INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ EN MATÈRIA D ACTIVITATS

40  Download (0)

Full text

(1)

INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ EN

MATÈRIA D’ACTIVITATS

Barcelona, 15 de febrer de 2017. Montse Escudé

Normativa reguladora de les activitats:

classificacions i procediments

(2)

Normativa reguladora de les activitats: classificacions i procediments:

1. Llei 16/2015, de simplificació administrativa

2. Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats 3. Llei 11/2009, d’espectacles i activitats recreatives

4. Decret 112/2010, reglament recreatives

5. Llei 3/2010 de prevenció i extinció d’incendis

Índex

(3)

1. La Llei 16/2015 de simplificació administrativa

Principis d’actuació en la intervenció de l’activitat econòmica

• Llibertat d’empresa

• Mínima intervenció

• Responsabilitat dels empresaris i professionals

• Estandardització de requisits per a una mateixa activitat

• Facilitar les relacions entre empreses i administracions públiques

• Subjecció de les activitats a la normativa sectorial

• Mecanismes d’intervenció generals: comunicació prèvia i declaració responsable.

(4)

1. La Llei 16/2015 de simplificació administrativa

El perquè de la classificació de les activitats:

• Activitats incloses: Activitats no subjectes a cap tipus de llicència i no incloses a la Llei 3/2010.

Ex: hotels o similars < o = 20 places; petits comerços..

• Activitats no incloses (activitats no classificades):

Activitats incloses als annexos de la Llei 3/2010: hotels > 20 places;

comerços > 750 m2 sota edificis o > 2000 m2

Activitats amb autorització sectorial relativa a l’establiment: geriàtrics; centres docents.

Activitats amb autorització sectorial per raó de la prestació del servei:

agències de viatges, bancs.

Activitats oblidades: magatzems

Activitats recreatives no musicals (boleres; cars ...) Major rellevància de la llicència d’obres en aquests casos.

(5)

1. La Llei 16/2015 de simplificació administrativa Règims d’intervenció

Declaració responsable

Annex I: activitats innòcues

Declaració del compliment dels requisits exigibles i disposar de certificat tècnic justificatiu

Comunicació d’inci + projecte tècnic

competent + certificat tècnic justificatiu

Comunicació prèvia

Annex II: activitats de baix risc

(6)

1. La Llei 16/2015 de simplificació administrativa

Dades específiques:

• Manifestació explícita de la compatibilitat de l’activitat amb el règim urbanístic del sòl

• No requereixen informe de compatibilitat urbanística

La declaració responsable ha de contenir les dades identificatives del tècnic que signa el certificat

• Els certificats tècnics han de constatar el compliment dels requeriments exigibles a l’activitat

• Contingut del projecte d’activitats de l’annex II: compliment Codi tècnic;

compliment normativa soroll, residus i requisits ordenances.

• http://canalempresa.gencat.cat/ca/fue/tramitacio-activitats-empresarials-al-mon- local/

http://web.aoc.cat/blog/serveis/cataleg-de-tramits-municipals/

(7)

1. La Llei 16/2015 de simplificació administrativa

Article 13.6: “En el cas que les obres de condicionament dels locals per a dur a terme una activitat econòmica descrita en els annexos I i II estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia establert per la legislació urbanística, aquesta comunicació habilita el titular per a iniciar l’activitat si compleix els requisits que exigeix l’apartat 1.”

(8)

1.La Llei 16/2015 de simplificació administrativa

Llicència d’obres

Comunicacions, declaracions responsables, llicències d’obres i comunicacions d’obres

Execució obres

Presentació CP o DR Inici activitat

Certificat tècnic Construccions que

necessiten projecte tècnic (187.1 TRLUC)

Construccions que no necessiten projecte (187 bis TRLUC)

Comunicació d’obres i projecte activitats (13.6 LSA)

Execució obres

Certificat tècnic Activitats baix risc:

presentació certificat Inici activitat

(9)

Pàg. 52

Assabentat???

O art. 38 Llei 26/2010 Procediment de

Comunicació prèvia O declaració

responsable

1. La Llei 16/2015 de simplificació administrativa

(10)

1. La Llei 16/2015 de simplificació administrativa Control ex post

Presentació CP o DR

Inici activitat

Verificació documental Procediment art. 38 Llei 26/2010

Pla d’inspecció Inspecció in situ Procediment art. 7 LSA

(11)

1.La Llei 16/2015 de simplificació administrativa

Control ex post: verificació documental (art. 38 Llei 26/2010)

Tràmit audiència

Informe verificació documental

Defectes de caràcter

essencial Defectes esmenables Sense defectes: finalització

Requeriment documentació

Presentació doc No presentació doc

Sancionador?

Presentació CP o DR

Resolució deixar sense efecte CP o DR

Inici activitat

(12)

1. La Llei 16/2015 de simplificació administrativa

Control ex post

Inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial (art. 21.b Llei 12/2012):

• Titularitat

• Naturalesa de l’activitat

• Compliment de les obligacions relatives a les mesures de seguretat en l’exercici de l’activitat

• Compliment de les obligacions relatives a la protecció del medi ambient

• Compliment de les obligacions que afectin la salut dels consumidors i usuaris

Projecte de Llei d’espectacles i activitats recreatives:

• Incompatibilitat urbanística

• Que el projecte i documentació no s’adeqüin a l’establiment

• Que faltin les certificacions

(13)

1. La Llei 16/2015 de simplificació administrativa

Pàg 61

Resolució:

• arxivament expedient

• cessament activitat

• reinici activitat Procediment d’esmena

CP i DR

2 mesos

(14)

2. Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats

•Només inclou els aspectes ambientals i accidents greus

•Subjecta les activitats a llicència o comunicació en funció de la seva incidència ambiental.

•Llista tancada.

•No hi ha reglament.

•La intervenció ambiental dels

espectacles i les activitats recreatives s’integra en els procediments

d’intervenció regulats a la Llei 11/2009, d’espectacles i activitats recreatives

(15)

•Classificació i règims d’intervenció de la LPCAA

2. Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

Annex I Incidència ambiental alta

Autorització ambiental Generalitat

Activitats directiva DEI Declaració impacte ambiental

Control inicial i periòdic i pla inspecció Generalitat

Annex II Incidència ambiental moderada

Llicència ambiental Ajuntament

Declaració impacte ambiental en determinats casos

Control inicial i periòdics

Annex III Incidència ambiental baixa

Comunicació ambiental (projecte + certificat) Ajuntament

Amb certificat de vectors

Sense certificat de vectors

Informe d’impacte en determinats casos

Autocontrols periòdics

(16)

Annex III

•Documentació:

2. Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

Projecte amb estudi ambiental o memòria ambiental (pendent reglament) Certificat tècnic

Certificat de vectors (pendent reglament)

Informe urbanístic: només per edificis sense ús determinat Ramaderes: pla de gestió per tècnic habilitat pel DARP

(17)

Annex III: Procediment

Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

Pàg. 35

Art. 38 Llei 26/2010 Art. 7 LSA

(18)

Annex II

•Documentació:

2. Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

Projecte amb estudi ambiental o memòria ambiental Avaluació d’impacte ambiental simplificada

Informe urbanístic opcional

Ramaderes: pla de gestió dejeccions ramaderes

(19)

Annex II: Procediment Pàg. 31

(20)

Annex I: Procediment Pàg. 25

Tràmits municipals:

1. Informe urbanístic

2. Contingut, amplitud i nivell de detall de l’EIA

3. Informe suficiència 4. Informació veïnal 5. Informe municipal

6. Al·legacions a la proposta de resolució provisional

(21)

Transitòries:

Ramaderes annex II

2. Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats

annex III: control inicial o periòdic fet Annex II annex III o LSA: certificat tècnic

LPCAA No classificada: arxiu

(22)

3. Llei 11/2009, d’espectacles i activitats recreatives

Quines són les finalitats de la Llei?

• Facilitar que els espectacles i les activitats recreatives es duguin a terme adequadament.

• La convivència entre els ciutadans, la seguretat i la qualitat dels establiments.

De quins aspectes s’ocupa la intervenció administrativa en matèria d’espectacles i activitats recreatives?

• La seguretat i salut dels espectadors, els usuaris, el personal que treballa als establiments i la resta de ciutadans: prevenció d’incendis, salubritat, tranquil·litat, seguretat (controls

d’aforament ..), salut de les persones, protecció de menors.

• La tranquil·litat dels veïns: prevenció de sorolls i olors.

• La protecció del medi: La intervenció ambiental s’integra en la intervenció regulada a la Llei 11/2009.

(23)

3. Llei 11/2009, d’espectacles i activitats recreatives

Quines activitats inclou?

Espectacles

Espectacles cinematogràfics Espectacles teatrals

Espectacles d’audició Espectacles musicals Espectacles de circ

Espectacles tradicionals: cavalcades, balls, exhibicions..

Altres espectacles Activitats recreatives

Activitats musicals: bar musical, restaurant musical, discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, sala de concert, discoteques de joventut, karaoke, cafè teatre i cafè concert, establiments de règim especial (after hours).

Establiments on es realitzen activitats de naturalesa sexual amb bar Restauració

Restaurants Bars

Restaurant bar Saló de banquets Activitats esportives

(24)

3. Llei 11/2009, d’espectacles i activitats recreatives

Com afecta la LSA la Llei 11/2009?

• Algunes activitats del catàleg estan incloses als annexos de la LSA:

Activitats de restauració

Activitats recreatives musicals Cinemes

Equipaments esportius

• Disposició derogatòria LSA: Derogació preceptes contraris:

Règim d’intervenció inici activitat: LSA Requisits tècnics: Decret 112/2010

(25)

3. Llei 11/2009, d’espectacles i activitats recreatives

Nota Departament d’Interior

(26)

3. Llei 11/2009 d’espectacles i activitats recreatives

Declaració responsable LSA

Comunicació prèvia LSA

Comunicació Decret

112/2010

Llicència Decret 112/2010

No classificades (annex I incendis)

Restauració 561, 563

<=500p <=500 m2

>500p o

>500 m2

Musicals 563

<=500p <=500 m2

>500p o

>500 m2 Cinemes <o= 500 m2 >500 m2

Espectacles <=150p >150p

Equipaments esportius

931

<= 120m2

931

>120 m2 i

<=500 m2

>500m2 o

> 500 p

No control inicial.

Controls periòdics cada 4 anys

(27)

3. Llei 11/2009, d’espectacles i activitats recreatives

Establiments no permanents desmuntables

Activitats extraordinàries

Establiments de règim especial: After hours

(28)

3. Llei 11/2009 d’espectacles i activitats recreatives

Què és un espectacle de caràcter extraordinari (art. 42 Llei)?

Espectacles de caràcter ordinari: els que es duen a terme habitualment en establiments oberts al públic

Espectacles de caràcter extraordinari:

Els que es duen a terme en espais oberts.

Els que es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic no inclosos al catàleg que compleixin les condicions per dur- hi a terme els espectacles.

Els que es duen a terme en establiments que disposin de llicència o que hagin presentat una comunicació per una altra activitat o espectacle.

(29)

3. Llei 11/2009, d’espectacles i activitats recreatives

Autorització Generalitat

Llicència municipal Comunicació

Règim especial Municipis < 50.000 Municipis >=50.000 Extraordinàries en

espais oberts

Llicència

Extraordinàries en establiments

Municipis < 50.000 Municipis > = 50.000 Tots els municipis si es celebren amb motiu de festes i revetlles populars Espectacles < 150

aforament interès artístic o cultural

Si s’estableix per Ordenança. Si no exempts

Desmuntables Tots + control inicial

Fires d’atraccions Totes + control inicial (certificacions tècniques i manuals d’instruccions)

(30)

3. Llei 11/2009, d’espectacles i activitats recreatives

Limitacions per a les extraordinàries en espais oberts (art. 112 Decret)

Únicament es poden celebrar en els casos següents:

• Que es celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o festivals o certàmens amb àmplia participació de la població afectada.

• Que es celebren en festius o vigílies dins d’horaris en què no ocasionin gran impacte.

• Que es celebrin a la distància necessària dels nuclis habitats

(31)

Llicència d’activitat extraordinària

3. Llei 11/2009, d’espectacles i activitats recreatives

Verificació documental Informes Entrada sol·licitud

• Incendis

• Protecció civil

• Trànsit

• Seguretat ciutadana Proposta de

resolució

Tràmit d’audiència

Informe al·legacions Resolució

1 mes

(32)

Classificació de les activitats. Resum segons usos

TIPUS D'ÚS LPCCA LEPAR LSA NO CLASSIFICAT

DOCENT

HOSPITALARI 12.25 i 12.26

RESIDENCIAL PÚBLIC

551 Hotels i allotjaments similars <20 places i 552 Allotjaments turístics i altres de curta durada < 20

places >20 places

COMERCIAL comerç vehicles de

motor

CAMPINGS 12.37

INDUSTRIAL

MAGATZEM INDUSTRIAL ESTABLIMENTS

D'ESPECTACLES PÚBLICS 591 Activitats de cinema, vídeo i programes televisió - La projecció de pel•lícules en sales cinematogràfiques.Cines RESTAURACIÓ >500 m2 o aforament >

500 561 Restauració: restaurants, bar, restaurant bar i saló de banquets

ACTIVITATS RECREATIVES

-Recreatives musicals>500 m2 o aforament > 500 -Sexual

-Règim especial:.

Afterhour

563 Recratives musicals: Bar musical, Restaurant musical, Discoteca, Sala de ball, Sala de festes amb espectacle, Sala de concert, Discoteques de joventut, karaoke, Sales de festes amb espectacles d'infància i joventut i Cafè teatre i cafè concert

APARCAMENT

12.46 >500 m2

5221 En el cas de l'explotació d'estacionaments o garatges per a vehicles, sempre que l'aparcament de vehicles no es trobi situat en una segona o més plantes sota rasant, o bé si es troba situat sota un edifici, ha de tenir una superfície construïda ≤ 750 m2, o bé, en

qualsevol altre cas, ha de tenir una superfície construïda >

500 m2 i ≤ 2.000 m2 <500 m2

ADMINISTRATIU

bancs, agencies viatges, assegurances, altes empreses de serveis:neteja,

seguretat, sector públic, Font. Oficina d’Activitats. Diputació de Barcelona

(33)

4. La Llei 3/2010 de prevenció i extinció d’incendis

Intervenció administrativa:

1.- Preventiva: Informe previ necessari per a l’exercici de l’activitat

2.- Comprovació: Comprovació de l’establiment o activitat per part d’una ECA 3.- Inspecció

Administració competent

• Annexos I i II: Generalitat (Activitats no incloses a la LSA)

• Activitats no incloses: Ajuntaments

(34)

4. La Llei 3/2010 de prevenció i extinció d’incendis

Intervenció incendis/intervenció activitats/intervenció obres

1.- Activitats subjectes a llicència

Llicència

ambiental/recreatives

Annexos I i II Informe bombers

Llicència/comunicació obres

Execució obres

Acta comprovació ECA LPCAA:control inicial ambiental

Resta: informe tècnics municipals

(35)

4. La Llei 3/2010 de prevenció i extinció d’incendis

Intervenció incendis/intervenció activitats/intervenció obres

2.- Activitats subjectes a comunicació amb llicència obres

Llicència obres

I i II: Informe incendis bombers

Comunicació activitat amb certificat i acta comprovació Execució obres

Acta comprovació ECA (annexos I i II)

Resta: Informe tècnics

munipals

(36)

4. La Llei 3/2010 de prevenció i extinció d’incendis

Intervenció incendis/intervenció activitats/intervenció obres

3.- Activitats subjectes a comunicació amb comunicació d’obres o sense llicència d’obres i no annexos Llei 3/2010

Comunicació d’obres i comunicació activitat si LSA

Comunicació activitat + certificat

Execució obres

Control incendis ex post

(37)

4. La Llei 3/2010 de prevenció i extinció d’incendis

Intervenció incendis/intervenció activitats/intervenció obres

4.- Activitats subjectes a comunicació amb comunicació d’obres o sense llicència d’obres i incloses als annexos Llei 3/2010

Comunicació d’obres i comunicació activitat si LSA

Comunicació activitat + certificat + acta

comprovació incendis Execució obres

Sol·licitud informe

incendis Informe

incendis

(38)

4. La Llei 3/2010 de prevenció i extinció d’incendis

Intervenció incendis/intervenció activitats/intervenció obres

5.- Activitats no classificades amb llicència obres

Llicència obres

I i II: Informe incendis bombers

Execució obres

Acta comprovació ECA

Resta: Informe tècnics

munipals

(39)

4. La Llei 3/2010 de prevenció i extinció d’incendis

Intervenció incendis/intervenció activitats/intervenció obres

6.- Activitats no classificades amb comunicació d’obres o sense obres (magatzem)

Comunicació d’obres

Execució obres

Acta comprovació ECA Sol·licitud informe

incendis I i II Informe

incendis

(40)

5. Activitats no classificades

Sectorials:

• centres de culte

• Antenes de telefonia Activitats no classificades:

Activitats incloses als annexos de la Llei 3/2010: hotels > 20 places; comerços > 750 m2 sota edificis o > 2000 m2

Activitats amb autorització sectorial relativa a l’establiment:

geriàtrics; centres docents; establiments sanitaris.

Activitats amb autorització sectorial per raó de la prestació del servei: agències de viatges, bancs.

Activitats oblidades: magatzems, locutoris, altres Activitats recreatives no musicals (boleres; cars ...) Major rellevància de la llicència d’obres en aquests casos.

Figure

Updating...

References

Related subjects :