DEPARTAMENT D EMPRESA I OCUPACIÓ

Descargar (0)

Texto completo

(1)

SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ

EMO/2202/2011, de 15 de setembre, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a la realització d’actuacions de la Xarxa d’orienta-ció per a l’ocupad’orienta-ció, d’itineraris personals d’inserd’orienta-ció i programes d’orientad’orienta-ció i suport a la inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat, durant l’exercici 2010.

L’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), estableix que els òrgans administratius concedents publi-caran al diari oficial corresponent, i en els termes que es fixin reglamentàriament, les subvencions concedides, amb indicació de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari al qual s’imputen, el beneficiari, la quantitat concedida i la finalitat o finalitats de la subvenció.

L’article 94.6 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), adaptat a l’article 18.3.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix que els ens concedents han de donar publicitat a les subvencions atorgades exposant-les al tauler d’anuncis designat a la con-vocatòria.

En el supòsit de subvencions d’import superior als 3.000 euros, s’han de publicar, a més, al DOGC, amb indicació del beneficiari, la quantitat concedida, les finalitats de la subvenció i el crèdit pressupostari al qual s’han imputat.

Atesos els preceptes legals esmentats, es procedeix a publicar les subvencions públiques per a la realització d’actuacions de la Xarxa d’orientació per a l’ocu-pació, les subvencions d’itineraris personals d’inserció i programes d’orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat, durant l’exercici 2010.

En compliment d’aquests preceptes,

RESOLC: Article únic

1. Donar publicitat a les subvencions concedides d’acord amb l’Ordre TRE/560/2009, de 22 de desembre, durant l’any 2010, per a la realització d’actua-cions de la Xarxa d’orientació per a l’ocupació tant de la línia A, d’itineraris per-sonals d’inserció com de la línia B, de programes d’orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat.

2. La relació nominal de perceptors, les quantitats individuals concedides i la partida pressupostària a la qual s’han imputat, així com la seva finalitat, figuren als annexos d’aquesta Resolució.

Barcelona, 15 de setembre de 2011 ESTHER SÁNCHEZ TORRES

(2)

ANNEX 1

Subvencions atorgades durant l’any 2010 en base a l’Ordre TRE/560/2009, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la realització d’actuacions de la Xarxa d’orientació per a l’ocupació i s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2010 per a la concessió d’ajuts i subvencions d’itineraris personals d’inserció i programes d’orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de major vul-nerabilitat, modificada per la Resolució TRE/2529/2010, de 23 de juliol, per l’Ordre TRE/602/2010, de 22 de desembre, i l’Ordre TRE/20/2010, de 21 de gener. Finalitat: realitzar accions que facilitin i afavoreixin l’ocupabilitat d’aquells col-lectius amb més dificultats d’integració, com el jovent d’entre 16 i 20 anys en risc d’abandonament escolar prematur o fins als 30 anys pels que estiguin o hagin estat emparats dins el sistema de protecció de la Generalitat de Catalunya, les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, les persones en risc d’exclusió social, les persones immigrades i les dones en situació de vulnerabilitat per l‘atur, prestant especial atenció a les que es trobin en situació de violència de gènere.

BENEFICIARIS:

Aplicació pressupostària: 6204 D460001406/3321/0000. Quantitat total: 1.715.483,27 euros.

Beneiciaris:

CIF Entitat Atorgament

P0821600D Ajuntament de Sant Joan Despí 67.968,28 €

P0811300C Ajuntament de Martorell 79.782,04 €

P0830200B Ajuntament de Viladecans 64.629,86 €

P5801505H Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació 58.410,58 € P0800218J Institut Municipal d’Educació i Treball

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 59.696,06 €

Q0801347F Granollers Mercat 59.641,90 €

A59024828 Corporació d’Empreses i Serveis

de Sant Boi, SA (Coressa) 186.822,99 €

P0819300E Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 85.266,58 € P0810000J Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 54.267,90 €

P0828500I Ajuntament de Torelló 48.956,99 €

P5801502E Institut Municipal de Serveis Personals 36.342,94 € P0801500J Ajuntament de Badalona-Servei d’Inserció Laboral 32.314,36 €

A59058008 Grameimpuls, SA 70.637,31 €

P5801909B Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 323.372,20 € P7590004C Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí 76.715,88 € P9312507H Institut Municipal de Formació i Empresa,

Mas Carandell 55.141,99 €

P4315000B Ajuntament de Tarragona 69.051,54 €

P9316304F Casa Caritat 106.039,94 €

Q4300165J Institut Comarcal d’Ocupació

(3)

Aplicació pressupostària: 6204 D481000102/3321/0000. Quantitat total: 2.713.210,55 euros.

Beneiciaris:

CIF Entitat Atorgament

R5800395E Fundació Pere Tarrés 69.510,98 €

G64147184 Fundació Institut de Reinserció Social 65.029,86 €

G81436099 Fundación Adsis 96.723,25 €

G64404213 Surt Fundació de Dones Fundació Privada 153.318,92 € G58710435 Fundació Privada Tallers de Catalunya 61.551,28 € G62427919 Fundació Privada de Federació de Sords

de Catalunya 150.113,14 €

G62860796 Fundació Tot Raval 66.006,79 €

G63832786 Fundació Ciutadania Multicultural 72.168,74 €

G64650930 Fundació Privada ECOM 1.263.016,54 €

G62728183 Fundació Privada Ared 67.443,02 €

G61779088 Fundació Comtal 69.101,10 €

G62203047 Fundació Èxit 78.339,89 €

G63027411 Fundació Privada els Tres Turons 101.428,81 €

G59546556 Fundació Privada Trinijove 78.309,50 €

G17378704 Fundació Privada MIFAS 186.102,66 €

G17143108 Fundació Obra Social Comunitària de Bellvitge 80.495,82 € G64373608 Fundació Privada Desenvolupament Comunitari 54.550,25 €

Aplicació pressupostària: 6204 D482001804/3321/0000. Quantitat total: 3.271.306,17 euros.

Beneiciaris:

CIF Entitat Atorgament

F08954059 Drecera, SCCL 116.157,41 €

F59128041 Gedi Gestió i Disseny, SCCL 91.302,50 € G65245102 Associació Dona Activa 2010 67.978,54 € G58250101 Col·lectiu de Cultura Popular 64.115,36 €

F17444225 Suara Serveis, SCCL 180.545,65 €

Q2866001G Creu Roja Espanyola a Catalunya 438.963,85 €

F59197996 Femarec, SCCL 621.729,78 €

G59335166 Civic - Iniciatives Socials i Ocupació 166.331,16 € G60494325 Associació de Veïns pel Benestar Ciutadà

del Districte I-IX 106.353,84 €

G08828998 Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris 224.145,00 € G58208067 Associació Disminuïts Físics d’Osona 64.649,87 €

G08901019 Associació JOIA 157.922,66 €

G60175577 ACAPPS - Associació Catalana

per la Promoció de les Persones Sordes 162.822,66 €

R0800885F Salesians Sant Jordi 75.892,29 €

(4)

CIF Entitat Atorgament G58335100 Associació per la Promoció

i Inserció Professional - APIP 56.353,74 € R1700016G Caritas Diocesana de Girona 61.613,50 € G17413584 Associació per a l’Atenció de Serveis

i Solidaritat - A.A.S.S. 56.098,65 €

G25476219 Associació Reintegra per a la Integració

i la Reinserció Laboral de les Terres de Ponent 66.256,74 € G25322603 Associació de Paraplègics i Discapacitats

Físics de Lleida – ASPID 169.553,24 €

G25050774 Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils Contra l’Atur 88.185,84 €

F43744507 Cerc@ SCCL 62.990,62 €

Aplicació pressupostària: TI06 D/460000153/3331 Quantitat total: 295.959,54 euros

Beneiciaris:

CIF Entitat Atorgament

P5801502E Institut Municipal de Serveis Personals (Badalona) 70.543,58 € P0808500C Ajuntament de les Franqueses del Vallès 36.821,70 € P0800218J Institut Municipal d’Educació i Treball

de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 53.459,90 € P9300003B Consell Comarcal del Baix Camp 135.134,36 € Aplicació pressupostària: TI06 D/481000153/3331

Quantitat total: 692.788,18 euros Beneiciaris:

CIF Entitat Atorgament

G08897696 Fundació Catalana Síndrome de Down 93.065,36 €

G64821309 Fundació Privada Atendis 121.564,57 €

G60136637 Fundació Privada Auria 61.059,99 €

G63435614 Fundació Privada Projecte Aura 85.906,49 € G60703386 Fundació Privada Centre Mèdic

Psicopedagògic d’Osona 39.062,30 €

G17379135 Fundació Síndrome de Down Girona

i Comarques Astrid-21 126.893,32 €

G17588047 Fundació Privada Drissa 43.000,00 €

G43768019 Fundació Onada 41.652,68 €

G43783133 Fundació Privada GINAC 40.065,33 €

G43392364 Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell 40.518,14 € Aplicació pressupostària: TI06 D/482000153/3331.

Quantitat total: 1.111.252,28 euros. Beneiciaris:

CIF Entitat Atorgament

G60531100 Associació Catalana d’Integració

(5)

CIF Entitat Atorgament

F64255581 Apindep Ronçana, SCCL 74.069,01 €

G08393936 Associació de la Paràlisi Celebral-Aspace 72.492,85 € G08491029 Associació Sant Tomàs - P.A.R.M.O. 116.198,77 €

G08444671 AMPANS 38.657,92 €

F08701625 Comunitat Terapèutica del Maresme,

Serveis Salut Mental SCCL 107.620,26 €

G60122751 Federació de Centres Especials de Treball

de Catalunya (FECETC) 76.787,85 €

G58650961 Cordibaix (Coordinadora d’Associacions

i Patronats dels Discapacitats del Baix Llobregat) 32.825,30 € G60184348 Associació de Pares de Malalts Mentals DAU 38.228,38 € G60889706 Associació Dones No Estàndards (DONNES) 34.362,60 €

F62635859 Teb Barcelona, SCCL 32.214,94 €

G08973224 Institut de Treball Social i Serveis Socials-Intress 103.200,00 € B62784111 L’Heura del Vallès Fundació Privada 86.000,00 € G08882318 Associació Taller Sant Miquel 41.562,38 € G08668733 Centre de Formació i Prevenció 31.637,47 € G17397969 Associació Servei de Suport al Treball

per a Persones amb Discapacitat “TRESC” 129.000,00 €

ANNEX 2

Subvencions concedides durant l’any 2010 per a la realització d’itineraris personals d’inserció previstos a l’Ordre TRE/560/2009, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la realització d’actuacions de la Xarxa d’orientació per a l’ocupació i s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2010 per a la concessió d’ajuts i subvencions d’itineraris personals d’inserció i programes d’orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat, modificada per la Resolució TRE/2529/2010, de 23 de juliol, per l’Ordre TRE/602/2010, de 22 de desembre, i per l’Ordre TRE/20/2010, de 21 de gener.

Finalitat: desenvolupar accions per tal de facilitar i millorar les oportunitats en el mercat de treball dels demandants d’ocupació per compte aliè així com la detecció i dinamització d’iniciatives d’autoocupació en demandants d’ocupació (itineraris personals d’inserció) mitjançant informació, orientació, motivació, assessorament o d’altres procediments. Aplicació pressupostària: 6204 D/481.000103/3321/0000.

Quantitat total: 3.141.518,06 euros. Beneiciaris:

CIF Entitat Atorgament

G60229846 Formació i Treball, Fundació Privada 35.100,76 € G61676128 Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto 122.852,66 € G61097952 Fundació Privada Cecot Formació 52.651,14 €

G64157027 Fundació Privada Claperós 17.550,38 €

G61986832 Fundació Privada Innovació

per l’Acció Social (Fias) 333.457,22 €

G43657675 Fundació Privada per la Formació i l’Ocupació 17.550,38 €

(6)

CIF Entitat Atorgament

G83925305 Fundación Moa 35.100,76 €

G58644329 Institut Gaudí de la Construcció 579.162,56 € G60189057 Institut per al Desenvolupament

de la Formació i l’Ocupació 1.790.138,77 € G08973224 Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales

de Barcelona 17.550,38 €

G64404213 Surt Fundació de Dones Fundació Privada 105.302,29 €

Aplicació pressupostària: 6204 D/482.001803/3321/0000. Quantitat total: 1.535.658,27 euros.

Beneiciaris:

CIF Entitat Atorgament

G62426341 Acedoc. Associació Centre d’Iniciatives per al Desenvolupament de l’Ocupació

i Millora de les Competències 35.100,76 € G59741447 AFPES - Aula de Formació Professional

i Estudis Socials 193.054,18 €

G62823430 Apsi Orientació i Inserció, SCP 35.100,76 € G60378056 Asociación para el Estudio

y Promoción del Bienestar Social 35.100,76 € G58335100 Associació per a la Promoció

i Inserció Professional - APIP 70.201,52 €

G64980501 Associació “In Via” 35.100,76 €

G25322603 Associació de Paraplègics i Discapacitats

Físics de Lleida - ASPID 17.550,38 €

G60494325 Associació de Veïns pel Benestar Ciutadà

del Districte I-IX 105.302,28 €

G08444671 Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats 35.100,76 € G64915010 Associació per a la Formació i Ocupació

de Catalunya 52.651,14 €

J62142922 Associació per la Gestió de RRHH

per a la Reinserció Socio Laboral 17.550,38 € G17628710 Associació Seroc Serveis Ocupacionals 35.100,76 €

G25025321 Associació Shalom 17.550,38 €

G43738137 Associació Suport, Serveis a la Família,

la Dona i la Infància 70.201,52 €

G08828998 Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris 35.100,76 € G58323841 Centre d’Estudis Europeu per a la Formació

dels Treballadors 105.302,29 €

F43744507 Cerc@, SCCL 35.100,76 €

G58250101 Col·lectiu de Cultura Popular 35.100,76 € R5800052b Comunidad Teresiana de San Cosme Cía.

Santa Teresa de Jesus - Prov. de Sta. Teresa 35.100,76 €

F08954059 Drecera, SCCL 70.201,52 €

G62238563 Eina Associació Promoció Ocupacional 17.550,38 € G62190731 Eines per a l’Orientació i el Desenvolupament

(7)

CIF Entitat Atorgament

F08735714 Escola Sant Gervasi, SCCL 35.100,76 €

F59128041 Gedi Gestió i Disseny, SCCL 87.751,90 € G62458757 Grups Associats pel Treball Socio-Cultural 35.100,76 €

F63776264 Impulsem, SCCL 35.100,76 €

G25322389 Lleida Solidària-MPDL 35.100,76 €

G61512257 Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 70.201,52 € G25228792 Promotora Social de l’Equip

de Campaments (Prosec) 17.550,38 €

F17444225 Suara Serveis, SCCL 61.426,34 €

G65260127 Tria, Associació pel Desenvolupament

de l’Ocupació a Catalunya 35.100,76 €

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :