Plec de prescripcions tècniques del contracte d assegurances de Vehicles a Motor

10  Download (0)

Full text

(1)

Privado y Confidencial (Opcional)

Plec de prescripcions tècniques del

contracte d’assegurances de Vehicles a

Motor

Ajuntament de Salou

Setembre 2013

(2)

ÍNDEX DE CONTINGUTS

Índex de continguts 1

I. DEFINICIONS 2

II. OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA 2

III. BÉNS COBERTS 3

IV. GARANTIES 3

V. ALTRES CLÀUSULES D’APLICACIÓ 7

VI. TIPUS D’ASSEGURANÇA 7

VII. LÍMIT GEOGRÀFIC 7

VIII. PERITATGE 7

IX. GESTIÓ DE LA COBERTURA 7

X. ÀMBIT TEMPORAL 8

(3)

2

ASSEGURANÇA QUE GARANTEIXI LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DERIVADES DE L'ÚS I CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR DE L’AJUNTAMENT DE SALOU

Primera. DEFINICIONS

Prenedor de l'Assegurança: Ajuntament de Salou.

Asseguradora: Entitat asseguradora que assumeix els riscos pactats contractualment.

Conductor: La persona que, legalment habilitada, i amb autorització del prenedor de l'assegurança,

condueixi el vehicle ella mateixa o el tingui sota la seva custodia o responsabilitat al moment del sinistre, independentment de l’edat de naixement i de l’antiguitat del carnet de conduir.

Vehicle: Qualsevol element de transport apte per la circulació que es pugui desplaçar autònomament o

enganxat a un vehicle tractor, dissenyat per al trasllat de persones, animals, mercaderies, materials o maquinària per via terrestre, naval o aèria.

Pòlissa: Document que conté les condicions reguladores de l'assegurança, formant part integrant de la

pòlissa el Plec de Clàusules Administratives i el present de Prescripcions Tècniques que regeixen per aquesta contractació.

Segona. OBJECTE DE L’ASSEGURANÇA

L’objecte és la contractació per part de l’Ajuntament de Salou, com a prenedor de l'assegurança, amb efectes des de les 00 hores del dia 01 de Gener de 2014, d'una cobertura d'assegurances que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de l'ús i circulació de vehicles de motor (turismes, camions, camionetes, remolcs amb matrícula independent del vehicle tractor, motocicletes o qualsevol altre vehicle en circulació) del qual sigui titular o, malgrat no ser titular, del qual hagi demanat la cobertura d’assegurances.

(4)

Tercera. BÉNS COBERTS

Tots els vehicles a motor, propietat de l’Ajuntament de Salou, que es relacionen en annex I, així com els vehicles que, per qualsevol altre motiu, el prenedor tingui interès en assegurar.

Quarta. GARANTIES

S’estableixen les següents garanties mínimes en funció de la classe de vehicle:

GARANTIES MÍNIMES: TURISMES / DERIVAT DE TURISME / TOT TERRENYS / FURGONS: • Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria

• Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària • Protecció Jurídica

• Assistència en viatge • Accidents del conductor • Robatori

• Incendi

• Trencament de Llunes GARANTIES MÍNIMES: CAMIONS

• Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria • Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària • Protecció Jurídica

• Assistència en viatge • Accidents del conductor • Trencament de Llunes

GARANTIES MÍNIMES: CICLOMOTORS / MOTOCICLETES • Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria • Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària • Protecció Jurídica

(5)

4

• Assistència en viatge • Accidents del conductor

GARANTIES MÍNIMES: TRACTOR AGRICOLA / VEHICLE INDDUSTRIAL • Responsabilitat Civil de Subscripció Obligatòria

• Responsabilitat Civil de Subscripció Voluntària • Protecció Jurídica

RESPONSABILITAT CIVIL OBLIGATÒRIA

En els termes expressats per la normativa vigent sobre responsabilitat civil i assegurança de vehicles a motor es cobreix fins a la quantia establerta com obligatòria per tots els conceptes, la responsabilitat Civil Obligatòria del conductor i de l'assegurat pels danys corporals i materials causats amb motiu de la circulació del vehicle.

RESPONSABILITAT CIVIL VOLUNTÀRIA

Fins als límits màxims oferts pel mercat assegurador, amb un mínim de 50 milions d’euros. La responsabilitat civil voluntària es garantirà quan ultrapassin la cobertura de responsabilitat civil de subscripció obligatòria fixada en cada moment per les disposicions legals que la regulen.

Correrà a compte de l'Assegurador l'abonament als perjudicats o als seus drethavents de les indemnitzacions a les quals donessin lloc la responsabilitat civil de l'assegurat o del conductor.

Es garanteix el pagament dels danys produïts a tercers per l’incendi o l’explosió del vehicle tant en circulació com en repòs, així com els derivats de la caiguda accidental de l’equipatge o materials transportats pel vehicle assegurat ubicats en els elements de transport complementaris autoritzats segons les normes vigents de circulació.

Tanmateix, es garanteix la prestació de fiances en concepte de Responsabilitat Civil i Penal i el pagament íntegre de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció personal, li foren imposades en les causes civil i penal.

(6)

Es garanteix la responsabilitat civil dels danys produïts pel remolc o caravana que sigui arrossegat pel vehicle assegurat sempre que aquest remolc o caravana no disposi d’una matriculació pròpia o be el seu Pes Màxim Autoritzat no superi el 750 kg. L'assegurador garanteix en nom del prenedor de l'assegurança les reclamacions, amistoses o judicials, davant de tercers responsables dels danys o perjudicis causats a l'assegurat per l'esmentat tercer amb motiu de la circulació del vehicle a motor.

ASSISTÈNCIA EN VIATGE

Per a tots els vehicles automòbils, excepte vehicles industrials i tractors, sigui quin sigui el seu pes màxim autoritzat, així com la reparació in situ de totes les intervencions d'assistència realitzades que ho permetin.

PROTECCIÓ JURÍDICA

Es garanteix la defensa jurídica, reclamació de danys amistosa o judicial davant de tercers responsables de danys i prestació de fiances en concepte de responsabilitat civil i penal i el pagament íntegre de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció personal, s’imposessin en les causes civil i penal.

El personal de l’Ajuntament de Salou pot acceptar la defensa per part d’advocats de l'asseguradora adjudicatària o bé elegir el seu advocat propi, amb un límit per la defensa de 3.000 euros.

ACCIDENTS DEL CONDUCTOR

La lesió corporal o la mort dels ocupants del Vehicle assegurat, excepte en Motocicletes, ciclomotors, vehicles industrials y tractors agrícoles que s’estableix que únicament serà el conductor del Vehicle. Cobertures:

-Mort: 18.000 € -Invalidesa: 18.000 €

-Despeses de curació en centres concertats: il—limitada -Despeses de curació en centres de lliure elecció: 6.000 €

(7)

6

Es garanteix un avançament immediat de 3.000 € als beneficiaris per atendre les despeses derivades de la mort d’un ocupant assegurat en cas d’accident de circulació, a compte del pagament del capital assegurat per mort.

ROBATORI

Queden assegurades, com a conseqüència de la sostracció il—legítima o temptativa del vehicle assegurat indicats en aquest plec:

1. La indemnització per desaparició del vehicle assegurat, o per sostracció parcial de les parts fixes del mateix.

2. La reparació o reposició de les partes malmeses en el vehicle assegurat i els seus elements fixes.

Quan es produeixin danys parcials, el límit de la prestació serà el cost de la reparació o substitució dels elements deteriorats o destruïts. En cas de desaparició del vehicle complert o quan l’import estimat de la reparació o reposició dels danys excedeixi del 75% del valor a nou o del valor venal en el moment del sinistre, s’indemnitzarà el 100 per 100 del valor de nou si en la data del sinistre el vehicle tingués una antiguitat des de la seva adquisició en estat de nou inferior o igual a dos anys, i el 100 per 100 del valor venal si en la data del sinistre el vehicle tingués una antiguitat des de la seva adquisició en estat de nou superior a dos anys.

INCENDI

Queda assegurada la reparació o reposició de les parts malmeses accidentalment per incendi, explosió i caiguda del llamp, tant en circulació com en repòs o durant el seu transport.

Quan l’import estimat de la reparació o reposició dels danys excedeixi del 75% del valor a nou o del valor venal en el moment del sinistre, s’indemnitzarà el 100 per 100 del valor de nou si en la data del sinistre el vehicle tingués una antiguitat des de la seva adquisició en estat de nou inferior o igual a dos anys, el 100 per 100 del seu valor venal més el 50 per 100 de la seva diferència amb el valor de nou si en la data del sinistre el vehicle tingués una antiguitat des de la seva adquisició en estat de nou

(8)

superior a dos anys i inferior o igual a tres anys, i el 100 per 100 del valor venal si en la data del sinistre el vehicle tingués una antiguitat des de la seva adquisició en estat de nou superior a tres anys.

TRENCAMENT DE LLUNES

Es garanteix, en cas de trencament , la reposició i col—locació o la reparació sempre que sigui possible, del parabrises, vidre posterior i vidres laterals del vehicle assegurat. Aquesta cobertura serà per tots el vehicles de la flota a excepció de vehicles industrials, tractors y motocicletes.

Cinquena. ALTRES CLÀUSULES D’APLICACIÓ

Es garanteix la circulació de vehicles per ports i pistes forestals quan no es tracti de vehicles que habitualment circulen per aquest recintes.

Sisena. TIPUS D’ASSEGURANÇA

Tots els vehicles tindran automàticament incloses les garanties mínimes

Setena. LÍMIT GEOGRÀFIC

Límit geogràfic dels vehicles automòbils. L’assegurança tindrà efecte i cobertura a:

Espanya i països de la Unió Europea. Països que formen l’Espai Econòmic Europeu. Països que figuren al Certificat Internacional d’Assegurança i també: Andorra, Ciutat del Vaticà, Gibraltar, Liechtenstein, Mònaco i San Marino.

Vuitena. PERITATGE

La comprovació dels sinistres i la valoració de les seves conseqüències s’efectuarà de mutu acord entre l’assegurador i l’assegurat, iniciant les operacions de taxació dintre dels 5 dies següents a la data en què hagi rebut la notificació.

Novena. GESTIÓ DE LA COBERTURA

1. L'adjudicatària emetrà amb data 1 Gener de 2014, carta de garantia provisional acceptant les condicions establertes en aquest plec, així com certificats d'assegurances per a cada un dels vehicles.

(9)

8

2. L’adjudicatària facilitarà, dintre del primers 20 dies del contracte, pòlissa d'assegurança, certificat internacional d'assegurances i rebut per a cada un dels vehicles.

3. Per facilitar l'emissió dels certificats internacionals d'assegurances dels vehicles assegurats,

l’Ajuntament de Salou facilitarà a l'adjudicatària, juntament amb la notificació d’adjudicació, la relació

de vehicles en suport informàtic.

4. Les noves altes de vehicles s'ajustaran a les cobertures indicades en aquest plec i la regularització de les mateixes es farà conjuntament amb les baixes, produïdes dins de la vigència del contracte. Aquests regularització es farà transcorreguts el 6 primers meses del període de cobertura.de la pòlissa. Per establir el cost d'aquesta alta l'adjudicatària haurà d'aplicar les mateixes tarifes de primes que va utilitzar per a la formulació de la proposta econòmica d'aquesta contractació.

5. Per fer efectiva la baixa d'un vehicle, l’Ajuntament de Salou ha de facilitar a l'entitat asseguradora el document acreditatiu d'assegurances del vehicle esmentat.

6. L’Entitat adjudicatària, assessorada pel corredor, col—laborarà amb les comissions de seguiment de la sinistralitat pendent i facilitarà a aquesta la informació de sinistralitat següent:

• El número de referència del sinistre. • Matricula Vehicle sinistrat

• La valoració del sinistre, on ha de figurar l’import de la indemnització.

Desena. ÀMBIT TEMPORAL

Es cobreixen els danys ocorreguts durant la vigència del contracte regulat pel present plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i les millores ofertes per l’adjudicatària, per les reclamacions presentades per tercers tant durant la vigència del contracte com després d’haver vençut.

(10)

Figure

Updating...

References

Related subjects :