روشک [FA] SECTION. [fa] Argentina. [fa] Validity date from 08/03/2018 [fa] Date of publication 23/02/2018. [fa] List in force 1 / 19

19  Descargar (0)

Texto completo

(1)

23/02/2018

[fa] List in force

شماره تایید

نام

شهر

[fa] Regions

[fa] Activities

[fa] Remark [fa] Date of request

2111 Pampa Fish S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2113 Natusur S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2121 Disemar S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP 08/10/2010

2125 Pesquera San Isidro S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] PP

2128 Cooperativa Marplatense de Pesca e Industrializacion Limitada (Coomarpes)

Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2147 Uchi (Agropez S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2162 14 De Julio Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2163 Pesquera del Sud S.R.L. Comodoro Rivadavia Chubut [fa] PP

2176 Paku (Luis Solimeno E Hijos S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 03/03/2011

2206 Kaleu Kaleu (Food Arts S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2207 Antártida (Iberconsa de Argentina S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] FV

2214 Loba Pesquera SAMCI Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2220 Frigorífico Marejada SA Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2221 Harengus (Antonio Baldino E Hijos S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

(2)

2251 Giorno SA Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2254 Conara I (Empresa Marítima y Pesquera Conara S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2256 Pespasa Puerto Deseado Santa Cruz [fa] PP

2266 Red Chambers Argentina S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] PP 04/08/2015

2267 Conarpesa SA Puerto Madryn Chubut [fa] PP

2272 Pesquera Santa Elena S.A.I.C. Puerto Deseado Santa Cruz [fa] CS 29/03/2017

2273 Pesquera Sebastián Gaboto S.R.L. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2276 Cabo Virgenes S.R.L. Rawson Chubut [fa] PP

2277 Ian Fish S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] PP 10/08/2011

2288 Food Partners Patagonia S.A. San Julian Santa Cruz [fa] PP 22/08/2016

2294 Empesur SA Puerto Deseado Santa Cruz [fa] PP

2298 Centauro SCA Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2312 Gaveteco S.A.I.C.F. e I. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2323 Marisqueria Santa Rita S.R.L. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP 16/06/2008

2324 Ardapez S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2344 Pesquera Santa Cruz Puerto Deseado Santa Cruz [fa] PP

2345 Marbetan Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2349 Mar Sur (Pescargen S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2358 Miss Patagonia (Pesquera Veraz S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV

(3)

2365 Miura Maru (Liya SA) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

2367 Buque Alco Bari (Marítima Monachesi S.A.) Caleta Paula Santa Cruz [fa] ZV

2374 Codepeca IV (Codepeca S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2378 Frigorifico Don Luis S.R.L. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2563 Empesur I (Empesur S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2565 Argenova XIV (Argenova S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] FV

2567 Floridablanca IV (Nedar S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2584 Ventarron 1° (Atunera Argentina S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

2592 Luis Solimeno e Hijos Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2593 Ostramar S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2594 Beagle I (Nietos De Antonio Baldino S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

2600 Pesquera Deseado S.A. Puerto Deseado Santa Cruz [fa] PP

2633 Bonasur S.A. Rawson Chubut [fa] PP

2649 Empesur II (Empesur S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2655 Arbumasa I (Arbumasa S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2657 Puente San Jorge (Altamare S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2662 Lunes Santo (Sanar S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2670 Depasur I (Continental Armadores de Pesca S.A.-Conarpesa) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2672 Iberpesca S.A. Rawson Chubut [fa] PP

(4)

2686 Hope 7 (Alunamar S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2688 Fueguino I (Continental Armadores De Pesca S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV 05/01/2012

2690 Mara I (Estrella Patagonica S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2692 Empesur III (Empesur S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2693 Empesur IV (Empesur S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2698 Latina 8 (Argenova S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2699 Coral Blanco (Novamar S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2706 Argenova SA Puerto Deseado Santa Cruz [fa] PP

2725 Food Arts S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] PP

2729 Bahia Desvelos (Pesquera Santa Cruz S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2743 Esamar N° 4 (Esamar S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2748 Gil Comes Argentina S.R.L. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2751 Arbumasa S.A. Puerto Deseado Santa Cruz [fa] PP

2752 ISOLA VERDE I SRL Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2756 Pedro Moscuzza e Hijos S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

2757 Valiente II (Explotacion Pesquera de la Patagonia S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2758 Arbumasa X (Arbumasa S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2759 Valiente I (Explotacion Pesquera de la Patagonia S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2774 Pescargen III (Pescargen S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] FV

(5)

2776 Juan Alvarez (Pesquera San Isidro S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2780 Dasa 508 (Kalari S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

2782 Antonio Álvarez (Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A.) Caleta Paula Santa Cruz [fa] ZV

2787 Don Pedro (Pedro Moscuzza e Hijos S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

2795 Coalsa Segundo (Nietos De Antonio Baldino S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

2801 Arbumasa XIV (Arbumasa S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2806 Pescargen IV (Pescargen S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] FV

2810 Centurión Del Atlántico (Estremar S.A.) Ushuaia Tierra del Fuego [fa] FV

2815 Estrella 6 (Hansung Ar S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2832 Arbumasa XV (Arbumasa S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2833 Pescargen V (Pescargen S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] FV

2842 Navegantes (Pesquera Commercial SA) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

2850 Jueves Santo (Pesquera Santa Cruz S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2851 Miércoles Santo (Pesquera Santa Cruz S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

2871 Vieirasa Dieciocho (Armadores Pesqueros Patagonicos Maritima Comercial Industrial Sodiedad Anonima)

Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 04/08/2015

2873 Orion N° 5 (Pesquera Santa Cruz S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV

2875 Don Luis I (Pesquera Ceres S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

2876 Chokyu Maru 18 (Bahía Grande S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

(6)

2897 Vieirasa Quince (Vieira Argentina S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 04/08/2015

2908 Mishima Maru 8 (Bal Fish S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

2925 Patagonia Blues (Pesquera Cruz del Sur S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV 03/03/2011

2941 San Mateo (Iberpesca S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

2951 Margrande S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3000 Fernando Alvarez (Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A.) Caleta Paula Santa Cruz [fa] ZV

3002 Milennium (Pesquera Cruz del Sur S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

3010 Arbumasa XVII (Arbumasa S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

3016 Arbumasa XVI (Arbumasa S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

3019 Empresa Pesquera de la Patagonia y Antartida SA (Pesantar) Ushuaia Tierra del Fuego [fa] CS 05/01/2012

3029 Demostenes (Agua Marina S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

3031 Asudepes II (Asudepes S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

3039 Maria Liliana (Pedro Moscuzza e Hijos S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

3077 Cooperativa Marplatense de Pesca e Industrialización Limitada (Coomarpes)

Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3114 Penihue S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP 27/07/2009

3116 Vieirasa Dieciseis (Vieira Argentina S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 04/08/2015

3143 Francisco Manuel Nucete Jimena y Maria del Carmen Nucete Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3144 Ceres (Pesquera Ceres SA) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

(7)

3165 Arbumasa XIX (Arbumasa S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

3166 Carolina P (Estrella Patagonica S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] FV

3167 Anabella M (Estrella Patagonica S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] FV

3169 Urabain (Vasga Pesca S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] FV

3171 Itxas Lur (Pedro Moscuzza e Hijos SA) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

3177 Arbumasa XVIII (Arbumasa S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

3182 Mateo I (Food Arts S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

3231 Cooperativa de Trabajo del Norte Ltda. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3242 Pescapuerta Quinto (Estrella Patagonica S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] FV

3244 Buque Ponte de Rande (Costa Marina SA) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

3245 Buque Echizen Maru (Empresa Pesquera de la Patagonia y Antartida S.A.)

Ushuaia Tierra del Fuego [fa] FV

3274 Achernar S.R.L. Puerto Madryn Chubut [fa] PP 27/07/2009

3282 Pablo Ariel S.R.L. Victoria Entre Rios [fa] PP

3289 Buque Antartic III (Estremar S.A.) Ushuaia Tierra del Fuego [fa] FV

3291 Apolo Fish SA Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3308 Salvador Jorge Balestrieri Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3329 Puente Chico (Altamare S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

3341 Monte de Vios (Pesquera Santa Cruz S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

(8)

3398 Buque Fonseca (Fonseca SA) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

3432 Miriam (Pesquería del Atlantico S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 04/08/2015

3433 Luca Mario (Pescasol S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

3435 Buque Geminis (Geminis S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

3445 Verdel (Ibermar S.A.) Ingeniero White Buenos Aires [fa] FV

3453 Stella Maris I (Pedro Moscuzza e Hijos SA) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

3509 Barano 2008 S.A. Comodoro Rivadavia Chubut [fa] PP 05/01/2012

3534 Navegantes III (Pesquera Comercial S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

3545 Mardi S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3555 Ceibe Dous (Sanar SA) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

3566 Pesca Ecoprom S.R.L. Comodoro Rivadavia Chubut [fa] PP

3609 Puerto Rawson Patagonia S.A. Trelew Chubut [fa] PP

3615 RV Racing S.A. Sierra Grande Rio Negro [fa] PP 06/09/2017

3619 FYR S.A. Rawson Chubut [fa] PP 05/01/2012

3643 Pescargen S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] PP

3653 Vicente, Domingo Daniel Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3679 Salamar S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3687 Pranas S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3693 La Perla Del Este S.R.L. San Antonio Este Rio Negro [fa] PP 08/10/2014

(9)

3741 Mar de Oro (Valdore S.A.) Caleta Paula Santa Cruz [fa] ZV

3744 Mevimar (Riminimarr S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

3747 ''Geminis'' De Walter Pedro Santoro Y Silvana Josefina Santoro (S.H.)

Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3748 Tai An (San Arawa S.A.) Ushuaia Tierra del Fuego [fa] FV

3758 Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A. Caleta Paula Santa Cruz [fa] PP

3771 Alver (Pesquera Santa Cruz S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

3773 Congelados Artico S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3794 Delicias S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3813 Guacars S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3815 Frigorifico Puerto Madryn S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] CS 05/01/2012

3853 Magrite (Grinfin S.A.) San Antonio Este Rio Negro [fa] FV, [fa] ZV 30/04/2015

3878 Cooperativa de Trabajo La Nueva Confianza Limitada Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3885 Pesquera Comercial S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] CS 10/08/2011

3890 Estrella Patagónica S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] PP

3893 Pesquera Puerto Comodoro S.A. Comodoro Rivadavia Chubut [fa] PP

3896 Humberto Donadio Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

3903 Arbumasa XXVI (Arbumasa S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

3905 Angelus (Asudepes S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

(10)

391 Agropatagónico S.A. Avellaneda Buenos Aires [fa] PP

3927 Gloria del Mar I (Pesquera del Este S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

3943 Atlantic Surf III (Glaciar Pesquera S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

3948 Mar Austral I (Pesquera Deseado S. A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV

3957 Rosario G (Agropez S.A.) Caleta Paula Santa Cruz [fa] ZV

3965 Iberconsa de Argentina S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] CS 05/01/2012

3977 Borrasca (Luis Solimeno E Hijos S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 03/03/2011

3978 Altamare S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] PP

3981 606 Tae Baek (Illex S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

4003 Esther 153 (Arpepa-Armadores Pesqueros Patagonicos Maritima Comercial Industrial S.A.)

Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

4010 Espadarte (Pesquera Deseado S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV

4013 Marea Patagonica S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] CS 05/01/2012

4017 Arbumasa XXVII (Bal Fish S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 03/03/2011

4020 Entrena Uno (Food Arts S.A.) Caleta Paula Santa Cruz [fa] ZV

4021 Entrena Dos (Food Arts S.A.) Caleta Paula Santa Cruz [fa] ZV

4022 Oryong 756 (Continental Armadores de Pesca S.A.-Conarpesa) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

4025 San Arawa II (San Arawa S.A.) Ushuaia Tierra del Fuego [fa] FV

4028 Natalia (Pedro Moscuzza e Hijos S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 03/03/2011

(11)

4043 Polarborg 2 (Grinfin S.A.) San Antonio Este Rio Negro [fa] FV, [fa] ZV 30/04/2015

405 Sur Trade S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4051 Cooperativa de Trabajo San Julian Limitada Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP 10/10/2008

4053 Proyectos del Mar S.R.L. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4054 Polarborg 1 (Grinfin S.A.) San Antonio Este Rio Negro [fa] FV, [fa] ZV 30/04/2015

4055 Food Partners Patagonia S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] PP

4057 Nddanddu (Pesquera Veraz S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV

4067 Industrias Santa Maria del Mar S.R.L. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4080 Xin Shi Dai 28 (Muelle Ocho S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

4082 Orion 3 (Pesquera Santa Cruz S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

4083 Patagonia 1 (Patagonia Fishing S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

4084 Patagonia 2 (Patagonia Fishing S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

4088 Argenova II (Mar de las Palmas S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

4089 Argenova III (Mar de las Palmas S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

409 Natusur S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4090 Argenova IV (Mar de las Palmas S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

4093 Villarino (Pesquera Buenavista S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

4097 Vieirasa Diecisiete (Bahia Grande S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 29/03/2017

4102 Argenova VI (Mar de las Palmas S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

(12)

4106 Xin Shi Ji N° 99 (Fenix Internacional S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

4107 Xin Shi Ji N° 88 (Fenix Internacional S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

4119 Anita Alvarez (Continental Armadores de Pesca S.A.-Conarpesa) Caleta Paula Santa Cruz [fa] ZV

4122 White Gulf S.A. Ingeniero White Buenos Aires [fa] PP 17/01/2008

4128 Minta (Chiarpesca S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

4129 Natural Fish S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4133 Nuevo Anita (Iberconsa De Argentina S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] FV 03/03/2011

4135 Dasa 757 (Kalari S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 26/05/2012

4139 Puente Valdés (Altamare S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] FV

4143 Sur Este 502 (Sur Este Argen S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 03/03/2011

4145 Armadora Patagonica S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] CS 05/01/2012

4146 Taisei Maru 8 (Corporacion Del Atlantico Sur S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 03/03/2011

4150 Golfo Nuevo S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4156 Tabeiron (Vieira Argentina S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 04/08/2015

419 Vepez S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP 06/09/2017

421 Centauro SCA Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4233 Talisman (Centomar S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] FV

4236 Agropez S.A. Rawson Chubut [fa] PP

4237 Aresit (Aresit S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

(13)

4278 Cooperativa de Trabajo Industrial Coop. Ltda. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

428 MIA S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4280 Congeladores Patagonicos S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] PP

4295 Pevegasa Quinto (Pesquera Santa Cruz S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV

4302 Tabeiron Dos (Pesquería del Atlantico S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 04/08/2015

4303 Pesquera Romu S.R.L. General Lavalle Buenos Aires [fa] PP 30/07/2013

4306 Claudina (Pesquera Deseado S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

4307 Argenova IX (Mar de las Palmas S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV

4308 Argenova X (Mar de las Palmas S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV

4313 75 Tae Baek (Continental Armadores De Pesca S.A. Conarpesa) Caleta Olivia Santa Cruz [fa] ZV

4321 Wanchese Argentina S.A. Batan Buenos Aires [fa] CS 29/10/2012

4323 Parana Fishing Group S.A. Arroyo Seco Santa Fe [fa] PP 12/03/2010

4345 Patagonia Fish S.R.L. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4351 Consermar S.R.L. Trelew Chubut [fa] PP

4366 Catesur S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4371 Pesquera San Roque S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4372 Arbumasa XXVIII (Arbumasa S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV

4378 Miss Tide (Wanchese Argentina S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

4402 Estrella No.11 (Hansung AR S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV

(14)

4408 Desafio S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4416 Luis Solimeno e Hijos S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4417 Siempre Don Jose Moscuzza (Pedro Moscuzza e Hijos S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV

4427 Mattera Hermanos S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4434 Nuevo Viento S.R.L. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4454 Marajo S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] CS 05/01/2012

4464 Industrias El Corsario S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP 16/06/2008

4465 Pranas S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] CS 05/01/2012

4473 Gaveteco S.A.I.C.F E I. Caleta Olivia Santa Cruz [fa] PP 26/05/2012

4476 Alvarez Entrena II (Continental Armadores de Pesca S.A. Conarpesa) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

4477 Alvarez Entrena I (Continental Armadores de Pesca S.A. Conarpesa) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

4478 Alvarez Entrena III (Continental Armadores de Pesca S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

4480 Nanina (Pedro Moscuzza e Hijos S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

4481 Arbumasa XXIX (Arbumasa S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

4487 Aurora (Food Arts S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV

4488 Esperanza N° 909 (Chiarpesca S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 10/10/2007

4489 Don Francisco I (El Marisco S.A. C.cl.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

4492 Pesca Argentina S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP 03/03/2011

4493 Grinfin S.A. San Antonio Este Rio Negro [fa] PP 10/10/2008

(15)

4527 Puente Mayor (Altamare S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] FV 17/01/2008

4539 Hoyo Maru N° 37 (Argenova S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 16/06/2008

4544 Chiarpesca S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP 16/06/2008

4558 Giorno S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP 16/06/2008

4582 Empesur V (Empesur S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 10/10/2008

4590 Argenova XXI (Argenova S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 03/03/2011

4631 Giuliana (Pesquera Margarita S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 27/07/2009

4642 Maritima Monachesi S.A. Caleta Olivia Santa Cruz [fa] CS 10/08/2011

4659 Whale Seafood S.A. Ezeiza Buenos Aires [fa] PP 09/01/2018

4662 Industria Anchomar S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP 16/11/2009

4675 Argenova XXIII (Argenova S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 16/11/2009

4680 Argenova XXII (Argenova S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 16/11/2009

4690 Tango I (Bentónicos De Argentina S.A.) Ushuaia Tierra del Fuego [fa] ZV 16/11/2009

4693 Puerto Frío S.A. Ingeniero White Buenos Aires [fa] CS 05/01/2012

4703 Rasmus Effersoe (Grinfin S.A.) San Antonio Este Rio Negro [fa] FV, [fa] ZV 30/04/2015

4716 Greciamar S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] PP 29/10/2012

4721 Santiago I (Food Arts S.A.) Buenos Aires Buenos Aires [fa] ZV 10/08/2011

4723 Madre Inmaculada (Antonio Baldino E Hijos S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 04/03/2013

4737 Argenova XXIV (Argenova S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 08/10/2010

(16)

475 Vieira Argentina Sociedad Anonima Puerto Deseado Santa Cruz [fa] PP 04/08/2015

4769 Myrdoma F (Lanzal S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV 03/03/2011

4783 Olamar S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP 11/06/2014

4790 Dukat (Crustaceos Del Sur S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] FV 13/04/2011

4796 Buena Pesca (Pedro Moscuzza E Hijos S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 13/04/2011

4797 Api V (Iberconsa de Argentina S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] FV 02/08/2011

4802 Tango II (Bentonicos De Argentina S.A.) Ushuaia Tierra del Fuego [fa] FV 05/01/2012

4806 Mattera Hermanos S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] CS 05/01/2012

4825 27 de Noviembre S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP 05/01/2012

4840 Desafio S.A. Mar De Plata Buenos Aires [fa] PP 29/10/2012

4844 Api VI (API - Antartida Pesquera Industrial S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV 05/01/2012

4845 Argenova XXV (Argenova S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 05/01/2012

4852 Logistica Protesur S.R.L. Comodoro Rivadavia Chubut [fa] PP 08/10/2014

487 Capitan Giacchino (Punta Tres S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV

4879 Laia (Marcopesa S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV 04/04/2017

488 Grangy's S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP 12/02/2009

4897 Frio Polar S.A. Mar De Plata Buenos Aires [fa] CS 26/04/2013

4900 Hua I N°616 (Armadora Acrux S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV 29/10/2012

4903 Mar Esmeralda (Maronti S.A.) Mar De Plata Buenos Aires [fa] ZV 04/03/2013

(17)

4920 Maronti S.A. Mar De Plata Buenos Aires [fa] PP 04/03/2013

493 El Marisco SACI Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

4934 Laboratorios Quimicos S.R.L. Batan Buenos Aires [fa] PP 04/03/2013

4985 Glaciar Pesquera S.A. Ushuaia Tierra del Fuego [fa] PP 11/06/2014

4993 Isla De Los Estados S.A. Vivorata Buenos Aires [fa] PP 22/01/2015

5006 Pioneros (Bricel S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 04/08/2015

5008 Sermilik (Semaloma S.A.) Buenos Aires Buenos Aires [fa] ZV 08/10/2014

5019 San Arawa S.A. Ushuaia Tierra del Fuego [fa] PP 22/01/2015

5021 Codepeca III (Pesquera Olivos S.A.) Buenos Aires Buenos Aires [fa] ZV 08/10/2014

5038 Capesante (Glaciar Pesquera S.A.) Ushuaia Tierra del Fuego [fa] FV 22/01/2015

5056 Alvarez Entrena V (Agropez S.A.) Buenos Aires Buenos Aires [fa] ZV 04/08/2015

5062 Arrufo (Luis Solimeno E Hijos S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 04/08/2015

5065 Xeitosiño (Xeitosiño S.A.) Mar De Plata Buenos Aires [fa] FV 29/10/2015

5071 Atlantic Express (Wanchese Argentina S.R.L.) Mar De Plata Buenos Aires [fa] FV 29/10/2015

5073 Hielos De La Patagonia S.R.L. Comodoro Rivadavia Chubut [fa] CS 22/08/2016

5088 Yenu (Maritima Monachesi S.A.) Buenos Aires Buenos Aires [fa] ZV 18/01/2016

5095 Mar Maria (Pesquera Santa Cruz S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 06/05/2016

5101 Boucina (Bricel S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] FV 06/05/2016

5111 Victoria P (Iberconsa De Argentina S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV 22/08/2016

(18)

5119 Magdalena (Iberconsa De Argentina S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV 29/03/2017

512 Taturiello S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

5127 Bogavante Segundo (Iberconsa de Argentina S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV 29/03/2017

5150 Hua Feng 802 (Ardapez S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 29/03/2017

5151 Hua Feng 801 (Ardapez S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 29/03/2017

5160 Minchos Octavo (Iberconsa de Argentina S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV 29/03/2017

5165 Hu Yu 906 (Cheng I S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 04/04/2017

5166 Hu Yu 907 (Cheng I S.A.) Mar Del Plata Buenos Aires [fa] ZV 04/04/2017

5183 Chatka Partners Patagonia S.A. San Julian Santa Cruz [fa] PP 09/01/2018

5187 Chiyo Maru No 3 (Crustaceos Del Sur S.A.) Ushuaia Tierra del Fuego [fa] FV 06/09/2017

5192 Empesur VII (Empesur S.A.) Puerto Deseado Santa Cruz [fa] ZV 06/09/2017

5193 Semaloma S.A. Puerto Madryn Chubut [fa] PP 06/09/2017

5211 Alvarez Entrena VI (Conarpesa - Continental Armadores De Pesca S.A.)

Caleta Paula Santa Cruz [fa] FV 09/01/2018

5220 Hu Yu No 962 (Altamare S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV 09/01/2018

5221 Hu Yu No 908 (Altamare S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV 09/01/2018

5222 Hu Yu No 961 (Altamare S.A.) Puerto Madryn Chubut [fa] ZV 09/01/2018

536 LA ISOLANA S.R.L. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

547 Frigorífico del Sud-Este S.A. Mar Del Plata Buenos Aires [fa] PP

(19)

97 Cooperativa de Trabajo y Vivienda el Mar Azul Ltda. Puerto Deseado Santa Cruz [fa] PP

[fa] Activities Legend :

[fa] CS

[fa] Cold Stores

[fa] FV

[fa] Factory Vessel

[fa] PP

[fa] Processing Plant

[fa] ZV

[fa] Freezing Vessel

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :