BASES PER A L ADJUDICACIÓ DE 3 HABITATGES DE LLOGUER PER A PERSONES EN RISC D EXCLUSIÓ SOCIAL

Texto completo

(1)

BASES PER A L’ADJUDICACIÓ DE 3 HABITATGES DE LLOGUER PER A PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

OBJECTE

Són objecte de les presents bases regular les condicions i requisits per a l’adjudicació de 3 habitatges destinades a persones amb greus dificultats econòmiques per accedir a l’habitatge.

Els habitatges objecte de la present convocatòria i els preus del lloguer estan detallats a l’annex 1.

CONDICIONS DELS CONTRACTES DE LLOGUER

1.- L’arrendament s’atorga per un termini d’un any, a comptar des de la data de signatura del contracte d’arrendament, prorrogable anualment fins un màxim de 5 anys sempre que l’adjudicatari acompleixi amb les condicions establertes en aquestes bases, en el contracte d’arrendament i en la normativa vigent. L’arrendatari haurà de comunicar a l’arrendador amb una antelació mínima de 2 mesos la necessitat o voluntat de deixar l'habitatge abans del termini de

finalització del contracte de lloguer o de qualsevol de les seves pròrrogues. 2.- La renda inicial serà com a màxim aquella determinada per la corresponent qualificació d’habitatges amb protecció oficial ( annex 1) i es podrà actualitzar anualment en funció de les variacions percentuals de l'índex nacional del sistema d'índex de preus al consum.

Anualment es revisarà la situació econòmica dels beneficiaris, abans de procedir, en el seu cas, a la pròrroga del contracte. No obstant això, en qualsevol moment, d’ofici o a instància de part, es podrà revisar aquesta situació, en el cas que el beneficiari hagi vingut a millor o pitjor fortuna. A la renda anual, caldrà afegir:

• Les despeses de la comunitat de propietaris que inclou els serveis de neteja i manteniment d'espais comunitaris, aigua comunitària, llum comunitari, ascensor, antena TV, porter electrònic, extintors, assegurances, reparacions, administració de finques, etc.. • Repercussió IBI

3.- Destinar l’habitatge exclusivament a residència habitual i permanent. Les persones adjudicatàries disposen d’un termini de 1 mes per ocupar l’habitatge un cop signat el contracte d’arrendament.

(2)

4.- Els serveis d’aigua, gas, electricitat i telèfon, aniran a compte del llogater que els haurà de contractar a càrrec seu amb les empreses subministradores. Seran també a compte seu l’adquisició i reparació dels comptadors

corresponents, les despeses de conservació de les instal·lacions dels subministraments i el cost de les modificacions que s’hi hagin de fer per determinació de les companyies subministradores, organisme o autoritat competent.

5.- L’habitatge ha d’estar ocupat per la unitat convivencial sol·licitant.

L’arrendatari no podrà cedir ni sotsarrendar a tercers, ni totalment ni parcial, l’habitatge objecte del contracte d’arrendament.

6.- Les persones ocupants de l’habitatge, durant tota la durada del contracte, han de tenir vincles de consanguinitat fins a tercer grau, i complir tot allò que faci referència i sigui pertinent en aquest context a “Decret 55/2009, del 7

d’abril, sobre els requisits mínims d’habitabilitat en el edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat :

- Nord, 61 2n 6a 3 habitacions

- Carretera Reial, 1 3r 9a 2 habitacions

- Carretera Reial, 1 5è 9a 2 habitacions

7.- L’arrendatari haurà de respectar les normes mínimes de convivència i respecte envers la resta de veïns establerts a l’annex 3 de les presents bases. L’esmentat annex formarà part integrant del contracte d’arrendament i

l’incompliment de qualsevol dels seus punts pot donar lloc a la suspensió o extinció del contracte de lloguer.

8.- L’arrendatari haurà de conservar la finca en l’estat en el que la rep durant tot el temps de durada del contracte i retornar-ho en el mateix ser i estat que ho rep. Les petites reparacions que exigeixi el desgast per l’ús ordinari del mateix, seran de càrrec de l’arrendatari. Així mateix seran a càrrec seu les reparacions dels deterioraments que li siguin imputables.

9.- L’arrendatari no podrà realitzar sense el consentiment de l’arrendador, expressat per escrit, cap tipus d’obra, i més particularment aquelles que modifiquin la configuració de l’habitatge o dels accessoris.

10.- Per a garantir el compliment íntegre de totes les obligacions legals o pactades derivades del contracte d’arrendament, el dia de la signatura de

(3)

l’esmentat contracte l’arrendatari haurà de dipositar la quantitat corresponent a una mensualitat de la renda en concepte de fiança.

REQUISITS PER ACCEDIR ALS HABITATGES

Els habitatges s’adjudicaran per barem de puntuació entre totes les persones sol·licitants i per sorteig públic entre aquelles que hagin empatat en puntuació. Podran prendre part en el concurs les persones físiques de nacionalitat

espanyola, o que tenint qualsevol altra nacionalitat ostentin el permís de residència vigent, i que reuneixin les condicions següents:

a. Residència

La persona sol·licitant haurà d’acreditar la residència continuada a Sant Just Desvern mitjançant l’empadronament en el municipi en els darrers 3 anys, a comptar des de la data d’inici del termini de recollida de sol·licituds.

b. Membres de la unitat familiar

A tots els efectes del concurs, es considera com a unitat familiar el conjunt de persones que hagin d’ocupar l’habitatge al qual concursa la persona sol·licitant i que fins al moment de la sol·licitud convisquin en el mateix domicili

Els membres d’una mateixa unitat familiar només podran participar en el sorteig d’un habitatge.

En el cas que de dues persones sol·licitants una sigui menor d’edat, l’altre haurà de demostrar documentalment que n’és el pare, la mare (amb el Llibre de

Família), el tutor/a legal o la seva guarda o custòdia assignada per una autoritat competent.

c. Propietat

Les persones sol·licitants i membres de la unitat familiar que opten a un d’aquests habitatges, no poden ser titulars de ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi, sobre algun altre habitatge, o solar del tipus que sigui, llevat que se n’hagi perdut l’ús com a conseqüència d’una situació de separació matrimonial legal o de fet, o estiguin sotmesos a un procés judicial en el que s’hagi acordat l’embargament i/o desnonament del habitatge, o solar.

(4)

Excepcionalment es podran admetre altres situacions en què no se’n pugui fer ús i no sigui viable la permanència en l’habitatge per qualsevol altra situació.

Aquest casos hauran d’estar acreditats per la persona sol·licitant i validats per la Comissió d’admissions que revisarà anualment, amb caràcter obligatori, els canvis que s’hagin produït i que puguin comportar la no renovació del contracte anual.

d. Edat

La persona sol·licitant ha de tenir la majoria d’edat en el moment de la sol·licitud.

e. Tributs

Estar al dia en el pagament dels tributs i/o qualsevol altre deute municipal, tant de Sant Just Desvern com del municipi on resideixen actualment corresponent a l’any anterior de la convocatòria.

També hi podran accedir aquelles persones amb deutes en el tributs municipals que tinguin un pla de pagament i hi hagi constància fefaent del seu compliment.

f. Altres requisits de caràcter obligatori

1. No haver estat morós d’un habitatge de PROMUNSA.

2. Que en cap cas hagin rebutjat l’oferta laboral d’un pla d’ocupació municipal.

3. No haver estat beneficiari de pisos socials municipals a Sant Just Desvern en els últims 5 anys.

4. Les persones aturades han d’estar inscrites en el Servei d’Ocupació de Catalunya (S.O.C) i el Servei d’Ocupació Municipal.

g. Altres requisits a tenir en compte

1.- Tenir expedient obert en els Serveis Socials municipals amb una antiguitat mínima de sis mesos i un compliment dels acord del pla de treball.

El compliment d’aquest requisit dóna dret fins a 10 punts més en la valoració total.

2.- No tenir antecedents de manca de convivència coneguts amb la comunitat de veïns i veïnes on s’ha residit anteriorment.

(5)

CONDICIONS D’INGRESSOS ECONÒMICS

Les persones beneficiàries no han de disposar de mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats d’allotjament en el mercat lliure de lloguer.

A aquests efectes, es consideren en aquesta situació les unitats familiars que obtinguin ingressos mensuals iguals o inferiors a l’IRSC vigent (569,12 euros mensuals i 7.967,68 euros anuals per a l’any 2013) per definir els límits econòmics màxims.

En el cas dels ingressos mínims d’accés, el càlcul de la unitat familiar serà a partir de l’import de la pensió no contributiva vigent (364,90 euros/mensuals i 5.108,60 euros/anuals per a l’any 2013)

Ingressos de la unitat familiar màxims per accedir a la promoció:

A partir de l’import de l’IRSC vigent (569,12€/mes i 7.967,68€/anuals per l’any 2013) afegint l’import anual per cada membre fins a quatre.

Un membre o família monoparental amb menors a càrrec Dos membres sense menor a càrrec Tres membres o dos persones adultes amb un menor Quatre membres o més dues persones adultes amb menors a

càrrec

7.967,68€ 15.935,36€ 23.903,04€ 31.870,72€

Ingressos mínims de la unitat familiar per accedir a la promoció:

El 80% de l’import de les pensions no contributives vigents (364,93 euros mensuals i 5.108,60 euros anuals per a l’any 2013 )

Un membre o família monoparental amb menors a càrrec Dos membres sense menor a càrrec Tres membres o dues persones adultes amb un menor Quatre membres o més dues persones adultes

amb menors a càrrec

4.086,88€ 8.173,76€ 12.260,64€ 16.347,52€

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les sol·licituds es faran mitjançant el model de l’annex 4 degudament emplenat, i aniran acompanyades de la documentació exigida per acreditar cadascuna de les situacions generals i particulars d’accés al sorteig en les seves diferents fases.

(6)

No s’admetrà cap sol·licitud que no porti la documentació completa i no vagi signada per la persona interessada.

La documentació a presentar és:

- Certificat d’empadronament amb data d’antiguitat, on figurin totes les persones membres de la unitat familiar.

- Documentació que acrediti estar al dia del pagament dels tributs municipals. - Declaració de renda de l’any 2012 dels membres de la unitat familiar a partir

de 18 anys, nòmines o justificacions de les pensions emeses per l’administració competent.

Si la situació econòmica en el moment de la petició és diferent a la de l’any anterior, s’ha de presentar declaració jurada de la persona

sol·licitant on consti la nova situació i s’adjunti la documentació que així ho acrediti.

- Per a les persones aturades, còpia compulsada del SOC.

- Si cal, document de l’Oficina d’Ocupació Municipal on consti que no ha rebutjat cap de les ofertes realitzades per aquest servei.

La Comissió d’admissions demanarà la documentació dels sol·licitants que estigui disponible en l’administració sempre que sigui possible.

INFORMACIÓ PÚBLICA

Es donarà publicitat a aquestes bases en forma d’una convocatòria per mitjà del Butlletí Municipal.

Es distribuirà El Full de PROMUNSA a tots els habitatges de Sant Just Desvern. Les bases estaran a disposició de les persones interessades al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament i a PROMUNSA, en horari d’oficina.

També es podran consultar a la web de PROMUNSA : http://www.santjust.cat/promunsa

TERMINI DE PRESENTACIÓ I RECEPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds es podran presentar entre els dies

(7)

ambdós inclusivament, a les oficines de PROMUNSA : Carretera Reial, 106 locals 6-7 (Edifici Walden 7).

La recepció de documents finalitzarà el dia 5 de juliol a les 14 hores. Horari

d’atenció al públic

de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores de dilluns a dimecres de 16 a 18 hores

A partir del 17 de juny, l’horari d’atenció al públic serà de dilluns a divendres de 9,30 a 14 hores

COMISSIÓ D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS

La Comissió per l’assignació dels habitatges és un òrgan col·legiat que està format pels següents membres:

1. Una persona representant de l’empresa pública municipal PROMUNSA 2. Cap d’Àrea de Serveis a la Persona.

2. Cap de Benestar Social 3. Una treballadora social

4. Una administrativa de l’Àrea de Serveis a la Persona. Aquesta Comissió té com a funcions les següents:

- Revisió de totes les sol·licituds i verificació del compliment dels requisits previstos en aquestes bases.

- Elaboració de la llista provisional d’admesos i exclosos, amb la puntuació corresponent de cada sol·licitant..

- Proposta de resolució de les reclamacions formulades contra la llista provisional d’admesos.

- Elaboració de la llista definitiva.

ADMISSIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS

La relació provisional de persones admeses es farà pública a les oficines de PROMUNSA, al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i a la web de PROMUNSA el dia 22 de juliol de 2013 i estarà exposada fins el dia 26 de juliol de 2013 ambdós inclusivament.

L’ordenació de les llistes de persones admeses es farà seguint l’ordre de puntuació obtinguda per l’aplicació del barem.

(8)

RECLAMACIÓ DE L'ADMISSIÓ PROVISIONAL

Els/les sol·licitants podran efectuar reclamacions davant la Comissió per

l’assignació dels habitatges, per motius objectius exclusivament, durant el

termini d’exposició pública, del 22 al 26 de juliol de 2013

Les reclamacions s’hauran de presentar, mitjançant el formulari que es facilitarà a tal efecte, a les oficines de PROMUNSA durant l’horari d’oficines.

ADMISSIÓ DEFINITIVA DE SOL·LICITUDS

La Comissió per l’assignació dels habitatges resoldrà les reclamacions

presentades, i establirà la relació definitiva de persones admeses, ordenada per puntuació de major a menor.

La relació definitiva de persones admeses es farà pública al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, a les oficines de PROMUNSA i a la web de PROMUNSA el 6 de setembre de 2013

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

L’assignació dels habitatges es farà per ordre de puntuació obtinguda per l’aplicació del barem ( consultar annex 2).

L’ordre serà de major a menor puntuació i tindran prioritat les persones amb més puntuació.

En cas d’empat a punts, es farà un sorteig entre les persones amb igualtat de puntuació, davant la Secretària de l’Ajuntament o persona en qui delegui. El lloc i data per a l’adjudicació dels habitatges es comunicarà per escrit a les persones admeses, a l’adreça que han fet constar a la sol·licitud.

També es farà públic a la web de PROMUNSA.

Abans de començar el sorteig es farà pública una llista dels habitatges objecte d’adjudicació.

La llista especificarà les dades de cada pis concret i dels annexos que s’hi vinculen (trasters i places d’aparcament) i li assignarà un número d’identificació per a la realització del sorteig.

MECÀNICA DE L’ADJUDICACIÓ :

1.- Es cridarà a les persones per ordre de la puntuació obtinguda, per escollir habitatge. Podran escollir d’acord amb les característiques de l’habitatge i les necessitats de la unitat familiar.

(9)

3.- En cas d’empat a punts, en el mateix moment es procedirà a fer un sorteig entre les persones empatades per establir l’ordre per escollir habitatge.

Així successivament, per rigorós ordre de puntuació, fins a completar una llista amb tots els sol·licitants admesos.

Aquesta llista servirà per les adjudicacions i per possibles substitucions en cas renúncia d’alguna persona adjudicatària.

En cas d’absència de la persona adjudicatària o del seu representant, autoritzat mitjançant escrit amb signatura original i el DNI original de l’adjudicari. s’entendrà que renuncia a l’adjudicació i traspassa el dret a escollir a la següent persona adjudicatària, seguint rigorosament l’ordre de sortida en el sorteig, i així successivament al següent fins a una adjudicació.

ADJUDICACIÓ

L’adjudicació definitiva la farà la Comissió per a l’assignació dels habitatges el

dia 13 de setembre de 2013. (lloc a determinar)

Els resultats de l’adjudicació es faran públics al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, a la web de PROMUNSA i a les oficines de PROMUNSA, el dia 20 de

setembre de 2013.

CONDICIONS DE L'ADJUDICACIÓ

S’hauran de respectar les condicions generals següents:

a) Aquells/es sol·licitants que accedeixin als habitatges hauran de

destinar-los a domicili habitual i permanent i ocupar-los per l’adjudicatari/ària en el termini d’un mes a partir del lliurament de les claus.

Aquesta obligació s’estén a tots/es els membres de la unitat familiar que hagin servit de base per participar en la selecció i adjudicació.

b) Tots els requisits per accedir a un habitatge d’aquesta promoció

hauran de complir-se durant tot el procés de l’adjudicació, des de la presentació de la sol·licitud fins a la signatura del contracte de lloguer.

(10)

Els/les adjudicataris/àries estaran obligats a la formalització del contracte de lloguer, en el termini de 15 dies hàbils d’haver rebut la notificació de

PROMUNSA de l’adjudicació corresponent.

DESPESES

Els/es adjudicataris/àries dels habitatges assumiran el pagament de les despeses que facin referència al contracte de lloguer.

RESOLUCIÓ CONTRACTUAL

El falsejament de les dades recollides a la documentació o d’incompliment

d’alguna de les condicions establertes en aquestes bases donarà lloc a l’exclusió en la selecció i/o sorteig o a la nul·litat de l’adjudicació.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Els/les sol·licitants pel fet de presentar el FULL DE SOL·LICITUD, apoderen i faculten PROMUNSA per tal de :

- Comprovar que compleixen amb els requisits exigits a efectes

d’empadronament, possessió d’habitatges i deutes amb el municipi, pels casos de sol·licituds que ho requereixen.

- Exposar i publicar el seu nom i cognoms a la llista de participants que s’exposaran a les oficines de PROMUNSA, a l’Ajuntament de Sant Just Desvern i a la web de PROMUNSA.

- Les dades personals, així com la documentació que aporti el licitador/a, i les informacions addicionals que rebi PROMUNSA per motiu del present

sorteig, només s‘utilitzaran per a aquesta finalitat i, si s’escau, per efectuar tramitacions davant les administracions i entitats competents.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :