• No se han encontrado resultados

L Ajuntament de Barcelona universalitza els ajuts per a la instal lació d ascensors

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "L Ajuntament de Barcelona universalitza els ajuts per a la instal lació d ascensors"

Copied!
8
0
0

Texto completo

(1)

L’Ajuntament de Barcelona

universalitza els ajuts per a la

instal·lació d’ascensors

„

El programa es posarà en marxa el mes de

setembre

„

A la ciutat hi ha prop de 7.000 edificis

d’habitatges susceptibles de poder instal·lar

un ascensor

„

Avui, l’alcalde de Barcelona signa l’acord amb

les diverses entitats col·laboradores d’aquest

programa

Barcelona, 19 de juny de 2008

(2)

I

2

Signatura de l’Acord Programa Ajuts Ascensors

Es vol millorar l’accessibilitat en

els edificis d’habitatges

L’Ajuntament de Barcelona assumeix un dels principals compromisos assolits en Acord de Govern i que es recollirà també en en el Pla d’Habitatge 2008-2016: el de la millora de

l’accessibilitat als edificis d´habitatges. Per això, impulsa aquest Programa d’Ajuts per a la Instal·lació d’Ascensors.

La manca d’ascensors és l’inconvenient més habitual dels habitatges antics de Barcelona (anteriors a 1960), i és especialment important per a la qualitat de vida de la gent gran. En aquest moment, segons dades de l’enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població 2006, la carència d’ascensor afecta al 36,1% de la població major de 65 anys.

ƒ Objectius del Programa i criteris a seguir

El programa, que serà gestionat per l’Institut Municipal del Paisatge Urbà I la Qualitat de Vida, s’ha dissenyat amb quatre objectius bàsics:

1. Universalitat: s’adreça a tots els edificis d’habitatges sense ascensors, amb

possibilitats de ser instal·lats.

2. Millora de la qualitat de vida i de l’accessibilitat als habitatges: factor de

normalització de la vida quotidiana en l’accés des de l’habitatge a l’espai públic.

3. Cohesió social: atenció a persones amb menys recursos; manteniment de

l’estructura residencial; adequació del parc d’habitatges.

4. Equilibri territorial : atenció especial a barris amb més necessitat, com poden ser

La Guineueta o La Trinitat Nova, entre d’altres. I atenent els següents criteris:

¾ Proximitat: La Xarxa d’Oficines d’Habitatge dels districtes atendrà les sol·licituds.

¾ Projecte de ciutat: Col·laboració amb tots els operadors i parts implicades.

¾ Proactiu: L’Ajuntament lidera el Programa, a través de la posada en joc de recursos, assessorament i coordinació amb els agents. Facilitats a les comunitats de propietaris.

¾ Millora de la gestió: Clara, àgil, simple. Un exemple és el projecte pilot de les Bases Reguladores d’Ajuts a la Rehabilitació.

¾ Ajuts Econòmics: Especial atenció a la gent amb menys recursos; que la situació econòmica específica d’algun veí o veïna no sigui un impediment.

(3)

I

3

Signatura de l’Acord Programa Ajuts Ascensors

Uns 7.000 edificis susceptibles

d’instal·lar-hi un ascensor

El programa va adreçat als edificis en què tècnicament és pot instal·lar un ascensor sense que impliqui una modificació important de l’estructura de l’edifici ni afecti els elements privatius dels habitatges. L’estudi realitzat permet establir les següents dades: En els darrers 7 anys s’han instal·lat a la ciutat de Barcelona 1.350 ascensors en edificis construïts, dels quals 600 han obtingut ajuts en els darrers quatre anys.

TOTAL EDIFICIS D’HABITATGE

EDIFICIS D’HABITATGES DE 4 PLANTES O MÉS

EDIFICIS DE 4 PLANTES O MES SENSE ASCENSOR EN

QUÈ ES POT INSTAL·LAR ASCENSOR

74.376

43.419

6.851

En el següent plànol es visualitzen els districtes de Barcelona amb el nombre d’ascensors susceptible d’acollir-se al Programa d’ajuts.

(4)

I

4

Signatura de l’Acord Programa Ajuts Ascensors

Ajuts econòmics de fins al 60%,

assessorament i informació

El programa per a la instal·lació d’ascensors posa a l’abast dels ciutadans: 1) ajuts econòmics (subvenció, ajut complementari i gestió); 2) assessorament (aspectes legals i

tècnics); i 3) informació (a nivell de ciutat, a nivell de barri, i a través dels ens vinculats).

ƒ Ajuts econòmics

ƒ Ajuts generalistes: es pot arribar a subvencionar, segons els casos, el

60% de subvenció a fons perdut; i amb un ‘sostre’ màxim de 45.000 euros, excepte en cas d’itinerari practicable, que será la més alta d’aquest

màxim de 45.000 euros o de 6.000 euros per habitatge.

ƒ Ajut complementari: es tracta d’una subvenció addicional de fins al 100% en cas d’ingressos familiars inferiors a 2 vegades l’IPREM i, en cas de no poder assumir la despesa, la obligació d’inscriure’s en el Registre de la Propietat (amb obligació de retorn en cas de transmissió).

ƒ Gestió: l’Ajuntament garanteix l’agilitat de la gestió i a fer efectiu el

pagament en un màxim de 90 dies des de l’informe tècnic final.

ƒ Condicions: per obtenir l’ajut s’han de complir les següents condicions: 9 Edifici destinat a habitatge

9 No disposar d’ascensor. 9 No haver iniciat obres.

9 Disposar de la corresponent llicència d’obres. 9 Que tingui seguretat estructural.

9 Queden excloses les propietats verticals que vagin destinades a la venda.

(5)

I

5

Signatura de l’Acord Programa Ajuts Ascensors

ƒ Assessorament legal i tècnic

ƒ Legal: es donarà recolzament amb la informació de la normativa aplicable (cas de majories necessàries per a instal·lar un ascensor en comunitats de propietaris o per a la constitució de comunitats de propietaris) o per arribar a

un acord negociat amb la corresponent comunitat

ƒ Tècnic: requeriments bàsics per a la instal·lació de l’ascensor. Anàlisi de les problemàtiques tècniques que es presenten (espai físic). Redacció del

Projecte a càrrec de l’Ajuntament en cas de tractar-se de Polígon/ Barri o realització de l’informe a càrrec de l’Ajuntament per analitzar la viabilitat

de la instal·lació de l’ascensor.

Aquestes són algunes de les propostes d’estudi de polígons i barris:

-La Pau -Sud Oest del Besòs

-El Maresme -Polígon Parera

-Congrés -Baró de Viver

-Ciutat Meridiana -La Trinitat Nova -La Guineueta -Canyelles

-Can Baró -Montbau

(6)

I

6

Signatura de l’Acord Programa Ajuts Ascensors

ƒ Informació a l’abast de tothom

El programa serà gestionat per l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de

Vida, i comptarà amb una important campanya d’informació i difusió.

ƒ A través de la nostra Xarxa d’Oficines de l’Habitatge, repartides pels districtes de la ciutat.

ƒ A nivell de ciutat: s’endegarà una campanya d’informació generalista que anirà reforçada per accions puntuals en els mitjans de comunicació social. ƒ A nivell de barri: es prioritazarà aquells barris que estiguin més

necessitats (és a dir, on hi hagi una mancança més gran d’ascensors) amb estratègia de proximitat.

ƒ Agents vinculats: (Col·legi d’administradors de finques, Cambra de la propietat Urbana, col·legis oficials tècnics, etc.).

(7)

I

7

Signatura de l’Acord Programa Ajuts Ascensors

Una inversió prevista de 96 MEUR

La inversió econòmica prevista per al Programa d’instal·lació d’ascensors a la ciutat de Barcelona, així com la subvenció i la quantia de la subvenció complementària la podem veure reflectida en aquest quadre:

Calendari

ƒ Signatura protocol: 19 de juny

ƒ Mesura de Govern Plenari: 27 de juny

ƒ Concreció Convenis, preparació, campanyes formació oficines, coordinació Serveis Tècnics districtes: 1 al 31 de juliol

(8)

I

8

Signatura de l’Acord Programa Ajuts Ascensors

Amb la col·laboració dels ens

signants

Per tal d’assolir amb eficiència aquests objectius, es fa necessari establir una decidida col·laboració entre l’administració pública i els diferents agents (administradors de finques, propietaris, arquitectes, aparelladors, instal·ladors d’ascensors, constructors i empreses de rehabilitació) implicats en aquests processos de rehabilitació.

Avui l’alcalde de Barcelona signa un conveni amb les següents entitats:

™ Col·legi d’Arquitectes/ Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics: col·laboració técnica i redacció d’informes.

™ Federació d’Associació de Veïns de Barcelona (FAVB): difusió del Programa. ™ Col·legi d’Administradors de Finques: difusió del programa i suport a la gestió. ™ Gremi Empresarial d’Ascensors: construcció i finançament dels ascensors. ™ Cambra de la Propietat Urbana: difusió del Programa i suport a la gestió.

™ Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Catalunya (RiMe) en

representació del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya: construcció i

Referencias

Documento similar

Dicho esto intentaremos comprender cuáles han sido las estrategias, en algunas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, para la atención de las mujeres

Ha realitzat nombrosos concerts tant com a solista o en distintes agrupacions de cambra, posant esment els darrers anys al repertori per a piano a quatre mans i dos pianos actuant

Els veïns del Pla organitzen aquesta festa que, ja en els darrers anys, ha passat a ocupar tot un cap de setmana, amb activitats per a pe- tits i grans que sempre se celebren el

Aquest tram uneix la sortida de la unió dels dos inversors de potència fins l’entrada del quadre de protecció i mesura de la instal·lació fotovoltaica on s’ubicarà

—El vaixell del meu germà —va dir, amb la veu tremolosa, el Corsari Negre.. Llavors, el Corsari Negre, preocupat, va dir

Autoritzar i registrar la instal—lació i l'obertura de salons recreatius i de joc com a establiments autoritzats per a l’explotació i instal—lació de màquines recreatives

Registrar l’obertura de salons recreatius i de jocs com a establiments autoritzats exclusivament per a l’explotació i instal—lació de màquines recreatives de pur

De l’anàlisi qualitatiu d’aquestes dades n’apareixen els següents temes de reflexió: com la introducció de l’instrument ha canviat el discurs dels mestres,

Esta diferencia se materializa en el hecho que el agua puede ser un continente, así pues el agua es un medio que contiene o sustenta objetos: la niña juega en el agua; pero a la vez

En dicha comunicación se pretende profundizar en la comprensión del medio acuático como espacio significativo para el desarrollo psicomotor porqué entendemos que el agua dispone de

Les tres persones que reben el matrimoni Ferrière al port de Barcelona estan vinculades a l’escola Damon de Vallcarca: Ricardo Crespo, que n’era el director; José Forteza era

Els “Estudis sobre un tema de Beethoven” i els “Estudis Simfònics” són obres claus pel que fa a l'evolució que es tracta en aquest projecte, ja que produeixen un trencament

Per aquest projecte un dels serveis més importants que s’utilitza és el servei sincronitzat Atlas Device Sync, que permet sincronitzar les dades emmagatzemades entre

El menú Alumnes permet a l’usuari professor fer consultes sobre els alumnes del seu centre, modificar dades dels alumnes, activar i desactivar els comptes dels alumnes, enviar

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura, Ajuntament de

Seguint el pla de treball especificat a la Regidoria de Medi Ambient, la Brigada Ambiental, constituïda per 7 joves amb edats compreses entre els 18 i 27 anys, ha realitzat una

anunciada. Quan els anuncis es refereixin a activitats socials o benèfico-docents, les tarifes es reduiran en un 50 per cent. Els anuncis de simbologia de serveis

amb el Diable de Sant Roc, els Bastoners de l’Esbart Català de Dansaires amb el flabiolaire Joan Gómez, l’Àliga de la Ciutat, els grallers La Pessigolla, el Lleó de Barcelona,

a) Número d’estacions de recàrrega addicionals: Tres (3) b) El cànon fixat és del DEU PER CENT (10%) de la facturació. Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa

Si bé les polítiques d’acollida a Barcelona es van iniciar als anys vuitanta del segle passat, amb la posada en marxa el 1989 del Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i

Provocar conflicte, crear opinió, reflexionar sobre la relació amb el planeta, però també donar a conèixer a Lynn Margulis, una biòloga que des de la seva doble condició de dona

La finalitat d’aquest projecte és el d’investigar si estan presents els estereotips de gènere en l’etapa d’educació infantil en centres educatius de la ciutat de Reus i

L'Atles dels ocells nidificants de Barcelona (a partir d'aquest moment, abreujat en l’Atles) pretén saber quins ocells nidifiquen dins el perímetre del municipi

L’articulació de la vocació cultural dels joves llibertaris a través dels ateneus permet observar la intensitat de l’afluència juvenil al món llibertari en els primers