Hora Aula Tema / ponente-coordinador de taller 15:30-16:00 16:00-16:30 16:30-18:00 18:00-19:30

Texto completo

(1)

P

P

P

R

R

R

O

O

O

G

G

G

R

R

R

A

A

A

M

M

M

A

A

A

I

I

I

C

C

C

o

o

o

n

n

n

g

g

g

r

r

r

e

e

e

s

s

s

o

o

o

I

I

I

b

b

b

e

e

e

r

r

r

o

o

o

a

a

a

m

m

m

e

e

e

r

r

r

i

i

i

c

c

c

a

a

a

n

n

n

o

o

o

d

d

d

e

e

e

E

E

E

d

d

d

u

u

u

c

c

c

a

a

a

c

c

c

i

i

i

ó

ó

ó

n

n

n

T

T

T

r

r

r

a

a

a

n

n

n

s

s

s

p

p

p

e

e

e

r

r

r

s

s

s

o

o

o

n

n

n

a

a

a

l

l

l

V

V

V

I

I

I

E

E

E

R

R

R

N

N

N

E

E

E

S

S

S

1

1

1

9

9

9

d

d

d

e

e

e

S

S

S

e

e

e

p

p

p

t

t

t

i

i

i

e

e

e

m

m

m

b

b

b

r

r

r

e

e

e

d

d

d

e

e

e

2

2

2

0

0

0

0

0

0

8

8

8

Hora

Aula

Tema / ponente-coordinador de taller

15:30-16:00

H

H

a

a

l

l

l

l

S

S

E

E

C

C

R

R

E

E

T

T

A

A

R

R

I

I

A

A

T

T

É

É

C

C

N

N

I

I

C

C

A

A

:

:

R

R

ec

e

co

og

gi

id

da

a

d

de

e

c

cr

re

ed

de

en

n

ci

c

ia

a

l,

l

,

d

do

oc

cu

um

me

en

nt

ta

a

ci

c

ón

n,

,

c

ce

er

rt

ti

if

fi

ic

ca

ac

ci

ón

n

d

de

e

a

as

si

is

st

te

en

nc

ci

ia

a,

,

m

ma

a

pa

p

as

s,

,

g

gu

ía

a

d

de

e

t

tu

ur

ís

st

ti

ic

ca

a

d

de

e

b

ba

ar

rc

ce

el

lo

on

na

a,

,

e

et

tc

c.

.

16:00-16:30

P

P

l

l

e

e

n

n

a

a

r

r

i

i

o

o

A

A

C

C

T

T

O

O

D

D

E

E

A

A

P

P

E

E

R

R

T

T

U

U

R

R

A

A

P

P

r

r

e

e

s

s

e

e

n

n

t

t

a

a

:

:

L

L

c

c

.

.

M

M

a

a

r

r

í

í

a

a

S

S

i

i

d

d

e

e

r

r

i

i

C

Co

oo

or

rd

di

in

na

ad

do

or

ra

a

d

de

el

l

C

Co

om

mi

it

é

d

de

e

O

Or

rg

ga

an

ni

iz

za

ac

ci

ón

n

d

de

el

l

I

I

C

Co

on

ng

gr

re

es

so

o

d

de

e

E

ET

TP

P

R

R

e

e

p

p

r

r

e

e

s

s

e

e

n

n

t

t

a

a

n

n

t

t

e

e

s

s

d

d

e

e

i

i

n

n

s

s

t

t

i

i

t

t

u

u

c

c

i

i

o

o

n

n

e

e

s

s

p

p

ú

ú

b

b

l

l

i

i

c

c

a

a

s

s

d

d

e

e

e

e

d

d

u

u

c

c

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

(

(

M

M

i

i

n

n

i

i

s

s

t

t

e

e

r

r

i

i

o

o

d

d

e

e

E

E

d

d

u

u

c

c

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

y

y

C

C

i

i

e

e

n

n

c

c

i

i

a

a

,

,

G

G

e

e

n

n

e

e

r

r

a

a

l

l

i

i

t

t

a

a

t

t

,

,

A

A

j

j

u

u

n

n

t

t

a

a

m

m

e

e

n

n

t

t

d

d

e

e

B

B

a

a

r

r

c

c

e

e

l

l

o

o

n

n

a

a

.

.

.

.

.

.

p

p

o

o

r

r

c

c

o

o

n

n

f

f

i

i

r

r

m

m

a

a

r

r

)

)

D

D

r

r

.

.

C

C

l

l

a

a

u

u

d

d

i

i

o

o

N

N

a

a

r

r

a

a

n

n

j

j

o

o

C

C

r

r

e

e

a

a

d

d

o

o

r

r

d

d

e

e

l

l

a

a

N

N

u

u

e

e

v

v

a

a

G

G

e

e

s

s

t

t

a

a

l

l

t

t

y

y

d

d

e

e

l

l

P

P

r

r

o

o

g

g

r

r

a

a

m

m

a

a

S

S

A

A

T

T

,

,

p

p

i

i

o

o

n

n

e

e

r

r

o

o

d

d

e

e

l

l

a

a

p

p

s

s

i

i

c

c

o

o

l

l

o

o

g

g

í

í

a

a

t

t

r

r

a

a

n

n

s

s

p

p

e

e

r

r

s

s

o

o

n

n

a

a

l

l

P

P

r

r

o

o

f

f

.

.

L

L

c

c

.

.

J

J

u

u

a

a

n

n

P

P

a

a

d

d

i

i

l

l

l

l

a

a

-

-

P

P

é

é

r

r

e

e

z

z

P

P

r

r

e

e

s

s

i

i

d

d

e

e

n

n

t

t

e

e

d

d

e

e

l

l

C

C

o

o

m

m

i

i

t

t

é

é

M

M

i

i

x

x

t

t

o

o

d

d

e

e

l

l

c

c

o

o

n

n

g

g

r

r

e

e

s

s

o

o

d

d

e

e

E

E

T

T

P

P

16:30-18:00

P

P

l

l

e

e

n

n

a

a

r

r

i

i

o

o

1

1

ª

ª

P

P

O

O

N

N

E

E

N

N

C

C

I

I

A

A

G

G

E

E

N

N

E

E

R

R

A

A

L

L

D

D

r

r

.

.

C

C

l

l

a

a

u

u

d

d

i

i

o

o

N

N

a

a

r

r

a

a

n

n

j

j

o

o

C CrreeaaddoorrddeellaaNNuueevvaaGGeessttaallttyyddeellPPrrooggrraammaaSSAATT,,ppiioonneerrooddeellaappssiiccoollooggííaattrraannssppeerrssoonnaall

L

L

o

o

t

t

r

r

a

a

n

n

s

s

p

p

e

e

r

r

s

s

o

o

n

n

a

a

l

l

c

c

o

o

m

m

o

o

f

f

a

a

c

c

e

e

t

t

a

a

y

y

c

c

o

o

m

m

o

o

q

q

u

u

i

i

n

n

t

t

a

a

e

e

s

s

e

e

n

n

c

c

i

i

a

a

d

d

e

e

l

l

a

a

e

e

d

d

u

u

c

c

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

i

i

n

n

t

t

e

e

g

g

r

r

a

a

l

l

(

(

p

p

r

r

e

e

s

s

e

e

n

n

t

t

a

a

L

L

c

c

.

.

J

J

u

u

a

a

n

n

P

P

a

a

d

d

i

i

l

l

l

l

a

a

-

-

P

P

é

é

r

r

e

e

z

z

)

)

T

T

A

A

L

L

L

L

E

E

R

R

1

1

:

:

A

A

u

u

l

l

a

a

n

n

º

º

1

1

R

R

e

e

t

t

r

r

a

a

m

m

a

a

t

t

i

i

z

z

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

:

:

m

m

e

e

m

m

o

o

r

r

i

i

a

a

,

,

j

j

u

u

e

e

g

g

o

o

y

y

d

d

r

r

a

a

m

m

a

a

t

t

i

i

z

z

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

D

D

R

R

.

.

E

E

R

R

N

N

E

E

S

S

T

T

O

O

F

F

O

O

N

N

S

S

E

E

C

C

A

A

-

-

F

F

Á

Á

B

B

R

R

E

E

G

G

A

A

S

S

M Mééddiiccooyyppssiiccootteerraappeeuuttaappssiiccooddrraammaattiissttaa,,ffoorrmmaaddoorryyssuuppeerrvviissoorr..PPrreessiiddeenntteeddeeAAPPSSCCAA““RRoojjaass--BBeerrmmúúddeezz””,, E ESSCCAATT,,IIAAGGPP,,MMiieemmbbrrooaaccttiivvooddeellaaAAccaaddeemmiiaaddeeCCiieenncciiaassddeeNNeewwYYoorrkk..SSoocciiooddeeHHoonnoorrddeellIIPPTT((BBaarrcceelloonnaa--EEssppaaññaa))

T

T

A

A

L

L

L

L

E

E

R

R

2

2

:

:

A

A

u

u

l

l

a

a

n

n

º

º

2

2

L

L

a

a

r

r

e

e

s

s

t

t

a

a

u

u

r

r

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

d

d

e

e

l

l

a

a

m

m

o

o

r

r

a

a

t

t

r

r

a

a

v

v

é

é

s

s

d

d

e

e

l

l

a

a

c

c

o

o

m

m

p

p

r

r

e

e

n

n

s

s

i

i

ó

ó

n

n

d

d

e

e

l

l

a

a

i

i

n

n

f

f

a

a

n

n

c

c

i

i

a

a

y

y

l

l

a

a

a

a

s

s

p

p

i

i

r

r

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

a

a

l

l

p

p

e

e

r

r

d

d

ó

ó

n

n

M

M

A

A

R

R

I

I

A

A

G

G

R

R

A

A

Z

Z

I

I

A

A

C

C

E

E

C

C

C

C

H

H

I

I

N

N

I

I

Y

Y

K

K

A

A

T

T

R

R

I

I

N

N

R

R

E

E

U

U

T

T

E

E

R

R

(2)

COMUNICACION 1:

Aula nº 3

“Espiritualidad y educación: una perspectiva mística cristiana”

PROF. DR. GUILLERMO RAIGÓN PÉREZ DE LA CONCHA

C CaatteeddrrááttiiccooddeeIIEESS,,pprrooffeessoorrddeellaaUUnniivv..SSeevviillllaa,,eexxppeerrttooeennmmaassssmmeeddiiaass&&eedduuccaacciióónn,,eexxmmiieemmbbrrooddeellaa D Diirreecccciióónn..ddeellIInnssttiittuuttooddeePPssiiccoollooggííaaAApplliiccaaddaaaallaaEEdduuccaacciióónn,,ccoooorrddiinnaaddoorrddeeIIPPTT--CCoommuunniiccaa..EExxppeerrttooeennmmiissttiicciissmmooccrriissttiiaannoo..

T

T

A

A

L

L

L

L

E

E

R

R

3

3

:

:

A

A

u

u

l

l

a

a

n

n

º

º

4

4

“Teatro, imaginación y el trabajo en la conducta”

J

J

U

U

A

A

N

N

C

C

A

A

R

R

L

L

O

O

S

S

C

C

O

O

R

R

A

A

Z

Z

Z

Z

A

A

D DiirreeccttoorrddeeTTeeaattrroo,,AAccttoorr,,MMaaeessttrrooddeeaaccttoorreess..CCrreeaaddoorryyddiirreeccttoorrddeellEEssttuuddiiooCCoorraazzzzaappaarraaeellAAccttoorr,,eennMMaaddrriidd..FFoorrmmaacciióónneennGGeessttaalltt y yTTeerraappiiaaIInntteeggrraattiivvaa..DDiissccííppuullooyyccoollaabboorraaddoorrddeeCCllaauuddiiooNNaarraannjjooddeessddee11999922..((EEssppaaññaa))

19:30-20:00

H

H

a

a

l

l

l

l

P

P

a

a

u

u

s

s

a

a

-

-

c

c

a

a

f

f

é

é

,

,

t

t

é

é

,

,

z

z

u

u

m

m

o

o

s

s

,

,

p

p

a

a

s

s

t

t

a

a

s

s

T

T

A

A

L

L

L

L

E

E

R

R

4

4

:

:

A

A

u

u

l

l

a

a

n

n

º

º

1

1

D

D

a

a

n

n

z

z

a

a

,

,

p

p

o

o

e

e

s

s

í

í

a

a

,

,

t

t

e

e

a

a

t

t

r

r

o

o

e

e

s

s

p

p

o

o

n

n

t

t

á

á

n

n

e

e

o

o

.

.

.

.

.

.

P

P

A

A

T

T

R

R

I

I

C

C

I

I

A

A

B

B

O

O

I

I

X

X

E

E

T

T

P Pssiiccóóllooggaaccllíínniiccaa,,aaccttrriizzyyppssiiccooddrraammaattiissttaa,,ddiirreeccttiivvaaddeeEESSCCAATT,,ccoollaabboorraaddoorraaIIPPTT((BBaarrcceelloonnaa--EEssppaaññaa))

T

T

A

A

L

L

L

L

E

E

R

R

5

5

:

:

A

A

u

u

l

l

a

a

n

n

º

º

2

2

E

E

l

l

u

u

s

s

o

o

d

d

e

e

l

l

a

a

d

d

a

a

n

n

z

z

a

a

t

t

e

e

r

r

a

a

p

p

i

i

a

a

t

t

r

r

a

a

n

n

s

s

p

p

e

e

r

r

s

s

o

o

n

n

a

a

l

l

y

y

l

l

a

a

m

m

e

e

d

d

i

i

t

t

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

c

c

o

o

n

n

o

o

s

s

i

i

n

n

m

m

o

o

v

v

i

i

m

m

i

i

e

e

n

n

t

t

o

o

e

e

n

n

l

l

a

a

e

e

d

d

u

u

c

c

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

J

J

U

U

A

A

N

N

P

P

A

A

D

D

I

I

L

L

L

L

A

A

&

&

M

M

A

A

R

R

Í

Í

A

A

S

S

I

I

D

D

E

E

R

R

I

I

J Juuaanneesspprrooffeessoorr,,ppssiiccóóllooggooyyppssiiccooddrraammaattiissttaattrraannssppeerrssoonnaall;;ddiirreeccttoorrIIPPTTyymmiieemmbbrrooddeellaaIIAAGGPP((SSeevviillllaa,,EEssppaaññaa))..MMaarriiaaeess p pssiiccóóllooggaa,,ddaannzzaatteerraappeeuuttaattrraannssppeerrssoonnaall,,ddiirreeccttoorraaddeellCCeennttrrooddeeDDaannzzaatteerraappiiaayyPPssiiccooddrraammaaTTrraannssppeerrssoonnaall((TTRRAANNSSIIDDAANNZZ--II))ddee B Baarrcceelloonnaa((EEssppaaññaa//GGrraacciiaa))

T

T

A

A

L

L

L

L

E

E

R

R

6

6

:

:

A

A

u

u

l

l

a

a

n

n

º

º

3

3

A

A

t

t

e

e

n

n

c

c

i

i

ó

ó

n

n

,

,

c

c

o

o

m

m

u

u

n

n

i

i

c

c

a

a

c

c

i

i

ó

ó

n

n

a

a

b

b

i

i

e

e

r

r

t

t

a

a

y

y

a

a

u

u

t

t

o

o

c

c

o

o

n

n

o

o

c

c

i

i

m

m

i

i

e

e

n

n

t

t

o

o

A

A

N

N

T

T

O

O

N

N

I

I

O

O

F

F

E

E

R

R

R

R

A

A

R

R

A

A

P PssiiccóóllooggooyyPPssiiccootteerraappeeuuttaaggeessttáállttiiccooeeiinntteeggrraattiivvoo,,ffoorrmmaaddoorreennggeessttaallttyyAAnnáálliissiissTTrraannssaacccciioonnaallyyssuuppeerrvviissoorrddeeppssiiccootteerraappeeuuttaass.. D DiirreeccttoorrddeellaaIIGGAATTyyddeellaaeessccuueellaaccuuaattrriieennaallddeeppssiiccootteerraappiiaa..EExxppeerrttooddeetteerraappiiaattrraannssppeerrssoonnaall((IIttaalliiaa))

20:00-21:30

T

T

A

A

L

L

L

L

E

E

R

R

7

7

:

:

A

A

u

u

l

l

a

a

n

n

º

º

4

4

A

A

t

t

e

e

n

n

c

c

i

i

ó

ó

n

n

,

,

a

a

u

u

t

t

o

o

-

-

c

c

o

o

n

n

o

o

c

c

i

i

m

m

i

i

e

e

n

n

t

t

o

o

y

y

s

s

a

a

b

b

i

i

d

d

u

u

r

r

í

í

a

a

E

E

N

N

R

R

I

I

Q

Q

U

U

E

E

V

V

I

I

L

L

L

L

A

A

T

T

O

O

R

R

O

O

,

,

A

A

N

N

I

I

K

K

B

B

I

I

L

L

L

L

A

A

R

R

D

D

Y

Y

M

M

A

A

G

G

D

D

A

A

L

L

E

E

N

N

A

A

D

D

U

U

R

R

A

A

N

N

E Ennrriiqquueeeessppssiiccóóllooggoo,,tteerraappeeuuttaaggeessttáállttiiccooeeiinntteeggrraattiivvooyypprrooffeessoorrddeellaaUUnniivveerrssiiddaaddddeeBBaarrcceelloonnaa((EEssppaaññaa))..AAnniikkeessppssiiccootteerraappeeuuttaa g geessttáállttiiccaa,,pprraaccttiicciioonneessPPNNLLyyPPrraaccttiicciioonneerrddeellssiisstteemmaaddeerriiooaabbiieerrttooyyMMaaeessttrraaZZeenn((FFrraanncciiaa))..MMaaggddaalleennaaeesslliicceenncciiaaddaaeennBBeellllaass A Arrtteess,,pprrooffeessoorraaddeeAArrtteeyyppssiiccootteerraappeeuuttaaggeessttaalltteeiinntteeggrraattiivvaa..IInnssttrruuccttoorraaddeemmeeddiittaacciióónnvviippaassssaannaa

21:30-21:45

P Plleennaarriioo CCOOMMIITTÉÉMMIIXXTTOOIInnffoorrmmaacciioonneess,,ppoossiibblleessmmooddiiffiiccaacciioonneessddeellpprrooggrraammaayyoottrraassiinnffoorrmmaacciioonneessddeeiinntteerrééss p paarraalloossccoonnggrreessiissttaass..

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :