COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DICTAMEN

Download (0)

Full text

(1)

1

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

DICTAMEN

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ

URBANÍSTICA MUNICIPAL EN REFERÈNCIA A LA LÍNIA D’EDIFICACIÓ FIXADA EN EL

TRAM URBÀ DE LA CARRETERA C-246 DE LES BOTIGUES DE SITGES, COMPRÉS

ENTRE EL PK 20+961 I EL PK 21+501.

Atès l’Acord del Ple de l’Ajuntament, de data 31 de març de 2014, que insta a iniciar la

tramitació de la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en referència a

la línia d’edificació en el marge muntanya del tram de la carretera C-246 que discorre entre el

PK 20+961 (límit de terme municipal entre Sitges i Castelldefels) i el PK 21+501 (inici de la

connexió amb la C-31 en sentit sud).

Atès que el tram de carretera C-246 que discorre entre el PK 20+961 (límit de terme municipal

entre Sitges i Castelldefels) i el PK 21+501 (inici de la connexió amb la C-31 en sentit sud) no

forma part de cap itinerari de les xarxes bàsica o comarcal de carreteres,

Atès que, segons l’informe d’en Josep Martí i Bosch, Cap del Servei de Planificació de la

Direcció General de Carreteres, emès en data 26 de novembre de 2012, no està previst que

en formi part en el futur,

Atès que, el tram de carretera en qüestió, tal i com afirma el Sr. Martí i Bosch en el seu

informe, “suporta majoritàriament trànsit de caràcter local”,

Atès que, tot i que el POUM de Sitges, aprovat definitivament per la Comissió Territorial

d’Urbanisme de Barcelona el 30 de març de 2006, en els plànols d’ordenació es fixa la línia

d’edificació a 25 metres de l’aresta exterior de la calçada de la carretera C-246, tal i com

afirma el Sr. Martí i Bosch en el seu informe, “aquesta separació es podria reduir en la major

part del tram fins a 10 metres, a excepció dels extrems del mateix, on la paral·lela a 50 metres

de l’aresta exterior de la calçada de l’autopista C-32 produeix major afectació”.

Atès que, d’acord amb l’art. 41 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova

el Text Refós de la Llei de Carreteres, s’estableix que: “ En les carreters o trams que

transcorren per sol urbà, el planejament urbanístic, amb l’informe favorable previ de la direcció

general de carreteres, pot establir la línia d’edificació en una distància inferior a la prevista en

l’art. 40”.

Atès l’Informe de l’arquitecte tècnic municipal, que es transcriu a continuació:

(2)

2

En data 27 de setembre de 2012, núm. Registre de sortida 9172, es trasllada sol·licitud a la

Direcció General de Carretes de la Generalitat de Catalunya per la desafecció del tram de

la carretera C-246 al seu pas per les Botigues de Sitges entre el PK 20+961 i PK 21+501.

En data 26 de novembre de 2012 es remet informe del Cap de Servei de Planificació i

Projectes de la Direcció General de Carreteres, manifestant entre d’altres que caldrà

tramitar una modificació puntual del POUM per fixar la nova posició de la línia d’edificació

en el tram comprès entre el PK 20+961 i PK 21+501 de la carretera C-246.

2. Planejament Urbanístic

Planejament urbanístic vigent

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat definitivament en data 16 de

novembre de 2005, ratificat el Text Refós en data 30 de març de 2006 i publicat als efectes

de la seva vigència en data 24 de maig de 2006.

3. Classificació urbanística

La present modificació puntual del POUM afecta a les parcel·les en sòl urbà, compreses en el tram de

l’Av. de les Botigues entre els núm. 2 al 62. D’acord amb el planejament vigent l’àmbit d’intervenció es

regula per l’article 170 del POUM amb les següents condicions urbanístiques:

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sol urbà Consolidat

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

Zona unifamiliar aïllada les Botigues. Clau 20a-10 SG

CONDICIONS D’EDIFICACIÓ I PARCEL·LACIÓ

Front mínim parcel·la:

16 m

Parcel·la mínima:

600 m2

Intensitat neta màxima d’edificació:

0,75 m² sostre/ m² sòl

Ocupació màxima de parcel·la:

30%

Altura reguladora màxima:

9,15 m

Nombre màxim de plantes:

PB+2PP

Ocupació construcció auxiliar:

5%

Altura construcció auxiliar:

3,30 m

Separacions mínimes d’edificació:

Façana: 5 m

Fons: 5 m

Laterals: 3 m

Entre edificacions de la mateixa parcel·la, la

separació està en relació a la seva altura = ½

altura edifici

Densitat d’habitatges:

1 Hab/ parcel·la mínima

4. Descripció i anàlisi de la modificació

Objectius i Justificació

(3)

3

La present Modificació Puntual té com objectiu la modificació de la línia d’edificació fixada actualment

pel POUM en 25 m des de l’aresta exterior de la calçada de la carretera C-246, per reduir-la a 10 m en

el tram comprès entre el PK 20+961 i PK 21+501 al seu pas per les Botigues de Sitges.

La modificació proposada es formula com a resultat de la sol·licitud de la desafecció del tram de la

carretera C-246 efectuada per l’Ajuntament de Sitges a la Direcció General de Carreteres en data 27 de

setembre de 2012.

L’informe tramès a l’Ajuntament pel Cap de Servei de Planificació i Projectes de la Direcció General de

Carreteres, manifesta que el tram de carretera que es vol desafectar entre el PK 20+961 (límit de Sitges

amb Castelldefels) i el PK 21+501 (inici de la connexió amb la C-31 en sentit sud) no forma part de cap

itinerari de les xarxes bàsiques o comarcals de carreteres, ni es preveu en el futur en formi part. Aquest

tram suporta majoritàriament trànsit de caràcter local.

La carretera C-246 en el terme municipal de Castelldefels té continuïtat pel nord amb l’Av. de la Platja

(antiga C-245) de titularitat municipal des de març de 2008.

Pels motius indicats, pel que fa a la planificació viària, es considera que el tram de la carretera C-246

que es sol·licita desafectar és susceptible de traspassar a l’Ajuntament de Sitges, no obstant, atès que

la línia d’edificació fixada en el POUM a 25 m de la carretera C-246 també protegeix el conjunt format

per l’autopista C-32 i la carretera C-31, caldrà tramitar una modificació puntual del POUM per fixar

aquesta nova posició de la línia.

Modificació proposada

Modificació de la línia d’edificació fixada actualment pel POUM en 25 m des de l’aresta

exterior de la calçada de la carretera C-246, per reduir-la a 10 m en el tram comprès entre el

PK 20+961 i PK 21+501 al seu pas per les Botigues de Sitges.

(4)

4

___________ Línia edificació inicial 25 m aresta exterior C-246

___________ Línia edificació final 10 m aresta exterior C-246

Avaluació econòmica i financera

En compliment de l’article 59.1.e del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text

Refós de la Llei d’Urbanisme i les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, cal

incorporar l’avaluació econòmica i financera de l’actuació a desenvolupar.

La proposta de modificació puntual, es limita a la variació de la línia d’edificació establerta pel POUM en

el seu pas per les Botigues de Sitges en el tram comprès entre PK 20+961 i PK 21+501 de la carretera

C-246. En conseqüència, la modificació que es planteja no comporta la implantació de nous

aprofitaments urbanístics privats, ni variació en les determinacions del planejament vigent, per tant, es

considera no necessària l’avaluació econòmica.

Informe ambiental

En compliment de l’article 59.1.f del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text

Refós de la Llei d’Urbanisme i les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, cal

incorporar documentació mediambiental i informe mediambiental de l’actuació a desenvolupar.

(5)

5

Atès que la zona on es proposa la modificació puntual, és una zona completament consolidada des del

punt de vista de la urbanització, no representa una influència d’impacte ambiental sobre el paisatge urbà

existent, ni sobre l’espai públic, no afecta al contingut de patrimoni vegetal i animal d’especial protecció

segons la normativa sobre protecció de la fauna i flora silvestre o autòctona de Catalunya, es considera

no necessari incorporar informe mediambiental.

5. Conclusions i proposta

El tècnic que subscriu informa FAVORABLEMENT la proposta per l’aprovació inicial de la tramitació de

la Modificació Puntual del POUM relativa a la modificació de la línia d’edificació fixada en el tram urbà

de la carretera C-246 de les Botigues de Sitges comprès entre el PK 20+961 I EL PK 21+501, sens

perjudici de les determinacions que pugui fer l’informe jurídic.

Sitges, a 8 de maig de 2014

Oscar L. López Martin

Arquitecte Municipal

Atès el que disposa l’art. 94 del Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text refós de la

Llei d’Urbanisme per a la modificació de les figures del planejament urbanístic i l’art. 83 i

concordants del mateix text legal relatius a la tramitació de planejament general,

Ateses les atribucions conferides al Ple de la Corporació en l’art. 22.2.c de la Llei 7/1985,

reguladora de les bases de règim local i en l’art. 52 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual

s’aprova el Text refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, en matèria

d’aprovació de planejament urbanístic,

Es Proposa al Ple Municipal l’adopció dels presents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística

Municipal en referència a la línia d’edificació en el marge muntanya del tram de la carretera

C-246 que discorre entre el PK 20+961 (límit de terme municipal entre Sitges i Castelldefels) i el

PK 21+501 (inici de la connexió amb la C-31 en sentit sud), de conformitat al plànol proposat

en l’informe del Cap del Servei de Planificació de la Direcció General de Carreteres, emès en

data 26 de novembre de 2012, en els termes següents:

(6)

6 Escala 1:5000

SEGON.- SOTMETRE la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de

Sitges en referència a la línia d’edificació en el marge muntanya del tram de la carretera C-246

que discorre entre el PK 20+961 i el PK 21+501, a informació pública pel termini d’un mes de

conformitat amb l’art. 83.5 del Decret Legislatiu 1/2005 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

d’Urbanisme (TRLUC).

TERCER.- DISPOSAR que, de conformitat amb l’art. 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de

juliol, mentre estigui en tramitació la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística

Municipal de Sitges en referència a les finques situades al marge dret del tram de la carretera

C-246 que discorre entre el PK 20+961 i el PK 21+501, es poden tramitar projectes ordinaris

d’obres municipals i llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les

determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que la naturalesa dels

canvis proposat no posi en risc l’aplicació del nou planejament una vegada definitivament

aprovat.

QUART.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí oficial de la província de Barcelona, en un

dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal o supramunicipal, així

com donar a conèixer la convocatòria d’informació pública per mitjans telemàtics de

conformitat amb l’art. 23.1 del Decret 305/2006 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei

d’Urbanisme (RTRLUC).

CINQUÈ.- SUSPENDRE la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de

gestió urbanística i d’urbanització, com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de

terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o

ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes en l’àmbit

(7)

7

de la modificació puntual del POUM, sens perjudici de la tramitació simultània prevista

expressament en els arts. 84.9 i 110 del RTRLUC.

SISÈ.- Declarar que:

-

L’acte és un tràmit dins d’un procediment d’aprovació de disposicions administratives

generals, no posa fi a la via administrativa i no pot ser impugnat separadament.

-

Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a

dret.

Sitges, a 9 de maig de 2014.

El Regidor,

Sra. Elena Redondo Torregrossa

La Cap de departament,

Sr. Lluís Miret Jacas

DILIGÈNCIA per a fer constar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 177.3 del Reial Decret 2568/86,

de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les

Entitats Locals (ROF), que la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat en la seva sessió

celebrada en data __ de maig de 2014,

VA /

NO VA aprovar elevar a Ple que s’ha de celebrar en

data __ de gener de 2013 el dictamen més amunt transcrit:

o per assentiment dels grups presents

o per assentiment de la majoria dels grups presents

Sitges, __ de maig de 2014

El Secretari

Fernando Aragonés Seijo

DILIGÈNCIA per a fer constar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 177.3 del Reial Decret 2568/86,

de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les

Entitats Locals (ROF), que el Ple de la Corporació, en la seva sessió ordinària/extraordinària, celebrada

en data __ de gener de 2013:

o va aprovar el dictamen més amunt transcrit per:

o Unanimitat dels regidors presents

o Per majoria simple:

(8)

8

Vots a favor:

Vots en contra:

Abstencions:

o no es va aprovar

o Per haver més vots en contra que favorables

o Per no assolir la majoria legalment exigida

Vots a favor:

Vots en contra

Abstencions

o va quedar sobre la mesa

o va ser retirat

Sitges, __ de maig de 2014

El Secretari

Figure

Updating...

References

Related subjects :