Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l eficàcia d aquest conveni que subscriuen amb les següents,

Texto completo

(1)

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CONSELL COMARCAL DEL GARRAF i

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JOAN BAPTISTA I PER A L’ADQUISICIÓ

D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL EN EMPRESES EN EL MARC DEL PROGRAMA 30

PLUS REGULAT PER L’ORDRE TSF/132/2018, DE 30 DE JULIOL.

Sitges, 21 de gener de 2021

REUNITS:

D’una part, la senyora Abigail Garrido Tinta, amb NIF en qualitat de Presidenta, de Consell Comarcal del Garraf i

D’altra part, el senyor Albert Oliver-Rodés Sen, amb DNI en qualitat d’Administrador de

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL SANT JOAN BAPTISTA,

MANIFESTEN:

I. L’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, estableix les bases reguladores per a per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys.

II. La Resolució TSF/3570/2019, de 19 de desembre, obre la convocatòria anticipada per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions, corresponents a la Línia 1, Entitats promotores; modificada per la Resolució TSF/2320/2020, de 9 de setembre; i la Resolució TSF/2689/2020, de 15 d’octubre per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 2, Entitats contractants del Programa 30 Plus. III. Aquest Programa té com a finalitat la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

IV. En data 30/06/2020, el Consell Comarcal del Garraf ha presentat al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al Programa 30 Plus i en data 21/10/2020, el/la director/a del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament, per la qual se subvencionen les actuacions previstes en el Programa presentades per el Consell Comarcal del Garraf

V. Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista manifesta la seva voluntat de participar en el Programa 30 Plus, mitjançant la contractació de persones participants.

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a l’eficàcia d’aquest conveni que subscriuen amb les següents,

CLÀUSULES: Primera. Objecte

Aquest conveni entre el Consell Comarcal del Garraf i Fundació Privada Hospital Sant Joan

Baptista té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la

implementació de l’actuació d’Experiència professional mitjançant contracte laboral del Programa 30 Plus. G 1 4 6 N 3 0 P L U S -0 2 1 -0 8

(2)

G 1 4 6 N 3 0 P L U S -0 2 1 -0 8

Aquest conveni és d’aplicació per a totes les contractacions que subscrigui l’entitat contractant en el marc d’aquest Programa.

Segona. Compromisos de les parts

I. Entitat promotora, associada o vinculada.

El Consell Comarcal del Garraf atendrà a 30 persones desocupades de 30 i més anys, d’acord amb la resolució d’atorgament de data 21/10/2020.

El Consell Comarcal del Garraf té la consideració d’entitat col·laboradora del SOC pel que fa a la selecció d’empreses que duran a terme la contractació de participants en el Programa i a la subscripció de conveni amb les empreses seleccionades.

El Consell Comarcal del Garraf desenvoluparà, entre d’altres, l’actuació d’acompanyament en el procés de contractació i formació. Les tasques de la persona tutora, vinculades a l’experiència professional, seran les següents:

- Identificar les persones de l’àmbit territorial d’actuació més adequades per a les ofertes de treball definides en l’actuació de prospecció, d’acord els requisits de la normativa i els de l’oferta de treball, seguint el model de selecció per competències.

- Dotar a aquestes persones de les eines i estratègies adequades per afrontar el procés de selecció i la possible contractació laboral per part de l’entitat contractant.

- Dissenyar el pla formatiu adaptat a la persona seleccionada i al lloc de treball.

-

Fer el seguiment de la formació i de la contractació laboral de la persona participant,

mitjançant un pla d’acompanyament individualitzat per desenvolupar i mantenir el lloc de treball.

-

Establir un protocol de comunicació amb el personal referent de l’entitat contractant per

realitzar un seguiment conjunt de la contractació laboral de la persona participant i resoldre les possibles incidències que puguin sorgir.

- Assegurar-se que les persones participants siguin donades d’alta al GIA a la corresponent acció de TUTORIA des del primer dia que entren al programa, ja sigui a través del contracte o de la formació (en el cas que aquesta es realitzi prèviament).

Les persones participants rebran, per part del Consell Comarcal del Garraf una formació adequada a les característiques del lloc de treball a desenvolupar.

II. Entitat contractant seleccionada.

Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista declara que compleix amb els requisits que

estableix l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per ser beneficiària dels ajuts previstos per a la contractació de les persones participants.

Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista es compromet a designar una persona referent

d’entre el seu personal treballador que s’encarregui d’informar, orientar, ensenyar i supervisar la persona contractada en relació a com ha de desenvolupar les tasques vinculades al lloc de treball. També haurà de comunicar al Consell Comarcal del Garraf les dades i la qualificació professional de la persona designada com a referent.

(3)

G 1 4 6 N 3 0 P L U S -0 2 1 -0 8

Els contractes laborals subscrits en el marc d’aquest Programa han d’incloure els logotips del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, del Servicio Público de Empleo Estatal i del Ministeri de Treball, i Economia Social. Aquests contractes, a més, hauran d’incorporar la següent clàusula on es fa referència que es tracta d’un contracte subvencionat:

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol. Les persones participants han de desenvolupar obligatòriament les actuacions de formació, acompanyament i contracte de treball”.

III. Relacions entre l’entitat promotora, associada o vinculada i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

El Consell Comarcal del Garraf serà l’única interlocutora amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, als efectes d’implementació, seguiment i control d’actuacions del Programa.

Al final del programa el Consell Comarcal del Garraf haurà de presentar, juntament amb els contractes subscrits, els convenis de col·laboració amb les entitats que han contractat les persones participants.

IV. Experiència professional en empreses.

L’experiència professional en empreses de les persones participants en el Programa s’instrumenta mitjançant la formalització d’un contracte de treball, d’acord amb el que disposa la base 5.2 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

Aquest conveni s’haurà de formalitzar entre el Consell Comarcal del Garraf i Fundació Privada

Hospital Sant Joan Baptista quan l’entitat contractant contracti les persones participants del

Programa.

L’entitat promotora serà la responsable de comprovar que les persones participants estiguin inscrites a l’Oficina de Treball i en situació de demandant d’ocupació no ocupat (DONO) en el moment d’entrar en el programa.

Les dades de les persones contractades, les modalitats contractuals utilitzades, la seva durada i el nombre de contractes subscrits que preveu realitzar Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista es relacionaran mitjançant l’annex o els annexos que s’adjuntaran a aquest conveni.

La durada del contracte serà, com a mínim, de sis mesos mitjançant qualsevol modalitat contractual que, d’acord amb la normativa laboral vigent i que s’ajusti a les condicions del programa. La jornada laboral podrà ser a temps complet o parcial, no inferior 20 hores setmanals. El contracte haurà de ser obligatòriament a temps parcial si la formació es realitza simultàniament al contracte, per poder combinar-la amb el temps de treball efectiu.

La jornada diària entre la formació i el contracte no podrà ser superior a 8 hores i, com a màxim, les hores dedicades diàriament a la formació seran 6. Si el contracte subscrit és de formació i aprenentatge, la jornada serà completa.

Al contracte de treball subscrit entre l’empresa i la persona participant s’haurà de fer constar la obligatorietat per part de la participant de realitzar les accions formatives, i en el cas de realitzar la formació simultàniament al contracte laboral, en aquest també hi haurà d’incloure la distribució i horari del temps de treball efectiu i el temps dedicat a formació.

La jornada ordinària de treball no podrà ser superior a les 40 hores setmanals ni superior a les 8 hores diàries, llevat que, en aquest cas, el conveni d’aplicació o l’acord entre l’empresa i les persones representants de les treballadores estableixin una distribució irregular d’aquesta jornada. En qualsevol cas, s’hauran de respectar els descansos diaris i setmanals previstos a la normativa laboral vigent.

(4)

G 1 4 6 N 3 0 P L U S -0 2 1 -0 8

Segons la base 5.2 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, les persones contractades rebran el salari corresponent al contracte realitzat, en base al que estableixi el conveni de sector o d’empresa d’aplicació, o en absència de conveni, la retribució salarial legalment establerta, en la part proporcional que correspongui. En el supòsit que el salari a percebre per la persona contractada sigui superior a la subvenció atorgada, l’entitat contractant li abonarà la diferència.

D’acord amb la base 3.3 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, la realització d’aquest conveni no implicarà l’atorgament de la subvenció a les empreses contractants.

Sempre que Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista ho sol·liciti, el SOC subvencionarà els contractes de treball subscrits amb les persones participants amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional (SMI) mensual per jornada completa o la parta proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte fins a un màxim de 9 mesos. En tot cas, els contractes subvencionables hauran de tenir una durada mínima de 6 mesos continuats.

En el moment de subscriure el corresponent contracte, Fundació Privada Hospital Sant Joan

Baptista haurà de preveure la durada total del contracte. No seran subvencionables les seves

pròrrogues.

Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista, un cop finalitzat el període subvencionat, emetrà un

certificat en el qual es farà constar el treball desenvolupat per la persona contractada i l’haurà de lliurar a aquesta i a l’entitat promotora, associada o vinculada.

V. Relacions entre l’entitat promotora, associada o vinculada i l’entitat contractant vers l’experiència professional en empreses.

El Consell Comarcal del Garraf i Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista mantindran un contacte periòdic per tal de garantir que el lloc de treball s’adequa al pla formatiu previst per la tutora de l’entitat promotora, associada o vinculada per a cadascuna de les persones participants contractades.

El Consell Comarcal del Garraf i Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista garantiran que el treball efectiu que presti la persona participant contractada està relacionat amb les tasques pròpies del nivell ocupacional, ocupació o lloc de treball objecte del contracte i amb la formació prevista. L’entitat promotora, associada o vinculada haurà d’assessorar les entitats contractants sobre els requisits que han de complir per rebre la subvenció a la contractació, tal i com consta a la base 5.1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

VI. Seguiment, verificació, control i avaluació de les actuacions per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya establirà els mecanismes de seguiment, verificació, control i avaluació del Programa 30 Plus.

Les entitats i empreses beneficiàries de les subvencions s’han de sotmetre a les actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny que realitzi el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Segons la base 24 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, també s’hauran de sotmetre a les actuacions de control que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya consideri necessàries i a les de control efectuades pels organismes competents de l’administració autonòmica, estatal i comunitària. A més, les entitats i empreses beneficiàries tenen l’obligació de proposar a l’òrgan concedent qualsevol canvi que, dins de la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la subvenció que, si s’escau, ha d’ésser expressament autoritzat per a l’Àrea de Nous Projectes d’Ocupació i Innovació Social, en els termes de l’article 95 e) del Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

(5)

G 1 4 6 N 3 0 P L U S -0 2 1 -0 8

VII. Prevenció de riscos laborals i igualtat d’oportunitats.

Ambdues parts compliran la normativa de prevenció de riscos laborals, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, el reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, així com d’acord amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Així mateix, ambdues parts compliran amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptaran mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.

VIII. Protecció de dades de caràcter personal.

Les parts signants estan obligades al compliment del que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018, i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en aquest sentit, exclusivament es podran tractar les dades personals facilitades per a la realització de les activitats objecte del present Conveni en els termes que en ell s’estableixen i d’acord amb les instruccions facilitades.

IX. Resolució i interpretació.

Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment de les obligacions que es derivin d’aquest Conveni seran resoltes de mutu acord entre les parts, sens perjudici de la competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

X. Extinció.

Seran causes d’extinció d’aquest Conveni el mutu acord entre les parts, la impossibilitat sobrevinguda per desenvolupar les activitats previstes en aquest Conveni, per denúncia o incompliment d’alguna de les clàusules d’aquest Conveni de qualsevol de les parts i que haurà de ser comunicada de forma fefaent.

XI. Vigència del conveni.

El present conveni produirà efectes a partir de l’endemà de la seva signatura fins a la finalització del període d’execució del Programa.

Les parts accepten les estipulacions precedents i en prova de conformitat signen aquest document, en el lloc i data inicialment esmentats a l’encapçalament.

En representació de En representació de

el Consell Comarcal del Garraf Fund. Privada Hosp. Sant Joan Baptista

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :