. A la part inferior s’indicarà l’entitat responsable del punt d’aigua i els senyals de prohibit banyar-s’hi i perill de lliscament.

9. Criteris per a la fauna Rampa

Els dipòsits de nova construcció s’han de dotar d’una rampa que permeti la sortida dels animals però que, al mateix temps, no suposi cap impediment o risc pels helicòpters de bombers.

Es recomana la instal·lació d’una rampa adossada al lateral del dipòsit que pugi des del nivell inferior al marge superior fins a coronar-lo. La rampa ha de tenir una pendent suau (màx. 30º), una amplada no inferior als 40 cm, i una superfície rugosa.

Les rampes han de ser d’obra, amb paret exterior i cal tenir cura en l’acabat per evitar sortints on es pugui enganxar el bambi com el manegot. S’han de construir paral·leles a la trajectòria d’entrada i sortida dels helicòpters.

Ha de ser suficientment resistent per a permetre el seu ús per en cas d’haver d’accedir a l’interior del dipòsit

(7)

0

9

-IN

1

Abeurador (en funció de l’origen de la captació)

En cas de punts d’aigua d’emplenat natural, aquests disposaran de sobreeixidor que transportarà l’aigua mitjançant canonades a l’exterior de la tanca perimetral del dipòsit, o en la seva absència, a més de 6 metres aigües avall del dipòsit.

Es realitzarà una cubeta d’aigua de formigó amb cota inferior al nivell del terra i pendent en un del costats no superior als 30º. És aconsellable fer l’abeurador amb el llit en pendent, de forma que per un extrem (el d’accés) el nivell d’aigua sigui mínim i per l’oposat assoleixi un metre o més de fondària. Això permet que espècies de diferents requeriments trobin l’hàbitat adequat. També és possible realitzar un abeurador per espècies ramaderes i un segon abeurador arran de terra.

10. Integració visual del punt d’aigua

Es procurarà que els punts d’aigua s’integrin visualment en el territori, sempre i quan aquesta adequació no comporti cap disminució en els condicionats d’ús pels mitjans d’extinció, i sigui tècnicament i econòmicament viable.

11. Criteris per la instal·lació de la tanca perimetral (opcional)

Els punts de recàrrega d’aigua podran disposar d’una tanca que envolti el punt amb la finalitat d’impedir el pas de persones o animals.

Característiques de la tanca:

(8)

7 0 6 0 9 -IN 1

o La tanca ha de disposar d’una porta d’accés d’una amplada mínima d’un metre, tancada amb un cadenat normalitzat.

o Entre la tanca i el límit del punt d’aigua ha de quedar un pas de persones d’amplada entre 1 i 1,5 metres.

No seran subvencionables aquells punts d’aigua que no siguin operatius per mitjans aeris o terrestres.

No és subvencionable l’emplenat dels punts d’aigua.

Tampoc són subvencionables aquells punts d’aigua amb una capacitat inferior a 120 m3.

(9)

0

9

-IN

1

Chek list del punt d’aigua de formigó per a prevenció d’incendis forestals

Criteris d’ubicació

Accessible a mitjans aeris i terrestres d’extinció

A més de 25 metres de qualsevol obstacle

A més de 100 metres de les línies d’alta tensió, aerogeneradors, ..

A més de 100 metres d’obstacles que superin els 12,5 metres de diferencia de cota o En cas d’existir, justificar el motiu

Fora de zona de Servitud de vies de comunicació

8 metres en carreteres convencionals i 25 metres en autopistes i vies preferents

Diferència de cota entre el punt d’aigua i l’hidrant: _____ m

Distància horitzontal entre el punt d’aigua i l’hidrant major de 25 metres

Distància d’altres punts d’aigua de prevenció d’incendis

o En cas de ser inferior a 2,5 km, justificar la construcció del nou punt d’aigua

Sistema d’auto abastiment

□ Xarxa Pública □ Pou □ Font □ Canalització aigües pluges □ Altres:

Camins d’accés entre 3 i 5 metres d’amplada amb sobre-amples disposats cada 100 – 150 metres que permeten el pas creuat de vehicles, amb caixa lliure d’obstacles i vegetació de 4 metres d’alçada i tres metres d’amplada.

Criteris constructius

Capacitat mínima de 200 m3

Tancat perimetral (no superarà l’alçada de les parets del dipòsit)

Alçada interior entre els 2,5 i els 3,5 metres (formigó)

Rampa interior per a la protecció de la fauna

Tipus d’hidrant

o 2 ràcords BCN 70 i vàlvula de quadradet ( pressió > 100 Kpa) o Storz 100 (pressió < 100 Kpa)

Espai de maniobra per la càrrega dels vehicles

Punts de gir dels vehicles proper a l’hidrant

Zona de protecció a l’entorn de l’hidrant

Senyalització del punt d’aigua pels mitjans aeris

Arlequinat vermell i blanc en els 40 cm superiors, amb longituds entre els 150 i 200 cm

Senyalització de l’hidrant pels mitjans terrestres

(10)

9 0 6 0 9 -IN 1

CARACTERÍSTIQUES DELS PUNTS D’AIGUA ENTERRATS DE LONA

IMPERMEABLE PER INCENDIS FORESTALS

Els punts d’aigua de lona de nova construcció tindran una capacitat mínima de 1.000 metres cúbics, i han de ser accessibles als helicòpters i als mitjans terrestres.

1. Criteris d’ubicació

Tal i com estan definits els punts d’aigua de la xarxa bàsica han de situar-se lluny d’obstacles a l’arribada dels vehicles, tant camions o cotxes com helicòpters. El terreny sobre el que es situen els punts d’aigua ha de ser sensiblement pla i a més a més:

- fora de la zona de servitud de vies de comunicació (carreteres, ferrocarril, ...).

- a més de 100 metres de les línies d’alta tensió, aerogeneradors i habitatges, i a més de 50 metres d’altres obstacles com a línies elèctriques, telefòniques, talussos.

- En un radi de 20 m del punt mig del punt d’aigua, no hi haurà obstacles de major alçada que el sobreeixidor de la bassa.

- En un radi de 30 m del punt mig del punt d’aigua en direcció als vents dominants, no hi haurà obstacles que sobrepassin 4 metres per sobre del límit superior del dipòsit.

- Han de disposar d’auto abastiment, o tenir planificat un sistema d’abastiment factible. - A més de 2,5 km en línia recta d’altres punts o basses d’aigua amb finalitat de prevenció

d’incendis, que siguin funcionals i accessibles per a helicòpters.

Excepcionalment, per raons justificades, el punt d’aigua podrà no complir algun d’aquests requisits, amb informe tècnic justificatiu.

2. Materials de construcció i garantia

El termini de garantia per part del constructor del conjunt de l’obra no serà inferior als 10 anys. El termini de garantia del fabricant de la lona ha de ser d’un mínim de 10 anys.

3. Criteris d’autoabastament

Els punts d’aigua de la xarxa bàsica han d’auto abastir-se. - Proveir-los amb una canonada des d’una font

- Canalitzar les aigües de pluja fins al dipòsit. Abans d’entrar a la bassa cal fer una petita bassa de decantació o un arenador de grava per eliminar la part de sediments que porta en suspensió.

- Connectar-los a la xarxa urbana d’aigües

- Connectar-lo a una font d’aigua (pou, bassa, ..) mitjançant bombeig

(11)

0

9

-IN

1

4. Criteris d’accés per mitjans terrestres

Els mitjans terrestres d’extinció, com les bombes rurals pesades (BRP) carreguen en hidrants que estaran alimentats pels punts d’aigua. La canonada de sortida del punt d’aigua cap a l’hidrant té habitualment un diàmetre de 110 mm i està situada uns 20 cm per sobre del fons de la bassa per evitar la sortida de sediments. Aquesta sortida es pot realitzar mitjançant un acoblament a la sortida de fons per la neteja i buidatge del punt d’aigua, o independentment a la mateixa.

La canonada que alimenta l’hidrant o punt de carrega de mitjans terrestres ha de ser de polietilè i ha de disposar d’una vàlvula de “palometa” a la sortida del dipòsit per poder tancar el pas d’aigua entre el punt i l’hidrant i poder buidar la canonada a l’hivern (zones amb risc de glaçades) o altres operacions de manteniment.

En determinades situacions prèvia justificació, és possible ometre l’hidrant (no la sortida de fons pel buidatge) quan es pugui justificar que hi ha alternativa operativa al mateix, com podria ser hidrants de la xarxa d’abastament d’aigua del municipi, que contemplin les característiques anteriors.

Camí d’accés a l’hidrant o punt de càrrega:

El camí d’accés per vehicles BRP al punt d’aigua de la xarxa bàsica s’han de complir almenys amb les característiques d’accés secundari que defineix el Pla INFOCAT:

o Una amplada del ferm superior a 3 metres d’amplada, amb sobre amples cada 100 o 150 metres

o Una alçada de caixa lliure d’obstacles de 4 metres

o Un punt per girar completament els vehicles amb diàmetre d’almenys 20 metres prop del punt de càrrega

Excepcionalment, per raons justificades, el camí d’accés podran no complir aquests requisits. Espai de maniobra de càrrega:

On es trobi la connexió de càrrega s’ha de disposar d’un espai suficient per a què, estant un camió estacionat, un segon hi pugui maniobrar sense dificultat. En aquest espai hi ha de cabre una circumferència inscrita de 10 metres de radi o una cruïlla de camins tipus T.

Punt de càrrega per mitjans terrestres:

El punt de càrrega per mitjans terrestres ha d’estar localitzat a més de 25 metres del punt d’aigua per tal que es puguin fer càrregues terrestres simultànies amb els mitjans aeris.

5. Localització i tipologia de l’hidrant

Com a norma general, l’hidrant s’haurà de situar amb un desnivell major als 10 metres des del punt d’aigua. En cas que no sigui possible, haurà de ser degudament justificat.

La localització de l’hidrant ha de complir els criteris d’accés per als mitjans terrestres En funció de la pressió que doni l’hidrant tenim dos tipus de connexions:

o Si la pressió que pot donar l’hidrant és superior als 100 KPa els vehicles carregaran aigua per gravetat, s’han d’instal·lar 2 ràcords BCN 70 i vàlvula de quadradet a l’interior d’una arqueta.

(12)

11 0 6 0 9 -IN 1

La cota superior de l’arqueta s’ha de situar 5 cm per sobre de la cota del terreny, i amb un mínim de 10 cm de formigonat a l’entorn envoltant. L’entorn ha de tenir drenatge natural cap a l’exterior, per evitar l’aterrament de l’arqueta.

També es pot col·locar un hidrant de columna seca amb almenys 2 ràcords Barcelona.

2 ràcords BCN 70 i vàlvula de quadradet

o Si la pressió que pot donar l’hidrant és inferior als 100 KPa (aproximadament 10 metres de desnivell) els vehicles carregaran aigua per aspiració i s’han d’instal·lar ràcords STORZ 110. Les connexions STORZ s’han de situar en posició vertical i a una alçada que permeti l’obertura tant de la vàlvula com de la connexió. La porta d’accés ha de tenir unes mides mínimes de 75 cm d’amplada i 100 cm d’alçada. La vàlvula ha de ser de papallona o de comporta, i l’aixeta de volant o quadradet.

L’aixeta ha de permetre el seu accionament amb la mànega instal·lada, no poden haver una separació major de 5 cm entre la porta i l’hidrant Storz.

o També es pot col·locar un hidrant de columna seca amb almenys sortida Storz.

6. Zona de protecció als punts de càrrega dels mitjans terrestres

Per definir la superfície a tractar voltant del punt de càrrega es poden adoptar com a dimensions mínimes de les zones de protecció les indicades a la taula adjunta.

Dimensions de la zona de protecció als punts de càrrega dels mitjans terrestres

Pendent % Pastura Matollar o plantació

jove molt densa Arbrat amb sotabosc

0-20

25 m 50 m 25 m

20-40 35 m

A l’interior de la zona de protecció dels punts de càrrega dels mitjans terrestres la vegetació ha d’estar tractada, amb una restricció del sotabosc important i una aclarida de l’arbrat fins al 35% del recobriment. Les condicions tècniques en les àrees de baixa càrrega com aquestes queden establertes per l’annex 2 del Decret 123/2005.

7. Criteris d’accés per mitjans aeris

La zona d’accés vindrà definida per la trajectòria d’entrada i sortida al punt d’aigua. Per definir aquesta trajectòria cal tenir en compte el pendent, el vent dominant i la presència d’obstacles com línies elèctriques, línies de comunicacions, aerogeneradors i edificacions. Sempre que sigui

(13)

0

9

-IN

1

possible, cal evitar que aquesta trajectòria coincideixi amb la direcció de sortida i posta del sol durant els mesos d’estiu.

o Els 25 metres que envolten el centre del punt d’aigua han d’estar nets de tot tipus de vegetació.

o Els 100 metres que envolten el centre del punt d’aigua han de tenir un pendent d’entrada i sortida inferior al 12.5% lliure d’obstacles. És a dir, als 25 metres de distància del punt l’obstacle màxim no pot superar els 3 metres d’alçada i als 100 metres de distància no superarà els 12,5 metres.

El tancat perimetral és un element imprescindible en els punts d’aigua soterrats. en el cas que el tancat s’elevi per sobre de la cota del punt d’aigua és un obstacle que pot intercedir greument en les operacions de càrrega dels mitjans aeris.

8. Criteris per la instal·lació de la tanca perimetral

Els punts de recàrrega d’aigua han de disposar d’una tanca que envolti el punt amb la finalitat d’impedir el pas de persones o animals.

Característiques de la tanca:

o La tanca perimetral s’ha de trobar per sota del talús exterior de coronació. En cas que en algun dels costats no hi hagués talús, aquesta s’ha de situar a més d’un metre de la lona per a permetre el pas de les persones.

o La tanca ha de disposar d’una porta d’accés d’una amplada mínima d’un metre, tancada amb un cadenat normalitzat.

o En cap cas l’alçada de la tanca mesurat dels del punt mig del punt d’aigua, no envairà l’espai aeri definit pel 12,5 % del pendent al voltant del punt d’aigua.

9. Criteris de senyalització

Per a facilitar l’arribada dels mitjans terrestres als punts de càrrega poden instal·lar-se en les cruïlles dels camins d’accés senyals intuïtius i comprensibles. Es proposa una senyalització vertical metàl·lica, de tipus informatiu amb placa principal quadrada blava i una placa complementària informativa de color blanc amb fletxa de direcció i / o distància.

La ubicació de l’hidrant, ha d’estar indicada mitjançant una senyal vertical situat a menys d’1 metres de l’hidrant

Cartells informatius i d’avís a la població sobre els punts d’aigua

Els punts d’aigua inclouran una senyalització informativa d’almenys 60 cm d’alt i 100 cm d’ample en el mateix punt d’aigua, sobre la porta d’entrada dins del tancat si existís i en el camí d’accés, on s’indicarà que és un punt d’aigua per incendis i que resta prohibit banyar-se. A la part inferior s’indicarà l’entitat responsable del punt d’aigua i les senyals de prohibit banyar-se i perill de lliscament.

(14)

13 0 6 0 9 -IN 1

10. Criteris per a la fauna Rampa

Els dipòsits de nova construcció s’han de dotar d’una rampa que permeti la sortida dels animals però que, al mateix temps, no suposi cap impediment o risc pels helicòpters de bombers.

Un sistema acceptat és la construcció d’una rampa rugosa feta amb formigó de granulometria gruixuda, en la que s’han de marcar uns graons molt suaus per facilitar la sortida de persones, però que no han d’arribar a banda i banda per no dificultar la sortida de petits animals. Aquesta rampa s’ha de posar en sec, sobre una doble capa de tela impermeable (per no fer malbé la base) i amb un armat metàl·lic. El formigó perimetral permet fixar la xarxa per a que no l’aixequin els grans mamífers.

Rampa de formigó que compleix els requisits pels mitjans aeris

Lona impermeabilitzant de Polietilè d’alta densitat per basses amb malla soldada d’origen encolada en sec per evitar atrapaments dels mitjans aeris.

No seran subvencionables aquells punts d’aigua que no siguin operatius per mitjans aeris o terrestres.

(15)

0

9

-IN

1

No és subvencionable l’emplenat dels punts d’aigua.

Tampoc són subvencionables aquells punts d’aigua amb una capacitat inferior a 120 m3.

(16)

14 0 6 0 9 -IN 1

Llistat de comprovació del punt

d’aigua enterrats de lona, per a prevenció

d’incendis forestals

Criteris d’ubicació

Accessible a mitjans aeris i terrestres d’extinció

A més de 25 metres de qualsevol obstacle

A més de 100 metres de les línies d’alta tensió, aerogeneradors, ..

Fora de zona de Servitud de vies de comunicació

8 metres en carreteres convencionals i 25 metres en autopistes i vies preferents

Diferència de cota entre el punt d’aigua i l’hidrant: _____ m

Distància horitzontal entre el punt d’aigua i l’hidrant major de 25 metres

Distància d’altres punts d’aigua de prevenció d’incendis superior als 2.500 m

o En cas de ser inferior a 2,5 km, justificar el motiu del nou punt d’aigua

Sistema d’auto abastiment

□ Xarxa Pública □ Pou □ Font □ Canalització aigües pluges □ Altres:

Camins d’accés entre 3 i 5 metres d’amplada amb sobre-amples disposats cada 100 – 150 metres que permeten el pas creuat de vehicles, amb caixa lliure d’obstacles i vegetació de 4 metres d’alçada i tres metres d’amplada.

Criteris constructius

Capacitat mínima de 1.000 m3

Tancat perimetral que no afecti operativitat mitjans aeris

Rampa interior per a la protecció de la fauna

Tipus d’hidrant

o 2 ràcords BCN 70 i vàlvula de quadradet ( pressió > 100 Kpa) o Storz 100 (pressió < 100 Kpa)

Espai de maniobra per la càrrega dels vehicles

Punts de gir dels vehicles proper a l’hidrant

Zona de protecció a l’entorn de l’hidrant

Senyalització de l’hidrant pels mitjans terrestres

(17)

0

9

-IN

1

Manteniment de punts d’aigua

En referència a les actuacions de manteniment dels punts de reserva d’aigua per a extinció d’incendis forestals s’inclouen les dels elements descrits en les característiques dels punts d’aigua per incendis forestals inclosos en aquesta guia.

En el cas de punts d’aigua metàl·lics (xapa), s’inclou els canvis de lona, canvis d’estructura o el recreixement, sempre i quan es presenti un certificat del fabricant que garanteixi la resistència i adaptacions per facilitar l’accés, la càrrega, la senyalització i preses d’aigua

No seran subvencionables aquells punts d’aigua que no siguin operatius per mitjans aeris o terrestres.

No és subvencionable l’emplenat dels punts d’aigua.

Tampoc són subvencionables aquells punts d’aigua amb una capacitat inferior a 120 m3.

Figure

Updating...

References

Related subjects :