1. Objecte de la convocatòria

Download (0)

Full text

(1)

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC D’UNA PLAÇA D’INTERVENTOR/A DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL AMB CARÀCTER INTERÍ

Trobant-se vacant el lloc de treball d’intervenció d’aquest Consell Comarcal, la cobertura del qual resulta necessària i urgent, no ha estat possible proveir-la per un funcionari d’habilitació de caràcter estatal pels procediments dels articles 27, 28, 29 i 30 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. De conformitat amb l’art. 31 de l’esmentada norma, que regula els nomenaments interins, es convoca un procés selectiu per a la selecció com a funcionari interí de la plaça d’Interventor/a d’acord amb les següents bases :

1. Objecte de la convocatòria

1.1. Es convoca concurs lliure per a proveir, amb caràcter interí, una plaça vacant d’Interventor/a de la plantilla de personal funcionari del Consell Comarcal del Pla d’Urgell reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, subescala intervenció, enquadrat al subgrup A1 de l’article 76 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 1.2. Les retribucions d’aquesta plaça seran les que es prevegin al pressupost del

Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

1.3. En tot allò que no prevegin les presents Bases s’atendrà a allò que disposa la normativa següent:

 Llei 7/2007,de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic,

 Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, sobre el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter estatal,  Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball

reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal,

 Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya,

 Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986,

 Llei 30/1984 de Mesures pera a la reforma de la Funció Pública,

 Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública,

 Decret 214/1990, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,

(2)

 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 i demés disposicions de règim local que resultin aplicables. 2. Condicions dels aspirants

Podran prendre part en el procés de selecció els aspirants que reuneixin els següents requisits:

2.1. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’un dels altres països de la Unió Europea.

2.2. Haver complert 16 anys abans de finalitzar el termini de presentació d’instàncies.

2.3. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris.

2.4. No patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que impedeixi l’exercici de les funcions.

2.5. Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Llicenciat en Dret, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, Llicenciat en Economia, Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres o el títol de grau corresponent. (art. 22 1174/1987).

2.6. Estar en possessió del certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català o d’un altre equivalent d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, que acrediti coneixements de nivell intermedi de llengua catalana, i l’ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen el títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

En cas contrari, immediatament abans de l’inici de la qualificació dels mèrits aportats, el tribunal avaluarà mitjançant les proves que consideri oportunes el coneixement adequat de la llengua catalana en funció del lloc a proveir. Aquestes proves tindran caràcter eliminatori i només els aspirants que siguin qualificats com a aptes passaran a la fase de concurs.

2.7. No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat i d’incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la matèria.

3. Publicitat

(3)

4. Instàncies i admissió

4.1. Les instàncies en què es sol·liciti prendre part en el concurs hauran d’ésser presentades al Registre General del Consell Comarcal, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 1 d’aquestes bases, juntament amb la documentació acreditativa (original o fotocòpia fefaent) dels mèrits adduïts, durant el termini improrrogable de 10 (deu) dies hàbils comptats a partir del següent al de la última publicació d’aquest anunci al BOP i al DOGC.

Aquest termini s’ha considerat establert en funció del caràcter urgent que ha quedat degudament justificat en l’expedient incoat als efectes.

4.2. Els aspirants manifestaran que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona de la convocatòria, exceptuant, en el seu cas la condició sisena, i que es comprometen a prestar el jurament o la promesa tal com estableix el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril.

5. Llistat d’aspirants admesos i/o exclosos

5.1. Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, de participació al procés selectiu la Presidència de la Corporació dictarà resolució en el termini màxim de 15 dies des de la finalització del termini de presentació de sol·licitud i aprovarà el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos i d’aspirants exempts de realitzar la prova per a acreditar els coneixements de llengua catalana exigits.

Aquesta resolució és farà pública al taulell d’anuncis de la corporació, al BOP i la Seu Electrònica del Consell Comarcal i es concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats.

5.2. Les al·legacions presentades s’han de resoldre en el termini de tres dies hàbils següents a la finalització del termini per a la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran desestimades.

5.3. Les reclamacions seran acceptades o desestimades per resolució de la Presidència de la Corporació mitjançant la qual s’aprovarà la llista definitiva que es farà pública de la mateixa forma que la provisional.

6. Tribunal qualificador

6.1. El Tribunal qualificador serà col·legiat i la seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seu membres.

(4)

El tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu estarà integrat pels membres següents:

El president/a, que serà el vocal titular o suplent designats per la Direcció General d’Administració Local.

Un vocal titular o el suplent designats pel Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Lleida.

Un vocal titular o el suplent designats per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Secretari: Exercirà les funcions de secretari del tribunal amb veu però sense vot el secretari del Consell Comarcal del Pla d’Urgell o ve la persona que el substitueixi. La seva funció és de fedatari.

Els membres del Tribunal i els seus suplents hauran de tenir un nivell de titulació igual o superior a l’exigit per a l’ingrés en la plaça que es convoca.

El tribunal pot disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o algunes de les proves, aquets no tenen vot.

Els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú.

De cada sessió que faci el tribunal qualificador s’ha d’estendre l’acata corresponent, signada pel secretari/a, que n’ha de donar fer, amb el vistiplau del president i per tots els membres del tribunal.

6.2. El nomenament dels membres del Tribunal s’efectuarà per Decret de Presidència es farà públic al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i es notificarà als aspirants admesos mitjançant publicació a la Seu Electrònica del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, a efectes de possibles reclamacions a presentar en el termini de deu dies comptadors des de la seva publicació. 6.3. El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la

meitat dels seus membres titulars o suplents, i sempre es necessària la presencia del president i del secretari. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat a de resoldre el vot de qui actuí com a president.

(5)

7. Procés de selecció del concurs

Havent-ne disposat per resolució de Presidència la data, l’hora i el lloc de realització del procés de selecció, s’iniciarà el mateix tal com s’indica tot seguit: 7.1. Coneixement de la llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori.

Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements del nivell C de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents o es trobin en algun dels supòsits establerts a la base segona, hauran de fer la prova de català que té caràcter eliminatori i consta de dues parts:

- Primera part: Exercici escrit on s’avaluaran els coneixement pràctics de llengua catalana, per mitjà de preguntes sobre aspectes lingüístics.

- Segona part: S’hi avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una conversa. La durada màxima d’aquesta prova serà determinada pel tribunal.

La prova es qualificarà d’apte o no apte. Els aspirants que no superin la prova de català no passaran la fase següent.

7.2. Valoració de mèrits. Caràcter eliminatori. Puntuació màxima: 25 punts. 7.2.a) Experiència professional (puntuació màxima: 10 punts):

- Per serveis prestats en un lloc de treball d’Interventor/a i Secretari/a – Interventor/a en l’Administració Local. Qualsevol que hagi estat la forma de nomenament. 1 punt per any de servei acreditat.

L’acreditació es farà mitjançant certificat expedit pel fedatari públic de la o de les corporacions on hagués prestat els seus serveis.

7.2.b) Formació i perfeccionament (puntuació màxima: 15 punts):

Es valorarà l’assistència a cursos, jornades i seminaris de formació, d’especialització o de perfeccionament relacionats amb el funcionament i organització de l’administració pública i tasques pròpies de la plaça a proveir:

 Estar en possessió del certificat de formació especialitzada i capacitació professional per ocupar interinament llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, lliurat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: 4 punts.

 Mestratges de igual o mes de 500 hores de durada: 2 punt per mestratge  Postgraus o diplomes vinculats a les tasques a desenvolupar de igual o

mes de 200 hores de durada: 1 punt per postgrau.

(6)

 Cursos de igual o mes de 20 hores de durada: 0,25 punts.  Jornades de igual o mes de 4 hores de durada: 0,10 punts.

Si els cursos i jornades impartits, no estan organitzats o coorganitzats per centres, organismes o institucions de caràcter públic, universitats, col·legis professionals o escoles universitàries, serà el tribunal qui valorarà puntuar-los en relació amb la plaça a proveir.

Els cursos o jornades que no tinguin acreditada la durada es valoraran com els de fins a 4 hores de durada.

Els aspirants elaboraran, segons el model de sol·licitud que consta a l’annex 1, la declaració de mèrits i capacitat. Els mèrits caldrà acreditar-los documentalment, mitjançant certificat o document autenticat per fedatari públic de l’Administració.

Per superar aquesta fase serà necessari obtenir un mínim de 20 punts.

7.3. Entrevista personal de caràcter no eliminatori (puntuació màxima, en cas de realitzar-se: 5 punts):

El Tribunal podrà realitzar una entrevista amb els aspirants a fi de clarificar aspectes puntuals relatius a la seva experiència i formació, valorar la idoneïtat i analitzar l’adequació als continguts funcionals de convocatòria i del lloc de treball així com la seva trajectòria professional. En cas de realitzar-se, aquesta entrevista serà obligatòria per a tots els aspirants que seran convocats mitjançant publicació al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en la que es fixarà la data i l’hora de realització. L’entrevista s’efectuarà per ordre alfabètic i en crida única i les persones candidates hauran d’acreditar-se mitjançant el DNI. La no assistència serà motiu d’exclusió del procés de concurrència.

8. Qualificació

La qualificació definitiva dels aspirants es determinarà mitjançant la suma de les puntuacions obtingudes en cada un dels mèrits previstos en la base anterior. 9. Relació d’aprovats i proposta de nomenament.

(7)

Un cop aprovada la proposta del Tribunal, la Presidència de la corporació traslladarà la proposta de nomenament interí a la Direcció General d’Administració Local.

10. Presentació de documentació

10.1. L’aspirant proposat haurà de presentar en el termini màxim de 10 dies hàbils, la següent documentació:

 Certificat de naixement.

 Declaració jurada de no estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública i de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l’Administració Pública.

 Certificat mèdic acreditatiu de no patir cap malaltia física o psíquica que impossibiliti l’exercici de la funció.

 Fotocòpia compulsada del DNI.

 Fotocòpia compulsada del títol de Llicenciatura corresponent entre els exigits.

 Certificat negatiu del Registre Central de Penals.

10.2. En cas de no ser presentada tota la documentació en el termini esmentat, si no és cas de força major, o no reuneixi els requisits exigits, no podrà ser efectuat el nomenament, quedant anul·lades totes les actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què poguessin haver incorregut per falsedat en la instància sol·licitant prendre part en el concurs.

10.3. Si l’aspirant nomenat tingués la condició de funcionari públic quedarà exempt de justificar documentalment les condicions i requisits ja demostrats en l’obtenció del seu anterior nomenament, havent de presentar certificació de quantes circumstàncies constin en el seu full de serveis.

11. Nomenament i presa de possessió

(8)

12. Cessament

La persona funcionària nomenada cessarà per qualsevol de les causes enumerades a l’article 7 del Reglament de personal, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol.

13. Incompatibilitats

En compliment de la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, abans d’incorporar-se al servei l’aspirant, en el cas, haurà d’efectuar una declaració d’activitats i, si s’escau, sol·licitar la compatibilitat per a la realització d’una segona activitat, pública o privada, o exercir, en el seu cas, l’opció prevista a l’article 10 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, a l’article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, i a l’article 337 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

14. Règim de recursos

Contra les llistes definitives d’admesos i exclosos i els nomenaments com a funcionaris es pot interposar, potestativament, recurs de reposició davant el/la President/a de la corporació, dins del termini d’un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, dins del termini de 2 mesos a comptats a partir del dia següent a aquell en què tingui lloc la publicació d’aquest acte.

Contra els actes i les resolucions dels tribunals qualificadors, per tractar-se d’òrgans col·legiats dependents del President/a de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant d’aquest/a en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Mollerussa, 20 d’octubre de 2015

(9)

ANNEX

1. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONCURRÈNCIA PÚBLICA PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL D’INTERVENTOR/A.

Dades personals:

Cognoms:... Nom:... DNI:... Domicili a efectes de notificació i comunicacions:

Carrer i número:... Codi postal i localitat:... Telèfon mòbil i fix:... Correu electrònic (*obligatori):... EXPOSO:

a. Que estic en possessió del títol de Llicenciatura en ... b. Que conec i reuneixo les condicions establertes per la base primera i segona, establertes en la convocatòria, que declaro sota jurament o promesa.

c. Que acompanyo certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català o d’un altre equivalent que acredita coneixements mitjans de llengua catalana: SI / NO

d. Que acompanyo fotocòpia del DNI.

e. Que acompanyo la següent documentació adjunta, a efectes de la valoració de mèrits previstos en la base setena:

7.1... 7.2... 7.3... 7.4... f. Que faculto el Consell Comarcal del Pla d’Urgell a efectuar quines comunicacions i notificacions es derivin d’aquest procés mitjançant correu electrònic al que he designat en aquesta instància.

Per tot l’exposat DEMANO:

Ésser admès/a per a participar en la convocatòria per a cobrir amb caràcter interí la plaça vacant d’Interventor/a de la plantilla de personal funcionari del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, segons les Bases aprovades i publicades al BOP núm. ..., de la Província de Lleida, que declaro expressament conèixer i acceptar.

A (localitat) ..., el ... d’octubre de 2015

IL·LM. SR. PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL

(*) D’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient, en cas que així es desitgi, es pot optar per la notificació efectuada per mitjans electrònics.

Figure

Updating...

References

Related subjects :