Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA

15  Download (0)

Full text

(1)

Facultat de Medicina PLA DOCENT DE L’ASSIGNATURA

DADES GENERALS

Nom de l’assignatura : RADIOLOGIA i MEDICINA FÍSICA GENERAL Codi:

CAMPUS CLINIC: 361443 CAMPUS BELLVITGE: 363847 Tipus : OBLIGATÒRIA

Impartició: SEMESTRAL; 3er CURS

Departaments implicats :

CAMPUS CLINIC: OBSTETRÍCIA i GINECOLOGIA, PEDIATRIA, RADIOLOGIA i MEDICINA

FÍSICA , ANATOMIA

CAMPUS BELLVITGE: CIÈNCIES CLÍNIQUES Nom del professor coordinador :

CAMPUS CLINIC: Francisco Lomeña Caballero CAMPUS BELLVITGE: Luis Prieto Alvarez Membres de l’equip docent:

CAMPUS CLÍNIC:

Carmen Ayuso Colella, Luis Bianchi Cardona, Albert Biete Solà, Concepció Bru Saumell, Lluis Donoso Bach, Benjamín Guix Melcior, Francisco Lomeña Caballero, Robert Nogué Pujal, Mario Pagés Llinás, Javier Pavía Segura, Laura Oleaga Zufiría, Francesca Pons Pons, Marcelo Sánchez González, Isabel Sañudo Martín

CAMPUS BELLVITGE:

Ana Benítez Segura, Concepción Cañas Lozano, Ferran Guedea Edo, José Luis López Moreno Josep Martin Comín, Amadeo Muntané Sánchez, Joan Pera Fàbregas, Luis Prieto Alvarez, Rosa Rotllant Solà, Carles Valls Duran

Crèdits ECTS : 6

Hores estimades de l’assignatura : 150

• Hores presencials: 68-71

• Hores aprenentatge autònom: 79-82

Prerequisits per cursar l’assignatura

Per un correcte seguiment de l’assignatura, l’alumne haurà de tenir les següents competències (coneixements teòrics i resolució de problemes), corresponents a les assignatures de:

1. BIOFÍSICA MÈDICA GENERAL

2. ANATOMIA FUNCIONAL I EMBRIOLOGIA DE L’APARELL LOCOMOTOR 3. ANATOMIA I EMBRIOLOGIA D’ÒRGANS I SISTEMES

4. FISIOLOGIA MÈDICA I 5. FISIOLOGIA MÈDICA II

(2)

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

La Radiologia i Medicina Física General integra quatre especialitats mèdiques: Radiodiagnòstic, Oncologia radioteràpica, Medicina nuclear i Rehabilitació.

Es pretén que l’alumne, en acabar el curs, hagi adquirit coneixements bàsics sobre els fonaments físics de les tècniques emprades en la radiologia i medicina física, conegui les exploracions de diagnòstic per la imatge utilitzades en l’estudi dels diferents òrgans i sistemes, i les aplicacions terapèutiques dels agents físics. Amb això s’establiran les bases perquè, en el segon cicle, puguin adquirir-se coneixements més concrets sobre les aplicacions diagnòstiques, terapèutiques i de rehabilitació dirigits a cada una de les patologies del diferents òrgans i sistemes.

Objectius d’aprenentatge de l’assignatura Referides a coneixements

Coneixement i judici crític de les bases científiques, interpretatives i de la resolució dels problemes del contingut de l’assignatura

- Radiobiologia - Radioprotecció

- Bases físiques del radiodiagnòstic

- Bases físiques i traçadors en medicina nuclear

- Conceptes bàsics en el diagnòstic per la imatge dels diferents òrgans i sistemes - Bases físiques i clíniques de la radioteràpia

- Bases físiques de la rehabilitació i la medicina física

Referides a habilitats, destreses

Competències tècniques:

-Habilitat descriptiva i de identificació:

- Mesures simples de protecció radiològica - Càlculs i mesures de la radiació

- Identificar les estructures anatòmiques normals i la semiologia bàsica en

Radiodiagnòstic

- Identificar les estructures anatòmiques normals i la semiologia bàsica en Medicina Nuclear

- Conèixer els conceptes bàsics de Radioteràpia - Conèixer els conceptes bàsics de Rehabilitació

- Conèixer les diferents tècniques que s’integren en el diagnòstic per la imatge

- Conèixer les indicacions i contraindicacions les exploracions i procediments terapèutics

- Habilitats de maneig (interpretació) i instrumentals (procediments):

Radiodiagnòstic i Medicina Nuclear

- Enunciar els noms de les exploracions radiològiques i de medicina nuclear.

emprades normalment en l’estudi de cada òrgan o sistema, així com les dades fonamentals de la tècnica de realització

- Identificar una exploració i les diferents projeccions, plànols o seqüències de la mateixa

- Reconèixer defectes tècnics de l’exploració que puguin induir a llegir imatges errònies

- Reconèixer i descriure els òrgans i estructures que es vegin en una exploració - Reconèixer i descriure imatges elementals amb les seves característiques - Conèixer els contrastos radiològics

(3)

Oncologia Radioteràpica

- Definir els termes que formen el vocabulari radioteràpic elemental

- Reconèixer les tècniques radioteràpiques de possible aplicació amb les seves característiques

Rehabilitació

- Descriure els sistemes d’avaluació, diagnòstic funcional i procediments terapèutics en rehabilitació.

- Citar i descriure les tècniques de medicina física més utilitzades - Habilitats per resoldre problemes:

- Conèixer la informació i resultats que ofereixen les diferents tècniques

diagnòstiques i terapèutiques així com els seus possibles efectes secundaris.

- Davant dels problemes clínics mes freqüents, decidir quina exploració de

diagnòstic es mes adient.

- Saber integrar el diagnòstic per imatge en el context clínic del pacient - Utilitzar les eines informàtiques referent a imatges diagnòstiques.

Referides a actituds, valors i normes

- Treballar en grup i assumir responsabilitats - Comunicar amb els pacients

- Mostrar una actitud científica i un esperit crític - Treballar respectant les normes de bones pràctiques

- Contribuir a la promoció de la salut i a la prevenció de la malaltia Bloc temàtic o de continguts de l’assignatura

RADIODIAGNÓSTIC MEDICINA NUCLEAR RADIOBIOLOGÍA RADIOPROTECCIÓ RADIOTERAPIA REHABILITACIÓ

Metodologia i organització general de l’assignatura

La docència presencial i semipresencial de l’assignatura constarà de 68-71 hores, distribuïda en 16-20 hores de classes magistrals, 9-10 hores de seminaris, 30-40 hores de pràctiques i 5-6 hores de tutories . El treball de aprenentatge autònom estimat es de 78-82 hores.

Campus virtual:

El campus virtual s’utilitzarà com un espai de comunicació. S’hi penjarà el pla docent i el programa de l’assignatura, S’hi penjaran les transparències que s’usen en les explicacions a classe i tota la informació d’interès (preguntes d’autoavaluació, articles, treballs i enllaços web). Els documents del campus virtual s’actualitzaran contínuament i, per tant, es recomana la seva consulta i ús com a mitjà per aconseguir el material que s’utilitzarà a les classes.

Classes magistrals:

S’impartiran 16-20 classes teòriques, dirigides al grup semestral complert, 1 hora cada classe. Orientades als fonaments i bases metodològiques de radioprotecció, radiobiologia i dels procediments de radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació.

(4)

Seminaris:

S’impartiran 9-10 seminaris, 1 hora cada seminari, interactius i dirigits a grups mes reduïts . Orientats més a aspectes semiologia i d’aplicació clínica dels procediments de radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació.

Tutories:

Tindran lloc 5-6 tutories, de 1 hora, dedicades a radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació.

L’alumnat pot rebre atenció, consultar i discutir qüestions de l’assignatura amb el professorat durant l’hora de tutoria.

Pràctiques:

30-40 hores de pràctiques clíniques de radiologia i medicina física, impartides en grups de màxim 10 alumnes i amb les següents activitats:

• Visita a les instal·lacions de radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació • Assistir a la realització d’exploracions i procediments terapèutics de radiodiagnòstic,

medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació

• Interpretació d’imatges i casos clínics de radiodiagnòstic convencional, tomografia computeritzada, ressonància magnètica, ecografia i medicina nuclear

Avaluació

• Procediment

Es realitzarà una avaluació continuada, per valorar els coneixements i les habilitats adquirits per l’alumnat durant el període de pràctiques i una avaluació final de totes les activitats de treball presencial, que inclourà tot el temari de classes teòriques, pràctiques i de seminaris.

L’avaluació final consisteix en un examen escrit de 10-15 preguntes sobre procediments diagnòstics i terapèutics i un test escrit de 60-100 preguntes amb 5 respostes, de las quals només una es correcte. L’assistència a las classes pràctiques es obligatòria i per poder optar a l’avaluació final l’alumnat hauria d’assistir a un 80% de les pràctiques.

L’alumnat podrà optar per una avaluació única sempre que ho sol·liciti amb antelació. La prova de l’avaluació única inclourà tot el temari de classes teòriques, pràctiques i de seminaris i constarà d’una avaluació pràctica i d’una avaluació teòrica.

• Criteris d’avaluació

Es tindran en compte la participació a les pràctiques i seminaris i les qualificacions obtingudes a les avaluacions continuada i final.

• Criteris de qualificació final (prova de síntesi)

A la prova de síntesi final es valoraran les dos avaluacions, la continuada i la final, de forma integrada.

• Sistema de puntuació i ponderació

Per a la qualificació final, el pes relatiu de l’avaluació continuada serà del 40% i el de l’avaluació final serà del 60 %.

(5)

Fons d’informació bàsica

Generals

Sanchez Pedrosa C, Casanova R. Tratado de Diagnóstico por la Imagen (2ª Ed.). Aravaca: Mcgraw-Hill / Interamericana de España, SA, 2003.

Mercader JM, Viñuela F. Neuroradiología diagnóstica y terapéutica. Barcelona: Masson, 2004.

Gil Gayarre M et al. Manual de Radiología Clínica. Mosby/Doyma. Barcelona, 2001

Radiodiagnòstic

Novelline RA. Fundamentos de Radiología. Barcelona: Masson Elsevier, 2003.

Brant WE, Helms CA, Webb RW. Fundamentos de TAC Body (2ª Ed.). Madrid: Marban, 1999.

Middleton, Kurtz, Hetzberg. Ecografía. Ed Marban. Madrid, 2006

Monografía SERAM, aprendiendo los fundamentos de la Resonancia Magnética Editorial Panamericana. ISBN 8479038993

http://www-rayos.medicina.uma.es/rmf/rmf.htm http://www.eurorad.org

http://www.auntminnie.com

Medicina Nuclear

Jesús Mallol. Manual de Radiofarmacia. Ediciones Diaz de Santos; 2008 Gopal B. Saha. Fundamentals of Nuclear Pharmacy. 2a ed. Springer; 2004

S. R. Cherry, J. Sorenson, M. Phelps. Physics in Nuclear Medicine. Ed. Saunders; 2003 Carrió I, González P. Medicina Nuclear. Aplicaciones clínicas. Barcelona: Masson, 2003 Soriano Castrejon A, Martín Comín J, García Vicente AM. Medicina Nuclear en la Práctica Clínica. Aula Médica. Madrid 2009.

Peter Valk y cols. Positron Emission Tomography: Basic Sciencie and Clinical Practice. Springer. London 2003

Peter J Ell, Sam S Gambhir. Nuclear Medicine in Clinical Diagnosis and Treatment. Churchill Livingstone. 3 Ed. London, 2004

Radioteràpia

Hall E. Radiobiology for the Radiologist. Lippincott Ed 6ª edició. Philadelphia 2006

Calvo F, Biete A. et al. Oncología Radioteràpica: Principios, métodos, gestión y práctica clínica. Aran ed. Madrid, 2010

Pérez and Brady’s . Principles and Practice of Radiation Oncology. Lippincott 5ª ed. Philadelphia 2008

(6)

Biete A. Radioterapia en el Tratamiento del Càncer. Doyma. Barcelona, 1990

Rehabilitació

Manual SERMEF de Rehabilitación y Medicina Física Editoral Panamericana. ISBN 84-9835-114-6.

Hamonet CL, Heuleu J N. Manual de rehabilitación. 2a ed. Barcelona: Masson; 1990. Michell Cameron. Agentes fisicos en rehabilitacion: de la investigacion a la practica. Ed Diaz de Santos. Madrid, 2009.

Guias de practica clinica de la sociedad española de rehabilitacion (sermef) http://sermef-gpc.dynalias.org/springgpc/ver_guias_por_temas.htm

(7)

Facultat de Medicina PROGRAMA DOCENT DE L’ASSIGNATURA DADES GENERALS

Nom de l’assignatura : RADIOLOGIA i MEDICINA FÍSICA GENERAL CAMPUS: CLINIC

Classes magistrals hores : 16 Seminaris hores : 9

Practiques clíniques hores : 40 Tutories hores : 6

Programa Classes Magistrals

• S’impartiran 16 classes teòriques, dirigides al grup semestral complert, 1 hora cada classe. Orientades als fonaments i bases metodològiques de radiobiologia i radioprotecció i dels procediments de radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació.

• Continguts

1.- Definició i objectius de l’ assignatura

Definició de Radiologia i Medicina Física.

Radiodiagnòstic, Medicina Nuclear, Radioteràpia i Rehabilitació Conceptes i continguts Metodologia docent de la assignatura

Terminologia radiològica elemental La imatge digital. La radiologia seccional. Plans ortogonals Objectius cognitius, psicomanuals i afectius de la assignatura Panorama actual del diagnòstic per la imatge

2.- Radiobiologia

Característiques de la interacció radiació-matèria viva Mecanismes d’acció de les radiacions ionitzants Resposta cel·lular a les radiacions ionitzants Radiosensibilitat

Efectes radiobiològics directes: Resposta sistèmica i síndrome d’irradiació aguda Efectes radiobiològics a l’embrió i al fetus.

Efectes radiobiològics estocàstics somàtics Efectes radiobiològics hereditaris

3.- Radioprotecció Concepte i necessitat Radiació de fons i afegida

(8)

Contaminació i irradiació. Unitats

Organismes reguladors i normativa legal Procediments en àrees sanitàries

Àrees d’accés restringit

Principis bàsics de radioprotecció en Radiodiagnòstic, Radioteràpia i Medicina Nuclear 4.- Bases físiques en Radiodiagnòstic

Definició dels raigs X Tub de raigs X

Principis de la tomografia computeritzada i evolució tecnològica Reconstrucció de la imatge

Fenomen de la ressonància

Contrast de la imatge en ressonància Contraindicacions

5.- Bases físiques de la ecografia y semiologia bàsica Definició dels patrons bàsics, terminologia i aplicacions Concepte d’ecografia intervencionista

Concepte de Doppler, física i aplicacions. Imatges tipus

6.- Bases de la medicina nuclear diagnòstica (gammagrafia i SPECT) Radioisòtops i radiotraçadors

Mecanismes de localització Instrumentació i tipus d’exploració

Gammagrafia: Base metodològica i aplicacions generals Tomografia SPECT: Base metodològica i aplicacions generals 7.- Bases de la medicina nuclear diagnòstica (PET)

Base metodològica de la tomografia PET. Instrumentació. Radioisòtops. Radiotraçadors Tipus d’exploracions

Aplicacions generals

8.- Introducció a la radiologia toràcica

Descripció de las tècniques radiològiques utilitzades Radiografia de tòrax y les seves projeccions

Tomografia computeritzada de tòrax

Indicacions fonamentals de las tècniques radiològiques toràciques Anatomia radiològica bàsica toràcica.

9.- Introducció a la radiologia digestiva

Descripció de les tècniques radiològiques: Radiografia de abdomen. Estudis amb contrast baritat. Ecografía. Tomografia computaritzada. Ressonància magnètica.

Lesions elementals.

Indicacions fonamentals de las tècniques d’imatge en la patologia digestiva Anatomia radiològica bàsica abdominal

10.- Introducció a la radiologia genitourinària

Descripció de las tècniques radiològiques utilitzades: Radiografia de abdomen. Urografía endovenosa i cistografia. Tomografia computeritzada i Ressonància magnètica.

Anatomia radiològica bàsica. Lesions elementals.

(9)

11.- Introducció a la radiologia del sistema nerviós central Anatomia radiològica del SNC

TC craneoencefàlic: Tècnica, Indicacions, Lesions elementals RM encefàlica i medul·lar: Tècnica. Indicacions. Lesions elementals

Angiografia cerebral i dels troncs supraaòrtics, diagnòstica i terapèutica: Modalitats Indicacions actuals. Lesions elementals. Procediments terapèutics oclusius i dilatadors endovasculars

Vertebroplàsties: Tècnica. Indicacions

12.- Introducció a la radiologia múscul-esquelètica

Descripció de las tècniques radiològiques utilitzades: Radiografia simple. Tomografia computeritzada, Ressonància magnètica i Ecografia.

Anatomia radiològica bàsica.

Lesions elementals. Indicacions principals

13.- Introducció a la radiologia de la mama i pelvis femenina Anatomia radiològica normal

Modalitats radiològiques en el diagnòstic de la patologia de la mama i de la pelvis femenina Utilitat de Rx, ecografia, RM i TC

Semiologia bàsica de les patologies de la mama i de la pelvis femenina Revisió de les patologies més freqüents

14. - Bases físiques i tecnològiques en radioteràpia Concepte de radiació i tipus. Lleis bàsiques. Interacció de les radiacions amb la matèria. Generació del feix de radiació

L’accelerador lineal. Accessoris i procediments.

15. - Bases i aplicacions de la medicina nuclear terapèutica

Base metodològica i conceptes fonamentals de la teràpia amb radiofàrmacs. Radioisòtops . Vies d’administració i tipus de teràpia

Aplicacions de la teràpia metabòlica

Teràpia metabòlica amb radioiode en patologia tiroïdal 16. - Introducció a la medicina física i rehabilitació

Historia Clínica en rehabilitació: valoració física y funcional

Agents físics terapèutics i aplicacions en Rehabilitació: Electroteràpia, Ultrasons, Ona curta i microona, magnetoteràpia i LASER

Aplicacions clíniques • Professors implicats

Carmen Ayuso Colella, Luis Bianchi Cardona, Albert Biete Solà, Concepció Bru Saumell, Lluis Donoso Bach, Benjamín Guix Melcior, Francisco Lomeña Caballero, Laura Oleaga Zufiría, Francesca Pons Pons, Isabel Sañudo Martín

(10)

• Horari: Grup C1

- Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous, de 14:00 a 15:00 hores Del 12 de setembre al 9 d’octubre de 2012

- Divendres, de 14:00 a 15:00 hores. 14, 21 i 28 de setembre de 2012

Grup C2-

- Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous, de 14:00 a 15:00 hores Del 11 de febrer al 12 de març de 2013

Programa Seminaris

• S’impartiran 9 seminaris, dirigits a 2 grups de màxim 50 alumnes per grup, 1 hora cada seminari. Orientats a aspectes d’aplicació clínica dels procediments de radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació.

• Continguts

1.- Semiologia del sistema muscul-esquelètic

Semiologia bàsica de la patologia òssia i musculotendinosa Indicacions fonamentals de las tècniques radiològiques 2.- Estudi per la imatge de la patologia hepatobiliar

Algoritmes diagnòstics per les patologies més freqüents

Imatges típiques de ecografia, tomografia computeritzada i ressonància magnètica 3.- AVC isquèmic y hemorràgic

Diagnòstic radiològic

Imatges patològiques elementals Protocols radiològics actuals

4.- Semiologia de radiologia digestiva

Lesions parietals: imatges d’addició i de sostracció

Alteracions en el calibre de les nanses intestinals: dilatació i estenosi. Lesions intra i extraluminals

Abdomen agut 5.- Semiologia pulmonar

Semiologia radiològica pleural i mediastínica

Semiologia radiològica pulmonar: patrons pulmonars, nòduls i masses, lesions quístiques Semiologia radiològica de l’arbre bronquial

6.- Patologia cardiovascular diagnòstica i possibilitats terapèutiques Patologia aòrtica: Mètodes d’imatge. Tècniques intervencionistes

Patologia cardíaca: Mètodes d’imatge. Patologia congènita. Miocardiopaties. Tumors 7.- Estudi per la imatge de la hematúria

(11)

Tècniques utilitzades i semiologia bàsica de la hematúria

Estudi per la imatge del pacient amb hematúria: Algoritme diagnòstic e implicacions terapèutiques

8.- Aplicacions clíniques de la medicina nuclear (gammagrafia i SPECT)

Interpretació d’ imatges i aplicacions de la gammagrafia òssia en patologia benigna i maligna dels sistema esquelètic.

Interpretació d’ imatges i aplicacions de la SPECT en patologia cardiovascular 9.- Aplicacions clíniques de la medicina nuclear (PET)

Interpretació d’imatges en oncologia

Aplicacions de la PET en el pacient amb càncer

Interpretació d’imatges en patologia del sistema nerviós central Aplicacions en malalties neurològiques i psiquiàtriques

• Professors implicats

Carmen Ayuso Colella, Luis Bianchi Cardona, Concepció Bru Saumell, Lluis Donoso Bach, Francisco Lomeña Caballero, Laura Oleaga Zufiría, Mario Pagés Llinás, Francesca Pons Pons, Marcelo Sánchez González

• Horari: Dimarts i Dijous, de 14:00 a 15:00 i de 15:00 a 16:00 C1- 1er torn: Del 11 d’octubre al 25 d’octubre 2012 C1- 2n torn: Del 25 d’octubre al 13 de novembre 2012 C2- 1er torn: Del 14 de març al 4 d’abril de 2013 C2- 2n torn: Del 4 d’abril al 18 d’abril de 2013 mpetències que es desenvolupen en l’assignatura Programa pràctiques

• S’impartiran 20 pràctiques, en 8 grups, de 10 alumnes, 2 hores cada pràctica. Son d’assistència obligatòria. L’alumne per poder optar a l’avaluació final hauria d’assistir a un 80% de les pràctiques. Seran distribuïdes segons el següent esquema:

ƒ Presentació del programa, del contingut i activitats de les pràctiques (1hora) ƒ Radiodiagnòstic: 9 pràctiques (18 hores)

ƒ Medicina Nuclear: 4 pràctiques (8 hores) ƒ Radioteràpia: 3 pràctiques (6 hores) ƒ Rehabilitació: 2 pràctiques (4 hores)

ƒ Avaluació de les pràctiques (examen escrit, 1 hora)

• Continguts

ƒ Aprenentatge de la instrumentació i la metodologia de les exploracions i procediments diagnòstics i terapèutics de radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació ƒ Assistència a la realització a pacients d’exploracions i procediments diagnòstics i

terapèutics de radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació

ƒ Visita a les instal·lacions de radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia i rehabilitació ƒ Interpretació d’imatges i casos clínics de radiodiagnòstic convencional, tomografia,

ressonància magnètica i ecografia, penjats en format electrònic al Campus Virtual ƒ Interpretació d’imatges i casos clínics de medicina nuclear

(12)

ƒ Pràctiques de Radiodiagnòstic

- Rx 1: Anatomia i Semiologia bàsica del Tòrax i Mama - Rx 2: Anatomia i Semiologia bàsica del Sistema Nerviós - Rx 3: Anatomia i semiologia bàsica de l’abdomen i la pelvis

- Rx 4: Anatomia i Semiologia bàsica del Sistema Múscul-esquelètic

- Rx 5: Assistència a l’adquisició d’estudis de Tomografia computeritzada i Ressonància magnètica

- Rx 6.: Assistència a l’adquisició d’estudis de Radiologia Convencional Contrastada - Rx 7: Assistència a la realització d’estudis d’Ecografia i de Radiologia Vascular - Rx 8: Visita als Serveis de Radiodiagnòstic, Medicina Nuclear i Radioteràpia - Rx 9: Resoldre casos radiològics penjats al Campus Virtual

- Rx 10: Resoldre casos radiològics penjats al Campus Virtual ƒ Pràctiques de Medicina Nuclear

- MN1: Hora 1- Preparació de radiofàrmacs en medicina nuclear Hora 2:- Realització d’exploracions de medicina nuclear

- MN 2: Hora 1- Instrumentació en medicina nuclear Hora 2- Tècnica d’exploració del gangli sentinella

- MN 3: Interpretació d’imatges i casos clínics de gammagrafia i tomografia per emissió de fotons (SPECT)

- MN 4: Interpretació d’imatges i casos clínics de tomografia per emissió de positrons (PET) ƒ Pràctiques de Radioteràpia

- RT 1: L’utillatge tecnològic en radioteràpia

- RT 2: Planificació i dosimetria. Utillatge en braquiteràpia

- RT 3: Presentació i discussió de casos clínics de radioteràpia externa i braquiteràpia ƒ Pràctiques de Rehabilitació

- RH 1: Practica semipresencial, penjada al campus virtual.

Avaluació física-funcional (moviments, forces, to, reflexes, coordinació):

Valoració del membre superior (40% dels casos); valoració del membre inferior (40%

dels casos); valoració del raquis (20% dels casos)

- RH 2: Sistemes instrumentals de rehabilitació i aplicació en la pràctica clínica: Cinesiteràpia, mecanoteràpia, exercici terapèutic (40% dels casos)

Electroteràpia, diatèrmia, ultrasons, fototeràpia, magnetoteràpia (40% dels casos)

Readaptació funcional, facilitació propioceptiva, ajudes tècniques aplicades (20% dels

casos)

• Professors implicats

Carmen Ayuso Colella, Luis Bianchi Cardona, Albert Biete Solà, Concepció Bru Saumell, Lluis Donoso Bach, Francisco Lomeña Caballero, Robert Nogué Pujal, Laura Oleaga Zufiría, Mario Pagés Llinás, Javier Pavia Segura, Francesca Pons Pons, Marcelo Sánchez González, Isabel Sañudo Martín

• Horari: Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous, de 9:00 a 11:00 i de 11:00 a 13:00 hores (excepte la presentació i l’avaluació)

C1: Grups 1-8: Presentació, 28 de setembre de 2012, de 14:00 a 15:00

Grups 1-4 (1er torn) : Del 8 al 22 d’octubre de 2012

Grups 5-8 (2n torn) : Del 29 d’octubre al 12 de desembre de 2012

Grups 1-4 (1er torn) : Avaluació pràctiques, novembre 2012 (dia i hora per decidir)

(13)

C2: Grups 1-8: Presentació, 28 de febrer de 2013, de 14:00 a 15:00

Grups 1-4 (1er torn) : Del 11 de març al 2 d’abril de 2013 Grups 5-8 (2n torn) : Del 22 d’abril al 23 de maig de 2013

Grups 1-4 (1er torn) : Avaluació pràctiques, abril 2013 (dia i hora per decidir)

Grups 5-8 (2n torn) : Avaluació pràctiques, maig 2013 (dia i hora per decidir)

Tutories

• Tindran lloc 6 tutories, de 1 hora, dirigides al grup semestral complert. Son d’assistència voluntària i es dedicaran al programa docent , a radiodiagnòstic , a medicina nuclear, a radioteràpia i a rehabilitació. L’alumnat pot rebre atenció, consultar i discutir qüestions de l’assignatura amb el professorat durant l’hora de tutoria.

• Horari: Segons disponibilitat.

C1: 13 de setembre 2011 (Programa docent de l’assignatura)

La resta de tutories es faran a demanda dels alumnes durant el semestre i es convocaran mitjançant un anunci al Campus Virtual

C2: 14 de febrer 2011 (Programa docent de l’assignatura)

La resta de tutories es faran a demanda dels alumnes durant el semestre i es convocaran mitjançant un anunci al Campus Virtual

(14)

Facultat de Medicina AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA DADES GENERALS

Nom de l’assignatura : RADIOLOGIA i MEDICINA FÍSICA GENERAL CAMPUS: CLINIC

CODI: 361443

Avaluació

• Procediment

1. Avaluació continuada

Es realitzarà una avaluació continuada durant el període de pràctiques, per valorar la participació i l’aprenentatge de l’alumnat durant les pràctiques. Cada professor responsable de pràctica controlarà l’assistència dels alumnes a cada una de les seves practiques i notificarà si algun dels alumnes té una participació destacada. Per valorar l’aprenentatge se utilitzaran els tests de les pràctiques semipresencials penjades al campus virtual.

Al final del període de pràctiques es farà una avaluació pràctica per valorar els coneixements i les habilitats adquirits per l’alumnat durant aquestes activitats. Només podran presentar-se a

aquesta avaluació pràctica els alumnes que hagin assistit a un 80% o més de les pràctiques. Aquesta avaluació pràctica és un examen escrit amb preguntes curtes sobre 10

imatges o casos clínics que tractaran dels procediments diagnòstics i terapèutics treballats a les

pràctiques i seminaris.

Al final de totes les activitats de treball presencial es farà una avaluació teòrica que inclourà tot el temari de classes teòriques, pràctiques i de seminaris. Només podran optar a l’avaluació teòrica els alumnes que s’hagin presentat a l’avaluació pràctica. Aquesta avaluació teòrica es un test escrit de 100 preguntes amb 5 respostes, de las quals quatre son distractors i només una es correcte.

2. Avaluació única

L’alumnat podrà optar per una avaluació única sempre que ho sol·liciti amb antelació. La prova de l’avaluació única inclourà tot el temari de classes teòriques, pràctiques i de seminaris i constarà d’una avaluació pràctica i una avaluació teòrica, amb el mateixos procediments descrits per l’avaluació continuada.

• Criteris d’avaluació

1 Avaluació continuada

L’avaluació continuada durant les pràctiques es farà amb els informes dels professors

encarregats de pràctiques i les respostes a les preguntes dels test de les pràctiques semipresencials. Cada alumne rebrà una de les següents qualificacions: Destacat (de 8 a 10), apte (5 a 8) o deficient (de 0 a 5). La qualificació de destacat sumarà 1 punt més a la nota de

(15)

l’avaluació pràctica. La qualificació d’apte no modificarà la nota de l’avaluació pràctica i la qualificació de deficient restarà 1 punt a la nota de l’avaluació pràctica,

En l’avaluació pràctica, cada imatge o cas clínic contestat correctament valdrà 1 punt. La nota de aquesta prova escrita pràctica serà del 0 al 10. Aquesta nota es modificarà segons la qualificació de l’ avaluació continuada durant el període de pràctiques.

L’avaluació teòrica es puntuarà tenint en compte que el 65 % de respostes vàlides equivaldrà a 5 punts. No es comptaran punts negatius a les respostes errònies. La puntuació obtinguda en aquesta avaluació serà també del 0 a 10 punts.

2 Avaluació única

La qualificació de l’avaluació pràctica i de l’avaluació teòrica es farà seguint els mateixos criteris que per les proves de l’avaluació continuada.

• Criteris de qualificació final (Prova de Síntesi)

Per la qualificació final es valoraran les dos avaluacions, la pràctica i la teòrica, de forma integrada.

• Sistema de puntuació i ponderació

Per a la qualificació final, el pes relatiu de l’avaluació pràctica serà del 40% i el pes relatiu de

l’avaluació teòrica serà del 60% .

Per aprovar l’assignatura cal una puntuació final mínima de 5 punts (qualificació d’aprovat). Per accedir a Matrícula d’Honor, l’alumne haurà obtenir una puntuació final de 9 o 10 punts (qualificació d’excel·lent) i tenir una qualificació destacada en l’avaluació continuada.

La revisió dels exàmens es farà de forma individual amb l’alumne, prèvia sol·licitud de cita a la Secretaria del Departament. El límit establert per demanar cita prèvia es fins a 4 dies hàbils a partir de la data de publicació de les qualificacions al Punt d’informació i al Campus Virtual.

Figure

Updating...

References

Related subjects :