que estudia el moviment és tica. que experimenta un mòbil respecte d un sistema de referència

40  Download (0)

Full text

(1)

2. El

2. El moviment moviment

(2)

 La La partpart de la fde la fíísica que estudia el sica que estudia el movimentmoviment ééss la la cinemcinemààticatica..

 El El movimentmoviment ééss el el canvicanvi de de posiciposicióó que que

experimenta un

experimenta un mòbilmòbil respecte respecte ddunun sistema de sistema de refer

referèència.ncia.

 MÒBIL: MÒBIL: ééss el que es mouel que es mou..

 SISTEMA DE REFERÈSISTEMA DE REFERÈNCIA: NCIA: conjuntconjunt d’d’elementselements fixes

fixes..

 Exemple: sol (sistema de Exemple: sol (sistema de referreferèènciancia) i la ) i la terraterra (mòbil(mòbil))

(3)

2.1 ELEMENTS DEL MOVIMENT 2.1 ELEMENTS DEL MOVIMENT

 QuanQuan estudiemestudiem el el movimentmoviment hemhem de tenirde tenir en compteen compte:: 1.1. POSICIÓPOSICIÓ: : lloclloc que ocupa un mòbilque ocupa un mòbil en en llespaiespai respecte respecte

el sistema de

el sistema de referreferèènciancia..

PuntPunt d’d’origenorigen: : posiciposicióó inicial del mòbilinicial del mòbil..

2.2. TRAJECTÒRIATRAJECTÒRIA: : llííniania que que uneixuneix totstots elsels puntspunts que que descriu

descriu el el mòbilmòbil en el en el seuseu movimentmoviment

3.3. DISTDISTÀÀNCIANCIA: longitud que recorre el : longitud que recorre el mòbilmòbil des des ddunauna posici

posicióó a una a una altraaltra..

4.4. TEMPS: TEMPS: ééss el que triga el mòbilel que triga el mòbil a a recòrrerrecòrrer una una distàdistànciancia determinada.determinada.

(4)

3. LA VELOCITAT

3. LA VELOCITAT

(5)

 

LA LA VELOCITATVELOCITAT ééss la la distdistàànciancia que que

recorre un

recorre un mòbilmòbil en una en una unitatunitat de de tempstemps..

 

ÉÉss una magnitud derivada de la longitud i una magnitud derivada de la longitud i el el tempstemps que que serveixserveix perper a a conconèèixerixer la la

rapidesa

rapidesa dd’’unun movimentmoviment..

(6)

 ExisteixenExisteixen 2 2 tipustipus de de velocitatvelocitat::

 V. INSTANTV. INSTANTÀÀNIANIA: : ééss la la velocitatvelocitat ddunun momentmoment determinat

determinat, la que el conductor , la que el conductor potpot observar a observar a llindicadorindicador..

 V. MITJANAV. MITJANA: : ééss la la mitjanamitjana de totes les de totes les velocitatsvelocitats instant

instantààniesnies. Es calcula:. Es calcula:

v = s/t v = s/t

 v=velocitatv=velocitat mitjanamitjana

 s=dists=distàànciancia recorregudarecorreguda

 t= tempst= temps empratemprat

(7)

3.1 3.1 Unitats Unitats de de velocitat velocitat

 

SegonsSegons el Sistema Internacional el Sistema Internacional dd’’unitatsunitats, , les les unitatsunitats ssóónn el el metremetre perper segonsegon (m/s):(m/s):

V = s (

V = s (metresmetres) / t () / t (segonssegons))

 

TotTot i i aixaixíí, , elsels velocvelocíímetresmetres delsdels vehiclesvehicles

generalment

generalment utilitzenutilitzen el el quilòmetrequilòmetre perper hora (

hora (KmKm/h)/h)

(8)

3.2 3.2 C C à à lculs lculs d d ’ ’ espai espai i i temps temps

 

A partir de la A partir de la velocitatvelocitat i el i el tempstemps, , podempodem calcular la

calcular la distdistàànciancia recorregudarecorreguda::

 

Observa:Observa:

 

Una persona va Una persona va ambamb monopatmonopatíí a una a una velocitat

velocitat de 18Km/h. Quina de 18Km/h. Quina distdistàànciancia recorrer

recorreràà en 13 en 13 minutsminuts??

(9)

 DadesDades::

 v =18Km/hv =18Km/h

 t = 13 t = 13 minmin

1.1. TransformaTransforma--hoho tottot a a unitatsunitats del sistema del sistema internacional.

internacional.

V = _____ . ____ . ____ = 5 m/s V = _____ . ____ . ____ = 5 m/s

t = 13

t = 13 minmin . . ------ = 180 s= 180 s

18 Km

1 h 3600s

1 h 1000m

1 Km

60 s

1 min

(10)

2. 2.

A partir de la fA partir de la fóórmula de la rmula de la velocitatvelocitat mitjana

mitjana, la , la distdistàànciancia serseràà:: s = v

s = v ·· t = 5 m . 180s = 900mt = 5 m . 180s = 900m ss

R/ el

R/ el monopatmonopatíí recorrerrecorreràà 900 m900 m

(11)

 

Fer exercici 9 i 10 de la pFer exercici 9 i 10 de la pààgina 15gina 15

(12)

3.3 3.3 Moviment Moviment rectilini rectilini i uniforme i uniforme (MRU)

(MRU)

 

CaracterCaracteríístiquesstiques del MRUdel MRU

 ÉÉss un un movimentmoviment rectilinirectilini, , ééss a a dirdir, la , la sevaseva trajectòria

trajectòria ééss una una llííniania recta.recta.

 Té velocitatvelocitat constantconstant. . DurantDurant tottot el el movimentmoviment la la velocitatvelocitat instantinstantààniania i la i la velocitatvelocitat mitjanamitjana

coincideixen coincideixen..

(13)

 ElsEls movimentsmoviments tambtambéé es poden representar es poden representar grgrààficamentficament, en el que , en el que ssanomenaanomena, , grgrààficfic espaiespai-- temps

temps (s(s--t).t).

0 10 20 30 40 50 60 70

0 1 2 3 4 5

t (temps)

s (disncia)

El temps està representat en l’eix de les abscisses (t) L’espai està representat en l’eix de les ordenades (s) El gràfic és una línia recta perquè la velocitat és

constant.

(14)

Un mòbil es mou amb un MRU a una velocitat constant de 15 metres per segon.

s = v·t

60 4

30 2

15 1

0 0

t (temps) s (distància)

0 10 20 30 40 50 60 70

0 1 2 3 4 5

t (temps)

s (disncia)

(15)

 

SSíí la lla líínia nia éés molt inclinada respecte ls molt inclinada respecte l’’eix eix de les abscisses (x), significa que t

de les abscisses (x), significa que téé una una velocitat elevada.

velocitat elevada.

 

Si, la inclinaciSi, la inclinacióó éés petita, el moviment s petita, el moviment éés s lent.

lent.

 

Si no hi ha inclinaciSi no hi ha inclinacióó, no hi ha moviment., no hi ha moviment.

(16)

 

FesFes les les activitatsactivitats 11 i 1211 i 12

(17)

4. 4. L L ’ ’ acceleraci acceleraci ó ó

(18)

4. 4. Acceleraci Acceleraci ó ó

 

ÉÉss la la variacivariacióó de la de la velocitatvelocitat perper unitatunitat de de

temps temps..

 

ÉÉss una una magnitud derivadamagnitud derivada..

 

La La sevaseva unitatunitat en el SI en el SI ééss metremetre perper segonsegon

al al quadratquadrat (m/s(m/s22))

(19)

4.1 4.1 c c à à lcul lcul de de l l ’ ’ acceleraci acceleraci ó ó

 Es calcula:Es calcula:

a = (

a = (vvff vvoo) / t) / t

 SerSeràà positivapositiva quanquan la la velocitatvelocitat del del mòbilmòbil

augmenta augmenta..

 SerSeràà negativanegativa quanquan la la velocitatvelocitat del mòbildel mòbil

disminueix

disminueix (frena). Tamb(frena). Tambéé ssanomenaanomena desacceleraci

desacceleracióó..

(20)

 

FesFes les les activitatsactivitats 13, 14 i 15.13, 14 i 15.

(21)

4.2 4.2 Moviment Moviment uniformement uniformement accelerat

accelerat (MUA) (MUA)

 

CaracterCaracteríístiquesstiques::

 SegueixSegueix una trajectòriauna trajectòria rectilírectilíniania..

 MantMantéé una una acceleraciacceleracióó constantconstant..

 

A partir de la fA partir de la fóórmula anterior rmula anterior podempodem calcular la

calcular la velocitatvelocitat en un en un momentmoment determinat

determinat::

v = v = vvoo + + aa··tt

(22)

 

Si Si femfem el el grgrààficfic vv--t t ddunun movimentmoviment rectilinirectilini

uniforme:

uniforme:

(23)

 El El ddunun movimentmoviment

uniformement

uniformement accelerataccelerat ambamb acceleracióacceleració

positiva:

positiva:

 El dEl dunun movimentmoviment

uniformement

uniformement accelerataccelerat ambamb acceleracióacceleració

negativa:

negativa:

(24)

 

FesFes les les activitatsactivitats 16 i 17.16 i 17.

(25)

5. Les

5. Les forces forces

 

La La partpart de la fde la fíísica que estudia les sica que estudia les forcesforces ééss la la dindinààmicamica..

 

La La forforççaa (F)(F) ééss capacapaçç de:de:

 Iniciar el Iniciar el movimentmoviment ddunun cos.cos.

 Variar la Variar la velocitatvelocitat ddunun mòbilmòbil accelerantaccelerant--lo o lo o frenant

frenant--lo.lo.

 CanviarCanviar la la trajectòriatrajectòria ddunun mòbilmòbil..

 Deformar un cos.Deformar un cos.

(26)

5.1 5.1 Elements Elements i i unitats unitats

 

Per determinar Per determinar ll’’efecteefecte dd’’unauna forforççaa cal cal conconèèixerixer..

 PuntPunt ddaplicaciaplicacióó: : puntpunt sobre el que sobre el que ssaplicaaplica la la forforççaa..

 DirecciDireccióó: : llíniaínia sobre la que sobre la que ssaplicaaplica la la forforççaa..

 SentitSentit: : cadascunacadascuna de les de les orientacionsorientacions possibles

possibles de la de la forforççaa..

 IntensitatIntensitat: indica el valor de la : indica el valor de la forforççaa. Es . Es mesura

mesura ambamb un un dinamòmetredinamòmetre..

(27)

 

La La unitatunitat de de forforççaa en el SI en el SI ééss el el newtonnewton

(N).(N).

 

EquivalEquival a la a la forforççaa que que sshaha de fer de fer perper

aixecar

aixecar un cos de 98 un cos de 98 gramsgrams..

 

El El quilopondquilopond ((kpkp) i el ) i el pondpond (p) tamb(p) tambéé

ss’’usenusen..

1kp= 9,8 N 1kp= 9,8 N

1kp = 1000 p 1kp = 1000 p

(28)

5.2 5.2 C C à à lcul lcul de de forces forces

 

QuanQuan duesdues forcesforces o o mmééss actuenactuen

simult

simultààniamentniament diem que diem que estestàà sotmsotmèèss a a una una composicicomposicióó de de forcesforces..

 

AquestaAquesta composicicomposicióó de de forcesforces equivalequival a la a la

forforççaa resultantresultant (FR)(FR)

 

Per calcularPer calcular--la la diferenciaremdiferenciarem::

(29)

 ForcesForces en el en el mateixmateix sentitsentit: la : la forforççaa resultantresultant ééss

la suma de les

la suma de les forcesforces:: FR= F

FR= F11 + F+ F22

 ForcesForces en en sentitssentits contrariscontraris: la FR : la FR ééss la resta de la resta de les les forcesforces::

FR=FFR=F11 FF22

 ForcesForces perpendicularsperpendiculars: cal aplicar el teorema de : cal aplicar el teorema de pitpitààgoresgores::

FR= FR= FF1122 + F+ F2222

(30)

 

FesFes les les activitatsactivitats 18 i 1918 i 19

(31)

5.3 5.3 For For ç ç a a , , massa massa i i acceleraci acceleraci ó ó

 

TotsTots elsels cossoscossos tenentenen una una tendtendèènciancia

((INERCIAINERCIA) a conservar el ) a conservar el seuseu estatestat de de moviment

moviment o de o de repòsrepòs..

 

El El principiprincipi ddinerciainercia o primera o primera lleillei de de

Newton

Newton diudiu que: que: qualsevolqualsevol cos es cos es mantmantéé en en repòsrepòs o en o en movimentmoviment rectilinirectilini uniforme uniforme

si no

si no hihi actuaactua cap cap forforççaa que li que li facifaci canviarcanviar ll’’estatestat..

(32)

 QuanQuan apliquemapliquem una una forforççaa a un cos i li a un cos i li femfem canviarcanviar el seuel seu estat

estat, , ll’’estemestem accelerant.accelerant.

 La lleiLa llei fonamentalfonamental de la de la dindinààmicamica o segonao segona lleillei de de

Newton

Newton diudiu que la que la forforççaa resultantresultant que que actuaactua sobre el cos sobre el cos ééss proporcional a proporcional a llacceleraciacceleracióó que el cos experimenta.que el cos experimenta.

F = m F = m ·· aa F = F = NewtonsNewtons

m = massam = massa en en KgKg

a = a = acceleraciacceleracióó en m/sen m/s22

(33)

 

FesFes les les activitatsactivitats 20, 21 i 22.20, 21 i 22.

(34)

5.4 5.4 For For ç ç a a gravitatòria gravitatòria

 TotsTots elsels cossoscossos de de l’luniversunivers s’s’atrauenatrauen entre entre ellsells

mitjan

mitjanççantant forcesforces gravitatòriesgravitatòries..

 CaracterCaracteríístiquesstiques de les de les forcesforces gravitatòriesgravitatòries::

 La La intensitatintensitat de la de la forçforçaa d’d’atracciatraccióó depèdepènn de la de la massamassa i de la i de la distàdistànciancia delsdels cossos.cossos.

 A menysA menys massa, massa, menysmenys atracciatracció.ó.

 A menysA menys distàdistànciancia, menys, menys atracciatracció.ó.

 TotsTots elsels cossoscossos que es que es trobentroben a la a la superfsuperfííciecie terrestre o terrestre o propprop seu, seu, estanestan sotmesossotmesos a la a la forçforçaa gravitatòriagravitatòria o o PES PES (p)(p)

(35)

 QuanQuan deixemdeixem caurecaure un objecteun objecte reprep llatracciatraccióó de la de la forforççaa

gravitatòria

gravitatòria i i ssacceleraaccelera..

 AquestaAquesta acceleraciacceleracióó ssanomenaanomena acceleraciacceleracióó de la de la

gravetat

gravetat (g):(g):

g = 9.8 m/s g = 9.8 m/s22

 PerPer calcular el pescalcular el pes usaremusarem:: p = m

p = m ·· gg

 p= pesp= pes del cos expressatdel cos expressat (N).(N).

 m = massam = massa del cos (del cos (Kg)Kg)

 g = 9.8 m/sg = 9.8 m/s22

(36)

 

FesFes les les activitatsactivitats 23, 24 i 25.23, 24 i 25.

(37)

6. La

6. La pressi pressi ó ó

 ÉÉss la la relacirelacióó que que hihi ha entre la ha entre la forforççaa exercidaexercida i la i la superf

superfííciecie sobre la que sobre la que ssaplicaaplica.. P = F / S

P = F / S

 P = P = pressipressióó

 F = F = forforççaa (N)(N)

 S = superfS = superfííciecie (m(m22))

 La La unitatunitat de de pressipressióó ééss el pascal (1 Pael pascal (1 Pa = 1 = 1 N/mN/m22).).

 A partir A partir ddaquestaaquesta ffóórmula rmula podrempodrem calcular la calcular la superf

superfííciecie o la foro la forççaa:: F = P

F = P ·· SS S= F / PS= F / P

(38)

 

LA PRESSILA PRESSIÓÓ EN ELS LEN ELS LÍÍQUIDS.QUIDS.

 

QuanQuan un cos un cos estestàà submergitsubmergit experimenta experimenta una una forforççaa contraria al contraria al pespes, , ll’’empenyimentempenyiment..

 

AquestaAquesta forforççaa es es descriudescriu en el en el principiprincipi

dd’’ArquArquíímedesmedes, que , que diudiu::

 

Si Si llempenyimentempenyiment ééss mmééss petitpetit que el que el pespes del del volumvolum del del llííquidquid desallotjatdesallotjat, el cos , el cos

ss’’enfonsaenfonsa i si i si ééss mmééss gran, gran, flotaflota..

(39)

 LA PRESSILA PRESSIÓÓ EN ELS GASOSEN ELS GASOS

 La La pressipressióó que que exerceixexerceix llatmosferaatmosfera sobre la sobre la

Terra

Terra s’sanomenaanomena pressipressióó atmosfatmosfèèricarica..

 S’Sutilitzautilitza perper ferfer prediccionsprediccions meteorològiquesmeteorològiques..

 PerPer expressarexpressar--la la ssusenusen::

 MilMil··libarslibars ((mbmb))

 HectopascalsHectopascals ((HPaHPa) )

1mb = 1hPa = 100 1mb = 1hPa = 100 PaPa

(40)

 

FesFes les les activitatsactivitats 26 i 27.26 i 27.

Figure

Updating...

References

Related subjects :