SÒL INDUSTRIAL AL VALLÈS ORIENTAL Estudi de la distribució, les característiques, l evolució i l oferta actual.

65  Descargar (0)

Texto completo

(1)

SÒL INDUSTRIAL AL VALLÈS ORIENTAL

Estudi de la distribució, les característiques, l’evolució i l’oferta actual.

(2)

SÒL INDUSTRIAL AL VALLÈS ORIENTAL

Estudi de la distribució, les característiques, l’evolució i l’oferta actual.

ÍNDEX

1.- Objecte de l’estudi 2.- Fonts d'informació

2.1.- Tractament de les dades

3.- El sòl industrial a la comarca del Vallès Oriental 3.1.- Distribució del sòl industrial per municipis

3.2.- Distribució del sòl industrial segons el règim jurídic del sòl 4.- Característiques del sòl industrial de la comarca

4.1.- Sòl industrial edificable i tipus d’edificacions 4.2.- Qualitat dels serveis

4.2.1.- Serveis bàsics

4.2.2.- Serveis paisatgístics i d'alta tecnologia 4.2.3.- Equipaments

5.- Evolució de l’ocupació del sòl industrial 5.1.- Període del 1985 al 1990 5.2.- Període del 1990 al 1995 5.3.- Període del 1995 al 2000

6.- Oferta actual del sòl industrial a la comarca 6.1.- Distribució de l’oferta de sòl industrial

6.1.1.- Sòl industrial ocupat 6.1.2.- Sòl industrial disponible 6.1.3.- Sòl industrial en reserva 6.2.- Estat dels serveis del sòl disponible 7.- Resum i conclusions

Taules:

Taula 1: Municipis amb enquestes Taula 2: Municipis de treball

Taula 3: Llistat de sòl industrial per polígons i municipis: superfície bruta i superfície neta

Taula 4: Polígons industrials no considerats a l’estudi Taula 5: Sòl industrial per municipis

Taula 6: Superfície dels polígons industrials segons règim jurídic del sòl

Taula 7: Superfície de sòl industrial en polígons amb ordenació Aïllada i Ocupació Alta (> 60%)

Taula 8: Superfície de sòl industrial en polígons amb ordenació Aïllada i Ocupació

(3)

Mitja (=60%)

Taula 9: Superfície de sòl industrial en polígons amb ordenació Aïllada i Ocupació Alta (<60%)

Taula 10: Superfície de sòl industrial en polígons amb ordenació No Aïllada i Ocupació Alta (> 60%)

Taula 11: Superfície de sòl industrial en polígons amb ordenació No Aïllada i Ocupació Mitja (= 60%)

Taula 12: Superfície de sòl industrial en polígons amb ordenació No Aïllada i Ocupació Alta (< 60%)

Taula 13: Qualitat dels serveis paisatgístics i d'altres (fibra òptica) Taula 14: Polígons amb servei de fibra òptica

Taula 15: Estat dels equipaments dels polígons industrials Taula 16: Ocupació dels polígons entre 1985-1990

Taula 17: Ocupació dels polígons entre 1990-1995 Taula 18: Ocupació dels polígons entre 1995-2000

Taula 19: Evolució de l’ocupació del sòl net industrial per les edificacions Taula 20: Evolució de l’ocupació del sòl net industrial i Aprovació del Pla Urbanístic

Taula 21: Polígons amb sòl ocupat Taula 22: Polígons amb sòl disponible.

Taula 23: Superfície neta disponible Taula 24: Sòl en reserva

Taula 25: Polígons amb sòl disponible Gràfics:

Gràfic 1: Règim jurídic del sòl industrial: Urbà, Urbanitzable Programat i Urbanitzable No Programat

Gràfic 2: Ordenació aïllada, i no aïllada Gràfic 3: Ocupació amb ordenació aïllada Gràfic 4: Ocupació amb ordenació no aïllada

Gràfic 5: Estat dels serveis bàsics als polígons industrials Gràfic 6: Estat dels serveis bàsics als municipis

Gràfic 7: Sòl Ocupat, Sòl Disponible, Sòl en Reserva

Gràfic 8: Estat dels serveis mínims dels polígons industrials amb sòl disponible Gràfic 9: Estat dels serveis paisatgístics dels polígons industrials amb sòl disponible

Plànols:

Plànol 1: Municipis de la comarca en estudi

Plànol 2: Distribució del sòl industrial per municipis Plànol 3: Règim del sòl industrial

Plànol 4: Ocupació entre 1985-1990 Plànol 5: Ocupació entre 1990-1995 Plànol 6: Ocupació entre 1995-2000 Plànol 7: Disponibilitat del sòl actual Plànol 8: Situació dels polígons industrials

Annex: Enquesta sobre el sòl industrial enviada als Ajuntaments

(4)

1.- OBJECTE DE L’ESTUDI

El present estudi sobre el sòl industrial a la comarca del Vallès Oriental és una primera aproximació a l’estat del sòl per activitats industrials en els municipis de la Comarca del Vallès Oriental, a fi de conèixer la distribució sobre el territori, les característiques quantitatives i qualitatives, i l’evolució durant el període des de l’any 1985 al 2000 i l’oferta actual.

En el primer apartat s’exposen les fonts d’informació utilitzades per l’obtenció de les dades de treball i el tractament que s’n'ha fet. L’unitat d’avaluació utilitzada és el polígon industrial, identificat a partir de la figura de planejament que ha donat lloc a l’implantació.

L’estudi del sòl industrial es realitza des de diverses òptiques. La primera és una anàlisi quantitativa de la distribució de la superfície destinada a usos industrials dels diversos polígons dels municipis, segons la quantitat de sòl industrial de cada polígon i la relació amb la superfície total del municipi segons el règim jurídic del sòl que atorga el planejament general vigent a cada municipi i la seva localització.

En un segon aspecte de l’estudi s’exposen les característiques qualitatives del sòl industrial dels polígons, referent al tipus d’edificació que s’hi pot construir com a l’estat dels serveis urbanístics dels polígons.

En el tercer apartat es presenta l’evolució que ha tingut en els darrers quinze anys l’implantació i execució dels polígons industrials de la Comarca, segons tres quinquennis. 1985-1990, 1990-1995 i 1995-2000.

Finalment, i com a conclusió del treball, es presenta l’estat actual de l’oferta de sòl industrial per polígons, segons tres estats d’ocupació del sòl:

- Polígons ocupats, on pràcticament no hi ha oferta de sòl, - Polígons amb sòl disponible, on encara hi ha sòl per a noves

implantacions, i

- Sòl de reserva, pendent encara de desenvolupament i per tant amb capacitat per oferir nou sòl industrial urbanitzat.

L’estudi pretén ser una primera aportació al debat sobre el dimensionat i l’oferta de sòl industrial en una comarca amb una tradició en l’ocupació del seu sòl per les activitats industrials, i una clara tendència a incorporar-se al procés de metropolinització de l’àrea de Barcelona.

(5)

2.- FONTS D’INFORMACIÓ

L’anàlisis del sòl industrial a la comarca del Vallès Oriental durant el període 1985-2000, es realitza a partir de les dades subministrades per la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i els municipis de la comarca, sobre la base cartogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

El Programa per al Planejament Territorial de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme va proporcionar informació digital i vectorial del Mapa de planejament urbanístic i usos del sòl de la comarca del Vallès Oriental, a escala 1:50.000, que és el referent de les bases de dades de la DGU.

La Secció de Seguiment Urbanístic de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme ha proporcionat les dades de la comarca del Vallès Oriental del planejament urbanístic i usos del sòl, a 31 de desembre de 2000, on hi figuren les dades de les diverses figures de planejament dels municipis de la comarca.

L’Institut Cartogràfic té disponible un mapa vectoritzat de la comarca. Aquesta informació gràfica detallada de la cartografia dels municipis, ha servit per contrastar l’informació gràfica de treball, que es va generant a partir del mapa vectorial del Programa per al Planejament Territorial de la Direcció General d'Urbanisme.

Dels municipis amb presència de sòl industrial, s'obtenen dades a partir d’una enquesta enviada als Ajuntaments, on es demanava informació dels seus polígons industrials, sobre diferents variables referides a la qualificació urbanística del sòl, l’estat dels serveis, les zones segons edificabilitat, i l’evolució de l’ocupació del sòl net industrial. S'annexa al final de l’estudi el qüestionari enviat als municipis.

Es va enviar l ´enquesta a tots els municipis de la comarca. Els municipis que van proporcionar informació son:

Taula 1: Municipis amb enquestes Ametlla del Vallès, l’

Bigues i Riells Caldes de Montbui Canovelles

Cardedeu Castellterçol Granollers Gualba Llagosta, la Lliçà d'Amunt Llinars del Vallès Martorelles Montmany-Figaró

(6)

Montmeló

Montornès del Vallès Parets del Vallès Roca del Vallès, la Sant Celoni

Sant Feliu de Codines Sant Fost de Campsentelles Santa Eulàlia de Ronçana Santa Maria de Palautordera Vilanova del Vallès

Entre la resta de municipis, que no van respondre les enquestes, i tenen una presència de sòl industrial important es troben: La Garriga, Les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, i Mollet del Vallès.

Per no perdre l’objectiu de l’estudi, i aconseguir una correcta i primera aproximació a l’estat de l’oferta de sòl per activitats industrials en els municipis de la Comarca, es va decidir completar les dades d'aquests tres municipis.

Es van consultar les dades existents a l’Arxiu de Planejament de la Direcció General d’Urbanisme, i s’ha realitzat un treball visual de camp per obtenir informació de l’estat dels serveis dels seus polígons industrials.

Obtenim d’aquesta forma, dades de 27 municipis de la comarca, municipis, que son els que acullen la major part dels polígons industrials a la comarca.

Aquests 27 municipis seran els objectes a partir dels quals s’analitzarà l’evolució i l’estat de l’oferta de sòl industrial a la comarca del Vallès Oriental.

Taula 2: Municipis de treball Ametlla del Vallès, l’

Bigues i Riells Caldes de Montbui Canovelles

Cardedeu Castellterçol

Les Franqueses del Vallès La Garriga

Granollers Gualba Llagosta, la Lliçà d'Amunt Lliçà de Vall Llinars del Vallès Martorelles Mollet del Vallès Montmany-Figaró

(7)

Montmeló

Montornès del Vallès Parets del Vallès Roca del Vallès, la Sant Celoni

Sant Feliu de Codines Sant Fost de Campsentelles Santa Eulàlia de Ronçana Santa Maria de Palautordera Vilanova del Vallès

A partir d ‘ ara les dades que s´aniràn reflexant al llarg de l’estudi, faran referència als 27 municipis indicats, i que esdevenen l’objecte d’aquest estudi.

S´anexa al final del capítol un mapa amb l’ubicació dels municipis considerats (Plànol 1: Municipis de la comarca en estudi).

2.2.1.- Tractament de les dades

Partint de les dades disposades per les fonts indicades a l’apartat anterior (Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i els municipis), s´estableix un criteri de decisió, per les situacions en què una variable de treball es trobi amb informació provinent de més d’una font.

El criteri escollit estableix donar primer prioritat a les dades de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, ja que presenten un nivell uniforme en l’informació, i a continuació a les dades aportades pels municipis i que s’han contrastat amb les dades de l’Institut Cartogràfic.

Seguint aquest criteri de prioritat de les fonts de dades, es capturen les dades sobre les variables d’estudi, i s'emmagatzemen en una nova base de dades, pel seu tractament.

La base de dades es dissenya amb la idea de que l’estructura d'emmagatzemen reflexi les diferents parts de l’anàlisi, així doncs, es defineixen taules per l’informació quantitativa (dades de superfícies), la qualitativa (dades de qualitat), i l’evolutiva (dades temporals).

A partir d’aquí, es generaran les consultes necessàries pel desenvolupament dels diferents apartats de l’estudi, i es llistarà la informació obtinguda en els corresponents quadres i gràfics indicats (veure índex de teules i gràfics).

Les dades que admeten una projecció territorial s’han reflexat sobre la base cartogràfica esquematitzada de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que es presenten de forma reduïda en forma d’esquemes (veure índex de plànols).

(8)
(9)

3.- EL SÒL INDUSTRIAL A LA COMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL

L’elaboració de l’anàlisi quantitativa de les característiques del sòl industrial a la comarca, parteix amb l’objectiu d’explorar el comportament de la distribució de la superfície dels polígons en els diversos municipis, i de la superfície de sòl qualificat netament d’industrial.

El sòl industrial en la comarca del Vallès Oriental s’ha inventariat a partir de les dades de la superfície dels polígons industrials, agrupats pel municipi de pertinença. En el Plànol 0: Situació dels polígons industrials, se situen els polígons objecte d’aquest estudi.

En la primera part es quantifica i s’analitza pes del sòl industrial de cada municipi, en relació al total de la comarca i en relació a la superfície del municipi. D’aquí es dedueix i es confirma el qualificatiu de municipis industrials, o de municipis que acullen més superfície de sòl industrial

En un segon anàlisi es llisten els polígons de cada municipi segons el règim jurídic del sòl (urbà, urbanitzable programat i urbanitzable no programat) que ens indica d’una banda quin ha estat el seu origen històric i urbanístic, i d’altra quina és la reserva de sòl que presenta el planejament urbanístic.

Finalment és quantifica, per cada municipi i per cada polígon, quina és la superfície neta per a usos industrials que tenen, i quin és el tipus d’edificació que s’hi admet, segons una primera divisió en ordenació aïllada o entre mitgeres, i que dona una primera idea del tipus d’industria que hi ha establerta o que es pot admetre.

Es dona a continuació, abans d’iniciar l’anàlisi, un llistat dels polígons dels municipis i les seves superfícies.

Als polígons amb régim urbanitzable no programat que no tenen definida la superficie neta edificable, s´ha fet una estimació de quina pot arrivar a ésser, a partir de la proporcióque es defineix als polígons amb el mateix régim.

Taula 3: Llistat de sòl industrial per polígons i municipis: superfície bruta i superfície neta

Nom Municipi Nom Sector Sup. Bruta (m2) Sòl Net (m2)

Ametlla del Vallès. L ‘ MAS DORCA 115.294,09 86.780,05

MONGUIT I 84.800,00 60.342,50

MONGUIT II 38.415,00 25.236,00

Bigues i Riells CAN BARRI 280.191,00 187.329,00

CAN MARGARIT 93.230,00 65.261,00

Caldes de Montbui LA BORDA 550.690,00 377.419,00

PINATAR 70.122,45 63.122,50

Canovelles CAN CASTELLS 454.547,04 406.687,04

CAN GALOBARDES 81.398,00 44.717,00

Cardedeu AMPLIACIÓ ZONA IND. SUD 77.320,00 45.741,00

CAN BUIXADERA 27.000,00 13.000,00

CTRA. C-251 EL MARITAL 39.285,00 12.924,00

EL MARITAL 162.480,00 95.079,00

(10)

MARSELL 140.400,00 84.240,00 ZONA IIND. CTRA. AIGÜES 46.602,00 27.565,00

ZONA IND. SUD 54.044,00 29.493,00

Castellterçol EL VAPOR 35.120,00 21.072,00

Figaró-Montmany C/ TAGAMANENT 10.893,90 8.790,00

IND CAMP DE CAN OLIVERAS 16.637,00 10.088,00

LA ROMPUDA 11.629,38 11.005,27

Franqueses del Vallès, Les EL RAMASSAR 285.557,00 190.363,00

PLA DE LLERONA 838.160,00 536.832,00

SECTOR U 100.000,00 55.000,00

SECTOR V 136.000,00 74.800,00

Granollers CAN GORDI-CAN CATALÀ 352.880,00 144.554,00

CAN MUNTANYOLA 390.120,00 237.201,10

COLL DE LA MANYA-G-3 114.904,00 84.505,00 COLL DE LA MANYA-G-4 9.278,50 58.300,00 COLL LA MANYA-G-1-2-5-6 554.493,00 387.925,00

CONGOST 806.330,20 410.871,00

EL RAMASSAR 161.990,00 86.630,00

ELS XOPS 111.368,27 111.368,27

FONT DEL RADIUM 160.861,60 84.654,00

JORDI CAMP 480.104,40 232.564,00

PALOU NORD 397.153,00 188.146,00

TORRE PINÓS 53.000,00 29.150,00

Gualba MOD. ZONA INDUSTRIAL 356.039,00 203.700,00

La Garriga AMPLIACIÓ CONGOST 190.915,00 97.364,00

CA N´ILLA 120.937,25 120.937,25

CAN MET-SIDRU 197.745,69 197.745,69

CAN TERRERS 383.527,00 217.997,00

CONGOST 268.520,54 268.520,54

NUCLI URBÀ 17.698,60 17.698,60

La Llagosta POLÍGON IND. LA LLAGOSTA 410.377,50 373.434,00 La Roca del Vallès CAN FONT DE LA PARERA 288.270,00 187.350,00

CAN MASSAGUER 428.233,00 211.495,00

ROCA CENTRE 88.702,27 77.100,00

VALLDERIOLF 457.974,00 235.813,00

Lliçà d’Amunt FIGUERES 19.500,00 19.500,00

MOLÍ D’EN FONOLLEDA 168.900,00 123.000,00

TENES 100.600,00 61.600

ZONA DESPLEGAMENT IND 31.600,00 20.856,00

Lliçà de Vall CAN COLL 102.786,12 102.786,12

CAN PERDELLOT 170.970,00 108.319,00

CANTALLOPS 149.500,00 149.500,00

LA SERRA II 130.565,00 77.357,00

SECTOR INDUSTRIAL 4 93.910,00 56.346,00 SECTOR INDUSTRIAL 5 261.870,00 157.122,00 SECTOR INDUSTRIAL 6 71.790,00 43.074,00 SECTOR INDUSTRIAL 11 55.100,00 33.060,00

ELS BATZALS 303.001 196950,84

LES ARGUELAGUES 54.826 35636,9

PALAUDÀRIES 127.080 82602

Llinars del Vallès SECTOR IND COLLSABADELL 131.938,00 88.903,00 SECTOR INDUSTRIAL SUD 186.200,00 111.700,00 Martorelles POLÍGON IND. MARTORELLES 716.366,70 688.352,60

Mollet del Vallès CAN MAGAROLA 801.877,75 735.750,00

CAN PRAT 1.117.022,64 528.750,00

SANTA ROSA 973.071,00 219.384,00

Montmeló EL PEDREGAR 232.300,00 153.318,00

EL RAIGUÉ 51.240,00 39.096,00

PLA SOTAL MOLÍ 219.857,00 148.112,00

(11)

RIERA MARSÀ 192.100,00 185.270,00 ZONA INDUSTRIAL CIRCUÏT.. 454.149,00 185.424,00 Montornès del Vallès CAN BUSCARONS DE BAIX 335.028,20 290.371,00 SECTOR H LUCTA BUTANO 500.028,00 417.538,00 SECTOR I RAIGUÉ 482.140,00 328.996,36 SECTOR J NORD - CONGOST 512.330,00 323.490,00

VALLESANA 467.994,60 343.500,00

Parets del Vallès EIXAMPLE INDUSTRIAL 80.020,00 78.980,00

LLEVANT INDUSTRIAL 734.989,00 530.539,00

NUTREXPA 334.000,00 200.400,00

POLÍGON IND BRUGUERA 109.860,00 109.860,00 SECTOR AUTOPISTA 479.446,24 405.318,47

SECTOR MOLLET 94.804,94 80.452,62

VOLART 628.389,00 585.845,54

Sant Celoni CAN BATLLORI 20.270,00 15.811,00

CAN CASETA 46.400,00 25.984,00

CEMENTIRI 96.759,00 64.106,00

INDUSTRIAL NORD-EST 252.900,00 210.962,00

LES TORRES 89.144,00 49.556,00

MOLÍ PLANES 253.000,00 149.636,00

NORD-CEMENTIRI 46.400,00 26.912,00

PORTA DE PONENT 19.860,00 17.776,00

RIERA CAN PLANES.. 36.700,00 23.121,00

ROCA UMBERT 57.055,00 30.545,00

SERRA VALET 71.400,00 42.840

INACSA-LA BATLLORIA 43.200,00 0,00

LES FERRERIES 262.500,00 0,00

Sant Feliu de Codines PLA DE LA COSTA 62.263,00 33.712,00

Sant Fost de Campsentelles B3 170.200,00 170.200,00

CAN BALIARDA 141.354,70 129.474,00

ZONA IND. 180.218,60 113.983,00

Santa Eulàlia de Ronçana CAN MAGRE 204.303,00 125.776,00

HOPRESA 47.341,92 35.800,00

Santa Maria de Palautordera DES IND INT 1 357.714,00 214,628,00 SECTOR DE LA SERRA 112.566,00 67.089,00

Vilanova del Vallès BARRI SANT LLEIR 40.732,77 38.281,47

POL. MAS FERRER 132.219,08 65.386,86 PONENT BARRI CAL PINXO 62.100,00 37.260,00

TOTALS (m2) 25.034.989,40 16.520.382,59

La comarca del Vallès Oriental té 110 polígons industrials repartits entre els 27 municipis d’estudi. Aquests polígons suposen un total de 2.503,49 ha de superfície industrial bruta, i 1.652,03 ha de superfície industrial neta. Respecte al total de sòl brut de la comarca signifiquen un 27%. La mitjana del tamany dels polígons és de 13,85 ha.

A la resta de municipis de la comarca: Aiguafreda, Campins, Cànoves i Samalús, Castellcir, Fogars de Monclús, Granera, Montseny, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere Vilamajor, Sant Quirze de Safaja, Santa Maria de Martorelles, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, i Vilalba Sasserra, apareixen segons les dades de la Direcció General d’Urbanisme únicament set polígons repartits tal i com s’indica a la taula següent:

(12)

Taula 4: Polígons industrials no considerats a l’estudi

Nom Municipi Nom Sector Sup. Bruta (ha)

Sant Antoni de Vilamajor P-3-1 INDUSTRIAL 4,6416

P-3-2 INDUSTRIAL 8,8151

P-6 INDUSTRIAL 4,5048

17,9615

Sant Quirze de Safaja SUNP1 LA BÒBILA 5,2262

5,2262

Santa Maria de Martorelles SPP5 3,6

3,6

Vallgorguina SECTOR IND DEL MOLINOT 6,806

SECTOR IND MOBIR SA 5,1569 11,9629

TOTAL 33,5244

La superfície bruta total dels polígons industrials que no formaran part de l’estudi és de 33,52 hectàrees, aquesta superfície representa un 1,3% del sòl brut total industrial de la comarca.

Es conclou, a partir de les dades anteriors, que l’absència de dades a l’estudi, dels municipis de Sant Antoni de Vilamajor, Sant Quirze de Safaja, Santa Maria de Martorelles, i Vallgorguina, no altera els resultats i l’anàlisi que es realitza al llarg dels capítols que segueixen.

3.1.- Distribució del sòl industrial per municipis

L’estudi de la distribució del sòl industrial pretén identificar els municipis amb més presència de sòl industrial, i que per tant, poden admetre el qualificatiu de municipis industrials

Es defineixen tres tipus de municipis segons la quantitat de sòl industrial: els que tenen més de 100 ha de superfície de polígons industrials, els que tenen entre 100 i 40 ha, i per últim els que tenen menys de 40 ha.

Es completa l’estudi amb l’observació de la quantitat de sòl industrial del municipi, respecte de la superfície total, per avaluar el pes relatiu del sòl industrial en cada municipi.

Taula 5: Sòl industrial per municipis

Nom Municipi Sup. Bruta (ha) Sup. Municipi (ha) Sup Bruta / Sup Municipi

Ametlla del Vallès. L ‘ 23,85 1.412,00 0,02

(13)

Bigues i Riells 37,34 2.867,00 0,01

Caldes de Montbui 62,08 37.940,00 0,00

Canovelles 53,59 675,00 0,08

Cardedeu 54,71 1.289,00 0,04

Castellterçol 3,51 3.161,00 0,00

Figaró-Montmany 3,92 1.470,00 0,00

Franqueses del Vallès, Les 135,97 2.945,00 0,05

Granollers 359,25 1.489,00 0,24

Gualba 39,79 2.324,00 0,02

La Garriga 117,93 1.972,00 0,06

La Llagosta 41,04 303,00 0,14

La Roca del Vallès 126,32 3.630,00 0,03

Lliçà d’Amunt 32,06 2.198,00 0,01

Lliçà de Vall 152,13 1.066,00 0,10

Llinars del Vallès 31,81 2.752,00 0,01

Martorelles 71,64 361,00 0,20

Mollet del Vallès 289,19 1.072,00 0,27

Montmeló 114,96 411,00 0,28

Montornès del Vallès 229,75 962,00 0,24

Parets del Vallès 246,15 898,00 0,27

Sant Celoni 129,55 6.544,00 0,02

Sant Feliu de Codines 6,23 1.518,00 0,00

Sant Fost de Campsentelles 49,17 1.316,00 0,04

Santa Eulàlia de Ronçana 25,16 1.399,00 0,02

Santa Maria de Palautordera 47,03 1.705,00 0,03

Vilanova del Vallès 23,50 1.520,00 0,02

Els municipis que tenen més quantitat de superfície de sòl per polígons d’ús industrial són els colorats al llistat en vermell. D’entre aquests municipis es distingeixen dos subgrups, els que tenen més de 200 ha i els que tenen entre 100 i 200 ha.

Els municipis del primer subgrup, més de 200 ha, són per ordre de quantitat de sòl: Granollers, Parets del Vallès, Montornès del Vallès, i Mollet del Vallès.

Al segon subgrup dels municipis de més polígons de sòl industrial es troben també per ordre de quantitat de superfície Les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès, La Garriga, Montmeló, Lliçà de Vall, i Sant Celoni.

Els municipis del primer grup es troben també el tipus de municipis amb més pes relatiu de presència de sòl industrial respecte al total del municipi. També pertanyen a aquest tipus els municipis de La Llagosta i Martorelles.

Els municipis de La Llagosta, i Martorelles, no es categoritzen com a municipis de molta industria, però presenten un pes relatiu del seu sòl industrial respecte al total del municipi molt alt, això és degut a la petita àrea de superfície d’aquests municipis.

(14)

D’altra banda, dins dels tres tipus de grups de municipis definits, segons la quantitat de sòl industrial, observem tal i com queda reflectit en el mapa afegit al final del capítol, que els municipis es localitzen seguint els eixos territorials, més importants com són les vies de comunicació (A-7), (N –152), (N –152a), (B-143), (C – 251), (C –1415), i (C –155), i els cursos fluvials de la Riera de Tenes, el Congost, el Besòs, el Mogent, La Tordera, i La Riera de Caldes.

Històricament la comunicació amb Barcelona per l’antiga N-152 va propiciar les primeres implantacions de polígons industrials als anys seixanta, fet potenciat per la construcció de l ‘ autopista A-7, que va estendre l’influència fins a Sant Celoni. L’existència del terreny pla i la fàcil obtenció d’aigua pels processos industrials va afavorir les implantacions a les ribes dels cursos fluvials.

S´anexa al final del capítol un mapa amb la categorització assignada als municipis segons la quantitat de sòl brut industrial. (Plànol 2: Distribució del sòl industrial per municipis).

3.2.- Distribució del sòl industrial segons el règim jurídic del sòl

Cal comentar, en una interpretació il·lustrativa de la classificació del sòl, que el règim jurídic de sòl urbà ens indica que es tracta d’un sòl històric, que el planejament ha recollit en aquest règim per la seva presumpta consolidació, però que en molts casos s’ha anat acabant d’urbanitzar i omplint en els darrers anys.

El règim jurídic de sòl urbanitzable programat ens indica que el polígon industrial ha estat objecte de desenvolupament relativament recent a partir de la programació de creació de sòl industrial.

El sòl encara pendent de desenvolupament, però amb destí industrial, és el que es classifica de sòl urbanitzable no programat, i és un sòl de reserva o d’imminent desenvolupament.

L’estudi de la distribució del sòl industrial segons el règim jurídic en el territori de la comarca, dona informació sobre els municipis amb potencialitat de disposar d’oferta de sòl industrial, al temps, que identifica els elements territorials, tals com rius i sistema viari, sobre els que es recolza.

A partir d’aquí, es consulta la base de dades, obtenint, tal i com es llista a continuació, per cada municipi, la superfície bruta dels seus polígons industrials, i el règim jurídic en el que es troben segons el planejament.

Taula 6: Superfície dels polígons industrials segons règim jurídic del sòl Ametlla del Vallès. L ‘

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

MAS DORCA 115.294,09

MONGUIT I 84.800,00

(15)

MONGUIT II 38.415,00 Total Sup. (m2) 238.509,09

Bigues i Riells

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

CAN BARRI 280.191,00

CAN MARGARIT 93.230,00

Total Sup. (m2) 280.191,00 93.230,00

Caldes de Montbui

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

LA BORDA 550.690,00

PINATAR 70.122,45

Total Sup. (m2) 620.812,45

Canovelles

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

CAN GALOBARDES 81.398,00

CAN CASTELLS 454.547,04

Total Sup. (m2) 454.547,04 81.398,00

Cardedeu

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

ZONA IND. SUD 54.044,00

AMPLIACIÓ ZONA IND. SUD 77.320,00

ZONA IIND. CTRA. AIGÜES 46.602,00

EL MARITAL 162.480,00

CAN BUIXADERA 27.000,00

MARSELL 140.400,00

CTRA. C-251 EL MARITAL 39.285,00

Total Sup. (m2) 81.044,00 325.687 140.400,00

Castellterçol

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

EL VAPOR 35.120,00

Total Sup. (m2) 35.120,00

Les Franqueses del Vallès

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

EL RAMASSAR 285.557,00

PLA DE LLERONA 838.160,00

SECTOR U 100.000,00

SECTOR V 136.000,00

Total Sup. (m2) 1.123.717,00 136.000,00 100.000,00

La Garriga

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

(16)

CONGOST 268.520,54

CAN MET-SIDRU 197.745,69

CA N´ILLA 120.937,25

CAN TERRERS 383.527,00

AMPLIACIÓ CONGOST 190.915,00

NUCLI URBÀ 17.698,60

Total Sup. (m2) 604.902,08 574.442,0

Granollers

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

PALOU NORD 397.153,00

COLL LA MANYA-G-1-2-5-6 554.493,00

COLL DE LA MANYA-G-3 114.904,00

COLL DE LA MANYA-G-4 9.278,50

TORRE PINÓS 53.000,00

CAN GORDI-CAN CATALÀ 352.880,00

EL RAMASSAR 161.990,00

CAN MUNTANYOLA 390.120,00

FONT DEL RADIUM 160.861,60

JORDI CAMP 480.104,40

ELS XOPS 111.368,27

CONGOST 806.330,20

Total Sup. (m2) 2.006.439,20 1.421.675,50 164.386,27

Gualba

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

MOD. ZONA INDUSTRIAL 397.879,55

Total Sup. (m2) 397.879,55

La Llagosta

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2) POL. IND. LA LLAGOSTA 410.377,50

Total Sup. (m2) 410.377,50

Llinars del Vallès

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

SECTOR INDUSTRIAL SUD 186.200,00

SECTOR IND COLLSABADELL 131.938,00

Total Sup. (m2) 131.938,00 186.200,00

Lliçà d’Amunt

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

ZONA DESPLEGAMENT IND 31.600,00

TENES 100.600,00

MOLÍ D’EN FONOLLEDA 168.900,00

FIGUERES 19.500,00

Total Sup. (m2) 289.000,00 31.600,00

(17)

Lliçà de Vall

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

CANTALLOPS 149.500,00

CAN COLL 102.786,12

CAN PERDELLOT 170.970,00

LA SERRA II 130.565,00

SEC. IND. 4 93.910,00

SEC. IND. 5 261.870,00

SEC. IND. 6 71.790,00

SEC. IND. 11 55.100,00

ELS BATZALS 303.001

LES ARGELAGUES 54.826

PALAUDÀRIES 127.080

Total Sup. (m2) 737.193,12 301.535,00 482.670,00

Martorelles

Nom polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2) POLÍGON IND. MARTORELLES 716.366,70

Total Sup. (m2) 716.366,70

Mollet del Vallès

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

CAN MARGAROLA 801.877,75

CAN PRAT 1.117.022,64

CAN ROSA 973.071,00

Total Sup. (m2) 2.891.971,39

Figaró-Montmany

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2) IND CAMP DE CAN

OLIVERAS 16.637,00

C/ TAGAMANENT 10.893,90

LA ROMPUDA 11.629,38

Total Sup. (m2) 22.523,28 16.637,00

Montmeló

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

ZONA INDUSTRIAL CIRCUÏT.. 454.149,00

EL RAIGUÉ 51.240,00

RIERA MARSÀ 192.100,00

EL PEDREGAR 232.300,00

PLA SOTAL MOLÍ 219.857,00

Total Sup. (m2) 644.257,00 505.389,00

Montornès del Vallès

Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

SECTOR H LUCTA BUTANO 417.500,00

SECTOR I RAIGUÉ 482.140,00

SECTOR J NORD - CONGOST 512.330,00

(18)

CAN BUSCARONS DE BAIX 335.028,20

VALLESANA 467.994,60

Total Sup. (m2) 1.797.492,80 417.500,00

Parets del Vallès

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

EIXAMPLE INDUSTRIAL 80.020,00

POLÍGON IND BRUGUERA 109.860,00

LLEVANT INDUSTRIAL 734.989,00

NUTREXPA 334.000,00

VOLART 628.389,00

MOLLET 94.804,94

SECTOR AUTOPISTA 479.446,24

Total Sup. (m2) 1.202.640,18 1.258.869,00

La Roca del Vallès

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

VALLDERIOLF 457.974,00

CAN MASSAGUER 428.233,00

CAN FONT DE LA PARERA 288.270,00

ROCA CENTRE 88.702,27

Total Sup. (m2) 834.946,27 428.233,00

Sant Celoni

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

MOLÍ PLANES 253.000,00

LES TORRES 89.144,00

RIERA CAN PLANES 36.700,00

CAN CASETA 46.400,00

INDUSTRIAL NORD-EST 252.900,00

CAN BATLLORI 20.270,00

CEMENTIRI 96.759,00

NORD-CEMENTIRI 46.400,00

PORTA DE PONENT 19.860,00

SERRA VALET 71.400,00

ROCA UMBERT 57.055,00

INACSA-LA BATLLORIA 43.200,00

LES FERRERIES 262.500,00

Total Sup. (m2) 76.915,00 1.218.673,00

Sant Fost de Campsentelles

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

B3 170.200,00

ZONA IND. 180.218,60

CAN BALIARDA 141.354,70

Total Sup. (m2) 321.573,30 170.200,00

(19)

Sant Feliu de Codines

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

PLA DE LA COSTA 62.263,00

Total Sup. (m2) 62.263,00

Santa Eulàlia de Ronçana

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

CAN MAGRE 204.303,00

HOPRESA 47.341,92

Total Sup. (m2) 47.341,92 204.303,00

Santa Maria de Palautordera

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2) SECTOR DE LA SERRA 112.566,00

DES IND INT 1 357.714,00

Total Sup. (m2) 112.566,00 357.714,00

Vilanova del Vallès

Nom Polígons Industrials Sup. Sòl Urbà (m2) Sup. Sòl UP (m2) Sup. Sòl UNP (m2)

PONENT BARRI CAL PINXO 62.100,00

POL. MAS FERRER 132.219,08

BARRI SANT LLEIR 40.732,77

Total Sup. (m2) 172.951,85 62.100,00

15.228.078,00

Sup. Sòl Urbà(m2) Sup. Sòl UP(m2) Sup. Sòl UNP(m2) TOTALS COMARCALS. (m2) 15.228.935,00 8.054.185,00 1.057.656,00

TOTAL SÒL IND.BRUT (m2) 25.034.989,40

Observant les dades veiem que l’Ametlla del Vallès, Caldes de Montbui, La Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès i Sant Feliu de Codines, tenen tot el sòl industrial amb règim del sòl urbà.

De la resta de municipis trobem només quatre que disposen de polígons amb règim de sòl urbà, urbanitzable programat, i urbanitzable no programat, es tracta dels municipis de Cardedeu, Les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall Granollers, i Sant Fost de Campsentelles. Tots quatre municipis tenen la característica, d’ésser municipis amb bastant superfície d’ús industrial destaca el municipi de Lliçà de Vall, amb una important reserva de sòl industrial no programat.

Cal destacar també, els municipis que tenen una alta presencia de sòl industrial amb règim jurídic Urbanitzable Programat, com són Cardedeu, Sant Celoni, i

(20)

Santa Eulàlia de Ronçana, i els municipis de Castellterçol, i Gualba, tots dos amb tota la seva superfície bruta de sòl industrial amb règim jurídic Urbanitzable Programat, així com els municipis de Llinars del Vallès, Figaró- Montmany, Granollers, i Parets, que tenen bastant superfície de sòl, i es troba repartida de forma aproximadament equivalent, entre sòl urbà, i urbanitzable programat.

El total del sòl dels polígons industrials de la Comarca, considerat en aquest estudi, és de 2.503,49 hectàrees.

D’aquest sòl, 1.522,89 hectàrees son classificades en el règim jurídic de sòl urbà, 801,45 hectàrees en el de sòl urbanitzable programat, i 105,76 hectàrees en el de sòl urbanitzable no programat, que representen respectivament un 62,6 %, 32,9 %, 4,3 % sobre el total de sòl industrial.

Una primera conclusió d’aquest estudi és que hi ha molt poc sòl urbanitzable no programat a la comarca del Vallès Oriental.

Gràfic 1: Règim jurídic del sòl industrial: Urbà, Urbanitzable Programat i Urbanitzable No Programat.

Es concreta amb el gràfic anterior l’existència d’un 62,6% de sòl urbà, i en tant que urbà, un 62,6% de sòl industrial històric a la comarca de la mateixa manera és concreta un 32,9% de sòl industrial urbanitzable programat, és a dir, de sòl industrial amb planejament recent, i un 4,3% de sòl industrial urbanitzable no programat, i per tant, de sòl previst d’ésser desenvolupat com a sòl d’ús industrial.

S´anexa al final del capítol un mapa amb el règim de sòl dels polígons industrials dels municipis estudiats. (Plànol 3: Règim del sòl industrial).

U 62,6 % UP 32,9 %

UNP 4,3%

(21)

4.- CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL INDUSTRIAL DE LA COMARCA

Coneguda la distribució en el territori de la superfície dels diferents polígons industrials de la comarca, és passa a analitzar quin tipus d’edificació predomina als polígons industrials, segons la divisió en ordenació aïllada i ordenació entre mitgeres, junt amb l’anàlisi de l’estat dels seus serveis urbanístics, paisatgístics i tecnològics.

S’exclouen d’aquest apartat els polígons industrials en règim urbanitzable no programat que no tenen Pla parcial desenvolupat.

4.1.- Sòl industrial edificable i tipus d’edificacions

Tenint present les diferents demandes del sector industrial respecte al tipus d’edificació, es planteja fer l’anàlisi de la distribució de la superfície de sòl net industrial, a cada municipi, segons les diverses tipologies edificatòries.

El sòl industrial net és el realment edificable, un cop deduït de la superfície bruta o total del polígon industrial els terrenys destinats a vials, zones verdes i equipaments.

De forma il·lustrativa es pot assimilar que una tipologia edificatòria amb edificació aïllada en una parcel·la industrial al tipus de gran industria, i que una tipologia d’edificació industrial entre mitgeres a una petita indústria.

S’analitza per una banda, quins són els polígons industrials dels diferents municipis, que tenen una tipologia d’ordenació aïllada (o de volumetria específica) de l’edificació dins de la parcel·la, i per altra banda els polígons amb tipologia d’edificació industrial en filera (o adossada o mixta).

S’aprofita aquesta exploració de l’informació per relacionar la diferent oferta de tipologia de nau industrial, amb el percentatge d’ocupació de l’edificació sobre la parcel·la segons fixen els paràmetres d’edificabilitat.

Es fan tres talls d’estudi del percentatge d’ocupació de l’edificació sobre la parcel·la industrial, un primer pels valors majors al 60%, un segon pels valors iguals al 60%, i un últim tall pels percentatges d’ocupació més petits al 60%.

D’aquesta forma, es podrà comprovar els tipus d’ordenació de les edificacions en els polígons, i amb quin grau d’ocupació de la parcel·la alt, mig o baix es posicionen.

S’exclouen d’aquesta exploració el sòl industrial classificat com urbanitzable no programat que no s’hagin desenvolupat en el corresponent Pla Parcial.

Consultant les dades segons els criteris d’observació especificats anteriorment, s’obtenen els resultats que es llisten a continuació.

(22)

Els polígons amb ordenació en edificació aïllada i ocupació de l’edificació sobre la parcel·la major del 60% (que anomenem alta) són:

Taula 7: Superfície de sòl industrial en polígons amb ordenació aïllada i ocupació alta (>60%)

Nom Municipi Nom Sector Sup. Neta (m2) Tipus Ordenació %Ocupació

Bigues i Riells CAN BARRI 187.329,00 Aïllada/Mitjeres 66,80

187.329,00

Caldes de Montbui LA BORDA 377.419,00 Aïllada 70,00

377.419,00

Cardedeu ZONA IND. SUD 61.300,00 Aïllada 70,00

EL MARITAL 50.000 Volum. específica 70.00

CAN BUIXADERA 13.000,00 Volum. específica 90.00 AMPLIACIÓ SINA IND. SUD 65.000,00 Volum. específica 70.00

189.300.00

La Garriga NUCLI URBÀ 17.698,00 17.698,00 100,00

17.698,00

Lliçà d’Amunt FIGUERES 13.600,00 Aïllada 70,00

MOLÍ D’EN FONOLLEDA 115.500,00 Volum. específica 70.00 129.100.00

Llinars del Vallès SECTOR INDUSTRIAL SUD 111.700,00 Volum. específica 70.00 SECTOR IND.

COLLSABADELL 88.903,00 Volum. específica 70.00 200.603,00

Llinars del Vallès SECTOR INDUSTRIAL SUD 111.700,00 Volumetria

determinada 70,00 SECTOR IND

COLLSABADELL 88.903,00 Volumetria

determinada 70,00 200.603,00

Montmeló ZONA INDUSTRIAL

CIRCUÏT.. 24.237,00 Aïllada 70,00

EL PEDREGAR 23.571,00 Aïllada 75,00

47.808,00 Sant Fost de

Campsentelles ZONA IND.-1 23.170,00 Aïllada 100,00

ZONA IND.-2 52.230,00 Aïllada 100,00

ZONA IND.-3 38.583,00 Aïllada 100,00

CAN BALIARDA 129.474,00 Aïllada 100,00

243.457,00

TOTALS 1.274.917,00

La superfície neta total de polígons industrials amb construcció aïllada, o amb volumetria específica/determinada, i ocupació alta de sostre edificat respecte al total de la parcel·la, és relativament petita.

(23)

Entre els municipis que apareixen, destaquen Caldes de Montbui i Sant Fost de Campsentelles com els municipis que tenen més quantitat de sòl net segons les condicions especificades.

S’observa a continuació, el comportament del sòl net segons la mateixa ordenació, aïllada, però amb ocupació d’edificabilitat mitjana (60%), i baixa (<60%).

Taula 8: Superfície de sòl industrial en polígons amb ordenació aïllada i ocupació mitja (=60%) Nom Municipi Nom Sector Sup. Neta (m2) Tipus Ordenació %Ocupació

Castellterçol EL VAPOR 12.854,00 Aïllada 60,00

12.854,00

Granollers EL RAMASSAR 78.606,00 Aïllada 60,00

CAN MUNTANYOLA 196.128,00 Aïllada 60,00

ELS XOPS 111.368,00 Aïllada 60,00

386.102,00

Martorelles POLÍGON IND.

MARTORELLES 688.352,00 Aïllada 60,00

688.352,00

Gualba MOD. ZONA INDUSTRIAL 30.000,00 Aïllada 60,00

30.000,00

Figaró-Montmany C/ TAGAMANENT 8.790,00 Aïllada 60,00

LA ROMPUDA 20.790,00 Aïllada 60,00

IND CAMP DE CAN

OLIVERAS 3.969,00 Aïllada 60,00

33.549,00

Montmeló EL PEDREGAR 63.328,00 Aïllada 60,00

EL PEDREGAR 23.571,00 Aïllada 75,00

86.899,00

Sant Feliu de Codines PLA DE LA COSTA-1 20.715,00 Aïllada 60,00

PLA DE LA COSTA-2 12.997,00 Aïllada 60,00

33.712,00

Santa Eulàlia de Ronçana CAN MAGRE 75.480,00 Aïllada 60,00

HOPRESA 35.570,00 Aïllada 60,00

111.050,00

La Roca del Vallès CAN MASSAGUER-1 198.139,00 Aïllada 60,00

CAN MASSAGUER-2 13.356,00 Aïllada 60,00

211.495,00

Parets del Vallès POLÍGON IND BRUGUERA 109.860,00 Aïllada 60,00 LLEVANT INDUSTRIAL 530.539,00 Aïllada 60,00

SECTOR AUTOPISTA 405.318,00 Aïllada 60,00

EIXAMPLE INDUSTRIAL 78.980,00 Aïllada 60,00

VOLART 585.845,00 Aïllada 60,00

SECTOR MOLLET 80.452,00 Aïllada 60,00

1.790.994,00

TOTALS 3.385.007,00

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :